Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Nu­žu­dy­mu įta­ria­mas plun­giš­kis sep­ty­nio­li­ka me­tų slaps­tė­si Pran­cū­zi­jo­je

Nu­žu­dy­mu įta­ria­mas plun­giš­kis sep­ty­nio­li­ka me­tų slaps­tė­si Pran­cū­zi­jo­je

Sve­ti­ma ša­lis, ki­ta pa­var­dė, ki­to as­mens do­ku­men­tai – tai plun­giš­kiui Min­dau­gui Ga­dei­kiui (gim. 1977 m.) il­gą lai­ką pa­dė­jo slaps­ty­tis nuo tei­sė­sau­gos ir iš­veng­ti teis­tu­mo už žmog­žu­dys­tę. Lap­kri­čio 2 die­ną Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK) pa­skel­bė, jog įta­ria­ma­sis iš Pran­cū­zi­jos par­skrai­din­tas į Vil­niaus oro uos­tą.

Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK pra­ne­šė, jog uos­ta­mies­čio Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sun­kių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai kar­tu su Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro Tarp­tau­ti­nių ry­šių pa­rei­gū­nais ir Pran­cū­zi­jos Res­pub­li­kos po­li­ci­ja įvyk­dė sėk­min­gą ope­ra­ci­ją: Pran­cū­zi­jo­je, Ca­hors mies­te, bu­vo su­lai­ky­tas nuo 2001 me­tų pa­ieš­ko­mas plun­giš­kis.
M. Ga­dei­kis kal­ti­na­mas sun­kiu nu­si­kal­ti­mu – ty­či­niu nu­žu­dy­mu sun­ki­nan­čio­mis ap­lin­ky­bė­mis. Jis įta­ria­mas 2000 m. rug­pjū­čio mė­ne­sį Plun­gė­je, bū­da­mas gir­tas, kon­flik­to me­tu itin žiau­riai nu­žu­dęs sa­vo dė­dę 47 me­tų Vy­gan­tą Pa­kal­niš­kį. Vy­ras bu­vo už­muš­tas jo pa­ties na­muo­se. Teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tai su­skai­čia­vo, kad su­duo­ta ne ma­žiau kaip 40 smū­gių, dau­gu­ma jų – į gal­vą.
Tais pa­čiais me­tais M. Ga­dei­kis pa­žei­dė pa­skir­tą kar­do­mą­ją prie­mo­nę – na­mų areš­tą, ne­be­at­vy­ko į teis­mo po­sė­dį ir spru­ko į už­sie­nį. Teis­mas pa­skel­bė jo pa­ieš­ką, o Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai iš­da­vus Eu­ro­pos areš­to or­de­rį, bu­vo pa­skelb­ta tarp­tau­ti­nė pa­ieš­ka. Il­gą lai­ką apie jo bu­vi­mo vie­tą tei­sė­sau­gi­nin­kams nie­ko ne­bu­vo ži­no­ma.
Po il­ga­lai­kio ty­ri­mo bu­vo nu­sta­ty­ta, kad plun­giš­kis, ap­si­me­tęs ki­tu as­me­niu, slaps­to­si Pran­cū­zi­jo­je – pri­sis­ta­to sve­ti­ma pa­var­de, nau­do­ja­si ki­to lie­tu­vio as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­tais, ku­riuos žmo­gus bu­vo pa­me­tęs. Taip pat bėg­lys ne­le­ga­liai dir­bo, bu­vo su­kū­ręs šei­mą su juo­da­o­de mo­te­ri­mi ir su­si­lau­kęs dvie­jų vai­kų, ku­riems su­tei­kė pa­si­sa­vin­tą pa­var­dę.
Ben­dra­dar­biau­jant su Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro Tarp­tau­ti­nių ry­šių pa­rei­gū­nais ir Pran­cū­zi­jos Res­pub­li­kos po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais, pa­vy­ko nu­sta­ty­ti tiks­lią as­mens slaps­ty­mo­si vie­tą ir vy­rą su­lai­ky­ti.
Pa­gal Eu­ro­pos areš­to or­de­rį plun­giš­kis bu­vo iš­duo­tas Pran­cū­zi­jos ir lap­kri­čio 2 die­ną kon­vo­juo­tas į Lie­tu­vą.
Lap­kri­čio 3 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas lei­do su­im­ti ty­či­niu nu­žu­dy­mu sun­ki­nan­čio­mis ap­lin­ky­bė­mis kal­ti­na­mą M. Ga­dei­kį – sky­rė jam mak­si­ma­lų 3 mė­ne­sių su­ėmi­mo ter­mi­ną. Teis­mas pa­žy­mė­jo, kad tik to­kiu bū­du bus už­tik­rin­tas kal­ti­na­mo­jo da­ly­va­vi­mas pro­ce­se, ne­truk­do­mas bau­džia­ma­sis pro­ce­sas teis­me ir nuosp­ren­džio įvyk­dy­mas.
„Įver­ti­nus nu­si­kals­ta­mos vei­kos sun­ku­mą ir pa­vo­jin­gu­mą, kal­ti­na­mo­jo ry­šius už­sie­ny­je, jo veiks­mus pa­si­sle­piant nuo teis­mo, vie­na­reikš­miš­kai kon­sta­tuo­ti­na, kad kal­ti­na­ma­sis, siek­da­mas iš­veng­ti ga­li­mai gre­sian­čios griež­tos re­a­lios lais­vės at­ėmi­mo baus­mės, slėp­sis nuo bau­džia­mo­jo pro­ce­so. To­kią iš­va­dą ne­abe­jo­ti­nai su­po­nuo­ja tai, jog kal­ti­na­ma­sis, kaip pats nu­ro­dė, iš­si­gan­dęs baus­mės, jau slė­pė­si nuo 2001 me­tų“, – tei­sė­jų ko­le­gi­jos pri­im­tą nu­tar­tį skir­ti kal­ti­na­ma­jam su­ėmi­mą ko­men­ta­vo šios ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kė Edi­ta La­pins­kie­nė. Ši teis­mo nu­tar­tis per dvi­de­šimt die­nų ga­li bū­ti skun­džia­ma Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama