Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Nuo įžū­laus 16-me­čio te­ko spruk­ti 22 me­tų vai­ki­nui

Nuo įžū­laus 16-me­čio te­ko spruk­ti 22 me­tų vai­ki­nui

Ge­gu­žės 17-osios va­ka­re, apie pu­sę de­šim­tos, vie­nas ne­pil­na­me­tis jau­nuo­lis Eže­ro gat­vė­je su­gal­vo­jo pri­muš­ti ir api­plėš­ti kur kas vy­res­nį vai­ki­ną. Pas­ta­ra­jam te­ko bėg­ti.

Mi­nė­tą va­ka­rą Plun­gės jau­ni­mas bū­ria­vo­si prie tven­ki­nio, esan­čio Eže­ro gat­vė­je. Apie 21.30 va­lan­dą iš ma­ty­mo pa­žįs­ta­mas as­muo ki­bo į at­la­pus 1995 m. gi­mu­siam A. Ju­cio gat­vės gy­ven­to­jui – su­mu­šė jį ir pa­si­kė­si­no api­plėš­ti.
Nu­ken­tė­ju­sy­sis po­li­ci­jai nu­ro­dė, jog mu­šei­ka kumš­čiais smū­gia­vo jam į vei­dą ir spar­dė – su­da­vė apie 6 smū­gius ran­ko­mis į gal­vos sri­tį, 2 spy­rius ko­ja į ki­tas kū­no vie­tas, o muš­da­mas vis rei­ka­la­vo ati­duo­ti pi­ni­gi­nę.
Var­gais ne­ga­lais už­pul­ta­sis iš­trū­ko ir pa­bė­go, pi­ni­gi­nė li­ko ki­še­nė­je. Po­li­ci­ja ne­tru­ko nu­sta­ty­ti, jog plė­ši­mą pla­na­vo įvyk­dy­ti pa­rei­gū­nams jau ži­no­mas plun­giš­kis, ku­riam ne­se­niai su­ėjo 16-ika me­tų. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama