Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Nar­vai­šiuo­se pus­am­žę mo­te­rį ty­čia už­da­rė rū­sy­je

Nar­vai­šiuo­se pus­am­žę mo­te­rį ty­čia už­da­rė rū­sy­je

o­vo 26 die­ną įkaušę Nar­vai­šių kai­mo gy­ven­to­jai iš vie­no rū­sio gir­dė­jo mo­ters šauks­mą ir bil­de­sį, tačiau iš uždarytosios tik šaipėsi. Iš­kvies­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai iš­va­da­vo įka­lin­tą mo­te­rį, ku­rią, kaip įta­ria­ma, ty­čia bu­vo už­da­ręs jau­nas kai­my­nas. Pa­aiš­kė­jus, kad prie šio chu­li­ga­niš­ko po­el­gio ga­lė­jo pri­si­dė­ti dar trys jau­nuo­liai, vi­sa įkau­šu­si ket­ve­riu­kė bu­vo iš­vež­ta į areš­ti­nę. Vie­nas jų dar spė­jo su­duo­ti nu­ken­tė­ju­sia­jai, o su­lai­ko­mas prie­ši­no­si pa­rei­gū­nams.

Sek­ma­die­nį į sa­vo rū­sį su rei­ka­lais nu­ė­ju­si 51 m. nar­vai­šiš­kė ku­riam lai­kui bu­vo ja­me įka­lin­ta. Su­pran­ta­ma, ne sa­vo no­ru – vie­nas jau­nas kai­my­nė­lis, jai įė­jus vi­dun, pri­šo­kęs už­šo­vė du­rų skląs­tį.
Ži­nia apie pa­gal­bos šauks­mą iš rū­sio ne­tru­kus pa­sie­kė po­li­ci­ją. Telefoną turėjusi moteris pati pasiskambino į pagalbos centrą ir pasakė, kad yra uždaryta, nie­kaip ne­ga­li iš­si­va­duo­ti, du­rų iš­lauž­ti ne­pa­jė­gia.
At­vy­kę nu­ro­dy­tu ad­re­su, pa­rei­gū­nai iš­ties iš­gir­do už­da­ry­to­sios šauks­mą ir bil­de­sį, pa­ma­tė, kad du­rys už­sklęs­tos iš iš­orės, tad kuo sku­biau mo­te­rį iš­lei­do.
Po­li­ci­nin­kai iš­kart pa­si­tei­ra­vo, kas ga­lė­jo su ja ši­taip pa­si­elg­ti. Nu­ken­tė­ju­sio­ji pa­ro­dė į vie­ną iš pavėsinėje girtavusių vy­ru­kų. Pa­rei­gū­nams ei­nant link jau­nuo­lių aiš­kin­tis ap­lin­ky­bių, 1998 m. gi­męs vai­ki­nas me­tė­si prie mo­ters ir pra­dė­jo ją muš­ti.
Pri­puo­lęs prie nu­ken­tė­ju­sio­sios, ar­šus jau­nuo­lis par­grio­vė ją ant že­mės, smo­gė ke­lis kar­tus į vei­dą ir nu­ga­rą. Pa­rei­gū­nams, ban­dan­tiems jį su­lai­ky­ti, taip pat prie­ši­no­si, ne­klau­sė nu­ro­dy­mų.
Ga­lop į areš­ti­nę bu­vo iš­ga­ben­tas ne tik mi­nė­tas smar­kuo­lis, bet ir dar trys su įvy­kiu su­si­ję as­me­nys, gi­mę 1998 m., 1997 m. ir 1993 m. Nu­ken­tė­ju­sia­jai me­di­kų pa­gal­bos ne­pri­rei­kė.
Ko­vo 27 die­ną kal­bin­ta Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė sa­kė, jog jau­nuo­liai bu­vo ne­blai­vūs, jie nak­tį pra­lei­do areš­ti­nė­je uos­ta­mies­ty­je, o pir­ma­die­nį par­ga­ben­ti į Plun­gę ap­klau­sai.
Aiš­kios prie­žas­ties, ko­dėl už­da­rė mo­te­rį rū­sy­je, jie taip ir ne­nu­ro­dė. Vi­si yra vie­ti­niai, du bro­liai – iš vie­nos šei­mos, du – iš ki­tos.
Pa­rei­gū­nai po šio įvy­kio pra­dė­jo iki­teis­mi­nius ty­ri­mus dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo (Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 284 str.) ir dėl pa­si­prie­ši­ni­mo po­li­ci­jai (Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 286 str.).

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama