Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teisėsauga

 

Pri­gė­rė, bet, lai­mei, ne­nu­sken­do!

Anks­tų lie­pos 9-osios ry­tą Plun­gė­je, Sa­lan­tų gat­vė­je, au­to­mo­bi­lio „Re­nault“ ne­su­val­džiu­si Kre­tin­gos ra­jo­no gy­ven­to­ja S. A. (g. 1988 m.) nu­va­žia­vo nuo ke­lio sta­čiu žo­lė­mis ap­au­gu­siu šlai­tu iki pat tven­ki­nio kraš­to.

Nu­ken­tė­jo va­žia­vę mo­to­cik­lu ir mo­pe­du, au­to­mo­bi­lį su­mai­to­jo brie­dis

Per pir­mą­jį va­sa­ros mė­ne­sį mū­sų ke­liuo­se su­si­ža­lo­jo trys žmo­nės – du va­žia­vę mo­to­cik­lu ir vie­nas – mo­pe­du. Ga­na daž­nai vai­ruo­to­jams kliu­dė ­ir lau­ki­niai žvė­rys – nu­dauž­tas brie­dis bei ke­tu­rios stir­nos.

Pa­si­nau­dodami pa­cien­tais su psi­chi­ne ne­ga­lia suko biznelį?

Šiau­lių te­ri­to­ri­nė li­go­nių ka­sa (TLK) nu­statė ga­li­mą lė­šų grobs­ty­mo at­ve­jį, kai pa­si­nau­do­jant psi­chi­nę ne­ga­lią tu­rin­čiais pa­cien­tais, kaip įta­ria­ma, bu­vo pa­si­sa­vi­na­mi kom­pen­suo­ja­mi tvars­čiai ir lė­šos už juos.

Plun­giš­kiams ne­pa­ti­ko tel­šiš­kiai – mu­šė ir gra­si­no su­si­do­ro­ti

Bir­že­lio 4-osios pa­ry­čiais, apie pu­sę pen­kių, pa­tru­liai bu­vo iš­kvies­ti prie „Li­ne­lio“ po­il­sia­vie­tės, esan­čios ne­to­li Pla­te­lių eže­ro. Pra­neš­ta, jog maž­daug še­ši as­me­nys, mo­suo­da­mi pei­liais, gra­si­na su­si­do­ro­ti su ki­tais po­il­siau­jan­čiais jau­nuo­liais.

Miško glūdumoje – naminukės fabrikėlis ir šimtai litrų samanės...

irmąją vasaros dieną Plungės rajono policijos komisariato pareigūnams „užkibo“ nemenkas laimikis – Jazdauskiškių kaimo miške (Žemaičių Kalvarijos sen.), pačiame darbo įkarštyje, prie bravoro buvo užklupti du vyrai, kurie jau turėjo beveik 400 litrų pagamintos „piktosios“ ir dar nemažai ruošėsi pagaminti.

Įsibrovėliai užpuolė ir sumušė na­muo­se mie­gan­tį pen­si­nin­ką

Mie­gi, žmo­gau, sa­vo na­muo­se, sap­nuo­ji gra­žius sap­nus ir stai­ga pa­ma­tai, kad kam­ba­ry­je sto­vi du ne­pa­žįs­ta­mi ti­pai, ku­rie pa­rei­ka­lau­ja ati­duo­ti pi­ni­gus... At­ro­dy­tų, sap­nas te­be­si­tę­sia, bet kumš­čių smū­gių kru­ša ver­čia at­si­to­kė­ti. To­kį koš­ma­rą ant­ra­die­nio ry­te te­ko pa­tir­ti plun­giš­kiui V. Ž. (gim. 1945 m.).

Ap­si­mes­da­mas kri­mi­na­lis­tu, suk­čius ban­dė iš­vi­lio­ti plun­giš­kės pi­ni­gus

Ir ko tik suk­čiai ne­pri­si­gal­vo­ja, kad ap­kvai­lin­tų pa­tik­lius žmo­nes! Bū­na, jog, pri­sis­ta­tę pa­rei­gū­nais, apie gi­mi­nai­čių pa­da­ry­tas ava­ri­jas „skie­džia“, pri­sis­ta­tę dak­ta­rais, – apie kaž­kam bū­ti­nas ope­ra­ci­jas, pa­si­sa­kę esan­tys ban­ki­nin­kai, – apie iš są­skai­tos „plau­na­mus“ pi­ni­gus... Kar­tais jiems pa­vyks­ta – pen­si­nin­kai ati­duo­da san­tau­pas, pa­dik­tuo­ja elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės ko­dus ir lie­ka be cen­to ki­še­nė­je. Ta­čiau kar­tais žmo­nės lai­ku at­si­to­kė­ja, ir suk­čiams ne­pa­si­se­ka. Bū­tent taip – sėk­min­gai – vie­nai plun­giš­kei bai­gė­si su­si­dū­ri­mas su ap­si­me­tė­liu, ku­ris jos pi­ni­gų at­ėjo pa­si­im­ti per­si­ren­gęs pa­rei­gū­nu.

Plun­giškio tūks­tan­čius iš są­skai­tos tuš­ti­no ka­li­niai ir jų pa­dė­jė­jai

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos (VPK KPONTV) ir Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl suk­čia­vi­mo, ku­rio pa­da­ry­mu įta­ria­mi pa­tai­sos na­muo­se lais­vės at­ėmi­mo baus­mę at­lie­kan­tys as­me­nys ir jiems pa­gel­bė­ję sėb­rai. Per juos vi­sus prieš pus­an­trų me­tų vie­nas plun­giš­kis pra­ra­do 30 tūkst. li­tų (da­bar – 8,7 tūkst. eu­rų).

„Ne­be­įma­no­ma gy­ven­ti – pra­dė­jo dyg­ti na­mi­nės deg­ti­nės fab­ri­kai“, –

tai sa­ki­nys iš ano­ni­mi­nio laiš­ko, ku­rį šios sa­vai­tės pra­džio­je ga­vo „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ja. Laiš­ke pik­ti­na­ma­si, jog Stal­gė­nų se­niū­ni­jo­je net dvie­jo­se vie­to­se ver­da­ma na­mi­nė deg­ti­nė, o „vi­rė­jų“ kaž­ko­dėl nie­kas „ne­su­tvar­ko“. In­for­ma­ci­ją per­da­vė­me Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kui, ku­ris šį dar­bą pa­ve­dė at­lik­ti sa­vo pa­val­di­niams. Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus Pre­ven­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kas Eu­ge­ni­jus Pa­lu­bins­kas pa­ti­ki­no, jog pats bu­vo iš­vy­kęs ieš­ko­ti tų „fab­ri­kė­lių“, ta­čiau ano­ni­mi­niu laiš­ku gauta in­for­ma­ci­ja nepa­si­tvir­ti­no. Pa­vy­ko už­klup­ti ki­to­je vie­to­je, Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Pa­pie­vių kai­mo miš­ke, na­mi­nu­kę va­ry­ti be­si­ruo­šian­tį vy­riš­kį.

Pa­va­sa­rio „skrai­duo­liai“: su „Au­di“ – prieš „Be­la­rus“, su „Volks­wa­gen“ – į me­dį...

At­ši­lus kai kam la­bai jau no­ri­si stip­riau pa­spaus­ti grei­čio pe­da­lą. Ta­čiau ne vi­sa­da pa­si­se­ka su­val­dy­ti skrie­jan­čias trans­por­to prie­mo­nes. Štai pra­ėju­sį mė­ne­sį vy­ru­kai dau­žė au­to­mo­bi­lius at­si­trenk­da­mi ne tik į ki­tas ma­ši­nas, bet ir į me­dį, trak­to­rių. Ži­nia, ne be al­ko­ho­lio „pa­gal­bos“.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama