Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Jaunuolių noro pabūti kartu pasekmės: isterijos priepuolis, išdaužtas langas...

Jaunuolių noro pabūti kartu pasekmės: isterijos priepuolis, išdaužtas langas...

Ne­ra­mi sek­ma­die­nio po­pie­tė bu­vo Plun­gės vai­kų glo­bos na­mams – čia ap­si­lan­kęs pa­ša­li­nis 17-me­tis dau­žė du­ris, kei­kė­si, iš­kū­lė lan­gą... Vis­kas dėl to, jog šios įstai­gos auk­lė­ti­nė ne­ga­lė­jo su juo iš­ei­ti, mat mer­gi­nai pa­čiai rei­kė­jo me­di­kų pa­gal­bos.

Lap­kri­čio 26-ąją, apie 16 va­lan­dą, į Plun­gės vai­kų glo­bos na­mus sku­bė­jo ir po­li­ci­ja, ir grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba. Me­di­kai vy­ko pas is­te­riš­kai be­si­el­gian­čią pa­aug­lę, o pa­rei­gū­nai – dėl chu­li­ga­niš­ko jau­nuo­lio el­ge­sio.
Po­li­ci­jos pra­ne­ši­me sa­ko­ma, jog 2000 m. gi­męs vai­ki­nas, ga­li­mai bū­da­mas ap­svai­gęs nuo nar­ko­ti­nių ar psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų, pa­te­ko į Plun­gės vai­kų glo­bos na­mų vi­dų ir kumš­čiais dau­žė pa­tal­pų du­ris. Iš­pra­šo­mas lauk var­to­jo ne­cen­zū­ri­nius žo­džius, spar­dė ir dau­žė pa­grin­di­nes įė­ji­mo du­ris, ga­liau­siai iš­dau­žė lau­ki­nių du­rų lan­go stik­lą.
Dėl to, jog 17-me­tis vie­šo­je vie­to­je įžū­liu el­ge­siu, van­da­liš­kais veiks­mais de­monst­ra­vo ne­pa­gar­bą ap­lin­ki­niams ir su­trik­dė vi­suo­me­nės rim­tį bei tvar­ką, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 284 str. 1 da­lį. Pa­da­ry­ta ža­la tiks­li­na­ma.
Pir­ma­die­nio ry­tą kal­bin­ta įstai­gos di­rek­to­rė Ge­no­vai­tė Ūsie­nė sa­kė, jog siau­tė­jęs jau­nuo­lis yra Skuo­do ra­jo­no gy­ven­to­jas. Jis bu­vo at­vy­kęs pas vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­nę, su ku­ria drau­gau­ja, no­rė­jo su ja kaž­kur iš­ei­ti. Ta­čiau mer­gai­tė blo­gai jau­tė­si, be to, bu­vo pa­žei­du­si tai­syk­les, t. y. lai­ku ne­grį­žu­si, to­dėl auk­lė­to­ja jos ne­iš­lei­do. Ta­da jau­nuo­liai tie­siog pa­šė­lo – pa­aug­lę iš­ti­ko is­te­ri­jos prie­puo­lis, vai­ki­nas ėmė siau­tė­ti, te­ko kvies­ti me­di­kus ir po­li­ci­ją.
At­vy­ku­si grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba mer­gai­tę iš­si­ve­žė į li­go­ni­nę, o jau­nuo­lis, iš­kū­lęs lan­gą, pa­si­ša­li­no.
„Tai sun­kiai auk­lė­ja­mi vai­kai“, – kal­bė­jo di­rek­to­rė, už­si­min­da­ma, kad 17-me­tis at­ei­na ne pir­mą kar­tą. Lan­gų anks­čiau ne­dau­žė, bet el­ge­sys kel­da­vo ne­ri­mą. Dėl vai­ki­no bu­vo kreip­ta­si ir į Skuo­do ra­jo­no Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rių, kad pa­si­rū­pin­tų sa­vo ne­pil­na­me­čiu, mat jo šei­ma taip pat pro­ble­miš­ka. Mer­gai­tė ir­gi ke­lia rū­pes­čių, ne­klau­so, bu­vo pa­bė­gu­si. Be­je, nu­ve­žus ją į li­go­ni­nę, iš ten taip pat pa­bė­go, bet tą pa­tį va­ka­rą bu­vo su­ras­ta.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama