Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teisėsauga

 

Plun­giškio tūks­tan­čius iš są­skai­tos tuš­ti­no ka­li­niai ir jų pa­dė­jė­jai

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos (VPK KPONTV) ir Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl suk­čia­vi­mo, ku­rio pa­da­ry­mu įta­ria­mi pa­tai­sos na­muo­se lais­vės at­ėmi­mo baus­mę at­lie­kan­tys as­me­nys ir jiems pa­gel­bė­ję sėb­rai. Per juos vi­sus prieš pus­an­trų me­tų vie­nas plun­giš­kis pra­ra­do 30 tūkst. li­tų (da­bar – 8,7 tūkst. eu­rų).

„Ne­be­įma­no­ma gy­ven­ti – pra­dė­jo dyg­ti na­mi­nės deg­ti­nės fab­ri­kai“, –

tai sa­ki­nys iš ano­ni­mi­nio laiš­ko, ku­rį šios sa­vai­tės pra­džio­je ga­vo „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ja. Laiš­ke pik­ti­na­ma­si, jog Stal­gė­nų se­niū­ni­jo­je net dvie­jo­se vie­to­se ver­da­ma na­mi­nė deg­ti­nė, o „vi­rė­jų“ kaž­ko­dėl nie­kas „ne­su­tvar­ko“. In­for­ma­ci­ją per­da­vė­me Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kui, ku­ris šį dar­bą pa­ve­dė at­lik­ti sa­vo pa­val­di­niams. Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus Pre­ven­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kas Eu­ge­ni­jus Pa­lu­bins­kas pa­ti­ki­no, jog pats bu­vo iš­vy­kęs ieš­ko­ti tų „fab­ri­kė­lių“, ta­čiau ano­ni­mi­niu laiš­ku gauta in­for­ma­ci­ja nepa­si­tvir­ti­no. Pa­vy­ko už­klup­ti ki­to­je vie­to­je, Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Pa­pie­vių kai­mo miš­ke, na­mi­nu­kę va­ry­ti be­si­ruo­šian­tį vy­riš­kį.

Pa­va­sa­rio „skrai­duo­liai“: su „Au­di“ – prieš „Be­la­rus“, su „Volks­wa­gen“ – į me­dį...

At­ši­lus kai kam la­bai jau no­ri­si stip­riau pa­spaus­ti grei­čio pe­da­lą. Ta­čiau ne vi­sa­da pa­si­se­ka su­val­dy­ti skrie­jan­čias trans­por­to prie­mo­nes. Štai pra­ėju­sį mė­ne­sį vy­ru­kai dau­žė au­to­mo­bi­lius at­si­trenk­da­mi ne tik į ki­tas ma­ši­nas, bet ir į me­dį, trak­to­rių. Ži­nia, ne be al­ko­ho­lio „pa­gal­bos“.

Sulaikytas rekordinis – daugiau nei tona – kiekis naminės degtinės

Gegužės 3 d., apie 8.50 val., Plungės rajono policijos komisariato pareigūnai Plungės rajone, Alsėdžių seniū-nijos Krapštikių kaimo miškelyje, sulaikė Žvirb-laičių kaimo gyventoją D. R. (gim. 1981 m.) su didžiausiu šiemet aptiktu naminės degtinės kiekiu.

Plun­gės teis­mas iš­nag­ri­nė­jo dau­giau nei tris tūks­tan­čius įvai­rių by­lų

Pra­ėju­siais me­tais Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me bu­vo iš­nag­ri­nė­ta 3 381 by­la: 2 170 ci­vi­li­nių, 276 bau­džia­mo­sios ir 935 ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­los. Be­je, mū­sų teis­mo veik­la ap­ima ne tik Plun­gės ra­jo­no, bet ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jas.

Ras­ta ne­gy­va plun­giš­kė: ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas ar nu­žu­dy­mas?

Ba­lan­džio 12-osios ry­tą vie­na­me Plun­gės mies­to V. Ma­čer­nio gat­vės dau­gia­bu­ty­je bu­vo ras­ta ne­gy­va E. K. (gim. 1973 m.). Mo­ters kak­to­je ma­tė­si mė­ly­nė. Ne­tru­kus po įvy­kio bu­vo su­lai­ky­tas mi­ru­sio­sios su­gy­ven­ti­nis.

Plun­gė­je siau­čia pa­de­gė­jas

Kaž­kam la­bai niež­ti na­gus ką nors pa­deg­ti. Ba­lan­džio 6–9 die­no­mis įtar­ti­no­mis ap­lin­ky­bė­mis pleš­kė­jo net pen­ki pa­sta­tai – ga­ra­žai, mal­ki­nės, ap­leis­tas na­mas. Vi­si šie gais­rai ki­lo va­di­na­ma­ja­me ka­rei­vi­nių ra­jo­ne, t. y. Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je. Ug­nia­ge­siai sa­ko, kad tai pa­na­šu į ty­či­nius pa­de­gi­mus.

Aiš­ki­no­si san­ty­kius: lie­jo­si krau­jas ir du­žo stik­lai

Smū­giai kumš­čiu į vei­dą ir me­ta­li­niu stry­pu daužomi au­to­mo­bi­lio stik­lai. Ši­taip ba­lan­džio 1 die­ną jau­ni­mas aiš­ki­no­si san­ty­kius Plun­gė­je, Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je.

Vai­ki­nų „ver­slas“ – na­mi­nu­kės ga­my­ba

Du jau­ni bi­čiu­liai iš Kuls­kių kai­mo penk­ta­die­nio ry­tą bu­vo kaip tik dar­bo įkarš­ty­je, kai na­mi­nu­kės fab­ri­kė­ly­je pa­si­ro­dė pa­rei­gū­nai. Tuo me­tu jau bu­vo iš­var­vė­ję dau­giau kaip du šim­tai lit­rų „pik­to­sios“...

Įsi­bro­vė į vi­dų ir švais­tė­si kir­viu

Šeš­ta­die­nį Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gy­ven­to­jas su­si­dū­rė su ag­re­sy­viu pa­žįs­ta­mu, ku­ris ne tik rei­ka­la­vo pi­ni­gų, bet ir mo­sa­vo kir­viu.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama