Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Po­li­ci­jos ataskaita: daugėja KET pažeidėjų, problema – ilgai veikiančios kavinės

Po­li­ci­jos ataskaita: daugėja KET pažeidėjų, problema – ilgai veikiančios kavinės

Ant­ra­die­nį, va­sa­rio 20 die­ną, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­tas Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (PK) me­ti­nės veik­los ata­skai­ti­nis su­si­rin­ki­mas.

Su­si­rin­ki­mą lin­kė­ji­mu, kad ir šie me­tai po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams bū­tų sėk­min­gi, o pa­rei­gū­nams ir vi­siems gy­ven­to­jams – sau­gūs, pra­dė­jo Plun­gės ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jas Min­dau­gas Jur­čius. Po lin­kė­ji­mų žo­dį ta­rė Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Sau­lius Vai­če­kaus­kas. Jis pri­mi­nė, jog po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams nau­jie­ji me­tai pra­si­dė­jo nuo ei­li­nės re­for­mos. Kei­tė­si struk­tū­ra – nuo šiol yra du pa­da­li­niai – re­a­ga­vi­mo ir veik­los. Vir­ši­nin­kas taip pat trum­pai pri­sta­tė ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gy­bių skai­čių, veik­lą, nu­si­kals­ta­mu­mo ten­den­ci­jas Plun­gės ra­jo­ne.
Lai­ku re­a­guo­ti truk­dė ke­lių re­mon­tas
Pir­miau­sia pra­ėju­sių me­tų veik­los ata­skai­tą pa­tei­kė re­a­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė In­gri­da Juš­kai­tė. Pa­rei­gū­nė, kal­bė­da­ma apie sa­vo va­do­vau­ja­mo sky­riaus veik­lą, mi­nė­jo, jog plun­giš­kiai pa­rei­gū­nai rū­pi­na­si ne tik sa­vo ra­jo­no gy­ven­to­jų sau­gu­mu: nak­ti­mis ir sa­vait­ga­liais bei šven­čių die­no­mis Plun­gės pa­rei­gū­nai pa­de­da ko­le­goms iš Rie­ta­vo.
Per pra­ėju­sius me­tus iš vi­so re­gist­ruo­ti 5898 pra­ne­ši­mai. Iš jų 105 kar­tus pra­neš­ta apie A ti­po įvy­kius (kai ki­lo grės­mė gy­vy­bei, svei­ka­tai), į ku­riuos pa­rei­gū­nai tu­ri re­a­guo­ti per 12 mi­nu­čių. 79 proc. at­ve­jų su­re­a­guo­ta lai­ku, ki­tais at­ve­jais vė­luo­ta la­bai ne­daug. „Lai­ku re­a­guo­ti kar­tais truk­dė di­de­li at­stu­mai, pa­vyz­džiui, iki kai ku­rių kai­mo vie­to­vių yra 20 ar dau­giau ki­lo­met­rų, o kar­tais – re­mon­tuo­ja­mi Plun­gės ke­liai“, – kal­bė­jo I. Juš­kai­tė. 89 pro­cen­tais at­ve­jų lai­ku su­re­a­guo­ta į pra­ne­ši­mus apie B ti­po įvy­kius (jų per me­tus bū­ta 1395), 97 proc. at­ve­jų lai­ku su­re­a­guo­ta į žmo­gaus gy­vy­bei ar svei­ka­tai pa­vo­jaus ne­ke­lian­čius C ti­po įvy­kius (jų per pra­ėju­sius me­tus re­gist­ruo­ta 4434).
Nu­baus­tų už KET pa­žei­di­mus – dau­giau
Su­ra­šy­ti 2909 ke­lių eis­mo tai­syk­lių (KET) pa­žei­di­mų pro­to­ko­lai. Daž­niau­siai nu­si­žen­gė ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai, tai­syk­les pa­žei­dė pės­tie­ji ar dvi­ra­ti­nin­kai, pa­rei­gū­nams dar­bo dau­gė­jo dėl grei­čio mė­gė­jų, as­me­nų, ku­rie ne­tu­ri tei­sės vai­ruo­ti.
Ly­gi­nant su 2016 me­tais, 2017 me­tais nu­baus­tų­jų už KET pa­žei­di­mus dau­giau. 2016 m. už KET pa­žei­di­mus nu­baus­ti 133 as­me­nys, re­gist­ruo­tos 25 įskai­ti­nės ava­ri­jos. Pra­ėju­sių­jų me­tų skai­čiai ge­ro­kai di­des­ni: 166 as­me­nys nu­baus­ti už KET pa­žei­di­mus, 37 įskai­ti­nės ava­ri­jos. Ir liūd­no­ji sta­tis­ti­ka: jei 2016 me­tais per eis­mo įvy­kius ne­žu­vo nė vie­nas žmo­gus, tai pra­ėju­siais me­tais fik­suo­ja­mi du žū­ties at­ve­jai.
Pro­ble­ma – il­gai vei­kian­čios ka­vi­nės
Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė pir­miau­sia pa­mi­nė­jo, jog per pra­ėju­sius me­tus fik­suo­ta 550 nu­si­kals­ta­mų vei­kų – 59-io­mis dau­giau nei 2016 me­tais. Iš jų Plun­gės po­li­ci­jos veik­los sky­riaus pa­rei­gū­nai iš­ty­rė 442 vei­kas: iš­tir­ta 57,4 proc. kai­mo vie­to­vė­se pa­da­ry­tų nu­si­kal­ti­mų ir 55,8 proc. mies­te pa­da­ry­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų.
Pa­sak vir­ši­nin­kės, ly­gi­nant su 2016 me­tais, dau­gė­jo sun­kių nu­si­kal­ti­mų, dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis, suk­čia­vi­mo at­ve­jų, vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mų. Kaip vie­ną iš nu­si­kals­ta­mu­mo di­dė­ji­mui įta­kos tu­rin­čių prie­žas­čių L. Ta­ma­liū­nai­tė įvar­di­jo Plun­gė­je il­gai, net iki 4 va­lan­dos ry­to, vei­kian­čias pa­si­links­mi­ni­mo vie­tas. Pa­sak pa­rei­gū­nės, ap­lin­ki­niuo­se ra­jo­nuo­se ka­vi­nės ir ba­rai taip il­gai ne­dir­ba, to­dėl daž­nai Plun­gė tam­pa pa­si­links­mi­ni­mų mė­gė­jų trau­kos taš­ku.
Ku­lių se­niū­ni­jo­je – sau­giau­sia
Dau­giau­sia nu­si­kals­ta­mų vei­kų at­ve­jų pra­ėju­siais me­tais fik­suo­ta Plun­gės mies­te, ta­čiau pa­rei­gū­nams ten­ka tir­ti ne­ma­žai se­niū­ni­jo­se įvyk­dy­tų nu­si­kal­ti­mų. 2017 m. įvy­kių sta­tis­ti­ka ro­do, kad dau­giau­sia nu­si­kal­ti­mų – Pla­te­lių bei Nau­so­džio se­niū­ni­jo­se (po 47), o ra­miau­siai gy­ve­no Ku­lių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai – ten per me­tus fik­suo­ta 13 nu­si­kals­ta­mų vei­kų.
Ir mū­sų ra­jo­ne, kaip ir vi­so­je ša­ly­je, ga­na daž­ni smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­jai – dėl to vyk­dy­tas 241 iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Dau­giau­sia ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je smur­ta­vo aso­cia­lūs as­me­nys, daž­niau tai vy­ko tuo lai­ko­tar­piu, kai gau­tos so­cia­li­nės pa­šal­pos.
Pa­sak L. Ta­ma­liū­nai­tės, ne vi­si su smur­tu su­si­ję as­me­nys lin­kę pa­si­nau­do­ti siū­lo­ma pa­gal­ba. Smur­to au­koms da­lin­ti pa­gal­bos myg­tu­kai – įtai­sai, lei­džian­tys grei­tai re­a­guo­ti į au­kos pa­vo­jaus sig­na­lą, nu­sta­ty­ti bu­vi­mo vie­tą ir pan. Plun­gės ra­jo­ne net 8 smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pa­ty­rę as­me­nys pa­gal­bos myg­tu­kų at­si­sa­kė, 4 as­me­nys nu­spren­dė pa­si­nau­do­ti pa­rei­gū­nų siū­lo­ma prie­mo­ne.
Įkur­ta 10 sau­gios kai­my­nys­tės gru­pių
Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ne tik gau­do nu­si­kal­tė­lius ir aiš­ki­na­si nu­si­kal­ti­mų ap­lin­ky­bes. La­bai svar­bi ir pa­rei­gū­nų pre­ven­ci­nė veik­la. Per pra­ėju­sius me­tus ves­ta 130 pre­ven­ci­nių ren­gi­nių bei pa­skai­tų. Ben­dra­dar­biau­ta su Sa­vi­val­dy­be, mo­kyk­lo­mis, Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tru, Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ru.
Prie vi­suo­me­nės sau­gu­mo pri­si­de­da ir ku­ria­mos sau­gios kai­my­nys­tės gru­pės. 2017 m. įsi­kū­rė 10 nau­jų sau­gios kai­my­nys­tės gru­pių. De­ja, ne vi­si gy­ven­to­jai vyk­do sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus, tad pa­nai­kin­tos aš­tuo­nios veik­los ne­vyk­džiu­sios to­kio ti­po gru­pės. Šiuo me­tu Plun­gės ra­jo­ne yra 28 gru­pės kai­my­nų, ku­rie rū­pi­na­si vie­ni ki­tų sau­gu­mu.
Po­li­ci­ja pa­si­ti­ki
Vi­sos Klai­pė­dos ap­skri­ties si­tu­a­ci­ją trum­pai ap­žvel­gė Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK vir­ši­nin­kas Al­fon­sas Mo­tu­zas. Pa­sak pa­rei­gū­no, ap­skri­ty­je ben­dras nu­si­kals­ta­mu­mo ly­gis tu­ri ten­den­ci­ją ma­žė­ti. Siek­da­ma ge­res­nių re­zul­ta­tų, po­li­ci­ja tu­ri orien­tuo­tis į dar­bą te­ri­to­ri­jo­je, re­a­ga­vi­mą į įvy­kius. Vir­ši­nin­kas pa­si­džiau­gė, jog at­lik­ta Klai­pė­dos ap­skri­ties gy­ven­to­jų ap­klau­sa lei­džia da­ry­ti prie­lai­dą, jog po­li­ci­ja – pa­ti­ki­ma ins­ti­tu­ci­ja: po­li­ci­nin­kais pa­si­ti­ki net 79 proc. ap­skri­ties gy­ven­to­jų (res­pub­li­ko­je – 71 proc.).
Tiek Plun­gės PK vir­ši­nin­kas S. Vai­če­kaus­kas, tiek Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK vir­ši­nin­kas A. Mo­tu­zas kaip vie­ną iš šių me­tų pri­ori­te­tų įvar­di­jo nau­jų Plun­gės PK pa­tal­pų nuo­mos pro­jek­tą. „Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas sa­vo dar­bą jau at­li­ko, be­lie­ka tar­tis su sa­vi­val­da. Yra nu­ma­ty­ti re­a­lūs veiks­mai ir ter­mi­nai. Rei­kia pa­ge­rin­ti dar­bo są­ly­gas Plun­gės pa­rei­gū­nams“, – už­tik­rin­tai kal­bė­jo A. Mo­tu­zas.
Taip pat ap­skri­ties vir­ši­nin­kas pa­si­džiau­gė, jog ky­la pa­rei­gū­nų al­gos. Nuo lie­pos mė­ne­sio pir­mi­nės gran­dies po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai gau­na 700 Eur (2020 me­tų vi­zi­ja – 1000 Eur), vi­du­ri­nės gran­dies – nuo 850 Eur, spren­di­mų pri­ėmė­jai – nuo 900 eu­rų. Al­gų kė­li­mas, pa­sak A. Mo­tu­zo, yra bū­ti­nas. Ir tai ne­abe­jo­ti­nai yra vie­nas mo­ty­va­to­rių ja­nuo­liams, sie­kian­tiems tap­ti po­li­ci­nin­kais. Be to, vir­ši­nin­ko tei­gi­mu, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų gre­tas pa­pil­do tik­rai pui­kiai pa­ruoš­ti jau­nie­ji po­li­ci­nin­kai.
„Ge­rė­ja ma­te­ria­li­nė ba­zė, di­dė­ja at­ly­gi­ni­mai, o su­si­tel­ki­mas dir­bant duo­da tei­gia­mų re­zul­ta­tų“, – džiu­gia gai­da Klai­pė­dos ap­skrie­ties VPK pra­ėju­sių me­tų ata­skai­tą bai­gė vir­ši­nin­kas A. Mo­tu­zas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama