Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Į parduotuvę Žemaičių Kalvarijoje įsisuko vagys: apvogė jau trečią kartą

Į parduotuvę Žemaičių Kalvarijoje įsisuko vagys: apvogė jau trečią kartą

Kaž­kas la­bai pa­mė­go lan­ky­tis Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­ly­je esan­čio­je par­duo­tu­vė­je „Ai­bė“. Bė­da ta, kad už pre­kes ne­su­si­mo­ka, nes už­su­ka tik nak­ti­mis ir ei­na „kiau­rai“ – ne­su­lai­ko net gro­tos...

Šį­kart in­di­vi­du­a­liai įmo­nei „Da­nu­va“ pri­klau­san­čią par­duo­tu­vę „Ai­bė“ Gar­dų gat­vė­je il­ga­pirš­čiai ap­šva­ri­no nak­tį iš ko­vo 1-osios į 2-ąją, apie 2 va­lan­dą. Įsi­brau­ta kaip ir anks­čiau – iš­ėmus ap­sau­gi­nes lan­go gro­tas ir iš­dau­žus stik­lą. Pa­grob­ta ci­ga­re­čių, ža­la dar ne­nu­sta­ty­ta.
Ko­vo 3-io­sios ry­tą Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė sa­kė, jog įta­ria­mų­jų nė­ra, ta­čiau ku­ria lin­kme dirb­ti, nu­ma­no­ma, tad de­da­mos vi­sos pa­stan­gos, kad nu­si­kal­tė­liai bū­tų iš­aiš­kin­ti, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl va­gys­tės. Tai, pa­sak pa­rei­gū­nės, nė­ra vie­ti­nių dar­bas – grei­čiau­siai siau­čia pra­va­žiuo­jan­ti gau­ja, mat pa­na­šiu me­tu api­plė­šia­mos par­duo­tu­vės ir Skuo­de bei Ma­žei­kiuo­se.
Iš­kart po va­gys­tės kal­bin­tas IĮ „Da­nu­va“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Vai­das Ra­di­mo­nas sa­kė, jog bu­vo iš­neš­ti vien ta­ba­ko ga­mi­niai, iš vi­so – už 1421 eu­rą (be PVM). Taip pat su­ga­din­tos gro­tos, lan­gas, iš­spir­tos dve­jos vi­di­nės du­rys, mat iki par­duo­tu­vės sa­lės rei­kė­jo pa­tek­ti per ke­lias pa­tal­pas. Dar su­dau­žy­ti du bu­te­liai al­ko­ho­lio. Pi­ni­gų ne­pa­vog­ta, nes gry­nų­jų nak­čiai ne­pa­lie­ka­ma.
Nak­tį, su­vei­kus sig­na­li­za­ci­jai, pir­mo­ji prie pa­sta­to at­sku­bė­jo ne­to­lie­se gy­ve­nan­ti ve­dė­ja ir pa­ma­tė, kad vėl bū­ta va­gių. Kas ši­taip siau­bia jų par­duo­tu­vę, V. Ra­di­mo­nas sa­kė tik­rai ne­nu­ma­nan­tis. Kaip ir pa­rei­gū­nė, pa­šne­ko­vas svars­tė, kad tai bus va­ži­nė­jan­čios po Že­mai­ti­ją gau­jos dar­bas. Mi­nė­jo gir­dė­jęs, kad nu­siaub­tos ir kai­my­ni­niuo­se ra­jo­nuo­se esan­čios par­duo­tu­vės.
Jie šie­met nu­ken­tė­jo jau tre­čią kar­tą, taip pat bu­vo nu­siaub­ta ir įmo­nei pri­klau­san­ti par­duo­tu­vė Tirkš­liuo­se (Ma­žei­kių r.).
V. Ra­di­mo­nas už­si­mi­nė, kad, siek­da­ma ap­si­sau­go­ti nuo va­gių, jų įmo­nė im­sis dar di­des­nių sau­gu­mo prie­mo­nių.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama