Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teisėsauga

 

Miško glūdumoje – naminukės fabrikėlis ir šimtai litrų samanės...

irmąją vasaros dieną Plungės rajono policijos komisariato pareigūnams „užkibo“ nemenkas laimikis – Jazdauskiškių kaimo miške (Žemaičių Kalvarijos sen.), pačiame darbo įkarštyje, prie bravoro buvo užklupti du vyrai, kurie jau turėjo beveik 400 litrų pagamintos „piktosios“ ir dar nemažai ruošėsi pagaminti.

Įsibrovėliai užpuolė ir sumušė na­muo­se mie­gan­tį pen­si­nin­ką

Mie­gi, žmo­gau, sa­vo na­muo­se, sap­nuo­ji gra­žius sap­nus ir stai­ga pa­ma­tai, kad kam­ba­ry­je sto­vi du ne­pa­žįs­ta­mi ti­pai, ku­rie pa­rei­ka­lau­ja ati­duo­ti pi­ni­gus... At­ro­dy­tų, sap­nas te­be­si­tę­sia, bet kumš­čių smū­gių kru­ša ver­čia at­si­to­kė­ti. To­kį koš­ma­rą ant­ra­die­nio ry­te te­ko pa­tir­ti plun­giš­kiui V. Ž. (gim. 1945 m.).

Ap­si­mes­da­mas kri­mi­na­lis­tu, suk­čius ban­dė iš­vi­lio­ti plun­giš­kės pi­ni­gus

Ir ko tik suk­čiai ne­pri­si­gal­vo­ja, kad ap­kvai­lin­tų pa­tik­lius žmo­nes! Bū­na, jog, pri­sis­ta­tę pa­rei­gū­nais, apie gi­mi­nai­čių pa­da­ry­tas ava­ri­jas „skie­džia“, pri­sis­ta­tę dak­ta­rais, – apie kaž­kam bū­ti­nas ope­ra­ci­jas, pa­si­sa­kę esan­tys ban­ki­nin­kai, – apie iš są­skai­tos „plau­na­mus“ pi­ni­gus... Kar­tais jiems pa­vyks­ta – pen­si­nin­kai ati­duo­da san­tau­pas, pa­dik­tuo­ja elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės ko­dus ir lie­ka be cen­to ki­še­nė­je. Ta­čiau kar­tais žmo­nės lai­ku at­si­to­kė­ja, ir suk­čiams ne­pa­si­se­ka. Bū­tent taip – sėk­min­gai – vie­nai plun­giš­kei bai­gė­si su­si­dū­ri­mas su ap­si­me­tė­liu, ku­ris jos pi­ni­gų at­ėjo pa­si­im­ti per­si­ren­gęs pa­rei­gū­nu.

Plun­giškio tūks­tan­čius iš są­skai­tos tuš­ti­no ka­li­niai ir jų pa­dė­jė­jai

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos (VPK KPONTV) ir Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl suk­čia­vi­mo, ku­rio pa­da­ry­mu įta­ria­mi pa­tai­sos na­muo­se lais­vės at­ėmi­mo baus­mę at­lie­kan­tys as­me­nys ir jiems pa­gel­bė­ję sėb­rai. Per juos vi­sus prieš pus­an­trų me­tų vie­nas plun­giš­kis pra­ra­do 30 tūkst. li­tų (da­bar – 8,7 tūkst. eu­rų).

„Ne­be­įma­no­ma gy­ven­ti – pra­dė­jo dyg­ti na­mi­nės deg­ti­nės fab­ri­kai“, –

tai sa­ki­nys iš ano­ni­mi­nio laiš­ko, ku­rį šios sa­vai­tės pra­džio­je ga­vo „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ja. Laiš­ke pik­ti­na­ma­si, jog Stal­gė­nų se­niū­ni­jo­je net dvie­jo­se vie­to­se ver­da­ma na­mi­nė deg­ti­nė, o „vi­rė­jų“ kaž­ko­dėl nie­kas „ne­su­tvar­ko“. In­for­ma­ci­ją per­da­vė­me Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kui, ku­ris šį dar­bą pa­ve­dė at­lik­ti sa­vo pa­val­di­niams. Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus Pre­ven­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kas Eu­ge­ni­jus Pa­lu­bins­kas pa­ti­ki­no, jog pats bu­vo iš­vy­kęs ieš­ko­ti tų „fab­ri­kė­lių“, ta­čiau ano­ni­mi­niu laiš­ku gauta in­for­ma­ci­ja nepa­si­tvir­ti­no. Pa­vy­ko už­klup­ti ki­to­je vie­to­je, Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Pa­pie­vių kai­mo miš­ke, na­mi­nu­kę va­ry­ti be­si­ruo­šian­tį vy­riš­kį.

Pa­va­sa­rio „skrai­duo­liai“: su „Au­di“ – prieš „Be­la­rus“, su „Volks­wa­gen“ – į me­dį...

At­ši­lus kai kam la­bai jau no­ri­si stip­riau pa­spaus­ti grei­čio pe­da­lą. Ta­čiau ne vi­sa­da pa­si­se­ka su­val­dy­ti skrie­jan­čias trans­por­to prie­mo­nes. Štai pra­ėju­sį mė­ne­sį vy­ru­kai dau­žė au­to­mo­bi­lius at­si­trenk­da­mi ne tik į ki­tas ma­ši­nas, bet ir į me­dį, trak­to­rių. Ži­nia, ne be al­ko­ho­lio „pa­gal­bos“.

Sulaikytas rekordinis – daugiau nei tona – kiekis naminės degtinės

Gegužės 3 d., apie 8.50 val., Plungės rajono policijos komisariato pareigūnai Plungės rajone, Alsėdžių seniū-nijos Krapštikių kaimo miškelyje, sulaikė Žvirb-laičių kaimo gyventoją D. R. (gim. 1981 m.) su didžiausiu šiemet aptiktu naminės degtinės kiekiu.

Plun­gės teis­mas iš­nag­ri­nė­jo dau­giau nei tris tūks­tan­čius įvai­rių by­lų

Pra­ėju­siais me­tais Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me bu­vo iš­nag­ri­nė­ta 3 381 by­la: 2 170 ci­vi­li­nių, 276 bau­džia­mo­sios ir 935 ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­los. Be­je, mū­sų teis­mo veik­la ap­ima ne tik Plun­gės ra­jo­no, bet ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jas.

Ras­ta ne­gy­va plun­giš­kė: ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas ar nu­žu­dy­mas?

Ba­lan­džio 12-osios ry­tą vie­na­me Plun­gės mies­to V. Ma­čer­nio gat­vės dau­gia­bu­ty­je bu­vo ras­ta ne­gy­va E. K. (gim. 1973 m.). Mo­ters kak­to­je ma­tė­si mė­ly­nė. Ne­tru­kus po įvy­kio bu­vo su­lai­ky­tas mi­ru­sio­sios su­gy­ven­ti­nis.

Plun­gė­je siau­čia pa­de­gė­jas

Kaž­kam la­bai niež­ti na­gus ką nors pa­deg­ti. Ba­lan­džio 6–9 die­no­mis įtar­ti­no­mis ap­lin­ky­bė­mis pleš­kė­jo net pen­ki pa­sta­tai – ga­ra­žai, mal­ki­nės, ap­leis­tas na­mas. Vi­si šie gais­rai ki­lo va­di­na­ma­ja­me ka­rei­vi­nių ra­jo­ne, t. y. Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je. Ug­nia­ge­siai sa­ko, kad tai pa­na­šu į ty­či­nius pa­de­gi­mus.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama