Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teisėsauga

 

Įsi­bro­vė į vi­dų ir švais­tė­si kir­viu

Šeš­ta­die­nį Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gy­ven­to­jas su­si­dū­rė su ag­re­sy­viu pa­žįs­ta­mu, ku­ris ne tik rei­ka­la­vo pi­ni­gų, bet ir mo­sa­vo kir­viu.

Me­tų pra­džia ke­liuo­se: du su­žeis­ti, ap­ga­din­ta kir­pyk­la, iš­vers­ta tvo­ra

Per pir­mą­jį šių me­tų mė­ne­sį Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas už­re­gist­ra­vo pus­an­tro šim­to ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų, iš ku­rių net treč­da­lis – grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jai. Bū­tent dėl di­de­lio vai­ravimo grei­čio į ši­pu­lius iš­laks­tė da­lis kir­pyk­los sie­nos, ki­tais at­ve­jais ap­ga­din­ti au­to­mo­bi­liai, su­žeis­ti vie­nos šei­mos na­riai, iš­vers­ta gar­baus am­žiaus gy­ven­to­jos tvo­ra.

Vi­du­ry die­nos siau­tė­ję plė­ši­kai jau su­lai­ky­ti

Sau­sio pa­bai­go­je ra­šė­me apie nu­si­kal­ti­mą I. Kon­čiaus gat­vė­je, kai į J. M. (gim. 1956 m.) bu­tą už­ėję du ne­pa­žįs­ta­mi as­me­nys smur­ta­vo prieš šei­mi­nin­ką ir jį ap­vo­gė. Va­sa­rio 2 die­ną Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK) iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog plė­ši­kai ne­liks ne­nu­baus­ti.

Plė­ši­kai pa­si­ro­dė vi­du­ry bal­tos die­nos

Net ir die­nos me­tu nė­ra sau­gu bū­ti at­ra­kin­to­mis du­ri­mis. Tuo įsi­ti­ki­no vie­nas I. Kon­čiaus gat­vės gy­ven­to­jas – pra­ėju­sį penk­ta­die­nį į vy­riš­kio bu­tą už­ėję du ne­pa­žįs­ta­mi as­me­nys ne tik vo­gė, bet ir smur­ta­vo.

Nu­žu­dęs žmo­ną, plun­giš­kis pa­rei­gū­nus pa­si­ti­ko kru­vi­nu pei­liu

Krau­pią eg­ze­ku­ci­ją sa­vo žmo­nai šeš­ta­die­nio va­ka­rą su­ren­gė V. Ma­čer­nio gat­vės 59-ojo na­mo gy­ven­to­jas – vy­ras pei­liu su­ba­dė dviem me­tais jau­nes­nę sa­vo su­tuok­ti­nę, Plun­gės paš­te dir­bu­sią Zi­ną Aka­vic­kie­nę (gim. 1963 m.).

Kan­tau­čių kai­mo gir­tuok­lis per Ka­lė­das už­ka­po­jo kai­my­nų šu­nį

Per šven­tes Kan­tau­čių kai­mo gy­ven­to­jas R. E. (gim. 1980 m.) al­ko­ho­liu bu­vo vi­siš­kai „už­si­py­lęs sme­ge­nis“. Kas „su­švie­tė“ vy­riš­kiui, kad rei­kė­jo grieb­tis kir­vio ir už­muš­ti kai­my­nų šu­nį, – net pra­blai­vė­jęs ne­su­ge­bė­jo pa­aiš­kin­ti pa­rei­gū­nams.

Buvęs Rie­ta­vo PK viršinin­kas pri­pažin­tas kal­tu ir mokės baudą

Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui va­do­vavęs Alo­y­zas Vaičiu­lis – kal­tas. Šitaip lap­kričio 30 dieną nu­sprendė Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas, pa­nai­kinęs anksčiau pri­imtą Klaipėdos apy­gar­dos teis­mo ištei­si­namąjį nuosp­rendį. Buvęs pa­reigūnas baudžia­mo­jon at­sa­ko­mybėn bu­vo pa­trauk­tas dėl pik­tnaudžia­vi­mo tar­ny­bi­ne padėti­mi sie­kiant tur­tinės nau­dos ir dėl to, kad ap­gau­le įgi­jo sve­timą turtą.

Stalgėniškiai san­ty­kius aiški­na­si taip: grie­bia peilį ir su­va­ro drau­gui į šoną...

Ne­daug trūko, kad Stalgėnuo­se praėju­sią sa­vaitę būtų lai­do­ja­mas jau­nas žmo­gus. Tačiau vie­nas vy­ras at­sidūrė areštinėje, o kitą išgelbėjo mūsų chi­rur­gai.

Pa­reigūnai ne tar­ny­bos me­tu su­laikė girtą vai­ruo­toją

Di­de­le tra­ge­di­ja pažen­klin­tas spa­lio mėnuo: ne­to­li Plungės įkaušęs klaipėdiškis su­sidūrė su rad­vi­liškiečio vai­ruo­ja­mu au­to­mo­bi­liu ir pražudė tris vie­nos šei­mos as­me­nis. Ki­tas gir­tas vai­ruo­to­jas iš Jo­vaišiškės kai­mo galbūt ir­gi būtų pražudęs žmo­nes, jei ne pa­reigūnų To­mo Laučio ir Da­liaus Pečiu­lio po­el­gis.

Gir­tas mo­ky­to­jas kumš­čiais ­auk­lė­jo 14-me­tį moks­lei­vį

Skan­da­las su­krė­tė Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­ją: prieš pat mo­ki­nių atos­to­gas, penk­ta­die­nį, 55 me­tų tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jas A. S. mo­kyk­lo­je pri­mu­šė 2001 me­tais gi­mu­sį moks­lei­vį. Pa­aug­lys ga­vo po­rą smū­gių kumš­čiu į pil­vą ir smū­gį į akį. Po įvy­kio pe­da­go­gas iš­kart su­sir­go...

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama