Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teisėsauga

 

Įta­ria­ma, kad lė­šas grobs­tė pa­si­nau­do­da­mi ne­ga­lią tu­rin­čiais pa­cien­tais

Prieš po­rą mė­ne­sių Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT) ėmė­si skan­da­lin­go vals­ty­bės lė­šų grobs­ty­mo, nau­do­jan­tis ne­ga­lią tu­rin­čiais Sto­nai­čių pen­sio­na­to pa­cien­tais, ty­ri­mo. Jiems ypač il­gam lai­kui ir la­bai di­de­liais kie­kiais bu­vo iš­ra­ši­nė­ja­mi bran­gūs tvars­čiai „Ec­lyp­se“, skir­ti pra­gu­loms gy­dy­ti. Pa­gal iš­ra­šy­tus kie­kius at­ro­dy­tų, kad Lie­tu­vo­je stai­ga at­si­ra­do ne­įti­kė­ti­nai daug li­go­nių, ken­čian­čių dėl pra­gu­lų. Ta­čiau pa­tik­ri­nus pa­aiš­kė­jo, jog tai – ne­tie­sa. Ty­ri­mas dar vyks­ta, bet vi­sos ke­tu­rios gy­dy­mo įstai­gos, ku­rios šiuos tvars­čius iš­ra­ši­nė­jo mil­ži­niš­kais kie­kiais, su­sku­bo pi­ni­gus grą­žin­ti. Nė vie­na ne­si­gin­či­jo. Dau­giau­sia grą­žin­ti te­ko Plun­gės svei­ka­tos cen­trui – 72 tūks­tan­čius eu­rų.

Nuo užpuolikų nukentėjusiam dar vienam taksistui pasisekė – jis liko bent gyvas

Tak­si vai­ruo­to­jų dar­bas – la­bai pa­vo­jin­gas. Nie­ka­da ne­ga­li ži­no­ti, ko­kie žmo­nės įsės į au­to­mo­bi­lį ir kaip elg­sis. Štai pir­ma­die­nio va­ka­rą į pus­am­žio tak­si vai­ruo­to­jo au­to­mo­bi­lį įsė­do trys jau­nuo­liai, ku­rie, pa­si­ro­do, jau bu­vo pa­si­ruo­šę už­puo­li­mui – tu­rė­jo ir pei­lį, ir aša­ri­nių du­jų. Tak­sis­tas pra­ra­do pus­an­tro šim­to eu­rų.

Žmo­nai – plak­tu­ku į gal­vą

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį pus­am­žė pla­te­liš­kių po­ra san­ty­kius aiš­ki­no­si... plak­tu­ku. Vy­riš­kis at­ėmė įran­kį nuo žmo­nos ir taukš­te­lė­jo jai į gal­vą. Pri­rei­kė kvies­ti me­di­kus.

Gir­tas ir su mašina – tiesiai į „Ma­xi­mą“

Tie, ku­rie pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis ap­si­lan­kė pre­ky­bos cen­tre „Ma­xi­ma“, esan­čia­me A. Ju­cio gat­vė­je, ga­lė­jo pa­ste­bė­ti vie­to­j vie­no stik­lo už­dė­tą me­die­nos plokš­tę. Tai plun­giš­kio A. M. (gim. 1964 m.) „dar­be­lis“ – įkau­šęs vy­riš­kis taip sku­bė­jo ap­si­pirk­ti, kad aikš­te­lė­je ne­be­su­stab­dęs au­to­mo­bi­lio rė­žė­si į par­duo­tu­vę...

Or­ga­ni­zuo­ta gin­kluo­ta plun­giš­kių gau­ja lau­kia teis­mo

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai bai­gė di­de­lės ap­im­ties iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl as­me­nų, su­si­bū­ru­sių į or­ga­ni­zuo­tą gru­pę ir įvyk­džiu­sių tris gin­kluo­tus plė­ši­mus Plun­gės ra­jo­ne ir Kre­ding­so­dy­je, bei ki­tų nu­si­kal­ti­mų.

Pro­jek­tas bai­gia­si, švie­tė­jiš­ka veik­la ko­vo­jant su nar­ko­ti­kais – tę­sia­si

Šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, ypač tarp jau­ni­mo, vis smar­kiau įsi­šak­ni­ja gy­ve­ni­mą griu­vė­siais pa­ver­čian­tis reiš­ki­nys – nar­ko­ma­ni­ja. Liūd­na sta­tis­ti­ka by­lo­ja, kad nar­ko­ti­kai su­su­ka gal­vas vis jau­nes­niems žmo­nėms, ne iš­im­tis – ir Plun­gės ra­jo­nas. Į ko­vą su nar­ko­ti­kais sto­jo Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (PK) pa­rei­gū­nai. Nuo rug­sė­jo jie vyk­dė nar­ko­ti­kų pre­ven­ci­jos pro­jek­tą, ku­rio tiks­las – kuo dau­giau žmo­nių (pa­rei­gū­nų, mo­ky­to­jų, tė­vų), ben­drau­jan­čių su jau­ni­mu, su­pa­žin­din­ti su nar­ko­ti­kų ža­la, po­vei­kiu, mo­ky­ti at­pa­žin­ti kvai­ša­lus var­to­jan­tį žmo­gų, kad bū­tų ga­li­ma kuo dau­giau jau­nuo­lių iš­trauk­ti iš nar­ko­ti­kų liū­no. Pro­jek­tas tu­rė­jo baig­tis ba­lan­džio 30-ąją, bet, at­si­ra­dus ga­li­my­bei, bu­vo pra­tęs­tas dar 3 mė­ne­siams iki lie­pos 31 die­nos, ta­čiau jo idė­jos au­to­rius, Plun­gės ra­jo­no PK pa­rei­gū­nas Rai­mon­das Apon­kus už­tik­ri­no – ra­jo­no po­li­ci­nin­kai pre­ven­ci­nės veik­los tik­rai ne­nu­trauks.

Pri­gė­rė, bet, lai­mei, ne­nu­sken­do!

Anks­tų lie­pos 9-osios ry­tą Plun­gė­je, Sa­lan­tų gat­vė­je, au­to­mo­bi­lio „Re­nault“ ne­su­val­džiu­si Kre­tin­gos ra­jo­no gy­ven­to­ja S. A. (g. 1988 m.) nu­va­žia­vo nuo ke­lio sta­čiu žo­lė­mis ap­au­gu­siu šlai­tu iki pat tven­ki­nio kraš­to.

Nu­ken­tė­jo va­žia­vę mo­to­cik­lu ir mo­pe­du, au­to­mo­bi­lį su­mai­to­jo brie­dis

Per pir­mą­jį va­sa­ros mė­ne­sį mū­sų ke­liuo­se su­si­ža­lo­jo trys žmo­nės – du va­žia­vę mo­to­cik­lu ir vie­nas – mo­pe­du. Ga­na daž­nai vai­ruo­to­jams kliu­dė ­ir lau­ki­niai žvė­rys – nu­dauž­tas brie­dis bei ke­tu­rios stir­nos.

Pa­si­nau­dodami pa­cien­tais su psi­chi­ne ne­ga­lia suko biznelį?

Šiau­lių te­ri­to­ri­nė li­go­nių ka­sa (TLK) nu­statė ga­li­mą lė­šų grobs­ty­mo at­ve­jį, kai pa­si­nau­do­jant psi­chi­nę ne­ga­lią tu­rin­čiais pa­cien­tais, kaip įta­ria­ma, bu­vo pa­si­sa­vi­na­mi kom­pen­suo­ja­mi tvars­čiai ir lė­šos už juos.

Plun­giš­kiams ne­pa­ti­ko tel­šiš­kiai – mu­šė ir gra­si­no su­si­do­ro­ti

Bir­že­lio 4-osios pa­ry­čiais, apie pu­sę pen­kių, pa­tru­liai bu­vo iš­kvies­ti prie „Li­ne­lio“ po­il­sia­vie­tės, esan­čios ne­to­li Pla­te­lių eže­ro. Pra­neš­ta, jog maž­daug še­ši as­me­nys, mo­suo­da­mi pei­liais, gra­si­na su­si­do­ro­ti su ki­tais po­il­siau­jan­čiais jau­nuo­liais.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama