Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Dar­bi­nin­kas ne­iš­gy­ve­no, dar­bo ins­pek­ci­ja ty­ri­mo ak­tą siun­čia pro­ku­ra­tū­rai

Dar­bi­nin­kas ne­iš­gy­ve­no, dar­bo ins­pek­ci­ja ty­ri­mo ak­tą siun­čia pro­ku­ra­tū­rai

Maž­daug prieš pus­an­tro mė­ne­sio skau­di ne­lai­mė įvy­ko lai­do­ji­mo na­mų pa­sta­te, esan­čia­me A. Ju­cio gat­vė­je: laip­ti­nės sie­ną da­žęs UAB „Pals­ka“ ap­dai­li­nin­kas A. P. (gim. 1949 m.) nu­kri­to iš ke­lių met­rų aukš­čio ir sun­kiai su­si­ža­lo­jo. Vė­liau žmo­gus li­go­ni­nė­je mi­rė. Sau­sio 4 die­ną Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos Tel­šių sky­riaus ve­dė­jas, vy­riau­sia­sis dar­bo ins­pek­to­rius Jo­nas Lie­kis sa­kė, jog dėl šio įvy­kio ty­ri­mo ak­tas už­baig­tas ir jau bus siun­čia­mas pro­ku­ra­tū­rai.

Pri­me­na­me, jog apie šią ne­lai­mę ra­šė­me straips­ny­je „Tra­giš­kas įvy­kis lai­do­ji­mo na­mų pa­sta­te: sun­kiai su­si­ža­lo­jo dar­bi­nin­kas“.
Grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba prie A. Ju­cio gat­vės 3-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­to pa­sta­to, ku­ria­me vei­kia Pet­ro Bei­no­ro lai­do­ji­mo na­mai (UAB „Bei­no­ro gra­lis“), lė­kė lap­kri­čio 21 die­ną, apie 15 va­lan­dą. Šio pa­sta­to vi­du­je, re­mon­tuo­ja­mo­je da­ly­je, ant laip­tų bu­vo ras­tas nu­kri­tęs il­ga­me­tis už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Pals­ka“ dar­bi­nin­kas, plun­giš­kis A. P. Žmo­gus bu­vo sun­kiai su­žeis­tas, be są­mo­nės. Jį pa­ma­tė ko­le­ga, dir­bęs ki­to­je pa­tal­po­je.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, mi­nė­to pa­sta­to vi­du­je, da­žy­da­mas laip­ti­nės sie­ną, plun­giš­kis iš an­tro aukš­to nu­kri­to ant pir­mo aukš­to laip­tų. Dėl pa­tir­tų su­žei­di­mų vy­ras bu­vo pri­sta­ty­tas į li­go­ni­nės re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių. Jam nu­sta­ty­ta trau­mi­nė sub­du­ri­nė he­ma­to­ma, trau­mi­nė su­ba­rach­noi­di­nė he­mo­ra­gi­ja, vei­do traiš­ky­ti­nis su­ža­lo­ji­mas, IV kak­lo slanks­te­lio lū­ži­mas, kau­ko­lės pa­ma­to lū­ži­mas.
Mū­sų li­go­ni­nės re­a­ni­ma­ci­jos sky­riu­je nu­ken­tė­ju­sia­jam bu­vo su­teik­ta bū­ti­no­ji pa­gal­ba, ta­čiau, įver­ti­nus sun­kią būk­lę, iš­kvies­tas re­a­ni­mo­bi­lis iš uos­ta­mies­čio ir tą pa­tį va­ka­rą A. P. iš­ga­ben­tas į Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nę li­go­ni­nę.
Po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 176 straips­nio 1 da­lį, tai yra dėl dar­bo sau­gos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mų. Ga­vu­si pra­ne­ši­mą apie ne­lai­min­gą įvy­kį dar­bo vie­to­je, ty­ri­mą pra­dė­jo ir dar­bo ins­pek­ci­ja.
Sau­sio 4 die­ną kal­bin­tas vyr. dar­bo ins­pek­to­rius J. Lie­kis sa­kė, jog ty­ri­mas už­baig­tas, sa­vo ko­le­gos su­ra­šy­tą ty­ri­mo ak­tą jis dar kar­tą per­žiū­rė­jo ir grei­čiau­siai ry­toj iš­siųs į pro­ku­ra­tū­rą.
Pa­pra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti ty­ri­mo iš­va­das, ar šiuo at­ve­ju bu­vo pa­žeis­ti dar­bo sau­gos rei­ka­la­vi­mai, J. Lie­kis sa­kė: „Jei trum­pai – ten ne­bu­vo laip­tų tu­rėk­lų ir ap­tvė­ri­mų. Tuo tu­rė­jo pa­si­rū­pin­ti darb­da­vys ir už­tik­rin­ti dir­ban­čia­jam sau­gias są­ly­gas. Dar­bi­nin­kas be vi­so to ga­lė­jo at­si­sa­ky­ti dirb­ti. Bet da­bar žmo­gaus ne­bė­ra – jis pa­ty­rė sun­kią gal­vos trau­mą ir mi­rė ne­be­at­si­ga­vęs po ope­ra­ci­jos. Kiek ži­nau, įmo­nė mū­sų iš­va­das ban­do gin­čy­ti, va­di­na tai ne­lai­min­gu at­si­ti­ki­mu. Mes sa­vo su­rink­tą me­džia­gą per­duo­si­me pro­ku­ro­rams, šie to­liau spręs, ar kel­ti bau­džia­mą­ją by­lą, ar nu­trauk­ti ty­ri­mą. Jei nu­trauks, sprę­si­me klau­si­mą dėl ad­mi­nist­ra­ci­nės at­sa­ko­my­bės tai­ky­mo darb­da­viui“, – kal­bė­jo Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos Tel­šių sky­riaus ve­dė­jas.
Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos duo­me­ni­mis, 2017 me­tais iš 5 žu­vu­sių­jų sta­ty­bo­se žmo­nių 3 mi­rė nu­kri­tę iš aukš­čio. Į pas­ta­rų­jų skai­čių pa­te­ko ir plun­giš­kis. Dar­bo ins­pek­ci­ja ak­cen­tuo­ja, jog to­kie pa­vyz­džiai ro­do, kad dar­buo­to­jai ne­mo­ko­mi sau­giai at­lik­ti dar­bų aukš­ty­je, o skau­džios ne­lai­mės liu­di­ja, kad dar­bo vie­to­se nė­ra vi­di­nės kon­tro­lės, trūks­ta at­sa­kin­gu­mo, tin­ka­mo dar­bų or­ga­ni­za­vi­mo.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama