Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Egzekutorių už pagrobimą ir žiaurų kankinimą laukia bausmė

Egzekutorių už pagrobimą ir žiaurų kankinimą laukia bausmė

Į teisiamųjų suolą sės Rietavo ūkininkas ir jo 9 kartus teistas bendrininkas

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos (VPK KPONTV) ir Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus (ONKTS) pa­rei­gū­nai bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl at­gar­sį su­kė­lu­sio pa­gro­bi­mo ir žiau­raus kan­ki­ni­mo.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dė­tas po rug­pjū­čio 3 die­nos nu­ken­tė­ju­sio­jo skam­bu­čio į Ben­drą­jį pa­gal­bos cen­trą. 1993 me­tais gi­męs, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je pas ūki­nin­ką dir­bęs Kė­dai­nių ra­jo­no gy­ven­to­jas pra­ne­šė, kad nak­tį du as­me­nys, pa­nau­do­ję psi­chi­nę ir fi­zi­nę prie­var­tą, įki­šo jį į au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nę bei, nu­ve­žę į ne­to­lie­se esan­tį grū­dų san­dė­lį, su­ri­šo, pa­ka­bi­no ant vir­vės, su­mu­šė bei kan­ki­no elek­tra.
Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nu­sta­tė, kad ga­li­ma lais­vės at­ėmi­mo prie­žas­tis – nu­ken­tė­ju­sio­jo ta­ria­mai įvyk­dy­ta pi­ni­gi­nės va­gys­tė. Įta­ria­ma, kad pi­ni­gų pa­si­ge­dęs vy­ras į pa­gal­bą pa­si­tel­kė dar vie­ną as­me­nį ir abu nu­si­ve­žė ne­lai­mė­lį į ne­to­lie­se esan­tį ma­lū­ną, kur, nau­do­da­mi psi­chi­nę ir fi­zi­nę prie­var­tą, jė­ga ban­dė iš­gau­ti pri­si­pa­ži­ni­mą.
Ope­ra­ty­vų in­for­ma­ci­jos apie šį re­zo­nan­si­nį nu­si­kal­ti­mą pa­tik­ri­ni­mą at­li­ko Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai, po ko ne­ati­dė­lio­ti­nus ty­ri­mo veiks­mus ir iki­teis­mi­nį ty­ri­mą tę­sė KPONTV ty­rė­jai.
Jau tą pa­čią die­ną pa­rei­gū­nai nu­sta­tė ir su­lai­kė nu­si­kal­ti­mu įta­ria­mus as­me­nis – anks­čiau ne­teis­tą vie­tos ūki­nin­ką ir 9 kar­tus už va­gys­tes, plė­ši­mą bei vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mą teis­tą ben­dri­nin­ką, ku­ris taip pat gy­ve­na Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je. Su­lai­ky­mo me­tu pas įta­ria­muo­sius ap­tik­ti gin­klai ir šaud­me­nys, o įvy­kio vie­tos ap­žiū­ros me­tu – kan­ki­nant nu­ken­tė­ju­sį­jį pa­nau­do­ti įran­kiai. Įta­ria­mie­ji ke­ti­no at­si­kra­ty­ti įkal­čių – ban­dė juos su­de­gin­ti.
Tei­sė­sau­gi­nin­kai nu­sta­tė, kad žiau­rią eg­ze­ku­ci­ją or­ga­ni­za­vo 1979 me­tais gi­męs ūki­nin­kas, no­rė­da­mas prie­var­ta iš­gau­ti au­kos pri­si­pa­ži­ni­mą dėl va­gys­tės.
Po lai­ki­no su­lai­ky­mo as­me­nims pa­skir­tos švel­nes­nės kar­do­mo­sios prie­mo­nės ir pa­reikš­ti ga­lu­ti­niai kal­ti­ni­mai dėl ne­tei­sė­to lais­vės at­ėmi­mo ir sa­va­val­džia­vi­mo. Ūki­nin­kas taip pat kal­ti­na­mas ne­tei­sė­tai dis­po­na­vęs šaud­me­ni­mis ir ne­šau­na­muo­ju gin­klu. Už ne­tei­sė­tą lais­vės at­ėmi­mą nu­ma­ty­ta bau­da ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki 4 me­tų. Už sa­va­val­džia­vi­mą bau­džia­ma areš­tu ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki 5 me­tų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama