Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » BMW vai­ruo­to­jas nar­ko­ti­kus su­si­ki­šo į... apa­ti­nius

BMW vai­ruo­to­jas nar­ko­ti­kus su­si­ki­šo į... apa­ti­nius

Kad ir kur jau­ni­mas be­pas­lėp­tų nar­ko­ti­nes me­džia­gas, pa­rei­gū­nai vis tiek jas at­ran­da. Štai lie­pos 10-osios va­ka­re vie­nam plun­giš­kiui kvai­ša­lus te­ko iš­si­krapš­ty­ti iš apa­ti­nių kel­nai­čių.

Pir­ma­die­nio va­ka­re, apie 17.20 va­lan­dą, Plun­gė­je, ties Bi­ru­tės gat­vės 22 A na­mu, bu­vo su­stab­dy­tas BMW mar­kės au­to­mo­bi­lis, ku­rį vai­ra­vo 1986 m. gi­męs vy­ras. Kar­tu va­žia­vo 1989 m. gi­męs ke­lei­vis.
Įta­ri­mai, jog šis eki­pa­žas tu­ri drau­džia­mų me­džia­gų, pa­si­tvir­ti­no – vai­ruo­to­jas apa­ti­nė­se kel­nai­tė­se „šil­dė“ po­lie­ti­le­ni­nį mai­šiu­ką, ku­ria­me, kaip įta­ria­ma, bu­vo nar­ko­ti­nė me­džia­ga – ma­ri­hu­a­na.
Be to, ap­žiū­rint trans­por­to prie­mo­nę, po vai­ruo­to­jo pu­sė­je esan­čiu gu­mi­niu au­to­mo­bi­lio ki­li­mė­liu ras­tas dar vie­nas mai­še­lis su pa­na­šia me­džia­ga.
Abu vy­rai bu­vo pri­sta­ty­ti į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 259 straips­nio 2 da­lį (dis­po­na­vi­mas nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis be tiks­lo jas pla­tin­ti). Už šį nu­si­kal­ti­mą gre­sia vie­šie­ji dar­bai ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mas, ar­ba bau­da, ar­ba areš­tas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama