Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teisėsauga

 

Sta­ne­lių kai­me plė­ši­kai par­da­vė­joms į gal­vas įrė­mė gin­klus ir pa­gro­bė pi­ni­gus. Įta­ria­mie­ji su­lai­ky­ti

Pra­ėjus ly­giai sa­vai­tei po par­duo­tu­vės api­plė­ši­mo Glau­džių kai­me, ket­vir­ta­die­nį, pu­sę ke­tu­rių, gin­kluo­ti bei kau­kė­ti plė­ši­kai įsi­su­ko ir į ki­tą kai­mo par­duo­tu­vę. Šį­syk pa­si­ro­dė Sta­ne­liuo­se. Vie­na iš par­da­vė­jų – Jo­lan­ta Re­mi­nie­nė – su siau­bu pri­si­mi­nė aki­mir­ką, kai at­si­da­rius du­rims iš­vy­do aukš­tą kau­kė­tą vy­rą, ku­ris į ją nu­krei­pė gin­klą ir pa­lie­pė gul­tis ant že­mės.

Po krau­pios ava­ri­jos: kal­tas „Hy­un­dai“ vai­ruo­to­jas, jis bu­vo ne­blai­vus

Spa­lio 4-osios va­ka­re prie Plungės įvy­ku­sios ava­ri­jos, ku­rio­je žuvo trys ug­nia­ge­sio šei­mos na­riai iš Rad­vi­liškio ra­jo­no, ap­lin­ky­bes tyrėjai ir eks­per­tai jau bai­gia išnar­plio­ti. Kaltė kren­ta ant klaipėdiečio, vai­ra­vu­sio „Hy­un­dai“ vi­su­reigį.

Chu­li­ga­nų iš­puo­lis prie de­ga­li­nės: mu­šė­si ir šo­ki­nė­jo ant au­to­mo­bi­lio

Spa­lio 13-osios vė­lų va­ka­rą, prieš pat vi­dur­nak­tį, Že­mai­čių gat­vė­je (Var­ka­lių kai­me) siau­tė­jo kvaiš­te­lė­jęs jau­ni­mė­lis. Ten esan­čios de­ga­li­nės „Tau­do­va“ te­ri­to­ri­jo­je ne­nu­sta­ty­ti as­me­nys ne kar­tą į įvai­rias kū­no vie­tas tren­kė Vieš­to­vė­nų kai­mo gy­ven­to­jui R. Š., nuo chu­li­ga­nų smū­gių nu­ken­tė­jo ir Kar­klė­nų kai­mo gy­ven­to­jas G. Š. Pas­ta­ra­jam li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­riu­je bu­vo nu­sta­ty­tas gal­vos su­mu­ši­mas. Ne­ga­na to, vie­nas iš mu­šei­kų bu­vo už­si­ka­ba­ro­jęs ir šo­ki­nė­jo ant au­to­mo­bi­lio BMW va­rik­lio dang­čio. Ap­ga­din­tas au­to­mo­bi­lis pri­klau­so plun­giš­kiui T. B. Dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Chu­li­ga­nų as­me­ny­bes ti­ki­ma­si nu­sta­ty­ti per­žiū­rė­jus fil­muo­tą de­ga­li­nės te­ri­to­ri­jos me­džia­gą.

Glau­džių kai­mo par­duo­tu­vė­je plė­ši­kai su­mu­šė par­da­vė­ją ir su­si­šla­vė pi­ni­gus

Ne­sau­gu kai­me par­da­vė­joms net die­nos me­tu. Tuo įsi­ti­ki­no Bab­run­go se­niū­ni­jos Glau­džių kai­me par­duo­tu­vę tu­rin­ti plun­giš­kė B. V. (gim. 1949 m.) – pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę mo­te­ris bu­vo už­pul­ta, su­muš­ta ir api­plėš­ta dar­bo vie­to­je.

Prie Tve­rų tven­ki­nio vy­riš­kis žve­jo­jo pen­kio­mis meš­ke­rė­mis

Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas pra­ne­ša, jog Tel­šių ra­jo­no agen­tū­ros dar­buo­to­jai, vyk­dy­da­mi ak­ci­ją „La­ši­ša“, rug­sė­jo pa­bai­go­je tik­ri­no trans­por­to prie­mo­nes ir žve­jus. Ga­vus pra­ne­ši­mą apie pa­žei­di­mą Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, prie Tve­rų tven­ki­nio bu­vo su­lai­ky­tas žve­jys, ku­ris nau­do­da­mas pen­kias meš­ke­res su­ga­vo net ke­lio­li­ka ki­log­ra­mų žu­vies.

Gir­tas plun­giš­kis rė­žė­si į po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lį, nėš­čią mo­te­rį iš­lais­vi­no ug­nia­ge­siai

Rug­sė­jo 29-osios va­ka­re, prieš pat 22 va­lan­dą, me­ta­lo džerž­gi­mas prie dau­gia­bu­čių lan­gų pri­ver­tė pa­šok­ti V. Ma­čer­nio gat­vės gy­ven­to­jus: ties 10-uo­ju na­mu „Opel Vec­tra“ bu­vo įsi­rė­žęs į tar­ny­bi­nį po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lį, kel­kraš­ty­je ma­tė­si ap­ga­din­tos dar dvi sto­vė­ju­sios trans­por­to prie­mo­nės. Pa­aiš­kė­jo, jog ne­ma­žai „ko­šės pri­si­vi­rė“ per­gė­ręs plun­giš­kis A. D. (gim. 1984 m.), au­to­mo­bi­ly­je ve­žęs nėš­čią su­gy­ven­ti­nę.

Į po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lį rė­žė­si... gan­dras

Be to, jog va­sa­ros pa­bai­ga mū­sų ke­liuo­se bu­vo pa­žen­klin­ta ypač skau­džio­mis ava­ri­jo­mis, ku­rio­se žu­vo ar bu­vo su­ža­lo­ti žmo­nės, pa­si­tai­kė ir ki­to­kių ne­lai­mių. Pa­vyz­džiui, vie­nas di­de­lis il­gas­na­pis paukš­tis rė­žė­si į pa­rei­gū­no vai­ruo­ja­mą tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį, o rie­ta­viš­kio vai­ruo­ja­mas dži­pas nak­tį su­si­dū­rė su ke­ly­je be­si­blaš­kan­čiu ver­šiu.

Gir­tas vai­ruo­to­jas su­kė­lė ava­ri­ją

Penk­ta­die­nį, dar­bo die­nai be­si­bai­giant, A. Ju­cio gat­vė­je įvy­ko ava­ri­ja – „VW Golf“ vai­ra­vęs vy­ras iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą ir rė­žė­si į „Au­di 80“. Pa­aiš­kė­jo, jog kal­ti­nin­kas bu­vo ne­blai­vus. Pri­rei­kė kvies­ti ir me­di­kus.

Vi­dur­va­sa­ris ke­liuo­se: du su­žeis­ti žmo­nės, kri­tęs brie­dis

Ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio spe­cia­lis­to Al­gi­man­to Ka­ra­liū­no pa­teik­tais duo­me­ni­mis, lie­pos mė­ne­sį mū­sų ke­liuo­se už­re­gist­ruo­ta 16 eis­mo įvy­kių, iš ku­rių du bu­vo įskai­ti­niai: su­si­ža­lo­jo sau­gaus at­stu­mo ne­si­lai­kiu­si ir su­stab­dy­ti ne­spė­ju­si vai­ruo­to­ja ir nu­ken­tė­jo vie­na ke­lei­vė, ku­riai me­di­kų pa­gal­bos pri­rei­kė po su­si­dū­ri­mo su brie­džiu.

Do­ku­men­tus klas­to­jo dar­bų va­do­vas, o di­rek­to­rius to ne­ži­no­jo?..

Ko tik įmo­nės ne­pa­da­ro, no­rė­da­mos lai­mė­ti vie­ną ar ki­tą vals­ty­bi­nį kon­kur­są ir įro­dy­ti, kad jų dar­bas at­lik­tas ge­rai! Pa­si­ro­do, no­rint sa­ve pa­teik­ti po­zi­ty­viai, ga­li­ma be jo­kių skru­pu­lų net ofi­cia­lius do­ku­men­tus, pa­ra­šus ir ants­pau­dus klas­to­ti – kas gi var­gin­sis tik­rin­ti: tikri jie ar ne?..

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama