Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Iš­aiš­ki­no plė­ši­mą A. Vaiš­vi­los gat­vės dau­gia­bu­ty­je

Iš­aiš­ki­no plė­ši­mą A. Vaiš­vi­los gat­vės dau­gia­bu­ty­je

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­siasis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas praneša, kad šio ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pra­ėju­sių me­tų gruo­džio mė­ne­sį Plun­gė­je, A. Vaiš­vi­los gat­vės bu­te, įvyk­dy­to plė­ši­mo.

Plė­ši­mas vy­ko gruo­džio 1-osios nak­tį. Tą­kart ne­lauk­ti sve­čiai į 1976 m. gi­mu­sio nu­ken­tė­ju­sio­jo bu­tą A. Vaiš­vi­los gat­vė­je ėmė verž­tis po vi­dur­nak­čio. Iš­lau­žę me­di­nių du­rų stak­tą, įsi­bro­vė­liai pa­te­ko į vi­dų. Vie­nas už­puo­li­kų, grie­bęs kam­ba­ry­je bu­vu­sį elek­tri­nį vir­du­lį, tvo­jo bu­to šei­mi­nin­kui per gal­vą, o ki­ti rei­ka­la­vo pa­ro­dy­ti, kur bu­te lai­ko­mi pi­ni­gai ir ver­tin­gi daik­tai. Ver­tin­giau­si bu­te bu­vę daik­tai – mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nas „No­kia Lu­mia 520“ ir ne­šio­ja­ma­sis kom­piu­te­ris. Pra­ras­tą tur­tą vė­liau nu­ken­tė­ju­sy­sis įver­ti­no 80 eu­rų. Per api­plė­ši­mą bu­to šei­mi­nin­kui pa­da­ry­ta kirs­ti­nė kak­tos žaiz­da, su­muš­ta gal­va. Ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad į mi­nė­tą bu­tą A. Vaiš­vi­los gat­vė­je įsi­bro­vė ke­tu­ri įta­ria­mie­ji. Vy­riau­siam iš plė­ši­kų – 22 me­tai, vai­ki­no biog­ra­fi­ją „puo­šia“ jau 16 teis­tu­mų. Ki­ti trys – ne­pil­na­me­čiai, 2000 m. ir 2001 m. gi­mę Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jai. Pa­grob­ti daik­tai ras­ti vie­no iš įta­ria­mų­jų na­muo­se, jų re­a­li­zuo­ti nusikaltėliai ne­spė­jo.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama