Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Eis­mo įvy­kiuo­se nu­ken­tė­jo dvi mo­te­rys

Eis­mo įvy­kiuo­se nu­ken­tė­jo dvi mo­te­rys

Va­sa­rio mė­ne­sį, Plun­gės rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniojo tyrėjo Vai­do Kur­mio pa­teik­tais duo­me­ni­mis, už­re­gist­ruo­ta de­šimt ava­ri­jų, iš ku­rių dvi bu­vo įskai­ti­nės. Nu­ken­tė­jo pės­čių­jų per­ėjo­je par­trenk­ta plun­giš­kė ir sli­džia­me ke­ly­je au­to­mo­bi­lio ne­su­val­džiu­si Geg­rė­nų kai­mo gy­ven­to­ja. Ne­trū­ko su­si­dū­ri­mų ir su lau­ki­niais gy­vū­nais, taip pat ieš­ko­mas iš eis­mo įvy­kio pa­si­ša­li­nęs „Nis­san Al­me­ra“ pus­am­žis vai­ruo­to­jas.

Ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio ir ver­tė­si į grio­vį
Va­sa­rio 4-osios va­ka­re, prieš 21 va­lan­dą, tre­čia­ja­me ke­lio Že­mai­čių Kalvarija–Gegrėnai–Medsėdžiai ki­lo­met­re į grio­vį ver­tė­si „Re­nault Me­ga­ne“ au­to­mo­bi­lis. Pa­aiš­kė­jo, jog sli­džia­me ke­lio vin­gy­je trans­por­to prie­mo­nės ne­su­val­dė geg­rė­niš­kė V. R. (gim. 1964 m.). Dėl dau­gy­bi­nių su­mu­ši­mų ji iš­vež­ta į li­go­ni­nę. Mo­te­ris va­žia­vo vie­na, al­ko­ho­lio var­to­ju­si ne­bu­vo.
Su­si­dū­rė trys ma­ši­nos
Va­sa­rio 7-osios ry­te, apie 8 va­lan­dą, 43-ia­ja­me ke­lio Mažeikiai–Plungė–Tauragė ki­lo­met­re su­si­dū­rė trys trans­por­to prie­mo­nės, vai­ruo­ja­mos ma­žei­kiš­kių. Šis įvy­kis dar ti­ria­mas, ta­čiau, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą ne­ži­nia dėl ko­kių prie­žas­čių iš­va­žia­vo „Opel Za­fi­ra“, ku­rią vai­ra­vo D. S. (gim. 1965 m.), ir rė­žė­si į at­va­žiuo­jan­tį „VW Trans­por­ter“, vai­ruo­ja­mą V. K. (gim. 1968 m.). Ta­da į „ope­lį“ dar įsi­rė­žė šiai ma­ši­nai iš pas­kos va­žia­vu­si „Au­di A6“, ku­rią vai­ra­vo M. S. (gim. 1989 m.). Žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo, ta­čiau „Opel Za­fi­ra“ taip su­dau­žy­ta, kad net ne­be­re­mon­tuo­ja­ma. Ge­ro­kai ap­lam­dy­ti ir „VW Trans­por­ter“ šo­nai, „Au­di A6“ nu­ken­tė­jo ma­žiau­siai. Vai­ruo­to­jai bu­vo blai­vūs.
Už­va­žia­vo pės­čia­jai ant ko­jos
Va­sa­rio 19-osios va­ka­re, apie 19 va­lan­dą, blai­vus, bet ne­kan­trus plun­giš­kis S. B. (gim. 1962 m.), vai­ruo­da­mas „Au­di 100“, kliu­dė pės­čių­jų per­ėją be­bai­gian­čią per­ei­ti mo­te­rį – plun­giš­kę M. S. (gim. 1956 m.). Eis­mo įvy­kis už­fik­suo­tas A. Ju­cio gat­vė­je, ties 8-uo­ju na­mu. Nu­ken­tė­ju­sia­jai pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos, jai diag­no­zuo­tas de­ši­nės čiur­nos kulkš­nies lū­žis.
Ieš­ko­mas prie li­go­ni­nės „pri­si­vai­ra­vęs“ ir pa­si­ša­li­nęs vai­ruo­to­jas
Va­sa­rio 21-osios po­pie­tę, prieš 16 va­lan­dą, Nu­ga­rių kai­mo gy­ven­to­ja I. B. (gim. 1981 m.) sa­vo au­to­mo­bi­lį BMW 528 ra­do ap­ga­din­tą – su­lam­dy­tu ga­li­niu bam­pe­riu. Ma­ši­ną mo­te­ris bu­vo pa­li­ku­si au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je prie li­go­ni­nės pa­sta­to (J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 89). Ka­dan­gi te­ri­to­ri­ja fil­muo­ja­ma, pa­rei­gū­nai per­žiū­rė­jo vaiz­do įra­šą ir nu­sta­tė, kad sto­vin­tį BMW at­bu­li­ne ei­ga trauk­da­ma­sis kliu­dė pil­kos-si­dab­ri­nės spal­vos, lie­tais dis­kais, dvie­jų du­re­lių „Nis­san Al­me­ra“. Au­to­mo­bi­lis už­fik­suo­tas iš šo­no, tad nu­me­riu ne­si­ma­to. Ieš­ko­mas vy­res­nio am­žiaus vai­ruo­to­jas, ku­ris grei­čiau­siai bu­vo at­vy­kęs ap­lan­ky­ti li­go­nio – jis pa­ste­bė­tas iš­ei­nan­tis iš lif­to ir žings­niuo­jan­tis link mi­nė­to au­to­mo­bi­lio, ku­ris ne­tru­kus at­si­tren­kė į BMW. Pa­čiam kal­ti­nin­kui at­vy­kus į po­li­ci­ją, baus­mė bū­tų švel­nes­nė.
Kri­to stir­nos ir la­pė
Va­sa­rio mė­ne­sį mū­sų ke­liuo­se nu­dauž­tos ke­tu­rios stir­nos ir la­pė. Pa­čią pir­mą die­ną, ry­te, ke­ly­je Šiauliai–Palanga stir­ną „nu­ne­šė“ tel­šiš­kis A. K. (gim. 1965 m.), vai­ra­vęs „Su­zu­ki Jim­ny“; ta­me pa­čia­me ke­ly­je va­sa­rio 5 die­ną – kre­tin­giš­kis R. L. (gim. 1991 m.) su „Fiat Du­ca­to“; 19 die­ną – ša­tei­kiš­kis D. A. (gim. 1985 m.) su „Au­di A4“ ke­ly­je Skuodas–Plungė; 20 die­ną – ma­žei­kiš­kis G. K. (gim. 1993 m.) su „Ford Pu­ma“ ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė. Va­sa­rio 8-osios va­ka­re maž­daug 8-aja­me ke­lio Plungė–Vėžaičiai ki­lo­met­re į plun­giš­kio R. B. vai­ruo­ja­mą au­to­mo­bi­lį „VW Pas­sat“ at­si­tren­kė la­pė.
Skai­čiai
Iš vi­so va­sa­rio mė­ne­sį bu­vo nu­sta­ty­tas 281 ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mas, tarp ku­rių – net 90 grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jų. 9 as­me­nys vai­ra­vo ne­tu­rė­da­mi vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo, 7 ne­pri­si­se­gę sau­gos dir­žų, 3 vai­ruo­to­jai bu­vo ne­blai­vūs, tiek pat svir­du­lia­vo įkau­šu­sių dvi­ra­ti­nin­kų ir kt. At­krei­pia­mas dė­me­sys, jog pas­ta­ruo­ju me­tu vis daž­niau nu­bau­džia­mi ir ne­draus­min­gi pės­tie­ji – vis­gi rei­kė­tų pai­sy­ti pės­čių­jų per­ėjų ir gat­vę per­ei­ti tvar­kin­gai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama