Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Plun­giš­kio au­to­mo­bi­ly­je ras­ta ir rū­ka­lų, ir na­mi­nu­kės

Plun­giš­kio au­to­mo­bi­ly­je ras­ta ir rū­ka­lų, ir na­mi­nu­kės

Ge­gu­žės 14 die­ną pro­ble­mų sau pri­si­da­rė plun­giš­kis, gi­męs 1975 me­tais – vy­riš­kis į sa­vo vai­ruo­ja­mą „Vol­vo“ bu­vo pri­sik­ro­vęs kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių ir na­mi­nės deg­ti­nės. Pa­rei­gū­nai jį „pri­grie­bė“ Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Drūk­čių kai­me.

Po­li­ci­ja pra­ne­ša, jog sek­ma­die­nį, 17.15 va­lan­dą, Plun­gės ra­jo­no Drūk­čių kai­me bu­vo su­stab­dy­tas au­to­mo­bi­lis „Vol­vo“, vai­ruo­ja­mas 42 me­tų Plun­gės gy­ven­to­jo. Pa­rei­gū­nai ma­ši­ną su­stab­dė Eže­ro ir Pa­e­že­rės gat­vių san­kry­žo­je.
Pa­tik­ri­nus vai­ruo­to­jo au­to­mo­bi­lį, ba­ga­ži­nė­je ras­ta ne­ma­žai drau­džia­mų pre­kių: plas­ti­ki­nė­se tal­po­se bu­vo 13 lit­rų skys­čio, tu­rin­čio spe­ci­fi­nį na­mi­nės deg­ti­nės kva­pą (4 vnt. po 1,5 l ir 7 vnt. po 1 l), taip pat 100 pa­ke­lių kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių „Fest“, 10 pa­ke­lių „Fest 7“ ir 20 pa­ke­lių „NZ Gold“ su Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos ban­de­ro­lė­mis.
Pa­rei­gū­nams vy­riš­kis pa­sa­ko­jo šiuos ne­le­ga­lius daik­tus sa­vo reik­mėms pir­kęs iš ne­pa­žįs­ta­mo as­mens kaž­ku­ria­me ra­jo­no žvyr­ke­ly­je.
Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir pa­si­žiū­rės, ar šia­me pa­aiš­ki­ni­me bū­ta tie­sos. Kol kas ga­ben­to­jui už kon­tra­ban­di­nius rū­ka­lus gre­sia ad­mi­nist­ra­ci­nė tei­se­na, o už na­mi­nu­kę (ka­dan­gi jos tu­rė­jo pa­kan­ka­mai daug) – bau­da pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama