Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teisėsauga

 

Bandymas apiplėšti galvijų supirkėjus ir praturtėti neišdegė

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­ba (VPK KPONTV) ir Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­rius bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pa­si­kė­si­ni­mo įvyk­dy­ti gin­kluo­tą api­plė­ši­mą 2015 m. gruo­džio pa­bai­go­je Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je ir dis­po­na­vi­mo šau­na­mai­siais gin­klais bei šaud­me­ni­mis.

Su­gė­ro­vas pla­te­liš­kiui į nu­ga­rą su­va­rė pei­lį

Kar­tais links­my­bės bai­gia­si la­bai liūd­nai. Tai ga­lė­tų pa­tvir­tin­ti pla­te­liš­kiai, vie­ną pra­ėju­sios sa­vai­tės va­ka­rą kar­tu sė­dė­ję prie sta­lo. Pas­kui vie­nas at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je, ki­tas – areš­ti­nė­je.

Pir­mas aki­vaiz­džiai gir­tas vai­ruo­to­jas krau­jo ne­da­vė...

Kai­my­ni­nia­me Ma­žei­kių ra­jo­ne jau pir­mo­sios nau­jų­jų me­tų die­nos po­pie­tę „ki­bo“ du ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai, ku­rie už vi­du­ti­nį gir­tu­mo laips­nį pa­trauk­ti ne­be ad­mi­nist­ra­ci­nėn, o bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn. Tuo tar­pu pas mus pir­mas toks at­ve­jis šiais me­tais ga­lė­jo bū­ti sau­sio 4-osios va­ka­re, ta­čiau A. Ju­cio gat­vė­je su au­to­mo­bi­liu „VW Pas­sat“ „pri­si­vai­duok­lia­vęs“ plun­giš­kis M. N. (gim. 1978 m.) pa­si­el­gė ki­taip – ar ži­no­da­mas apie įsta­ty­mo spra­gas, o gal iš „man­dru­mo“, jis nei į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį pū­tė, nei krau­jo me­di­kams da­vė, tad bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės iš­vengs.

Mies­to cen­tre – ne­draus­min­gi pės­tie­ji, už­mies­čio ke­liuo­se – daug žvė­rių

Re­ziu­muo­jant, kuo iš­si­sky­rė lap­kri­čio mė­nuo mū­sų ke­liuo­se, – tai nu­trenk­tų gy­vū­nų skai­čiu­mi. Šį­kart kri­to ne vien tik stir­nos – bu­vo ir šer­nų, ir brie­dis. Taip pat nu­ken­tė­jo vie­nas į me­dį įsi­rė­žęs ne­blai­vus plun­giš­kis, o dėl ne­draus­min­gų pės­čių­jų Plun­gės ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kui Vai­dui Kur­miui jau bai­gia iš­sek­ti kan­try­bė.

STT su­lai­kė Rie­ta­vo miš­kų urė­dą Vai­do­tą Šlio­ge­rį

Pir­ma­die­nio, lap­kri­čio 21-osios, ry­tą Rie­ta­vo miš­kų urė­di­ją krė­tė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) agen­tai. Pa­rei­gū­nai su­lai­kė urė­dą Vai­do­tą Šlio­ge­rį. Jis įta­ria­mas pik­tnau­džia­vi­mu tar­ny­ba, do­ku­men­tų klas­to­ji­mu ir vie­nos sta­ty­bų įmo­nės pro­te­ga­vi­mu.

Tris šei­mos na­rius pra­žu­dęs vai­ruo­to­jas bus tei­sia­mas Plun­gė­je

Spa­lio 4 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pro­ku­ra­tū­ra pranešė, kad di­džiu­lės tra­ge­di­jos, įvy­ku­sios prieš me­tus Plun­gės ra­jo­ne, bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je 45 m. klai­pė­die­tis I. C. at­sa­kys už šei­mos iš Rad­vi­liš­kio pra­žu­dy­mą, keliauja į teismą.

Or­ga­ni­zuo­to­je au­to­mo­bi­lių va­gių gru­pė­je vei­kė ir Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas

Rug­sė­jo 26 d. Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pranešė apie uos­ta­mies­ty­je su­lai­ky­tą va­gių gru­pę, ku­ri or­ga­ni­zuo­tai gro­bė au­to­mo­bi­lius ir va­rė juos į Plun­gės ra­jo­ną.

Vie­no­je gran­di­ni­nė­je ava­ri­jo­je su­si­dū­rė net pen­ki au­to­mo­bi­liai

Rug­pjū­čio mė­nuo mū­sų ke­liuo­se bu­vo gau­sus eis­mo ne­lai­mių – nu­ken­tė­jo 12-ika žmo­nių. Vie­no­je gran­di­ni­nė­je ava­ri­jo­je Mar­do­sų kai­me dėl stai­gaus mer­gi­nos ma­nev­ro su­si­dū­rė net pen­ki leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai.

Įta­ria­ma, kad lė­šas grobs­tė pa­si­nau­do­da­mi ne­ga­lią tu­rin­čiais pa­cien­tais

Prieš po­rą mė­ne­sių Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT) ėmė­si skan­da­lin­go vals­ty­bės lė­šų grobs­ty­mo, nau­do­jan­tis ne­ga­lią tu­rin­čiais Sto­nai­čių pen­sio­na­to pa­cien­tais, ty­ri­mo. Jiems ypač il­gam lai­kui ir la­bai di­de­liais kie­kiais bu­vo iš­ra­ši­nė­ja­mi bran­gūs tvars­čiai „Ec­lyp­se“, skir­ti pra­gu­loms gy­dy­ti. Pa­gal iš­ra­šy­tus kie­kius at­ro­dy­tų, kad Lie­tu­vo­je stai­ga at­si­ra­do ne­įti­kė­ti­nai daug li­go­nių, ken­čian­čių dėl pra­gu­lų. Ta­čiau pa­tik­ri­nus pa­aiš­kė­jo, jog tai – ne­tie­sa. Ty­ri­mas dar vyks­ta, bet vi­sos ke­tu­rios gy­dy­mo įstai­gos, ku­rios šiuos tvars­čius iš­ra­ši­nė­jo mil­ži­niš­kais kie­kiais, su­sku­bo pi­ni­gus grą­žin­ti. Nė vie­na ne­si­gin­či­jo. Dau­giau­sia grą­žin­ti te­ko Plun­gės svei­ka­tos cen­trui – 72 tūks­tan­čius eu­rų.

Nuo užpuolikų nukentėjusiam dar vienam taksistui pasisekė – jis liko bent gyvas

Tak­si vai­ruo­to­jų dar­bas – la­bai pa­vo­jin­gas. Nie­ka­da ne­ga­li ži­no­ti, ko­kie žmo­nės įsės į au­to­mo­bi­lį ir kaip elg­sis. Štai pir­ma­die­nio va­ka­rą į pus­am­žio tak­si vai­ruo­to­jo au­to­mo­bi­lį įsė­do trys jau­nuo­liai, ku­rie, pa­si­ro­do, jau bu­vo pa­si­ruo­šę už­puo­li­mui – tu­rė­jo ir pei­lį, ir aša­ri­nių du­jų. Tak­sis­tas pra­ra­do pus­an­tro šim­to eu­rų.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama