Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teisėsauga

 

BMW vai­ruo­to­jas nar­ko­ti­kus su­si­ki­šo į... apa­ti­nius

Kad ir kur jau­ni­mas be­pas­lėp­tų nar­ko­ti­nes me­džia­gas, pa­rei­gū­nai vis tiek jas at­ran­da. Štai lie­pos 10-osios va­ka­re vie­nam plun­giš­kiui kvai­ša­lus te­ko iš­si­krapš­ty­ti iš apa­ti­nių kel­nai­čių.

Už la­kią vaiz­duo­tę teks su­si­mo­kė­ti teis­tu­mu

Už tai, kad me­la­vo apie sun­kius nu­si­kal­ti­mus, vie­nam plun­giš­kiui gre­sia rim­ti ne­ma­lo­nu­mai: teks at­sa­ky­ti pa­gal LR Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 236 str. (už me­la­gin­gą įskun­di­mą ar pra­ne­ši­mą apie ne­bū­tą nu­si­kal­ti­mą).

Iš­aiš­ki­no plė­ši­mą A. Vaiš­vi­los gat­vės dau­gia­bu­ty­je

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­siasis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas praneša, kad šio ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pra­ėju­sių me­tų gruo­džio mė­ne­sį Plun­gė­je, A. Vaiš­vi­los gat­vės bu­te, įvyk­dy­to plė­ši­mo.

Po au­to­mo­bi­lių ra­tais kri­to stir­nos

Ge­gu­žės mė­ne­sį ra­jo­no ke­liuo­se įvy­ko daug eis­mo įvy­kių, ku­riuos su­kė­lė lau­ki­niai gy­vū­nai – dažniausiai stir­nos, ne­ti­kė­tai pul­da­vu­sios tie­siai po au­to­mo­bi­lių ra­tais. Tie­sa, žmo­nės dėl to ne­nu­ken­tė­jo, bu­vo ap­ga­din­tos tik trans­por­to prie­mo­nės, o kri­tu­sius gy­vū­nus iš­ve­žė me­džio­to­jai.

Mo­te­riš­kė sū­naus skriau­dė­ją auk­lė­jo ra­men­tu ir vir­tu­vi­niu pei­liu

Ne­links­mai ant­ra­die­nio po­pie­tę bai­gė­si iš­ger­tu­vės pa­čia­me mies­to cen­tre, vie­na­me Se­na­mies­čio aikš­tės kie­mų. Ki­lus gir­tam vai­dui, mo­ti­na sto­jo gin­ti sū­naus ir jo skriau­di­kui ge­ro­kai karkš­te­lė­jo tu­rė­tu ra­men­tu, po to, iš na­mų pa­ė­mu­si pei­lį, dar smo­gė į įvai­rias kū­no vie­tas.

Vagys apšvarino „Maximoje“ esančią aukso dirbinių parduotuvę

Nak­tį iš ge­gu­žės 30-osios į 31-ąją il­ga­pirš­čiai iš­lau­žė pre­ky­bos cen­tro „Ma­xi­ma“ du­ris ir, įsi­bro­vę vi­dun, puo­lė prie ap­sau­gi­nių ža­liu­zių, ku­rio­mis at­skir­ta ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių par­duo­tu­vė. Su­ga­di­nę šias ža­liu­zes ir pa­te­kę vi­dun, įsi­bro­vė­liai „iš­šla­vė“ auk­so dir­bi­nius ir ki­to­kius pa­puo­ša­lus.

Su pei­liu plė­ši­ka­vęs plun­giš­kis lau­kia teis­mo

Va­sa­rio mė­ne­sį ra­šė­me apie pei­liu ap­si­gin­kla­vu­sį ne­pil­na­me­tį as­me­nį, ku­ris J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je at­ėmė iš vy­res­nio jau­nuo­lio du mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) ko­mu­ni­ka­ci­jos gru­pė pra­ne­šė, jog nu­si­kal­ti­mas iš­aiš­kin­tas.

Po ar­šios kai­my­nės smū­gių jaz­daus­kiš­kė pa­te­ko į li­go­ni­nę

Kai san­ty­kius aiš­ki­na­si mo­te­rys, ge­ro ne­lauk. Štai ge­gu­žės 14 die­ną dvi kai­my­nės iš Jaz­daus­kiš­kių kai­mo (Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­ja) taip su­si­ė­mė, kad pri­rei­kė kreip­tis ir į me­di­kus, ir į po­li­ci­ją.

Nuo įžū­laus 16-me­čio te­ko spruk­ti 22 me­tų vai­ki­nui

Ge­gu­žės 17-osios va­ka­re, apie pu­sę de­šim­tos, vie­nas ne­pil­na­me­tis jau­nuo­lis Eže­ro gat­vė­je su­gal­vo­jo pri­muš­ti ir api­plėš­ti kur kas vy­res­nį vai­ki­ną. Pas­ta­ra­jam te­ko bėg­ti.

Plun­giš­kio au­to­mo­bi­ly­je ras­ta ir rū­ka­lų, ir na­mi­nu­kės

Ge­gu­žės 14 die­ną pro­ble­mų sau pri­si­da­rė plun­giš­kis, gi­męs 1975 me­tais – vy­riš­kis į sa­vo vai­ruo­ja­mą „Vol­vo“ bu­vo pri­sik­ro­vęs kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių ir na­mi­nės deg­ti­nės. Pa­rei­gū­nai jį „pri­grie­bė“ Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Drūk­čių kai­me.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama