Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Ne­le­ga­lių lom­bar­dų tin­klo gi­jos at­ve­dė ir į Plun­gę

Ne­le­ga­lių lom­bar­dų tin­klo gi­jos at­ve­dė ir į Plun­gę

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis ko­mi­sa­ria­tas (VPK) pra­ne­ša, jog kri­mi­na­lis­tai iš­aiš­ki­no ne­le­ga­lių lom­bar­dų tin­klą vi­so­je Lie­tu­vo­je. Tei­gia­ma, kad ras­ti di­džiu­liai kie­kiai ga­li­mai ne­ap­skai­ty­tų ver­ty­bių. Įta­ria­ma, jog nu­si­kals­ta­ma vei­ka už­si­i­mi­nė­jo ir Plun­gė­je vei­kian­tis lom­bar­das.

Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­ba, ben­dra­dar­biau­da­ma su Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ru, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­ba ir ki­tų ap­skri­čių po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tais, at­li­ko di­de­lio mas­to ti­ria­mą­jį dar­bą dėl ga­li­mai ne­tei­sė­tos lom­bar­dų Klai­pė­dos ap­skri­ty­je ir ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se veik­los bei su­lai­kė 14 or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je vei­ku­sių as­me­nų.
Il­gą lai­ką tik­rin­da­mi ga­li­mai nu­si­kals­ta­mą lom­bar­dų Klai­pė­dos ap­skri­ty­je ir vi­so­je Lie­tu­vo­je veik­lą bei tu­rė­da­mi duo­me­nų, jog lom­bar­dų dar­buo­to­jai, ži­no­da­mi, apie at­ne­ša­mus vog­tus daik­tus, juos su­per­ka, pa­rei­gū­nai su­rin­ko duo­me­nis, pa­kan­ka­mus įtar­ti, jog su­si­bū­rę į or­ga­ni­zuo­tą gru­pę, ku­rio­je bu­vo kruopš­čiai pa­si­skirs­ty­ta vaid­me­ni­mis – 4 or­ga­ni­za­to­riai, du ap­skai­ti­nin­kai, du bu­hal­te­riai, vyk­dy­to­jai, įta­ria­mie­ji, įkū­rę še­šias įmo­nes, su­pir­ki­nė­jo vog­tas ver­ty­bes bei jas per­par­da­vi­nė­jo.
Ty­ri­mo me­tu iš­aiš­kin­ta, jog nu­si­kals­ta­ma veik­la – vog­tų daik­tų su­pir­ki­mu ir re­a­li­za­vi­mu – ga­li­mai už­si­ė­mė lom­bar­dai Klai­pė­do­je, Gargž­duo­se, Pa­lan­go­je, Kre­tin­go­je, Ši­lu­tė­je, Tel­šiuo­se, Plun­gė­je ir ki­tuo­se mies­tuo­se. Pa­rei­gū­nai at­li­ko kra­tas 83 vie­to­se – įmo­nė­se, au­to­mo­bi­liuo­se, įta­ria­mų­jų na­muo­se vi­so­je Lie­tu­vo­je. Kra­tų me­tu ap­tik­ta apie 400 tūks­tan­čių ga­li­mai ne­ap­skai­ty­tų gry­nų­jų pi­ni­gų, apie 50 ki­log­ra­mų ga­li­mai ne­ap­skai­ty­to auk­so, apie 70 ki­log­ra­mų si­dab­ro ga­mi­nių, ga­li­mai vog­tų se­no­vi­nių mo­ne­tų ir ki­tų daik­tų.
Įta­ri­mai pa­reikš­ti 15-ai as­me­nų, 14 iš jų su­lai­ky­ti. Ty­ri­mui va­do­vau­ja Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama