Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teisėsauga

 

Tra­ge­di­ja Al­sė­džiuo­se: žmo­na įta­ria­ma nu­dū­ru­si vy­rą!

Ra­mų Al­sė­džių mies­te­lio gy­ve­ni­mą pir­ma­die­nį su­drums­tė sun­kus nu­si­kal­ti­mas: vi­dur­die­nį į pen­si­nin­kų Vin­co ir Zi­tos Di­mų na­mus iš­kvies­ti grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos me­di­kai šei­mi­nin­ką ra­do jau ne­be­gy­vą, su dur­ti­ne žaiz­da nu­ga­ro­je. Po­li­ci­ja dėl vy­riš­kio nu­žu­dy­mo kaip įta­ria­mą­ją su­lai­kė de­šim­čia me­tų vy­res­nę jo žmo­ną.

Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­to­riaus kon­kur­sas – ne­skaid­rus!

Pa­ga­liau bai­gė­si teis­mų ma­ra­to­nas, „už­vi­ręs" dėl 2007-ai­siais vy­ku­sio kon­kur­so VšĮ Plun­gės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­to­riaus pa­rei­goms ei­ti. Kaip ži­no­me, ši kė­dė te­ko Ma­ry­tei Ma­žo­nie­nei (gim. 1954 m.), ta­čiau ant­ra­sis pre­ten­den­tas psi­chiat­ras Vis­val­das Nek­ra­šas (gim. 1958 m.) su tuo ne­su­ti­ko ir pra­dė­jo by­li­nė­tis teis­muo­se. Re­zul­ta­tas - Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo (LAT) tei­sė­jų ko­le­gi­ja ko­vo 2 die­ną pa­skel­bė nu­tar­tį gy­dy­to­jo nau­dai, t. y. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ka­sa­ci­nis skun­das at­mes­tas, kons­ta­ta­vus, jog kon­kur­sas vy­ko ne­skaid­riai.

Ke­lių pa­žei­dė­jams skir­tos baus­mės – per švel­nios

Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (PK), ap­skun­dęs mū­sų teis­mo nu­ta­ri­mus dėl ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dė­jams skir­tų baus­mių, vien va­sa­rio mė­ne­sį pa­sie­kė net ke­le­tą pa­lan­kių spren­di­mų - Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas (LVAT) kons­ta­ta­vo, kad Plun­gės tei­sė­jai įkau­šu­siems vai­ruo­to­jams sky­rė per švel­nias baus­mes, tad by­los tu­rės bū­ti nag­ri­nė­ja­mos iš nau­jo.

Teis­mas iš­nag­ri­nė­jo dau­giau by­lų

Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pa­teik­tais duo­me­ni­mis, 2008 me­tais šio­je įstai­go­je dir­bo 6 tei­sė­jai, 13 vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir 7 dar­buo­to­jai, dir­ban­tys pa­gal dar­bo su­tar­tis. Per me­tus iš­nag­ri­nė­ta dau­giau kaip 2 tūks­tan­čiai ci­vi­li­nių by­lų, taip pat per 200 bau­džia­mų­jų by­lų ir ko­ne tris kar­tus dau­giau nei už­per­nai ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­lų.

Pen­kias­de­šimt ri­ti­nių šiau­dų vy­ras su­pleš­ki­no įpy­kęs ant ūki­nin­ko

Per­nai bir­že­lio 13-osios va­ka­rą di­džiu­lis gais­ras ki­lo Tve­rų se­niū­ni­jos Kau­pų kai­me - ūki­nin­ko Ste­po Ged­mi­no lau­kuo­se de­gė pus­šim­tis šiau­dų ri­ti­nių. Paaiš­kė­jo, jog šiau­dus dū­mais pa­lei­do ūky­je dir­bęs kre­tin­giš­kis Eval­das Ber­nius (gim. 1988 m.). Šios sa­vai­tės tre­čia­die­nį tris kar­tus teis­tas vy­ras į Plun­gę bu­vo at­vež­tas iš pa­tai­sos na­mų ir vėl sto­jo prieš teis­mą. Šį­syk - dėl sve­ti­mo tur­to su­nai­ki­ni­mo vi­suo­ti­nai pa­vo­jin­gu bū­du.

Su­muš­ta mo­te­ris at­lei­do skriau­dė­jai kai­my­nei

Dvie­jų mo­te­rų konf­lik­tas, vy­kęs dau­giau nei prieš pust­re­čių me­tų Gi­lio­gi­rio kai­me (Rie­ta­vo sen.), teis­me bai­gė­si tai­kiai: tei­sia­mo­ji Bro­nė Di­na­pie­nė (gim. 1975 m.) at­ly­gi­no ža­lą po­ra me­tų jau­nes­nei nu­ken­tė­ju­sia­jai Re­gi­nai Ra­vic­kie­nei, ir pa­sta­ro­ji, ku­riai bu­vo nu­skel­tas dan­tis ir su­muš­ta gal­va, su­ti­ko by­lą nu­trauk­ti.

Fi­nan­si­nė­mis afe­ro­mis iš­gar­sė­ju­si bu­hal­te­rė ven­gia teis­mo

Tre­čia­die­nį ant­rą kar­tą į ci­vi­li­nę by­lą dėl ža­los pri­tei­si­mo kvie­čia­ma Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gy­ven­to­ja Ri­ma Ber­ta­šie­nė (gim. 1964 m.) be jo­kios pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties vėl teis­me ne­pa­si­ro­dė. Ieš­ko­vas už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės „Bal­ta­sis ki­ras" di­rek­to­rius Juo­zas Šle­pe­tis, pas ku­rį mo­te­ris dir­bo bu­hal­te­re ir pa­si­sa­vi­no apie 80 tūkst. Lt, su sa­vo ad­vo­ka­tu pa­gei­da­vo, kad spren­di­mas bū­tų priim­tas už akių, ta­čiau teis­mas ap­si­ri­bo­jo tik pa­ren­gia­muo­ju po­sė­džiu.

Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas pa­nai­ki­no nuo­spren­dį šau­lių žū­ties by­lo­je

Pus­ket­vir­tų me­tų se­nu­mo įvy­kis, kai 2005-ųjų va­sa­rą, per Jo­ni­nes, Al­sė­džių tven­ki­ny­je žy­gio me­tu nu­sken­do dvi jau­no­sios šau­lės - 19-me­tė tel­šiš­kė Vik­to­ri­ja Adač­ku­tė ir 16-me­tė al­sė­diš­kė Vil­ma Bud­rec­ky­tė, dar sy­kį bus narp­lio­ja­mas teis­me. Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo (LAT) tei­sė­jų ko­le­gi­ja va­sa­rio 10 die­ną ka­sa­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo bau­džia­mą­ją by­lą pa­gal Klai­pė­dos apy­gar­dos vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jo ir nu­ken­tė­ju­sių­jų Jo­vi­tos Bud­rec­kie­nės ir Iri­nos Adač­kie­nės ka­sa­ci­nius skun­dus ir nu­spren­dė, kad by­la tu­ri bū­ti grą­ži­na­ma ir nag­ri­nė­ja­ma iš nau­jo ape­lia­ci­ne tvar­ka.

Pa­si­va­ži­nė­jo po pir­te­les

Sa­vait­ga­lį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės abi­tu­rien­tai šven­tė Šim­ta­die­nį, o po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­ren­gė rei­dą po nu­ma­no­mas jų pa­si­links­mi­ni­mo vie­tas.

Pre­ven­ci­jos prie­mo­nėms pri­ta­rė, bet nau­jos įran­gos ne­pa­ža­dė­jo

Va­sa­rio 3 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ko pir­mas šiais me­tais Nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­jos ir kont­ro­lės ko­mi­si­jos, ku­riai pir­mi­nin­kau­ja vi­ce­me­ras Juo­zas Šle­pe­tis, po­sė­dis. Nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­jos pro­gra­mas pri­sta­tė Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (PK) vir­ši­nin­kas Sau­lius Vai­če­kaus­kas.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama