Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teisėsauga

 

Nėš­čia ūki­nin­kė mi­rė li­go­ni­nė­je

Skau­di ne­lai­mė iš­ti­ko dau­gia­vai­kę ūki­nin­kų šei­mą iš Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Kap­sū­džių kai­mo - li­go­ni­nės rea­ni­ma­ci­jos sky­riu­je ant­ra­die­nio ry­tą už­ge­so 39 m. jų ma­mos A. K. gy­vy­bė. Mo­te­ris lau­kė­si ket­vir­to­jo vai­ko.

Rai­šai­čiuo­se – tik­ras na­mi­nu­kės fab­ri­kas

Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos na­mi­nės deg­ti­nės mė­gė­jai tur­būt grą­žo ran­kas iš liū­de­sio ir nu­si­vy­li­mo: jie ne­te­ko la­bai pro­duk­ty­viai vei­ku­sio „taš­ko". Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai bu­vo in­for­muo­ti, kad vie­no­je Rai­šai­čių kai­mo so­dy­bo­je ver­da­ma na­mi­nu­kė. Tre­čia­die­nį po­li­ci­nin­kams ap­si­lan­kius mi­nė­to­je so­dy­bo­je in­for­ma­ci­ja pa­si­tvir­ti­no: ap­tik­ta apie 300 lit­rų na­mi­nės deg­ti­nės ir be­veik to­na rau­go!

Šven­ti­nį sa­vait­ga­lį de­gė au­to­mo­bi­lis, na­mas, pie­vos

Tiek prieš Ve­ly­kas, tiek šven­čių die­no­mis ug­nia­ge­siams dar­bo ne­trū­ko: Ša­tei­kiuo­se te­ko ge­sin­ti au­to­mo­bi­lį, Al­sė­džių se­niū­ni­jo­je - gy­ve­na­mą­jį na­mą, o Plun­gės mies­te ir Bab­run­go kai­me - de­gan­čią žo­lę.

Že­mės ūkio ir vers­lo mo­kyk­la bai­gė by­li­nė­tis su kau­nie­čių bend­ro­ve

Kau­ne esan­čios stog­den­gių įmo­nės „Sto­gus­ta", maž­daug prieš me­tus da­ly­va­vu­sios Plun­gės že­mės ūkio ir vers­lo mo­kyk­los pa­sta­tų re­mon­to kon­kur­se, pa­siū­ly­mai bu­vo at­mes­ti kaip nea­ti­tin­kan­tys rei­ka­la­vi­mų. Ta­čiau bend­ro­vė su tuo ne­su­ti­ko ir krei­pė­si į teis­mą. Re­zul­ta­tas - Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas (LAT) ba­lan­džio 1-ąją pa­lan­kią nu­tar­tį pa­skel­bė Aud­riaus Mi­siū­no va­do­vau­ja­mai mo­ky­mo įstai­gai.

Vis daž­niau po­li­ci­ja bau­džia ne­draus­min­gus pės­čiuo­sius

Pir­mas pa­va­sa­rio mė­nuo Plun­gės ke­lių po­li­ci­jai bu­vo ga­na ra­mus - dvi įskai­ti­nės ava­ri­jos, ku­rių me­tu nu­ken­tė­jo trys žmo­nės. Žu­vu­sių­jų ne­bu­vo. Ka­dan­gi ko­vo pa­bai­go­je vi­so­je ša­ly­je bu­vo vyk­do­mos pre­ven­ci­nės prie­mo­nės, skir­tos pės­čių­jų kont­ro­lei ke­liuo­se, mū­sų pa­rei­gū­nai taip pat dau­giau dė­me­sio sky­rė šiems eis­mo da­ly­viams - nu­baus­ti 22 pės­tie­ji.

Po trau­ki­niu žu­vo pen­si­nin­kas

Tra­giš­kas įvy­kis su­krė­tė Paukš­ta­kių se­niū­ni­ją - ba­lan­džio 1-ąją jų gy­ven­to­jas An­ta­nas Va­laus­kis (gim. 1937 m.) žu­vo po trau­ki­nio ra­tais.

Nu­teis­tas duk­ras mu­šęs tė­vas

Dvie­jų se­se­rų - 16-me­tės ir 14-me­tės, ku­rios da­bar gy­ve­na val­diš­kuo­se na­muo­se, tė­vas 45 me­tų sė­le­niš­kis Vid­man­tas Pa­lens­kis pir­ma­die­nio ry­tą iš­gir­do teis­mo nuo­spren­dį. Sa­vo vai­kus mu­šęs vy­ras at­si­pir­ko lyg­ti­ne lais­vės atė­mi­mo baus­me.

Plun­gės pa­rei­gū­nai ir­gi se­gė­jo kor­te­les „Aš – pi­gus, tu – ne­sau­gus“

Penk­ta­die­nį vi­so­je Lie­tu­vo­je vy­ko įspė­ja­mo­sios pa­rei­gū­nų ak­ci­jos prieš at­ly­gi­ni­mų ma­ži­ni­mą. Pa­sie­nie­čiai, ug­nia­ge­siai ir po­li­ci­nin­kai pi­ke­ta­vo prie Sei­mo, Vy­riau­sy­bės ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos, o ša­lies mies­tuo­se vy­ko so­li­da­ru­mo ak­ci­jos - pa­rei­gū­nai dar­bo vie­to­se „pa­si­puo­šė" bal­to­mis kor­te­lė­mis su už­ra­šu: „Pa­lai­kau pa­rei­gū­nų ak­ci­jas: „Aš - pi­gus, tu - ne­sau­gus." Pa­sak Tel­šių ap­skri­ties vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jos, Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kės Zi­tos Kaz­laus­kie­nės, mū­sų pa­rei­gū­nai taip pat pri­si­dė­jo prie šios ak­ci­jos, mo­ra­liš­kai pa­lai­kė ko­le­gas sos­ti­nė­je ir vi­są die­ną se­gė­jo to­kias kor­te­les.

Gerai slėptą naminės fabrikėlį pareigūnai likvidavo

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai Plungės rajone išaiškino užmaskuotą naminės fabrikėlį.

„Ma­no tė­vas – žiau­rus“

per teis­mą pa­sa­kė še­šio­lik­me­tė mer­gi­na, ku­ri po ma­mos mir­ties bu­vo auk­lė­ja­ma kumš­čiais ir spy­riais, ku­riai tik­ras tė­vas pri­gė­ręs smo­gė taip, kad net no­sies kau­las lū­žo. Dve­jais me­tais jau­nes­nė jos se­suo vis brau­kė aša­ras - tė­vo mu­ši­mą ir ran­kų tran­ky­mą į sta­lą jai bu­vo pri­si­min­ti ypač skau­du. Vai­kų glo­bos na­muo­se da­bar gy­ve­nan­čias mer­gai­tes skriau­dęs nie­kur ne­dir­ban­tis Sė­le­nių kai­mo gy­ven­to­jas Vid­man­tas Pa­lens­kis (gim. 1964 m.) ant­ra­die­nį tie­siog šiur­pi­no teis­mą, pa­sa­ko­da­mas, jog ši­taip su duk­ro­mis el­gė­si ne­te­kęs kant­ry­bės.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama