Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Po ar­šios kai­my­nės smū­gių jaz­daus­kiš­kė pa­te­ko į li­go­ni­nę

Po ar­šios kai­my­nės smū­gių jaz­daus­kiš­kė pa­te­ko į li­go­ni­nę

Kai san­ty­kius aiš­ki­na­si mo­te­rys, ge­ro ne­lauk. Štai ge­gu­žės 14 die­ną dvi kai­my­nės iš Jaz­daus­kiš­kių kai­mo (Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­ja) taip su­si­ė­mė, kad pri­rei­kė kreip­tis ir į me­di­kus, ir į po­li­ci­ją.

Po­li­ci­ja pra­ne­ši­mą apie su­muš­tą mo­te­rį ga­vo ge­gu­žės 17 die­ną. Jaz­daus­kiš­kių kai­mo gy­ven­to­ja (gim. 1950 m.) pa­aiš­ki­no, jog sek­ma­die­nį, t. y. ge­gu­žės 14-osios po­pie­tę, apie pu­sę pir­mos, bu­vo at­vy­ku­si jau­nes­nė kai­my­nė (gim. 1960 m.) ir su­mu­šė ją iki są­mo­nės ne­te­ki­mo!
Pa­sak nu­ken­tė­ju­sio­sios, kai ji at­si­ga­vo, smar­kio­ji kai­my­nė dar pa­gra­si­no, kad, jei tik kam nors pa­si­skųs – už­muš! Bi­jo­da­ma su­si­do­ro­ji­mo, su­muš­to­ji ke­lias die­nas pa­gal­bos ne­si­krei­pė, ta­čiau, pa­blo­gė­jus svei­ka­tai, nu­vy­ko pas me­di­kus.
Plun­gės li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­riu­je nu­ken­tė­ju­siai mo­te­riš­kei nu­sta­ty­tas gal­vos sme­ge­nų su­krė­ti­mas, taip pat kai­rės pu­sės sep­tin­to, aš­tun­to, de­vin­to, de­šim­to ir vie­nuo­lik­to šon­kau­lių lū­žiai. Jaz­daus­kiš­kė pa­gul­dy­ta į Trau­ma­to­lo­gi­jos sky­rių.
Pa­sak Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kės Lo­re­tos Ta­ma­liū­nai­tės, pa­rei­gū­nai bu­vo nu­vy­kę pas įta­ria­mą­ją mu­šei­ką, ta­čiau, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ji vis­ką nei­gė. Įta­ria­ma, jog mo­te­rų kon­flik­tas ki­lo dėl vy­riš­kio.
Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal du Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius: 138 str. 1 d. (Ne­sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas) ir 145 str. 1 d. (Gra­si­ni­mas nu­žu­dy­ti ar sun­kiai su­trik­dy­ti žmo­gaus svei­ka­tą).

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama