Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Ilgapirščiai įsisuko į ke­ba­bi­nę...

Ilgapirščiai įsisuko į ke­ba­bi­nę...

Ne­ži­nia, ar la­biau al­kio ve­da­mi, ar siek­da­mi pra­lob­ti, ant­ra­die­nio nak­tį il­ga­pirš­čiai įsi­su­ko į ke­ba­bi­nę, esan­čią Tel­šių g. 2. Din­go ir pi­ni­gai, ir kep­ta mė­sy­tė...

Po­li­ci­jai pra­neš­ta, jog va­gys­tė įvyk­dy­ta rug­pjū­čio 29-ąją, nak­ties me­tu. Gau­ta­me pa­reiš­ki­me nu­ro­dy­ta, jog įmo­nei, ku­ri pa­gal in­di­vi­du­a­lią veik­lą pri­klau­so D. R., pa­da­ry­ta maž­daug 242 eu­rų ža­la.
Il­ga­pirš­čiai į ke­ba­bi­nės pa­tal­pas grei­čiau­siai pa­te­ko at­si­ra­ki­nę du­ris. Kol kas ne­aiš­ku, ar rak­tas bu­vo pa­vog­tas, ar pri­tai­ky­tas, o gal­būt pa­nau­do­tas pa­čių dar­buo­to­jų...
Iš ne­už­ra­kin­tos ka­sos pa­im­ta 18 eu­rų, o iš ki­tos pa­tal­pos, kur bu­vo pa­slėp­ti pi­ni­gai, din­go dar 184 eu­rai. Taip pat pa­vog­ta pil­kos spal­vos le­dai­nė, ku­rio­je bu­vo apie 2,5 kg iš­kep­tos mė­sos, ku­rios ver­tė – apie 40 eu­rų.
Įmo­nės pa­tal­pose nė­ra įreng­ta sig­na­li­za­ci­ja, ke­ba­bi­nė ne­ste­bi­ma ir vaiz­do ka­me­ro­mis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama