Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teisėsauga

 

Žmo­nai – plak­tu­ku į gal­vą

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį pus­am­žė pla­te­liš­kių po­ra san­ty­kius aiš­ki­no­si... plak­tu­ku. Vy­riš­kis at­ėmė įran­kį nuo žmo­nos ir taukš­te­lė­jo jai į gal­vą. Pri­rei­kė kvies­ti me­di­kus.

Gir­tas ir su mašina – tiesiai į „Ma­xi­mą“

Tie, ku­rie pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis ap­si­lan­kė pre­ky­bos cen­tre „Ma­xi­ma“, esan­čia­me A. Ju­cio gat­vė­je, ga­lė­jo pa­ste­bė­ti vie­to­j vie­no stik­lo už­dė­tą me­die­nos plokš­tę. Tai plun­giš­kio A. M. (gim. 1964 m.) „dar­be­lis“ – įkau­šęs vy­riš­kis taip sku­bė­jo ap­si­pirk­ti, kad aikš­te­lė­je ne­be­su­stab­dęs au­to­mo­bi­lio rė­žė­si į par­duo­tu­vę...

Or­ga­ni­zuo­ta gin­kluo­ta plun­giš­kių gau­ja lau­kia teis­mo

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai bai­gė di­de­lės ap­im­ties iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl as­me­nų, su­si­bū­ru­sių į or­ga­ni­zuo­tą gru­pę ir įvyk­džiu­sių tris gin­kluo­tus plė­ši­mus Plun­gės ra­jo­ne ir Kre­ding­so­dy­je, bei ki­tų nu­si­kal­ti­mų.

Pro­jek­tas bai­gia­si, švie­tė­jiš­ka veik­la ko­vo­jant su nar­ko­ti­kais – tę­sia­si

Šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, ypač tarp jau­ni­mo, vis smar­kiau įsi­šak­ni­ja gy­ve­ni­mą griu­vė­siais pa­ver­čian­tis reiš­ki­nys – nar­ko­ma­ni­ja. Liūd­na sta­tis­ti­ka by­lo­ja, kad nar­ko­ti­kai su­su­ka gal­vas vis jau­nes­niems žmo­nėms, ne iš­im­tis – ir Plun­gės ra­jo­nas. Į ko­vą su nar­ko­ti­kais sto­jo Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (PK) pa­rei­gū­nai. Nuo rug­sė­jo jie vyk­dė nar­ko­ti­kų pre­ven­ci­jos pro­jek­tą, ku­rio tiks­las – kuo dau­giau žmo­nių (pa­rei­gū­nų, mo­ky­to­jų, tė­vų), ben­drau­jan­čių su jau­ni­mu, su­pa­žin­din­ti su nar­ko­ti­kų ža­la, po­vei­kiu, mo­ky­ti at­pa­žin­ti kvai­ša­lus var­to­jan­tį žmo­gų, kad bū­tų ga­li­ma kuo dau­giau jau­nuo­lių iš­trauk­ti iš nar­ko­ti­kų liū­no. Pro­jek­tas tu­rė­jo baig­tis ba­lan­džio 30-ąją, bet, at­si­ra­dus ga­li­my­bei, bu­vo pra­tęs­tas dar 3 mė­ne­siams iki lie­pos 31 die­nos, ta­čiau jo idė­jos au­to­rius, Plun­gės ra­jo­no PK pa­rei­gū­nas Rai­mon­das Apon­kus už­tik­ri­no – ra­jo­no po­li­ci­nin­kai pre­ven­ci­nės veik­los tik­rai ne­nu­trauks.

Pri­gė­rė, bet, lai­mei, ne­nu­sken­do!

Anks­tų lie­pos 9-osios ry­tą Plun­gė­je, Sa­lan­tų gat­vė­je, au­to­mo­bi­lio „Re­nault“ ne­su­val­džiu­si Kre­tin­gos ra­jo­no gy­ven­to­ja S. A. (g. 1988 m.) nu­va­žia­vo nuo ke­lio sta­čiu žo­lė­mis ap­au­gu­siu šlai­tu iki pat tven­ki­nio kraš­to.

Nu­ken­tė­jo va­žia­vę mo­to­cik­lu ir mo­pe­du, au­to­mo­bi­lį su­mai­to­jo brie­dis

Per pir­mą­jį va­sa­ros mė­ne­sį mū­sų ke­liuo­se su­si­ža­lo­jo trys žmo­nės – du va­žia­vę mo­to­cik­lu ir vie­nas – mo­pe­du. Ga­na daž­nai vai­ruo­to­jams kliu­dė ­ir lau­ki­niai žvė­rys – nu­dauž­tas brie­dis bei ke­tu­rios stir­nos.

Pa­si­nau­dodami pa­cien­tais su psi­chi­ne ne­ga­lia suko biznelį?

Šiau­lių te­ri­to­ri­nė li­go­nių ka­sa (TLK) nu­statė ga­li­mą lė­šų grobs­ty­mo at­ve­jį, kai pa­si­nau­do­jant psi­chi­nę ne­ga­lią tu­rin­čiais pa­cien­tais, kaip įta­ria­ma, bu­vo pa­si­sa­vi­na­mi kom­pen­suo­ja­mi tvars­čiai ir lė­šos už juos.

Plun­giš­kiams ne­pa­ti­ko tel­šiš­kiai – mu­šė ir gra­si­no su­si­do­ro­ti

Bir­že­lio 4-osios pa­ry­čiais, apie pu­sę pen­kių, pa­tru­liai bu­vo iš­kvies­ti prie „Li­ne­lio“ po­il­sia­vie­tės, esan­čios ne­to­li Pla­te­lių eže­ro. Pra­neš­ta, jog maž­daug še­ši as­me­nys, mo­suo­da­mi pei­liais, gra­si­na su­si­do­ro­ti su ki­tais po­il­siau­jan­čiais jau­nuo­liais.

Miško glūdumoje – naminukės fabrikėlis ir šimtai litrų samanės...

irmąją vasaros dieną Plungės rajono policijos komisariato pareigūnams „užkibo“ nemenkas laimikis – Jazdauskiškių kaimo miške (Žemaičių Kalvarijos sen.), pačiame darbo įkarštyje, prie bravoro buvo užklupti du vyrai, kurie jau turėjo beveik 400 litrų pagamintos „piktosios“ ir dar nemažai ruošėsi pagaminti.

Įsibrovėliai užpuolė ir sumušė na­muo­se mie­gan­tį pen­si­nin­ką

Mie­gi, žmo­gau, sa­vo na­muo­se, sap­nuo­ji gra­žius sap­nus ir stai­ga pa­ma­tai, kad kam­ba­ry­je sto­vi du ne­pa­žįs­ta­mi ti­pai, ku­rie pa­rei­ka­lau­ja ati­duo­ti pi­ni­gus... At­ro­dy­tų, sap­nas te­be­si­tę­sia, bet kumš­čių smū­gių kru­ša ver­čia at­si­to­kė­ti. To­kį koš­ma­rą ant­ra­die­nio ry­te te­ko pa­tir­ti plun­giš­kiui V. Ž. (gim. 1945 m.).

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama