Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Nu­ken­tė­jo vė­lia­vė­les prie švie­so­fo­rų par­da­vi­nė­ję Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiai

Nu­ken­tė­jo vė­lia­vė­les prie švie­so­fo­rų par­da­vi­nė­ję Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiai

Ba­lan­džio 9 die­ną Plun­gės ra­jo­ne nu­ken­tė­jo du Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai. Pa­rei­gū­nams jie nu­ro­dė, jog per prie­var­tą bu­vo įso­din­ti į au­to­mo­bi­lį, nu­vež­ti į ki­tą vie­tą ir api­plėš­ti.

Kaip sa­kė Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė, žmo­nės iš Bal­ta­ru­si­jos su­ki­nė­jo­si re­mon­tuo­ja­mo ke­lio Mažeikiai–Plungė–Tauragė ruo­že, t. y. ten, kur dėl vyk­do­mų dar­bų yra pa­sta­ty­ti eis­mą kon­tro­liuo­jan­tys švie­so­fo­rai. Prie vai­ruo­to­jų, pri­vers­tų lauk­ti ža­lios švie­sos, pri­ei­nan­tys as­me­nys siū­lė lie­tu­viš­kas vė­lia­vė­les. To­kia jų veik­la kaž­ką la­bai su­pyk­dė.
Vie­nas Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­tis (gim. 1986 m.) ne­ma­lo­nę už­si­trau­kė apie 14 va­lan­dą. Jį, be­siū­lan­tį vė­lia­vė­les Trui­kių kai­me, apie 14 va­lan­dą čiu­po ža­lios spal­vos mi­ni­ve­no eki­pa­žas – maž­daug še­ši žmo­nės. Prie­var­ta įso­di­nę į au­to­mo­bi­lį, nu­ve­žė į miš­ką Kuls­kių kai­me. Čia prieš at­vy­kė­lį pa­nau­do­tas fi­zi­nis smur­tas ir pa­grob­ti jo pi­ni­gai – apie 360 eu­rų.
Tą pa­čią die­ną tie pa­tys as­me­nys ir į tą pa­tį au­to­mo­bi­lį įsi­so­di­no ki­tą Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­tį (gim. 1996 m.), ku­ris su vė­lia­vė­lė­mis su­ki­nė­jo­si prie švie­so­fo­rų Jo­vai­šiš­kės kai­me. Jis taip pat bu­vo nu­vež­tas į ki­tą vie­tą ir api­plėš­tas. Kaip pa­aiš­kė­jo – į Sta­ne­lių kai­mą, prie au­to­bu­sų sto­te­lės. Plė­ši­kai vėl­gi pa­nau­do­jo fi­zi­nį smur­tą ir iš jau­nuo­lio pa­gro­bė 190 eu­rų. Taip pat at­ėmė ir 26 vė­lia­vė­les, ku­rias nu­ken­tė­ju­sy­sis įver­ti­no 78 eu­rais.
Dėl plė­ši­mo pa­rei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 180 str. 1 da­lį.
Pir­ma­die­nį L. Ta­ma­liū­nai­tė sa­kė apie ke­ly­je plė­ši­ka­vu­sius as­me­nis nau­jie­nų kol kas ne­tu­rin­ti.
Be­je, nu­ken­tė­ję Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiai ne­kal­ba, jie ro­do, kad yra kurč­ne­by­liai. Pir­ma­die­nį bu­vo lau­kia­ma ver­tė­jos, ku­ri tu­rė­jo pa­dė­ti pa­rei­gū­nams ben­drau­ti su nu­ken­tė­ju­siai­siais.
Ga­li bū­ti, jog tie pa­tys as­me­nys per­nai su­ki­nė­jo­si Var­ka­liuo­se, kur taip pat bu­vo re­mon­tuo­ja­mas ke­lias ir eis­mas ri­bo­tas švie­so­fo­rais. Ta­da vai­ruo­to­jai skun­dė­si re­dak­ci­jai, pa­sa­ko­da­mi, kaip įky­rūs vy­riš­kiai bru­ko Lie­tu­vos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos vė­lia­vė­les, ki­šo la­pe­lį, kur bu­vo pa­ra­šy­ta, kad yra kurti, pra­šė nuo 3 iki 5 eu­rų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama