Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Mo­te­riš­kė sū­naus skriau­dė­ją auk­lė­jo ra­men­tu ir vir­tu­vi­niu pei­liu

Mo­te­riš­kė sū­naus skriau­dė­ją auk­lė­jo ra­men­tu ir vir­tu­vi­niu pei­liu

Ne­links­mai ant­ra­die­nio po­pie­tę bai­gė­si iš­ger­tu­vės pa­čia­me mies­to cen­tre, vie­na­me Se­na­mies­čio aikš­tės kie­mų. Ki­lus gir­tam vai­dui, mo­ti­na sto­jo gin­ti sū­naus ir jo skriau­di­kui ge­ro­kai karkš­te­lė­jo tu­rė­tu ra­men­tu, po to, iš na­mų pa­ė­mu­si pei­lį, dar smo­gė į įvai­rias kū­no vie­tas.

Ar­ši mo­te­riš­kė bu­vo su­lai­ky­ta, nu­ken­tė­ju­sy­sis pa­te­ko į me­di­kų ran­kas, ta­čiau iš Pri­ėmi­mo sky­riaus, su­lau­kęs pa­gal­bos, pa­si­ša­li­no. In­ci­den­tą ti­rian­tys pa­rei­gū­nai lin­kę ma­ny­ti, kad vy­riš­kio su­ža­lo­ji­mai, ko ge­ro, tik pa­vir­ši­niai, ir di­de­lių pre­ten­zi­jų sa­vo skriau­dė­jai jis at­ei­ty­je ne­reikš.
Kom­pa­ni­jos iš­ger­tu­vės vie­na­me Se­na­mies­čio aikš­tės bu­tų vy­ko bir­že­lio 6 die­ną. Po pie­tų, 14.40 va­lan­dą, tarp su­gė­ro­vų ki­lo tar­pu­sa­vio kon­flik­tas. Mo­te­ris (g. 1950 m.), bū­da­ma ap­svai­gu­si­ nuo al­ko­ho­lio (jai po įvy­kio nu­sta­ty­tas 2,04 pro­mi­lės gir­tu­mas), tu­rė­tu ra­men­tu su­da­vė vy­rui (g. 1960 m.), ku­riam nu­sta­ty­tas 3,15 pro­mi­lės gir­tu­mas, per gal­vą! Ta­čiau tai jos pyk­čio ne­nu­mal­ši­no! Pa­ė­mu­si iš na­mų pei­lį ir pa­vi­ju­si vy­rą kie­me, ar­ši mo­te­riš­kė dar smo­gė nuo­la­ti­nės gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čiam su­gė­ro­vui į įvai­rias kū­no vie­tas.
Tiek mo­te­ris, tiek nu­ken­tė­jęs vy­ras po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams ge­rai ži­no­mi dėl po­lin­kio iš­ger­ti. Po in­ci­den­to su­lai­ky­ta plun­giš­kė pa­rei­gū­nams tei­si­no­si, jog no­rė­jo nuo sve­čio ap­gin­ti sū­nų. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal BK 138 str. 1 da­lį.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, nu­ken­tė­ju­sia­jam su­muš­ta ir nu­broz­din­ta gal­va, šlau­ny­je – žaiz­da. Kol kas pre­ten­zi­jų dėl su­ža­lo­ji­mų jis nie­kam ne­pa­reiš­kė, po in­ci­den­to, kai pa­si­ša­li­no iš li­go­ni­nės, jo ir pė­dos atau­šo. Kur ieš­ko­ti? „Pa­na­šio­je kom­pa­ni­jo­je ar­ba prie bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rių, – „Plun­gės ži­nioms“ sa­kė vie­tos po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.
Ka­dan­gi smū­giai pei­liu ne­su­ža­lo­jo nei žmo­gaus vi­daus or­ga­nų, nei ar­te­ri­jų, ti­kė­ti­na, kad nu­skriaus­ta­sis at­leis sa­vo skriau­dė­jai, ir by­la bus baig­ta jiems su­si­tai­kius.
„Jei ne­su­si­tai­kys, tai ne­be­tu­rės su kuo ger­ti“ – ga­li­mą by­los baig­ties mo­ty­vą įvar­di­jo pa­rei­gū­nai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama