Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Kau­kė­ti as­me­nys nak­tį „iš­šla­vė“ te­le­fo­nus iš par­duo­tu­vės „To­po cen­tras“

Kau­kė­ti as­me­nys nak­tį „iš­šla­vė“ te­le­fo­nus iš par­duo­tu­vės „To­po cen­tras“

Nak­tį iš spa­lio 4-osios į 5-ąją, pra­ėjus maž­daug va­lan­dai po vi­dur­nak­čio, su­vei­kė sig­na­li­za­ci­ja UAB „To­po cen­tras“ par­duo­tu­vė­je, esan­čio­je Žal­ta­kal­nio g. 20 A. Pa­aiš­kė­jo, jog čia įvyk­dy­ta va­di­na­mo­ji žai­biš­ka va­gys­tė.

Pir­mi­niais po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, mi­nė­tos par­duo­tu­vės sig­na­li­za­ci­ja įsi­jun­gė ket­vir­ta­die­nio nak­tį, 1.09 va­lan­dą. At­vy­kus sau­gos tar­ny­bai, pa­aiš­kė­jo, jog par­duo­tu­vė­je ką tik bū­ta il­ga­pirš­čių.
Kaip pa­ro­dė vaiz­do įra­šas, į „To­po cen­trą“ įsi­bro­vė du kau­kė­ti as­me­nys. Jie iš­lau­žė du­rų spy­ną ir pa­te­ko vi­dun. Iš pre­ky­bos sa­lės plė­ši­kai per po­rą mi­nu­čių „su­si­šla­vė“ ne­ma­žą kie­kį įvai­rių mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų ir sku­biai pa­si­ša­li­no.
Pa­grob­tų daik­tų kie­kis bei pa­da­ry­ta ža­la tiks­li­na­ma.
Nors par­duo­tu­vės te­ri­to­ri­ja nė­ra ap­tver­ta, ta­čiau pa­sta­tas sau­go­mas ap­sau­gos tar­ny­bos „GRIFS AG“, pa­sta­te įreng­ta ap­sau­gos sig­na­li­za­ci­ja, pa­tal­pos ste­bi­mos vaiz­do ka­me­ro­mis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama