Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teisėsauga

 

Tris šei­mos na­rius pra­žu­dęs vai­ruo­to­jas bus tei­sia­mas Plun­gė­je

Spa­lio 4 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pro­ku­ra­tū­ra pranešė, kad di­džiu­lės tra­ge­di­jos, įvy­ku­sios prieš me­tus Plun­gės ra­jo­ne, bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je 45 m. klai­pė­die­tis I. C. at­sa­kys už šei­mos iš Rad­vi­liš­kio pra­žu­dy­mą, keliauja į teismą.

Or­ga­ni­zuo­to­je au­to­mo­bi­lių va­gių gru­pė­je vei­kė ir Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas

Rug­sė­jo 26 d. Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pranešė apie uos­ta­mies­ty­je su­lai­ky­tą va­gių gru­pę, ku­ri or­ga­ni­zuo­tai gro­bė au­to­mo­bi­lius ir va­rė juos į Plun­gės ra­jo­ną.

Vie­no­je gran­di­ni­nė­je ava­ri­jo­je su­si­dū­rė net pen­ki au­to­mo­bi­liai

Rug­pjū­čio mė­nuo mū­sų ke­liuo­se bu­vo gau­sus eis­mo ne­lai­mių – nu­ken­tė­jo 12-ika žmo­nių. Vie­no­je gran­di­ni­nė­je ava­ri­jo­je Mar­do­sų kai­me dėl stai­gaus mer­gi­nos ma­nev­ro su­si­dū­rė net pen­ki leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai.

Įta­ria­ma, kad lė­šas grobs­tė pa­si­nau­do­da­mi ne­ga­lią tu­rin­čiais pa­cien­tais

Prieš po­rą mė­ne­sių Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT) ėmė­si skan­da­lin­go vals­ty­bės lė­šų grobs­ty­mo, nau­do­jan­tis ne­ga­lią tu­rin­čiais Sto­nai­čių pen­sio­na­to pa­cien­tais, ty­ri­mo. Jiems ypač il­gam lai­kui ir la­bai di­de­liais kie­kiais bu­vo iš­ra­ši­nė­ja­mi bran­gūs tvars­čiai „Ec­lyp­se“, skir­ti pra­gu­loms gy­dy­ti. Pa­gal iš­ra­šy­tus kie­kius at­ro­dy­tų, kad Lie­tu­vo­je stai­ga at­si­ra­do ne­įti­kė­ti­nai daug li­go­nių, ken­čian­čių dėl pra­gu­lų. Ta­čiau pa­tik­ri­nus pa­aiš­kė­jo, jog tai – ne­tie­sa. Ty­ri­mas dar vyks­ta, bet vi­sos ke­tu­rios gy­dy­mo įstai­gos, ku­rios šiuos tvars­čius iš­ra­ši­nė­jo mil­ži­niš­kais kie­kiais, su­sku­bo pi­ni­gus grą­žin­ti. Nė vie­na ne­si­gin­či­jo. Dau­giau­sia grą­žin­ti te­ko Plun­gės svei­ka­tos cen­trui – 72 tūks­tan­čius eu­rų.

Nuo užpuolikų nukentėjusiam dar vienam taksistui pasisekė – jis liko bent gyvas

Tak­si vai­ruo­to­jų dar­bas – la­bai pa­vo­jin­gas. Nie­ka­da ne­ga­li ži­no­ti, ko­kie žmo­nės įsės į au­to­mo­bi­lį ir kaip elg­sis. Štai pir­ma­die­nio va­ka­rą į pus­am­žio tak­si vai­ruo­to­jo au­to­mo­bi­lį įsė­do trys jau­nuo­liai, ku­rie, pa­si­ro­do, jau bu­vo pa­si­ruo­šę už­puo­li­mui – tu­rė­jo ir pei­lį, ir aša­ri­nių du­jų. Tak­sis­tas pra­ra­do pus­an­tro šim­to eu­rų.

Žmo­nai – plak­tu­ku į gal­vą

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį pus­am­žė pla­te­liš­kių po­ra san­ty­kius aiš­ki­no­si... plak­tu­ku. Vy­riš­kis at­ėmė įran­kį nuo žmo­nos ir taukš­te­lė­jo jai į gal­vą. Pri­rei­kė kvies­ti me­di­kus.

Gir­tas ir su mašina – tiesiai į „Ma­xi­mą“

Tie, ku­rie pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis ap­si­lan­kė pre­ky­bos cen­tre „Ma­xi­ma“, esan­čia­me A. Ju­cio gat­vė­je, ga­lė­jo pa­ste­bė­ti vie­to­j vie­no stik­lo už­dė­tą me­die­nos plokš­tę. Tai plun­giš­kio A. M. (gim. 1964 m.) „dar­be­lis“ – įkau­šęs vy­riš­kis taip sku­bė­jo ap­si­pirk­ti, kad aikš­te­lė­je ne­be­su­stab­dęs au­to­mo­bi­lio rė­žė­si į par­duo­tu­vę...

Or­ga­ni­zuo­ta gin­kluo­ta plun­giš­kių gau­ja lau­kia teis­mo

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai bai­gė di­de­lės ap­im­ties iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl as­me­nų, su­si­bū­ru­sių į or­ga­ni­zuo­tą gru­pę ir įvyk­džiu­sių tris gin­kluo­tus plė­ši­mus Plun­gės ra­jo­ne ir Kre­ding­so­dy­je, bei ki­tų nu­si­kal­ti­mų.

Pro­jek­tas bai­gia­si, švie­tė­jiš­ka veik­la ko­vo­jant su nar­ko­ti­kais – tę­sia­si

Šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, ypač tarp jau­ni­mo, vis smar­kiau įsi­šak­ni­ja gy­ve­ni­mą griu­vė­siais pa­ver­čian­tis reiš­ki­nys – nar­ko­ma­ni­ja. Liūd­na sta­tis­ti­ka by­lo­ja, kad nar­ko­ti­kai su­su­ka gal­vas vis jau­nes­niems žmo­nėms, ne iš­im­tis – ir Plun­gės ra­jo­nas. Į ko­vą su nar­ko­ti­kais sto­jo Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (PK) pa­rei­gū­nai. Nuo rug­sė­jo jie vyk­dė nar­ko­ti­kų pre­ven­ci­jos pro­jek­tą, ku­rio tiks­las – kuo dau­giau žmo­nių (pa­rei­gū­nų, mo­ky­to­jų, tė­vų), ben­drau­jan­čių su jau­ni­mu, su­pa­žin­din­ti su nar­ko­ti­kų ža­la, po­vei­kiu, mo­ky­ti at­pa­žin­ti kvai­ša­lus var­to­jan­tį žmo­gų, kad bū­tų ga­li­ma kuo dau­giau jau­nuo­lių iš­trauk­ti iš nar­ko­ti­kų liū­no. Pro­jek­tas tu­rė­jo baig­tis ba­lan­džio 30-ąją, bet, at­si­ra­dus ga­li­my­bei, bu­vo pra­tęs­tas dar 3 mė­ne­siams iki lie­pos 31 die­nos, ta­čiau jo idė­jos au­to­rius, Plun­gės ra­jo­no PK pa­rei­gū­nas Rai­mon­das Apon­kus už­tik­ri­no – ra­jo­no po­li­ci­nin­kai pre­ven­ci­nės veik­los tik­rai ne­nu­trauks.

Pri­gė­rė, bet, lai­mei, ne­nu­sken­do!

Anks­tų lie­pos 9-osios ry­tą Plun­gė­je, Sa­lan­tų gat­vė­je, au­to­mo­bi­lio „Re­nault“ ne­su­val­džiu­si Kre­tin­gos ra­jo­no gy­ven­to­ja S. A. (g. 1988 m.) nu­va­žia­vo nuo ke­lio sta­čiu žo­lė­mis ap­au­gu­siu šlai­tu iki pat tven­ki­nio kraš­to.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama