Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teisėsauga

 

Pa­va­sa­rio „skrai­duo­liai“: su „Au­di“ – prieš „Be­la­rus“, su „Volks­wa­gen“ – į me­dį...

At­ši­lus kai kam la­bai jau no­ri­si stip­riau pa­spaus­ti grei­čio pe­da­lą. Ta­čiau ne vi­sa­da pa­si­se­ka su­val­dy­ti skrie­jan­čias trans­por­to prie­mo­nes. Štai pra­ėju­sį mė­ne­sį vy­ru­kai dau­žė au­to­mo­bi­lius at­si­trenk­da­mi ne tik į ki­tas ma­ši­nas, bet ir į me­dį, trak­to­rių. Ži­nia, ne be al­ko­ho­lio „pa­gal­bos“.

Sulaikytas rekordinis – daugiau nei tona – kiekis naminės degtinės

Gegužės 3 d., apie 8.50 val., Plungės rajono policijos komisariato pareigūnai Plungės rajone, Alsėdžių seniū-nijos Krapštikių kaimo miškelyje, sulaikė Žvirb-laičių kaimo gyventoją D. R. (gim. 1981 m.) su didžiausiu šiemet aptiktu naminės degtinės kiekiu.

Plun­gės teis­mas iš­nag­ri­nė­jo dau­giau nei tris tūks­tan­čius įvai­rių by­lų

Pra­ėju­siais me­tais Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me bu­vo iš­nag­ri­nė­ta 3 381 by­la: 2 170 ci­vi­li­nių, 276 bau­džia­mo­sios ir 935 ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­los. Be­je, mū­sų teis­mo veik­la ap­ima ne tik Plun­gės ra­jo­no, bet ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jas.

Ras­ta ne­gy­va plun­giš­kė: ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas ar nu­žu­dy­mas?

Ba­lan­džio 12-osios ry­tą vie­na­me Plun­gės mies­to V. Ma­čer­nio gat­vės dau­gia­bu­ty­je bu­vo ras­ta ne­gy­va E. K. (gim. 1973 m.). Mo­ters kak­to­je ma­tė­si mė­ly­nė. Ne­tru­kus po įvy­kio bu­vo su­lai­ky­tas mi­ru­sio­sios su­gy­ven­ti­nis.

Plun­gė­je siau­čia pa­de­gė­jas

Kaž­kam la­bai niež­ti na­gus ką nors pa­deg­ti. Ba­lan­džio 6–9 die­no­mis įtar­ti­no­mis ap­lin­ky­bė­mis pleš­kė­jo net pen­ki pa­sta­tai – ga­ra­žai, mal­ki­nės, ap­leis­tas na­mas. Vi­si šie gais­rai ki­lo va­di­na­ma­ja­me ka­rei­vi­nių ra­jo­ne, t. y. Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je. Ug­nia­ge­siai sa­ko, kad tai pa­na­šu į ty­či­nius pa­de­gi­mus.

Aiš­ki­no­si san­ty­kius: lie­jo­si krau­jas ir du­žo stik­lai

Smū­giai kumš­čiu į vei­dą ir me­ta­li­niu stry­pu daužomi au­to­mo­bi­lio stik­lai. Ši­taip ba­lan­džio 1 die­ną jau­ni­mas aiš­ki­no­si san­ty­kius Plun­gė­je, Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je.

Vai­ki­nų „ver­slas“ – na­mi­nu­kės ga­my­ba

Du jau­ni bi­čiu­liai iš Kuls­kių kai­mo penk­ta­die­nio ry­tą bu­vo kaip tik dar­bo įkarš­ty­je, kai na­mi­nu­kės fab­ri­kė­ly­je pa­si­ro­dė pa­rei­gū­nai. Tuo me­tu jau bu­vo iš­var­vė­ję dau­giau kaip du šim­tai lit­rų „pik­to­sios“...

Įsi­bro­vė į vi­dų ir švais­tė­si kir­viu

Šeš­ta­die­nį Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gy­ven­to­jas su­si­dū­rė su ag­re­sy­viu pa­žįs­ta­mu, ku­ris ne tik rei­ka­la­vo pi­ni­gų, bet ir mo­sa­vo kir­viu.

Me­tų pra­džia ke­liuo­se: du su­žeis­ti, ap­ga­din­ta kir­pyk­la, iš­vers­ta tvo­ra

Per pir­mą­jį šių me­tų mė­ne­sį Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas už­re­gist­ra­vo pus­an­tro šim­to ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų, iš ku­rių net treč­da­lis – grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jai. Bū­tent dėl di­de­lio vai­ravimo grei­čio į ši­pu­lius iš­laks­tė da­lis kir­pyk­los sie­nos, ki­tais at­ve­jais ap­ga­din­ti au­to­mo­bi­liai, su­žeis­ti vie­nos šei­mos na­riai, iš­vers­ta gar­baus am­žiaus gy­ven­to­jos tvo­ra.

Vi­du­ry die­nos siau­tė­ję plė­ši­kai jau su­lai­ky­ti

Sau­sio pa­bai­go­je ra­šė­me apie nu­si­kal­ti­mą I. Kon­čiaus gat­vė­je, kai į J. M. (gim. 1956 m.) bu­tą už­ėję du ne­pa­žįs­ta­mi as­me­nys smur­ta­vo prieš šei­mi­nin­ką ir jį ap­vo­gė. Va­sa­rio 2 die­ną Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK) iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog plė­ši­kai ne­liks ne­nu­baus­ti.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama