Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teisėsauga

 

Po trau­ki­niu žu­vo pen­si­nin­kas

Tra­giš­kas įvy­kis su­krė­tė Paukš­ta­kių se­niū­ni­ją - ba­lan­džio 1-ąją jų gy­ven­to­jas An­ta­nas Va­laus­kis (gim. 1937 m.) žu­vo po trau­ki­nio ra­tais.

Nu­teis­tas duk­ras mu­šęs tė­vas

Dvie­jų se­se­rų - 16-me­tės ir 14-me­tės, ku­rios da­bar gy­ve­na val­diš­kuo­se na­muo­se, tė­vas 45 me­tų sė­le­niš­kis Vid­man­tas Pa­lens­kis pir­ma­die­nio ry­tą iš­gir­do teis­mo nuo­spren­dį. Sa­vo vai­kus mu­šęs vy­ras at­si­pir­ko lyg­ti­ne lais­vės atė­mi­mo baus­me.

Plun­gės pa­rei­gū­nai ir­gi se­gė­jo kor­te­les „Aš – pi­gus, tu – ne­sau­gus“

Penk­ta­die­nį vi­so­je Lie­tu­vo­je vy­ko įspė­ja­mo­sios pa­rei­gū­nų ak­ci­jos prieš at­ly­gi­ni­mų ma­ži­ni­mą. Pa­sie­nie­čiai, ug­nia­ge­siai ir po­li­ci­nin­kai pi­ke­ta­vo prie Sei­mo, Vy­riau­sy­bės ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos, o ša­lies mies­tuo­se vy­ko so­li­da­ru­mo ak­ci­jos - pa­rei­gū­nai dar­bo vie­to­se „pa­si­puo­šė" bal­to­mis kor­te­lė­mis su už­ra­šu: „Pa­lai­kau pa­rei­gū­nų ak­ci­jas: „Aš - pi­gus, tu - ne­sau­gus." Pa­sak Tel­šių ap­skri­ties vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jos, Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kės Zi­tos Kaz­laus­kie­nės, mū­sų pa­rei­gū­nai taip pat pri­si­dė­jo prie šios ak­ci­jos, mo­ra­liš­kai pa­lai­kė ko­le­gas sos­ti­nė­je ir vi­są die­ną se­gė­jo to­kias kor­te­les.

Gerai slėptą naminės fabrikėlį pareigūnai likvidavo

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai Plungės rajone išaiškino užmaskuotą naminės fabrikėlį.

„Ma­no tė­vas – žiau­rus“

per teis­mą pa­sa­kė še­šio­lik­me­tė mer­gi­na, ku­ri po ma­mos mir­ties bu­vo auk­lė­ja­ma kumš­čiais ir spy­riais, ku­riai tik­ras tė­vas pri­gė­ręs smo­gė taip, kad net no­sies kau­las lū­žo. Dve­jais me­tais jau­nes­nė jos se­suo vis brau­kė aša­ras - tė­vo mu­ši­mą ir ran­kų tran­ky­mą į sta­lą jai bu­vo pri­si­min­ti ypač skau­du. Vai­kų glo­bos na­muo­se da­bar gy­ve­nan­čias mer­gai­tes skriau­dęs nie­kur ne­dir­ban­tis Sė­le­nių kai­mo gy­ven­to­jas Vid­man­tas Pa­lens­kis (gim. 1964 m.) ant­ra­die­nį tie­siog šiur­pi­no teis­mą, pa­sa­ko­da­mas, jog ši­taip su duk­ro­mis el­gė­si ne­te­kęs kant­ry­bės.

Dau­gė­diš­kių šei­mai ava­ri­jos bai­su­mus te­ko pri­si­min­ti teis­me

„Ge­riau bū­čiau iš kar­to žu­vu­si", - ra­men­tais pa­si­rem­da­ma at­si­sto­ju­si prieš teis­mą kal­bė­jo dau­gė­diš­kė Ani­ce­ta Rei­mon­tie­nė. Apie ava­ri­ją, į ku­rią ties Mi­la­šai­čiais 2007-ųjų gruo­dį pa­te­ko su duk­ros Mil­dos Do­mar­kie­nės šei­ma, aš­tun­tą de­šim­tį skai­čiuo­jan­ti mo­te­ris pri­si­mi­nė brauk­da­ma aša­ras ir gai­lė­da­ma vi­sų su­ža­lo­tų ar­ti­mų­jų. Kal­ti­nin­kas iš Ši­la­lės ra­jo­no ki­lęs, da­bar Ma­žei­kiuo­se gy­ve­nan­tis 26 me­tų Da­rius No­rei­ka ti­ki­no, kad nu­ken­tė­ju­sie­siems de­šim­ti­mis tūks­tan­čių li­tų ne­tu­rįs iš ko at­si­ly­gin­ti.

Se­nu­kas ti­ki­no me­džiok­li­nį šau­tu­vą iš­si­trau­kęs tik pa­gąs­din­ti

Aš­tun­tą de­šim­tį pra­dė­jęs Zig­mas Srė­ba­lius (gim. 1939 m.) iš Stal­gė­nų se­niū­ni­jos Luk­nė­nų kai­mo šios sa­vai­tės tre­čia­die­nį tu­rė­jo at­vyk­ti į Plun­gę ir sės­ti į tei­sia­mų­jų suo­lą. Pen­si­nin­kas bu­vo kal­ti­na­mas ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu šau­na­muo­ju gink­lu: mo­juo­da­mas me­džiok­li­niu šau­tu­vu gąs­di­no „iš­šau­dy­sian­tis" prie jo so­dy­bos su­sto­ju­sius ir ne­va prie­ka­bių ieš­ko­ju­sius jau­nuo­lius.

Įkau­šę bi­čiu­liai ūki­nia­me pa­sta­te siau­tė­jo lie­da­mi da­žus

Prieš pat 2007-ųjų Ka­lė­das tik­rą „do­va­nė­lę" ga­vo ūki­nį pa­sta­tą Jo­vai­šiš­kės kai­me be­si­sta­tan­tis Gin­ta­ras Žeb­raus­kis. Gruo­džio 23-io­sios ry­tą atė­jęs į sta­to­mą pa­sta­tą žmo­gus nu­stė­ro: lan­gas bu­vo iš­dauž­tas, vi­du­je ant že­mės ir ant lan­go ma­tė­si iš­lais­ty­ti da­žai, vis­kas bu­vo iš­var­ta­lio­ta, taip pat nie­kur ne­be­bu­vo dė­žu­čių su med­varž­čiais. Paaiš­kė­jo, jog ši­taip pa­siau­tė­jo du jau­nuo­liai: Ka­zys Po­cius (gim. 1988 m.), gy­ve­nan­tis Plun­gė­je, Že­mai­tės gat­vė­je, ir aš­tuo­nio­li­kos dar ne­tu­rin­tis M. S. (gim. 1991 m.) iš Kas­pa­riš­kės kai­mo. Anks­čiau ne­teis­ti jau­nuo­liai dėl va­gys­tės ir sve­ti­mo tur­to su­nai­ki­ni­mo prieš teis­mą sto­jo praė­ju­sios sa­vai­tės penk­ta­die­nį.

Jau­ni­mas va­gi­liau­ja, nes no­ri ge­rai pra­leis­ti lai­ką...

Vie­nam - sep­ty­nio­li­ka, ki­tam - dar tik pen­kio­li­ka. Pas­ta­ra­sis - jau teis­tas Pa­jū­rio kai­mo gy­ven­to­jas M. Ž. - bu­vo at­ves­din­tas po­li­ci­jos, nes yra suim­tas ki­to­je by­lo­je, o jo vy­res­nis bi­čiu­lis N. G. iš Rie­ta­vo, da­bar, sa­kė, gy­ve­nan­tis uos­ta­mies­ty­je, ir­gi tu­ri teis­tu­mą už plė­ši­mą. Praėjusią savaitę jie­du bu­vo tei­sia­mi dėl va­gys­čių - nu­ken­tė­ju­sių­jų pu­sė­je sė­dė­jo trys mo­te­rys.

Pro­ku­ro­rės skun­das, su­si­jęs su as­falt­be­to­nio ce­cho sta­ty­ba, ten­kin­tas

Daug aud­rų su­kė­lęs vers­li­nin­kų su­ma­ny­mas Plun­gės mies­te, Sa­lan­tų gat­vė­je, sta­ty­ti as­falt­be­to­nio ce­chą dar ne­pa­mirš­tas, ta­čiau aiš­kios baig­ties - at­si­ras ši ga­myk­la ar ne - bent jau kol kas ne­ma­ty­ti. Prieš sa­vai­tę, ko­vo 6 die­ną, Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sia­jai pro­ku­ro­rei Ire­nai Dač­kaus­kie­nei šio­je si­tua­ci­jo­je pa­vy­ko „iš­plėš­ti" ne­di­de­lę per­ga­lę: tą­dien Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo (LVAT) tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­nag­ri­nė­ju­si at­ski­rą­jį pro­ku­ro­rės skun­dą dėl Klai­pė­dos tei­sė­jų nu­tar­ties, pa­skel­bė pa­lan­kų spren­di­mą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama