Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teisėsauga

 

Nuo pa­tru­lių ne­pa­spru­ko

Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK Ke­lių po­li­ci­jos biu­ro pa­rei­gū­nai, anks­tų lie­pos 14-osios ry­tą (5.15 va­lan­dą) pa­tru­liuo­da­mi Plun­gės ra­jo­ne, Vieš­to­vė­nų kai­me, pa­ste­bė­jo va­žiuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį „Opel Ka­dett“, ku­rio vai­ruo­to­jas, pa­ma­tęs pa­rei­gū­nus, stai­giai pa­kei­tė ju­dė­ji­mo kryp­tį ir pa­di­di­no grei­tį.

Bėg­lių au­to­mo­bi­lį su­stab­dė me­dis

Bėg­da­mas nuo vil­ko ant meš­kos už­šok­si. Šios liau­dies pa­tar­lės iš­min­ti­mi įsi­ti­ki­no vy­rai, ku­rie sek­ma­die­nio nak­tį, ban­dy­da­mi au­to­mo­bi­liu pa­spruk­ti nuo juos per­se­kio­jan­čių Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­tru­lių, pa­te­ko į me­di­kų ran­kas.

Il­gai šven­tu­sių vai­ruo­to­jų sek­ma­die­nio ry­tą lau­kė po­li­ci­ja

Sek­ma­die­nio ry­tą Klai­pė­dos ke­lių po­li­ci­jos biu­ras ir Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba su­ren­gė rei­dą Plun­gės ra­jo­no ke­liuo­se.

Nu­žu­dy­tas tak­sis­tas: kūnas ras­tas Alks­nė­nuo­se, au­to­mo­bi­lis – Dau­gė­duo­se

„Bir­že­lio 17-ąją tė­vas iš­vy­ko į dar­bą ir iki šiol jo bu­vi­mo vie­ta ne­ži­no­ma“, – po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pra­ne­šė prū­sa­liš­kio K. B. ar­ti­mie­ji, ti­kė­da­mie­si su­ras­ti ne­aiš­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis din­gu­sį ar­ti­mą žmo­gų.

At­ši­lus orams, ke­liuo­se siau­čia gir­ti vai­ruo­to­jai

Vie­nas jau­nuo­lis su BMW tren­kė­si į stul­pą, ki­tas su „Au­di A6“ ne­pra­lei­do pa­grin­di­niu ke­liu va­žia­vu­sio au­to­mo­bi­lio, tre­čias vai­ruo­to­jas su „Ško­da“ rė­žė­si į ke­lio ati­tva­rus ir spru­ko iš eis­mo įvy­kio vie­tos, o ne­pil­na­me­tis su gol­fu tren­kė­si į ku­ro ko­lo­nė­lę... Ir tai tik da­lis gir­tų vai­ruo­to­jų su­kel­tų ava­ri­jų, ku­rias Plun­gės ke­lių po­li­ci­ja už­fik­sa­vo ge­gu­žės mė­ne­sį.

Per mies­to cen­trą lė­ku­sį gir­tą bėg­lį su­stab­dė me­dis

Nak­tį iš šeš­ta­die­nio į sek­ma­die­nį Plun­gės cen­tre vy­ko gir­to bėg­lio gau­dy­nės. Pa­vo­jin­gai ma­nev­ruo­da­mas, nuo­lat iš­lėk­da­mas į prie­šin­gą eis­mo juos­tą, vir­šy­da­mas leis­ti­ną grei­tį, kliu­dęs ki­tą au­to­mo­bi­lį, „Au­di 100“ vai­ra­vęs plun­giš­kis Ar­tū­ras P. (gim. 1989 m.) ga­liau­siai tren­kė­si į ap­švie­ti­mo stul­pą, dar pa­su­ko į Sto­ties gat­vę ir su­sto­jo tik at­si­tren­kęs į me­dį. Pa­aiš­kė­jo, jog su gir­ta kom­pa­ni­ja va­žia­vo ir 10-me­tis vai­kas.

Leis­ti­no grei­čio pa­žei­dė­jų – kur kas dau­giau

Ba­lan­džio mė­ne­sį grei­čio mė­gė­jai bu­vo tar­si po pa­di­di­na­muo­ju stik­lu – po­li­ci­ja bau­dė vir­ši­jus leis­ti­ną grei­tį vos ke­liais ki­lo­met­rais. To­dėl nie­ko keis­to, jog pa­žei­dė­jų bu­vo be­veik po­rą de­šim­čių dau­giau nei ko­vą. Taip pat pra­ėju­sį mė­ne­sį įvy­ko vie­na įskai­ti­nė ava­ri­ja, ku­rios me­tu mo­to­cik­li­nin­kas par­tren­kė ir su­ža­lo­jo plun­giš­kį, į mo­ko­mą­jį au­to­mo­bi­lį at­si­tren­kė vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo ne­tu­rė­ju­si mo­te­ris, iš eis­mo įvy­kio vie­tos pa­bė­go ke­lio ati­tva­rą ap­lam­dęs pi­lie­tis.

Grei­čio ak­ci­ja: pa­rei­gū­nai ne­spė­jo ra­šy­ti pro­to­ko­lų

Pra­ėju­sią sa­vai­tę, ba­lan­džio 13–19 die­no­mis, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai vi­so­je ša­ly­je vyk­dė spe­cia­lią prie­mo­nę „Pa­mė­gink va­žiuo­ti tik sau­giu grei­čiu. Tu­rė­tų pa­tik­ti.“ Prie šios Eu­ro­pos ke­lių po­li­ci­jos tin­klo TISPOL ini­ci­juo­tos sau­gaus eis­mo ak­ci­jos pri­si­jun­gė ir Plun­gės ke­lių po­li­ci­ja. Pa­rei­gū­nai grei­tį fik­sa­vo ket­vir­ta­die­nį ir penk­ta­die­nį, įsi­tai­sę Žal­ta­kal­nio gat­vė­je. Pro­to­ko­lai bu­vo ra­šo­mi vie­nas po ki­to...

Keis­ta ten­den­ci­ja – pa­si­ša­lin­ti iš eis­mo įvy­kio vie­tos

Ko­vo mė­ne­sį Plun­gės ra­jo­no ke­liuo­se po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai už­re­gist­ra­vo 11 eis­mo įvy­kių, ta­čiau tik dvie­jo­se ava­ri­jo­se nu­ken­tė­jo žmo­nės, ki­to­se dau­giau ar ma­žiau ap­lam­dy­tos trans­por­to prie­mo­nės – au­to­bu­sas, leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, mo­to­cik­las ir dvi­ra­tis. Per ko­vą iš­ryš­kė­jo keis­ta vai­ruo­to­jų ten­den­ci­ja po ava­ri­jos pa­si­ša­lin­ti iš eis­mo įvy­kio vie­tos. Ta­čiau pa­si­ša­li­ni­mas – sun­ki­nan­ti, o ne leng­vi­nan­ti ap­lin­ky­bė ava­ri­jos kal­ti­nin­kui.

Ne­pra­va­žia­vo ra­miai pro po­li­ci­ją – įžei­dė pa­rei­gū­nus

Ba­lan­džio 2 die­ną teis­me at­si­dū­ręs plun­giš­kis Min­dau­gas Mei­žis (gim. 1989 m.) ne­be­bu­vo toks smar­kus, kaip va­žiuo­da­mas pro po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. „Aiš­ku, gai­liuo­si ir gė­da...“, – ne­drą­siai kal­bė­jo jau­nuo­lis. Ne­ma­lo­nu­mų jis pri­si­da­rė pas­ku­ti­nį ko­vo sa­vait­ga­lį, kai įkau­šęs bu­vo ve­ža­mas na­mo ir at­si­da­ręs au­to­mo­bi­lio lan­gą, rė­ka­lio­jo pa­rei­gū­nams įžei­džian­čius žo­džius bei ro­dė ne­pa­do­rius ges­tus.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama