Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teisėsauga

 

Jau­ni­mas va­gi­liau­ja, nes no­ri ge­rai pra­leis­ti lai­ką...

Vie­nam - sep­ty­nio­li­ka, ki­tam - dar tik pen­kio­li­ka. Pas­ta­ra­sis - jau teis­tas Pa­jū­rio kai­mo gy­ven­to­jas M. Ž. - bu­vo at­ves­din­tas po­li­ci­jos, nes yra suim­tas ki­to­je by­lo­je, o jo vy­res­nis bi­čiu­lis N. G. iš Rie­ta­vo, da­bar, sa­kė, gy­ve­nan­tis uos­ta­mies­ty­je, ir­gi tu­ri teis­tu­mą už plė­ši­mą. Praėjusią savaitę jie­du bu­vo tei­sia­mi dėl va­gys­čių - nu­ken­tė­ju­sių­jų pu­sė­je sė­dė­jo trys mo­te­rys.

Pro­ku­ro­rės skun­das, su­si­jęs su as­falt­be­to­nio ce­cho sta­ty­ba, ten­kin­tas

Daug aud­rų su­kė­lęs vers­li­nin­kų su­ma­ny­mas Plun­gės mies­te, Sa­lan­tų gat­vė­je, sta­ty­ti as­falt­be­to­nio ce­chą dar ne­pa­mirš­tas, ta­čiau aiš­kios baig­ties - at­si­ras ši ga­myk­la ar ne - bent jau kol kas ne­ma­ty­ti. Prieš sa­vai­tę, ko­vo 6 die­ną, Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sia­jai pro­ku­ro­rei Ire­nai Dač­kaus­kie­nei šio­je si­tua­ci­jo­je pa­vy­ko „iš­plėš­ti" ne­di­de­lę per­ga­lę: tą­dien Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo (LVAT) tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­nag­ri­nė­ju­si at­ski­rą­jį pro­ku­ro­rės skun­dą dėl Klai­pė­dos tei­sė­jų nu­tar­ties, pa­skel­bė pa­lan­kų spren­di­mą.

Bro­lių mu­šei­kų by­la ne­baig­ta dėl neat­vy­ku­sio liu­dy­to­jo

Sun­kiu svei­ka­tos su­trik­dy­mu kal­ti­na­mi tik ką dvi­de­šim­ties me­tų slenks­tį per­ko­pę Aud­rius ir Gin­ta­ras Šlei­niai ke­le­tą mė­ne­sių dar tik­rai neiš­girs nuo­spren­džio, nes pir­ma­die­nį į teis­mą neat­vy­ko liu­dy­to­jas. Šie pa­me­ti­niai bro­liai 2006-ųjų va­sa­rą Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos Kuls­kių kai­me bu­vo smar­kiai su­mu­šę Alių Bart­ke­vi­čių - žmo­gus pa­ty­rė sun­kią gal­vos trau­mą.

Mer­gi­nos iš plun­giš­kės bu­to pa­vo­gė net apa­ti­nius

Dvi jau­nos ir ga­na sim­pa­tiš­kos mer­gi­nos praė­ju­sios sa­vai­tės vi­du­ry­je sto­jo prieš teis­mą: ku­liš­kė Re­na­ta Tve­ri­jo­nai­tė (gim. 1988 m.) ir aš­tuo­nio­li­kos dar ne­tu­rin­ti B. B. iš Sto­nai­čių kai­mo kal­tin­tos va­gys­te iš bu­to. At­ro­dy­tų, kam joms pa­čio­je jau­nys­tė­je ši­taip ri­zi­kuo­ti ir tep­tis ran­kas ne­šva­riais dar­bais? Ma­tyt, dėl vi­sa ko kal­tas per daug pa­mėg­tas lais­vas gy­ve­ni­mo bū­das ir at­sai­nus tė­vų auk­lė­ji­mas.

Po­li­ci­ja pri­me­na: ne­ga­li­ma vež­tis ati­da­ry­tų bu­te­lių!

Pa­teik­da­mas in­for­ma­ci­ją apie praė­ju­sio mė­ne­sio įvy­kius ke­liuo­se, Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kas Arū­nas Bi­ta­ris kons­ta­ta­vo, jog ava­ri­jų skai­čius pas mus pa­sta­ruo­ju me­tu iš­lie­ka sta­bi­lus. Ta­čiau pa­rei­gū­nas iš­sky­rė ki­tą da­ly­ką - eis­mo da­ly­viams rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti, jog nuo šių me­tų sau­sio mė­ne­sio yra įsi­ga­lio­jęs drau­di­mas au­to­mo­bi­liuo­se vež­tis ati­da­ry­tus al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų bu­te­lius ir skar­di­nes. Šio rei­ka­la­vi­mo ne­pai­sy­mas pa­žei­dė­jams su­teiks pro­gą ap­si­lan­ky­ti teis­me.

Tra­ge­di­ja Al­sė­džiuo­se: žmo­na įta­ria­ma nu­dū­ru­si vy­rą!

Ra­mų Al­sė­džių mies­te­lio gy­ve­ni­mą pir­ma­die­nį su­drums­tė sun­kus nu­si­kal­ti­mas: vi­dur­die­nį į pen­si­nin­kų Vin­co ir Zi­tos Di­mų na­mus iš­kvies­ti grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos me­di­kai šei­mi­nin­ką ra­do jau ne­be­gy­vą, su dur­ti­ne žaiz­da nu­ga­ro­je. Po­li­ci­ja dėl vy­riš­kio nu­žu­dy­mo kaip įta­ria­mą­ją su­lai­kė de­šim­čia me­tų vy­res­nę jo žmo­ną.

Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­to­riaus kon­kur­sas – ne­skaid­rus!

Pa­ga­liau bai­gė­si teis­mų ma­ra­to­nas, „už­vi­ręs" dėl 2007-ai­siais vy­ku­sio kon­kur­so VšĮ Plun­gės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­to­riaus pa­rei­goms ei­ti. Kaip ži­no­me, ši kė­dė te­ko Ma­ry­tei Ma­žo­nie­nei (gim. 1954 m.), ta­čiau ant­ra­sis pre­ten­den­tas psi­chiat­ras Vis­val­das Nek­ra­šas (gim. 1958 m.) su tuo ne­su­ti­ko ir pra­dė­jo by­li­nė­tis teis­muo­se. Re­zul­ta­tas - Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo (LAT) tei­sė­jų ko­le­gi­ja ko­vo 2 die­ną pa­skel­bė nu­tar­tį gy­dy­to­jo nau­dai, t. y. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ka­sa­ci­nis skun­das at­mes­tas, kons­ta­ta­vus, jog kon­kur­sas vy­ko ne­skaid­riai.

Ke­lių pa­žei­dė­jams skir­tos baus­mės – per švel­nios

Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (PK), ap­skun­dęs mū­sų teis­mo nu­ta­ri­mus dėl ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dė­jams skir­tų baus­mių, vien va­sa­rio mė­ne­sį pa­sie­kė net ke­le­tą pa­lan­kių spren­di­mų - Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas (LVAT) kons­ta­ta­vo, kad Plun­gės tei­sė­jai įkau­šu­siems vai­ruo­to­jams sky­rė per švel­nias baus­mes, tad by­los tu­rės bū­ti nag­ri­nė­ja­mos iš nau­jo.

Teis­mas iš­nag­ri­nė­jo dau­giau by­lų

Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pa­teik­tais duo­me­ni­mis, 2008 me­tais šio­je įstai­go­je dir­bo 6 tei­sė­jai, 13 vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir 7 dar­buo­to­jai, dir­ban­tys pa­gal dar­bo su­tar­tis. Per me­tus iš­nag­ri­nė­ta dau­giau kaip 2 tūks­tan­čiai ci­vi­li­nių by­lų, taip pat per 200 bau­džia­mų­jų by­lų ir ko­ne tris kar­tus dau­giau nei už­per­nai ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­lų.

Pen­kias­de­šimt ri­ti­nių šiau­dų vy­ras su­pleš­ki­no įpy­kęs ant ūki­nin­ko

Per­nai bir­že­lio 13-osios va­ka­rą di­džiu­lis gais­ras ki­lo Tve­rų se­niū­ni­jos Kau­pų kai­me - ūki­nin­ko Ste­po Ged­mi­no lau­kuo­se de­gė pus­šim­tis šiau­dų ri­ti­nių. Paaiš­kė­jo, jog šiau­dus dū­mais pa­lei­do ūky­je dir­bęs kre­tin­giš­kis Eval­das Ber­nius (gim. 1988 m.). Šios sa­vai­tės tre­čia­die­nį tris kar­tus teis­tas vy­ras į Plun­gę bu­vo at­vež­tas iš pa­tai­sos na­mų ir vėl sto­jo prieš teis­mą. Šį­syk - dėl sve­ti­mo tur­to su­nai­ki­ni­mo vi­suo­ti­nai pa­vo­jin­gu bū­du.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama