Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teisėsauga

 

Ver­sli­nin­kas iš Plun­gės įta­ria­mas iš­švais­tęs be­veik 60 tūkst. eu­rų

„Ben­dro­vę nu­si­pir­kęs ver­sli­nin­kas iš­švais­tė 60 tūkst. eu­rų: ap­mo­kė­jo se­nas as­me­ni­nes sko­las, pra­dan­gi­no už eu­ro­pi­nę pa­ra­mą pirk­tą įran­gą“, – ge­gu­žės 9 die­ną pa­skel­bė Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT). Pra­ne­ša­ma, jog šis ver­sli­nin­kas – plun­giš­kis.

Kapsūdiškė feisbuke pa­si­gy­rė ži­nan­ti, kaip... nuo­dy­ti ka­tes

Lie­tu­vos gy­ven­to­jai pa­šiur­po: jau­na mo­te­ris iš Plun­gės ra­jo­no Jo­vi­ta Bag­do­nie­nė (gim. 1991 m.) so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ vie­šai pa­skel­bė „re­cep­tą“, kaip grei­tai at­si­kra­ty­ti ka­čių. Ne­ga­na to, dar pa­si­gy­rė ir pa­ti taip da­riu­si – iš de­šim­ties šių gy­vū­nė­lių jos kie­me li­kęs vie­nas ka­ti­nas... Pa­si­pik­ti­nę žmo­nės iš­pla­ti­no šios mo­ters nuo­trau­kas ir pa­si­sa­ky­mus, tad apie jos „žyg­dar­bius“ ne­tru­ko su­ži­no­ti ir po­li­ci­ja.

Nu­ken­tė­jo vė­lia­vė­les prie švie­so­fo­rų par­da­vi­nė­ję Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiai

Ba­lan­džio 9 die­ną Plun­gės ra­jo­ne nu­ken­tė­jo du Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai. Pa­rei­gū­nams jie nu­ro­dė, jog per prie­var­tą bu­vo įso­din­ti į au­to­mo­bi­lį, nu­vež­ti į ki­tą vie­tą ir api­plėš­ti.

Sa­vait­ga­lį pa­rei­gū­nai pri­grie­bė ne vie­ną nar­ko­ti­kų mė­gė­ją

Ba­lan­džio 3 die­ną Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Plun­gė­je vyk­dy­ta pre­ven­ci­jos prie­mo­nė „Nar­ko­ti­kai“ ne­li­ko be re­zul­ta­tų. Į ko­mi­sa­ria­tą pri­sta­ty­ta ir var­to­to­jų, ir ga­li­mų pla­tin­to­jų.

Nar­vai­šiuo­se pus­am­žę mo­te­rį ty­čia už­da­rė rū­sy­je

o­vo 26 die­ną įkaušę Nar­vai­šių kai­mo gy­ven­to­jai iš vie­no rū­sio gir­dė­jo mo­ters šauks­mą ir bil­de­sį, tačiau iš uždarytosios tik šaipėsi. Iš­kvies­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai iš­va­da­vo įka­lin­tą mo­te­rį, ku­rią, kaip įta­ria­ma, ty­čia bu­vo už­da­ręs jau­nas kai­my­nas. Pa­aiš­kė­jus, kad prie šio chu­li­ga­niš­ko po­el­gio ga­lė­jo pri­si­dė­ti dar trys jau­nuo­liai, vi­sa įkau­šu­si ket­ve­riu­kė bu­vo iš­vež­ta į areš­ti­nę. Vie­nas jų dar spė­jo su­duo­ti nu­ken­tė­ju­sia­jai, o su­lai­ko­mas prie­ši­no­si pa­rei­gū­nams.

Vieš­to­vė­nų kai­mo gy­ven­to­jai įta­ria­mi smur­tu prieš ke­tu­ris vai­kus

Pa­rei­gū­nai aiš­ki­na­si, ar Vieš­to­vė­nų kai­me gy­ve­nan­tys su­tuok­ti­niai mu­šė sa­vo vai­kus. Prieš ke­le­tą die­nų ke­tu­rios šios šei­mos at­ža­los lai­ki­nai bu­vo at­si­dū­ru­sios Plun­gės vai­kų glo­bos na­muo­se.

Eis­mo įvy­kiuo­se nu­ken­tė­jo dvi mo­te­rys

Va­sa­rio mė­ne­sį, Plun­gės rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniojo tyrėjo Vai­do Kur­mio pa­teik­tais duo­me­ni­mis, už­re­gist­ruo­ta de­šimt ava­ri­jų, iš ku­rių dvi bu­vo įskai­ti­nės. Nu­ken­tė­jo pės­čių­jų per­ėjo­je par­trenk­ta plun­giš­kė ir sli­džia­me ke­ly­je au­to­mo­bi­lio ne­su­val­džiu­si Geg­rė­nų kai­mo gy­ven­to­ja. Ne­trū­ko su­si­dū­ri­mų ir su lau­ki­niais gy­vū­nais, taip pat ieš­ko­mas iš eis­mo įvy­kio pa­si­ša­li­nęs „Nis­san Al­me­ra“ pus­am­žis vai­ruo­to­jas.

Į parduotuvę Žemaičių Kalvarijoje įsisuko vagys: apvogė jau trečią kartą

Kaž­kas la­bai pa­mė­go lan­ky­tis Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­ly­je esan­čio­je par­duo­tu­vė­je „Ai­bė“. Bė­da ta, kad už pre­kes ne­su­si­mo­ka, nes už­su­ka tik nak­ti­mis ir ei­na „kiau­rai“ – ne­su­lai­ko net gro­tos...

Pagrasino peiliu, atėmė piniginę

Vėlų vakarą po Plungę vaikščioti tikrai nėra saugu. Tai galėtų patvirtinti jaunas vyras, savaitgalį nukentėjęs V. Mačernio gatvėje.

Su­stab­dy­ta­me tak­si au­to­mo­bi­ly­je šuo užuo­dė nar­ko­ti­kus

Kvai­ša­lų kva­pas ge­rai iš­tre­ni­ruo­tą po­li­ci­jos tar­ny­bi­nį ke­tur­ko­jį Jor­ge pri­ver­tė stab­te­lė­ti prie tak­si au­to­mo­bi­lio sa­lo­no ap­švie­ti­mo lem­pos. Nu­ė­mus gaub­tą, pa­aiš­kė­jo, jog uos­lė šuns ne­apgavo.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama