Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Po au­to­mo­bi­lių ra­tais kri­to stir­nos

Po au­to­mo­bi­lių ra­tais kri­to stir­nos

Ge­gu­žės mė­ne­sį ra­jo­no ke­liuo­se įvy­ko daug eis­mo įvy­kių, ku­riuos su­kė­lė lau­ki­niai gy­vū­nai – dažniausiai stir­nos, ne­ti­kė­tai pul­da­vu­sios tie­siai po au­to­mo­bi­lių ra­tais. Tie­sa, žmo­nės dėl to ne­nu­ken­tė­jo, bu­vo ap­ga­din­tos tik trans­por­to prie­mo­nės, o kri­tu­sius gy­vū­nus iš­ve­žė me­džio­to­jai.

Kri­to 11 stir­nų ir šer­nas
Ge­gu­žės 1-osios va­ka­rą, 20.20 va­lan­dą, ke­ly­je Šiauliai–Palanga (90 km) su stir­na su­si­dū­rė vil­nie­tės G. T. (g. 1993 m.) vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis „Hon­da Ci­vic“.
Ge­gu­žės 3 die­ną ra­jo­no ke­liuo­se bu­vo nu­trenk­tos dvi stir­nos: 7.12 val. ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė (61 km) gy­vū­nas me­tė­si po plun­giš­kio R. Ž. (g. 1961 m.) vai­ruo­ja­mo au­to­mo­bi­lio „VW Trans­por­ter“ ra­tais, kiek vė­liau, 11.10 va­lan­dą, ke­ly­je Šiauliai–Palanga (90 km) stir­ną nu­tren­kė Bir­žų gy­ven­to­jos S. Š. (g. 1987 m.) vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis „BMW“.
Ge­gu­žės 5-osios va­ka­rą, apie 22 val., ke­ly­je Šiauliai–Palanga (105,51 km) stir­ną nu­dau­žė plun­giš­kio A. Š. (g. 1959 m.) vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis „To­y­o­ta Co­rol­la Ver­so“.
Ge­gu­žės 7 die­ną, 11.20 val., ke­ly­je Plungė–Skuodas (11,2 km) stir­na ne­ti­kė­tai iš­šo­ko po plun­giš­kio S. Š. (g. 1952 m.) vai­ruo­ja­mo au­to­mo­bi­lio „Opel Ast­ra“ ra­tais.
Dar vie­na stir­na ge­gu­žės 7 die­ną, apie 14 val., kri­to ke­ly­je Plungė–Žlibinai–Žarėnai (7,1 km) – gy­vū­ną par­tren­kė plun­giš­kio R. M. (g. 1982 m.) vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis „To­y­o­ta Aven­sis“.
Ke­ly­je Plungė–Vėžaičiai (21,6 km) ge­gu­žės 8 die­ną, 23.38 val., stir­ną nu­tren­kė klai­pė­die­tės L. S. (g. 1975 m.) vai­ruo­ja­mas „Su­ba­ru Out­back“.
Dvi stir­nos kri­to ge­gu­žės 14 die­ną: 1.20 val. vie­ną gy­vū­ną ke­ly­je Šiauliai–Palanga (93,6 km) nu­dau­žė tel­šiš­kės L. P. (g. 1997 m.) vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis „BMW 118D“, ki­tas apie 5 val. ke­ly­je Salantai–Plateliai–Alsėdžiai (23 km) kri­to po Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jo S. B. (g. 1971 m.) vai­ruo­ja­mo au­to­mo­bi­lio „VW Trans­por­ter“ ra­tais.
Ge­gu­žės 18 die­ną, apie 22 val., ke­ly­je Skuodas–Plungė (37,15 km) ne­ti­kė­tai va­žiuo­ja­mą­ją da­lį kir­tu­sį šer­ną ta­ra­na­vo plun­giš­kio A. S. (g. 1960 m.) vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis „Nis­san King“. Šer­nas nu­si­bai­gė.
Dar dvi stir­nos kri­to ge­gu­žės 26 die­ną: vie­na apie 13 val. ke­ly­je Šiauliai–Palanga (85,8 km) puo­lė po tel­šiš­kio T. P. (g. 1996 m.) vai­ruo­ja­mo au­to­mo­bi­lio „BMW“ ra­tais, ki­ta apie 24 va­lan­dą kir­to Plun­gės mies­to Bi­ru­tės gat­vę ties 50 pa­sta­tu, ir bu­vo par­trenk­ta Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jo A. K. (1987 m.) vai­ruo­ja­mo au­to­mo­bi­lio „Au­di 80“.
Eis­mo įvy­kių su gy­vū­nais me­tu vi­si vai­ruo­to­jai bu­vo blai­vūs, nė vie­nas jų ne­nu­ken­tė­jo, ta­čiau dau­giau ar ma­žiau ap­ga­din­tos trans­por­to prie­mo­nės. Vi­si gy­vū­nai kri­to.
Iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą
Ge­gu­žės 3 die­ną, apie 19.15 val., ke­ly­je Plungė–Vėžaičiai (10,8 km) plun­giš­kio A. R. (g. 1963 m.) vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis „VW Pas­sat“ iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą ir su­si­dū­rė su Klai­pė­dos ra­jo­no gy­ven­to­jos J. Š. (g. 1979 m.) vai­ruo­ja­mu au­to­mo­bi­liu „Opel Me­ri­va“, ku­ris po smū­gio dar at­si­tren­kė į „Opel In­sig­nia“, vai­ruo­ja­mą kau­nietės E. S. (g. 1980 m.).
Po eis­mo įvy­kio me­di­kų pa­gal­bos rei­kė­jo „Opel Me­ri­va“ vai­ruo­to­jai. Eis­mo įvy­kio da­ly­viai bu­vo blai­vūs.
At­si­tren­kė ir pa­si­ša­li­no
Ge­gu­žės 8 die­ną, apie 9 va­lan­dą, „Su­ba­ru Fo­res­ter“ sa­vi­nin­kas A. A. (g. 1985 m.) pa­ste­bė­jo, kad ap­ga­din­tas au­to­mo­bi­lio kai­rės pu­sės ga­li­nis bam­pe­ris. Ti­kė­ti­na, kad kol kas ne­nu­sta­ty­tos mar­kės au­to­mo­bi­lis at­si­tren­kė į „Su­ba­ru Fo­res­ter“, sto­vė­ju­sį Plun­gė­je, prie A. Ju­cio g. 48 na­mo, ir pa­si­ša­li­no.
Eis­mo įvy­kis ti­ria­mas.
Per­brėž­tas prie­ki­nes ir ga­li­nes vie­nos pu­sės au­to­mo­bi­lio „Ford Mon­deo“ du­re­les ap­ti­ko jo sa­vi­nin­kė J. Š. (g. 1968 m.), ku­ri ge­gu­žės 26 die­ną trans­por­to prie­mo­nę bu­vo pa­li­ku­si prie Vy­tau­to g. 14 nu­me­riu pa­žy­mė­to pa­sta­to.
Nu­va­žia­vo į grio­vį
Ge­gu­žės 13-oji bu­vo ne­lai­min­ga die­na plun­giš­kiui E. S. (g. 1997 m.).
Bū­da­mas ne­blai­vus (nu­sta­ty­tas 2,17 pro­mi­lės gir­tu­mas), ne­tu­rė­da­mas tei­sės vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lį, E. S. sė­do už „Au­di 80“ vai­ro. Ke­lio­nė bai­gė­si Blen­džia­vos gat­vės grio­vy­je.
Dėl šio įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
Ne­pa­si­rin­ko sau­gaus grei­čio
Ge­gu­žės 18 die­ną, apie 16.30 va­lan­dą, Plun­gė­je, T. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je (ties 31 na­mu), tei­sę vai­ruo­ti jau pra­ra­dęs plun­giš­kis T. M. (g. 1987 m.), vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį „Au­di A6“, ne­pa­si­rin­ko sau­gaus grei­čio, ne­si­lai­kė sau­gaus at­stu­mo nuo prie­ky­je va­žia­vu­sio au­to­mo­bi­lio ir į jį at­si­tren­kė. Ap­ga­din­tas ne tik au­to­mo­bi­lis „Au­di A6“, bet ir ma­žei­kiš­kio R. P. (g. 1963 m.) vai­ruo­tas au­to­mo­bi­lis „Opel Za­fi­ra“. Abu vai­ruo­to­jai bu­vo blai­vūs.
Eis­mo įvy­kio kal­ti­nin­kas nu­baus­tas už tai, kad vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį ne­tu­rė­da­mas tei­sės vai­ruo­ti ir kad su­kė­lė eis­mo įvy­kį.
Ne­pra­lei­do mo­to­cik­lo
Ge­gu­žės 20 die­ną, apie 17.36 va­lan­dą, Plun­gės ra­jo­ne, Pa­e­že­rės Rū­dai­čių kai­me, Miš­kų ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gat­vių san­kry­žo­je, au­to­mo­bi­lis „Ford Mon­deo“, vai­ruo­ja­mas kau­nie­čio A. M. (g. 1976 m.), suk­da­mas į kai­rę, ne­pra­lei­do mo­to­cik­lo „Yama­ha“, ku­rį vai­ra­vo Plun­gės ra­jo­no Var­ka­lių kai­mo gy­ven­to­jas T. Š. (g. 1987 m.).
Į au­to­mo­bi­lio ga­li­nę da­lį at­si­tren­kęs mo­to­cik­li­nin­kas pa­ty­rė po­lit­rau­mą ir gy­do­mas li­go­ni­nė­je.
Per eis­mo įvy­kį nu­ken­tė­jo ir „Ford Mon­deo“ ke­lei­vis R. M. (g. 2007 m.), ku­riam bu­vo su­muš­ta gal­va.
At­si­tren­kė į stik­li­nę par­duo­tu­vės sie­ną
Pas­ku­ti­nę ge­gu­žės die­ną, pen­kios mi­nu­tės iki vi­dur­nak­čio, už­fik­suo­tas eis­mo įvy­kis prie ma­žo­sios „Ma­xi­mos“ (a. Ju­cio g. 5).
Plun­gės mies­to gy­ven­to­jas A. B. (g. 1965 m.), va­žiuo­da­mas at­bu­li­ne ei­ga au­to­mo­bi­liu „VW LT35“, ga­li­ne trans­por­to prie­mo­nės da­li­mi at­si­tren­kė į stik­li­nę par­duo­tu­vės sie­ną, ją iš­kū­lė ir iš eis­mo įvy­kio vie­tos pa­si­ša­li­no.
Su­si­ti­ki­mo su pa­rei­gū­nais iš­veng­ti ne­pa­vy­ko, ne­il­gai tru­kus vai­ruo­to­jas bu­vo su­ras­tas, jam nu­sta­ty­tas 1,05 pro­mi­lės gir­tu­mas. Vyriškis pa­rei­gū­nams aiš­ki­no­si, kad iš­gė­rė jau au­to­mo­bi­liu iš­ver­tęs par­duo­tu­vės vit­ri­ną, ta­čiau rei­ka­lo es­mės tai ne­kei­čia – už nu­si­žen­gi­mą teks at­sa­ky­ti.
Per ge­gu­žę
Per ge­gu­žės mė­ne­sį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ke­liuo­se nu­sta­ty­ta 214 ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų. Iš­aiš­kin­tas vie­nas ne­blai­vus vai­ruo­to­jas, pen­ke­tas ne­tu­rin­čių tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nę. Dar 17 vai­ruo­to­jų ne­se­gė­jo sau­gos dir­žų, o 99 vir­ši­jo sau­gų grei­tį.
Per pas­ku­ti­nįjį pa­va­sa­rio mė­ne­sį ra­jo­no ke­liuo­se už­re­gist­ruo­ta 19 eis­mo įvy­kių, iš jų du – įskai­ti­niai, juo­se nu­ken­tė­jo 3 žmo­nės.
Dau­giau­siai eis­mo įvy­kių ge­gu­žę su­kė­lė lau­ki­niai gy­vū­nai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama