Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teisėsauga

 

Pre­ven­ci­jos prie­mo­nėms pri­ta­rė, bet nau­jos įran­gos ne­pa­ža­dė­jo

Va­sa­rio 3 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ko pir­mas šiais me­tais Nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­jos ir kont­ro­lės ko­mi­si­jos, ku­riai pir­mi­nin­kau­ja vi­ce­me­ras Juo­zas Šle­pe­tis, po­sė­dis. Nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­jos pro­gra­mas pri­sta­tė Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (PK) vir­ši­nin­kas Sau­lius Vai­če­kaus­kas.

Per me­tus – ke­tu­ri ne­tei­sė­ti miš­ko kir­ti­mo at­ve­jai

Kaip skel­bia Vals­ty­bi­nės ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos Miš­kų kont­ro­lės sky­rius, per 2008-uo­sius me­tus ženk­liai su­ma­žė­jo ne­tei­sė­tų miš­ko kir­ti­mo at­ve­jų. Mū­sų ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus skai­čiai taip pat džiu­gi­na: prieš ke­le­tą me­tų bū­da­vo po ke­lio­li­ka ne­tei­sė­tų miš­ko kir­ti­mų, o per­nai per vi­sus me­tus už­fik­suo­ti tik ke­tu­ri at­ve­jai. Plun­gės ra­jo­no ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros vy­riau­sia­sis ins­pek­to­rius Al­gir­das Ju­re­vi­čius svars­to, jog tam tu­ri įta­kos ir kri­tu­sios me­die­nos kai­nos.

Kaip nie­kad ra­mus sau­sis ke­liuo­se

Praė­ju­sį mė­ne­sį, pa­sak Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­ko Arū­no Bi­ta­rio, pa­dė­tis ra­jo­no ke­liuo­se bu­vo „žiau­riai ge­ra": tik vie­na įskai­ti­nė ava­ri­ja, per ku­rią nu­ken­tė­jo vie­nas žmo­gus.

Vai­ko pa­gro­bė­jų by­la bus nag­ri­nė­ja­ma iš nau­jo

Per­nai va­sa­rą, praė­jus sep­ty­ne­riems me­tams po plun­giš­kių me­di­kų sū­naus Man­to Ado­ma­vi­čiaus pa­gro­bi­mo, Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas dviem nu­si­kal­tė­liams - Er­nes­tui Te­re­siui (gim. 1983 m.) ir Ro­lan­dui Iva­naus­kui (gim. 1979 m.) - pa­skel­bė nuo­spren­džius. Pir­ma­jam, su­bend­ri­nęs su anks­tes­ne baus­me, už tur­to prie­var­ta­vi­mą sky­rė sep­ty­ne­rius me­tus, o ant­ra­jam už tur­to prie­var­ta­vi­mą ir ne­tei­sė­tą lais­vės atė­mi­mą - ket­ve­rius me­tus ne­lais­vės. Taip pat tei­sia­mie­ji tu­rė­jo at­ly­gin­ti mo­ra­li­nę ža­lą: nu­ken­tė­ju­sia­jam - 20 tūkst. Lt, o jo tė­vams - po 15 tūkst. Lt. Ta­čiau to­kį spren­di­mą pa­gro­bė­jai ap­skun­dė ir da­bar šią by­lą teis­mas tu­rės at­si­vers­ti iš nau­jo - sau­sio 26-ąją Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas (LAT) pa­skel­bė nu­tar­tį, jog nuo­spren­dis pa­nai­ki­na­mas, o by­la per­duo­da­ma ki­tam tei­sė­jui.

Už ci­ga­re­čių pa­ke­lį gre­sia 500 li­tų bau­da

Sau­sio 23 die­ną Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vie­šo­sios po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai kar­tu su mo­kes­čių ins­pek­ci­jos dar­buo­to­jais su­ren­gė rei­dą po sa­vi­val­dy­bės par­duo­tu­ves, ste­bė­da­mi, ar jos lai­ko­si tai­syk­lių, ar dėl ke­lių ar ke­lio­li­kos li­tų pel­no ri­zi­kuo­ja par­duo­da­mos al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ar ci­ga­re­čių ne­pil­na­me­čiams.

Nusikaltimų išaiškinumas geras, bet kodeksą pasiskaityti reikėtų

Ket­vir­ta­die­nį Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te vy­ko ata­skai­ti­nis su­si­rin­ki­mas. Be vie­ti­nių va­do­vų ir pa­val­di­nių, da­ly­va­vo Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Al­fon­sas Mo­tu­zas, ka­pe­lio­nas Re­mi­gi­jus Sau­no­rius, ra­jo­no vi­ce­me­ras Juo­zas Šle­pe­tis, vy­riau­sio­ji pro­ku­ro­rė Ire­na Dač­kaus­kie­nė ir po­li­ci­jos vi­suo­me­ni­nei ta­ry­bai pir­mi­nin­kau­jan­tis Aud­rius Kli­šo­nis. Ap­tar­ti praė­ju­sių me­tų dar­bo re­zul­ta­tai, iš­sa­ky­ti prie­kaiš­tai ir pa­gy­ri­mai, pa­si­da­ly­ta pa­grin­di­niais sun­ku­mais, ak­cen­tuo­ti prio­ri­te­tai šiais me­tais.

Dau­giau nei 80 tūkst. Lt į sa­vo są­skai­tą per­ve­du­si bu­hal­te­rė teis­me ne­pa­si­ro­dė

Neei­li­nių su­ge­bė­ji­mų „su­kti afe­ras" tu­rin­ti Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gy­ven­to­ja Ri­ma Ber­ta­šie­nė (gim. 1964 m.) praėjusios sa­vai­tės tre­čia­die­nį bu­vo kvie­čia­ma į ci­vi­li­nės by­los dėl ža­los pri­tei­si­mo nag­ri­nė­ji­mą. Ta­čiau mo­te­ris, ku­ri, ga­li­ma sa­ky­ti, yra pri­si­vi­ru­si ko­šės su kau­pu, at­vyk­ti ne­si­tei­kė. Ieš­ko­vui už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės „Bal­ta­sis ki­ras" di­rek­to­riui Juo­zui Šle­pe­čiui be­li­ko ap­gai­les­tau­ti, kad jo įmo­nė­je dir­bu­si ir pi­ni­gus vo­gu­si bu­hal­te­rė iki šiol ne­grą­ži­no nė li­to.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama