Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Bauda nuo 602 iki 979 eu­rų ir pra­ras­ta tei­sė vai­ruo­ti – to­kias baus­mes ga­vo gir­ti vai­ruo­to­jai

Bauda nuo 602 iki 979 eu­rų ir pra­ras­ta tei­sė vai­ruo­ti – to­kias baus­mes ga­vo gir­ti vai­ruo­to­jai

Per an­trą šių me­tų ket­vir­tį, t. y. ba­lan­džio, ge­gu­žės ir bir­že­lio mė­ne­siais, Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me iš­nag­ri­nė­tos 7 bau­džia­mo­sios by­los dėl ne­blai­vių as­me­nų, vai­ra­vu­sių au­to­mo­bi­lius (nu­sta­ty­tas di­des­nis nei 1,5 prom. gir­tu­mas). Teis­mo at­sto­vo ry­šiams su ži­niask­lai­da Juo­zo Ka­mins­ko pa­teik­tais duo­me­ni­mis, vi­si bu­vo pri­pa­žin­ti kal­tais ir nu­baus­ti bau­do­mis, taip pat nuo pus­an­trų iki tre­jų me­tų ne­ga­lės vai­ruo­ti.

Tarp pa­žei­dė­jų, ku­rių by­los pa­sie­kė teis­mą, dau­giau­sia Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jų (5 as­me­nys), taip pat nag­ri­nė­tos ir Tel­šių ra­jo­no gy­ven­to­jo bei Es­ti­jos pi­lie­čio by­los. Nu­si­kals­ta­mas vei­kas pa­da­rė tik vy­rai. Vi­sos by­los baig­tos bau­džia­mai­siais įsa­ky­mais.
Va­sa­rio mė­ne­sį 32 me­tų plun­giš­kis vai­ra­vo bū­da­mas 2,14 pro­mi­lių gir­tu­mo. Teis­mas jam sky­rė 753,20 Eur bau­dą ir 1 me­tus bei 6 mė­ne­sius už­drau­dė vai­ruo­ti.
Ko­vo mė­ne­sį 37 me­tų Tel­šių ra­jo­no gy­ven­to­jas mū­sų ke­liais rie­dė­jo bū­da­mas 1,67 prom. gir­tu­mo. Pa­skir­ta 677, 88 Eur bau­da, dve­jiems me­tams at­im­tas vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas.
Ba­lan­džio mė­ne­sį mū­sų pa­rei­gū­nams įkliu­vo ne­blai­vus 61 me­tų Es­ti­jos pi­lie­tis, at­vy­kęs iš Klai­pė­dos. Jam nu­sta­ty­tas 1,54 prom. gir­tu­mas. Vy­ras „už­si­dir­bo“ 677,88 Eur bau­dą ir po­rą me­tų ne­be­vai­ruos.
Dar vie­nas įkau­šęs pi­lie­tis ba­lan­džio mė­ne­sį „pri­si­vai­ra­vo“ bū­da­mas 2,2 pro­mi­lių gir­tu­mo. Tai – 18-me­tis Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas. Jam pa­skir­ta 753,20 Eur bau­da ir 3 me­tus už­draus­ta vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes.
Ge­gu­žės mė­ne­sį „ki­bo“ dar du plun­giš­kiai: 19-me­tis ir 32 me­tų. Pir­ma­jam nu­sta­ty­tas 2,09 prom. gir­tu­mas, pa­skir­ta 979,16 Eur bau­da ir tre­jiems me­tams at­im­tas vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas, o vy­res­nia­jam vy­riš­kiui, ku­riam nu­sta­ty­tas 2,68 pro­mi­lių gir­tu­mas, – 753,20 Eur bau­da bei dve­jus me­tus už­draus­ta vai­ruo­ti.
Bir­že­lio mė­ne­sį 24 me­tų Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas „pri­pū­tė“ 1,74 prom. gir­tu­mą, jam skir­ta 602,56 Eur bau­da, pus­an­trų me­tų ne­be­ga­lės vai­ruo­ti.
Pa­sak J. Ka­mins­ko, teis­mas per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį yra ga­vęs ir pro­ku­ro­rų pra­šy­mų nu­trauk­ti iki­teis­mi­nius ty­ri­mus dėl ke­lių as­me­nų, ku­rie bu­vo su­lai­ky­ti už vai­ro ne­blai­vūs. Pra­šy­ta at­leis­ti juos nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės pa­gal lai­da­vi­mą, o bau­džia­mą­ją by­lą jų at­žvil­giu nu­trauk­ti. Teis­mas, ap­svars­tęs ir įver­ti­nęs vi­sas ap­lin­ky­bes, pro­ku­ro­rų pra­šy­mus ten­ki­no. Tie­sa, nors as­me­nys at­leis­ti nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės pa­gal lai­da­vi­mą, ta­čiau jiems il­gam už­draus­ta vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama