Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Gir­tas per mies­tą va­žia­vęs ad­vo­ka­tas dar spė­jo „įšok­ti“ į ad­mi­nist­ra­ci­nę by­lą

Gir­tas per mies­tą va­žia­vęs ad­vo­ka­tas dar spė­jo „įšok­ti“ į ad­mi­nist­ra­ci­nę by­lą

Ar­tė­jant nau­jie­siems me­tams, 2016-ųjų gruo­džio 30-ąją, žinomas plun­giš­kis ad­vo­ka­tas Vidmantas Stonkus (gim. 1966 m.), dir­ban­tis ir ben­dro­vės „VVARFF“ ju­ris­tu, kaž­kur pri­siš­ven­tė – įkliu­vęs po­li­ci­jai, vi­du­ti­niš­kai ap­svai­gęs tei­si­nin­kas „pri­pū­tė“ ge­ro­kai dau­giau kaip dvi pro­mi­les. Ga­li­ma sa­ky­ti, jam vis­gi pa­si­se­kė – teis­tu­mo ne­bus, nes su­griež­tin­tos baus­mės už ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus įsi­ga­lio­jo nuo sau­sio 1-osios. To­dėl pra­ėju­sią sa­vai­tę ad­vo­ka­tas bu­vo nu­baus­tas tik ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka.

2016 me­tų gruo­džio 30-oji bu­vo penk­ta­die­nis. Ad­vo­ka­tas V. Stonkus kaž­kur šven­tė pra­si­de­dan­tį sa­vait­ga­lį. Kai ge­ro­kai įkau­šo, sė­do už sa­vo „Mit­su­bis­hi“ vai­ro ir iš­va­žia­vo į mies­to gat­ves.
Po­li­ci­ja jį su­stab­dė apie pu­sę vie­nuo­lik­tos va­ka­re S. Nė­ries gat­vė­je. Pa­aiš­kė­jo, jog tei­si­nin­kas bu­vo vi­du­ti­niš­kai gir­tas – jam nu­sta­ty­tas 2,22 pro­mi­lių gir­tu­mas. Pa­žei­dė­jui su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­las. Be­je, jei tai bū­tų nu­ti­kę po ke­lių die­nų, už vai­ra­vi­mą to­kios būk­lės V. Stonkus bū­tų už­si­dir­bęs jau bau­džia­mą­ją by­lą.
Sau­sio 27 die­ną Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas iš­nag­ri­nė­jo ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­to ad­vo­ka­to by­lą pa­gal ATPK 126 straips­nio 4 da­lį (trans­por­to prie­mo­nių vai­ra­vi­mas, esant vai­ruo­to­jams ne­blai­viems, kai nu­sta­to­mas vi­du­ti­nis ar­ba sun­kus gir­tu­mo laips­nis) ir pa­sky­rė jam 579 eu­rų bau­dą su tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes at­ėmi­mu 2 me­tams. Tei­si­nin­kas sa­vo kal­tę dėl pa­da­ry­to pa­žei­di­mo pri­pa­ži­no.
Da­bar ad­vo­ka­tui teks vaikš­čio­ti pės­čio­mis ar va­ži­nė­ti au­to­bu­su. V. Stonkus lai­ko­mas ne­te­ku­siu tei­sės vai­ruo­ti nuo nu­ta­ri­mo at­im­ti šią tei­sę pri­ėmi­mo die­nos.
Tie­sa, nu­ta­ri­mas per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mui.
Kaip į tai reaguos Lietuvos Advokatūra?
Ad­vo­ka­tų ta­ry­ba, be ki­ta ko, svars­to ir ad­vo­ka­tų el­ge­sį bei spren­džia, ar iš­kel­ti ko­le­gai draus­mės by­lą. Jei to­kia by­la iš­ke­lia­ma, ją nag­ri­nė­ja Ad­vo­ka­tų gar­bės teis­mas. Jis ver­ti­na ad­vo­ka­to el­ge­sį, įskai­tant ir ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos po­žiū­riu.
Lietuvos advokatūra susidomėjo V. Stonkaus atveju. Kokių veiksmų ši institucija imsis minėto teisininko atžvilgiu, žadėjo pranešti vėliau, nes renka papildomą informaciją.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama