Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teisėsauga

 

Ka­vi­nės ne­no­rė­ju­sį pa­lik­ti vy­rą pa­rei­gū­nai su­tram­dė tik du­jo­mis

Plun­giš­kis Ro­lan­das Šim­ke­vi­čius (gim. 1983 m.) bu­vo kal­ti­na­mas pa­da­ręs tris nu­si­kals­ta­mas vei­kas: į tei­sia­mų­jų suo­lą praė­ju­sią sa­vai­tę jis sė­do dėl pa­si­prie­ši­ni­mo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams, dėl jų gar­bės ir oru­mo įžei­di­mo bei dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo. Nu­ken­tė­ju­sių­jų pu­sė­je sė­dė­jo net trys po­li­ci­nin­kai - Sau­lius Braz­dei­kis, Vir­gi­ni­jus Va­lac­ko­nis, Lai­mo­nas Sal­du­kas - ir ka­vi­nės „Ma­žo­ji Gan­din­ga" sa­vi­nin­kė Da­nu­tė Lu­bie­nė.

Teis­mas at­me­tė vers­li­nin­ko ieš­ki­nį

Prieš sa­vai­tę ra­šė­me, kad plun­giš­kis vers­li­nin­kas Po­vi­las Po­cius pa­da­vė į teis­mą už­da­rą­ją ak­ci­nę bend­ro­vę „OKZ HOL­DING Bal­ti­ja", ka­dast­ri­nius ma­ta­vi­mus at­li­ku­sią A. Ket­vir­čio įmo­nę ir Tel­šių ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­ją dėl san­do­rio iš da­lies pa­nai­ki­ni­mo - mat jo įsi­gy­ti sta­ti­niai dėl kai ku­rių as­me­nų „pra­žiū­rė­ji­mo" at­si­dū­rė mi­nė­to­sios bend­ro­vės že­mė­je. De­ja, teis­mo spren­di­mas, pa­skelb­tas ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę, ieš­ko­vui bu­vo ne­pa­lan­kus.

Or­gi­jų nak­tis Žemaičių Kalvarijoje

Linksmybėse dalyvavo sep­ty­ni sekso ištroškę vy­ru­kai, tarp jų - vienas nepilnametis

Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos bu­dė­to­jai ga­vo plun­giš­kės L. A. (gim. 1989 m.) pra­ne­ši­mą, kad ją ba­lan­džio 21-osios nak­tį Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­ly­je per iš­ger­tu­ves iš­ža­gi­no ke­le­tas vy­rų.

 

Tik­ri­no, ar po­li­ci­nin­kai iš tik­rų­jų ge­rai dir­ba

Ba­lan­džio 22-ąją Tel­šių ap­skri­ty­je lan­kė­si aukš­čiau­si Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to pa­rei­gū­nai. Per Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos or­ga­ni­zuo­tą Po­li­ci­jos die­ną ap­skri­ty­je su­lauk­ta Lie­tu­vos po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro, jo pa­va­duo­to­jo, ki­tų pa­rei­gū­nų. Į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę iš ar­čiau su­si­pa­žin­ti su mū­sų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to dar­bu, pa­bend­rau­ti su vie­tos bend­ruo­me­ne at­vy­ko Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to šta­bo Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vir­ši­nin­kas Ra­mū­nas Ma­to­nis, Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis Vac­lo­vas Aka­vic­kis.

Šilt­na­my­je – ko­mos iš­tik­tas vy­ras

Sek­ma­die­nio ry­tą vie­na­me iš Plun­gė­je, Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, esan­čių šilt­na­mių bu­vo ap­tik­tas są­mo­nę pra­ra­dęs vy­riš­kis. Jis ne­del­siant iš­ga­ben­tas pas uos­ta­mies­čio me­di­kus.

Krep­ši­nio tre­ne­riui ir apy­gar­dos teis­mas bu­vo pa­lan­kus

Praė­ju­sių me­tų lie­pos mė­ne­sį Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas nu­spren­dė, kad Spor­to mo­kyk­los di­rek­to­riaus Kos­to Pet­ru­čio spren­di­mas už pra­vaikš­tas iš dar­bo at­leis­ti krep­ši­nio tre­ne­rį Ge­na­di­jų Glik­ma­ną bu­vo ne­tei­sė­tas. Di­rek­to­rius su to­kiu spren­di­mu ne­bu­vo lin­kęs su­tik­ti - krei­pė­si į Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mą. Ta­čiau uos­ta­mies­čio tei­sė­jai nu­ta­rė nie­ko ne­keis­ti.

Vie­nuo­li­ka kar­tų teis­tas vy­ras par­da­vė net mo­ti­nos au­to­mo­bi­lį

Tik 21-eri me­tai, bet nu­si­kal­ti­mų pa­tir­tis - su kau­pu. Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jos Pūč­ko­rių kai­mo gy­ven­to­ją Ma­rių But­ke­vi­čių į teis­mą at­ly­dė­jo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Jau­nas vy­ras į sa­vo są­skai­tą ne­tru­kus „įsi­ra­šys" jau dvy­lik­tą teis­tu­mą. Šį­syk - už pa­vog­tą ir par­duo­tą ma­mos au­to­mo­bi­lį.

Nėš­čia ūki­nin­kė mi­rė li­go­ni­nė­je

Skau­di ne­lai­mė iš­ti­ko dau­gia­vai­kę ūki­nin­kų šei­mą iš Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Kap­sū­džių kai­mo - li­go­ni­nės rea­ni­ma­ci­jos sky­riu­je ant­ra­die­nio ry­tą už­ge­so 39 m. jų ma­mos A. K. gy­vy­bė. Mo­te­ris lau­kė­si ket­vir­to­jo vai­ko.

Rai­šai­čiuo­se – tik­ras na­mi­nu­kės fab­ri­kas

Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos na­mi­nės deg­ti­nės mė­gė­jai tur­būt grą­žo ran­kas iš liū­de­sio ir nu­si­vy­li­mo: jie ne­te­ko la­bai pro­duk­ty­viai vei­ku­sio „taš­ko". Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai bu­vo in­for­muo­ti, kad vie­no­je Rai­šai­čių kai­mo so­dy­bo­je ver­da­ma na­mi­nu­kė. Tre­čia­die­nį po­li­ci­nin­kams ap­si­lan­kius mi­nė­to­je so­dy­bo­je in­for­ma­ci­ja pa­si­tvir­ti­no: ap­tik­ta apie 300 lit­rų na­mi­nės deg­ti­nės ir be­veik to­na rau­go!

Šven­ti­nį sa­vait­ga­lį de­gė au­to­mo­bi­lis, na­mas, pie­vos

Tiek prieš Ve­ly­kas, tiek šven­čių die­no­mis ug­nia­ge­siams dar­bo ne­trū­ko: Ša­tei­kiuo­se te­ko ge­sin­ti au­to­mo­bi­lį, Al­sė­džių se­niū­ni­jo­je - gy­ve­na­mą­jį na­mą, o Plun­gės mies­te ir Bab­run­go kai­me - de­gan­čią žo­lę.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama