Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teisėsauga

 

Lin­čo teis­mas Rie­ta­ve: gra­si­no gin­klu, su­ri­šo, pa­ka­bi­no ant si­jos ir de­gi­no elek­tra

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos (VPK KPONTV) pa­rei­gū­nai, rugpjūčio 3-iąją ga­vę pra­ne­ši­mą apie nu­si­kal­ti­mą, tą pa­čią die­ną su­lai­kė du as­me­nis, įta­ria­mus Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jo pa­gro­bi­mu.

Trys nu­si­kal­tė­lių iš­puo­liai plun­giš­kį su­krė­tė, o ty­rė­jai nu­vy­lė

Nu­si­kal­tė­liai, ku­rie tą pa­čią nak­tį iš­dau­žė bu­vu­sio kri­mi­na­lis­to bu­to lan­gus ir su­de­gi­no so­do na­me­lį, ne­nu­sta­ty­ti.

Bauda nuo 602 iki 979 eu­rų ir pra­ras­ta tei­sė vai­ruo­ti – to­kias baus­mes ga­vo gir­ti vai­ruo­to­jai

Per an­trą šių me­tų ket­vir­tį, t. y. ba­lan­džio, ge­gu­žės ir bir­že­lio mė­ne­siais, Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me iš­nag­ri­nė­tos 7 bau­džia­mo­sios by­los dėl ne­blai­vių as­me­nų, vai­ra­vu­sių au­to­mo­bi­lius (nu­sta­ty­tas di­des­nis nei 1,5 prom. gir­tu­mas). Teis­mo at­sto­vo ry­šiams su ži­niask­lai­da Juo­zo Ka­mins­ko pa­teik­tais duo­me­ni­mis, vi­si bu­vo pri­pa­žin­ti kal­tais ir nu­baus­ti bau­do­mis, taip pat nuo pus­an­trų iki tre­jų me­tų ne­ga­lės vai­ruo­ti.

BMW vai­ruo­to­jas nar­ko­ti­kus su­si­ki­šo į... apa­ti­nius

Kad ir kur jau­ni­mas be­pas­lėp­tų nar­ko­ti­nes me­džia­gas, pa­rei­gū­nai vis tiek jas at­ran­da. Štai lie­pos 10-osios va­ka­re vie­nam plun­giš­kiui kvai­ša­lus te­ko iš­si­krapš­ty­ti iš apa­ti­nių kel­nai­čių.

Už la­kią vaiz­duo­tę teks su­si­mo­kė­ti teis­tu­mu

Už tai, kad me­la­vo apie sun­kius nu­si­kal­ti­mus, vie­nam plun­giš­kiui gre­sia rim­ti ne­ma­lo­nu­mai: teks at­sa­ky­ti pa­gal LR Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 236 str. (už me­la­gin­gą įskun­di­mą ar pra­ne­ši­mą apie ne­bū­tą nu­si­kal­ti­mą).

Iš­aiš­ki­no plė­ši­mą A. Vaiš­vi­los gat­vės dau­gia­bu­ty­je

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­siasis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas praneša, kad šio ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pra­ėju­sių me­tų gruo­džio mė­ne­sį Plun­gė­je, A. Vaiš­vi­los gat­vės bu­te, įvyk­dy­to plė­ši­mo.

Po au­to­mo­bi­lių ra­tais kri­to stir­nos

Ge­gu­žės mė­ne­sį ra­jo­no ke­liuo­se įvy­ko daug eis­mo įvy­kių, ku­riuos su­kė­lė lau­ki­niai gy­vū­nai – dažniausiai stir­nos, ne­ti­kė­tai pul­da­vu­sios tie­siai po au­to­mo­bi­lių ra­tais. Tie­sa, žmo­nės dėl to ne­nu­ken­tė­jo, bu­vo ap­ga­din­tos tik trans­por­to prie­mo­nės, o kri­tu­sius gy­vū­nus iš­ve­žė me­džio­to­jai.

Mo­te­riš­kė sū­naus skriau­dė­ją auk­lė­jo ra­men­tu ir vir­tu­vi­niu pei­liu

Ne­links­mai ant­ra­die­nio po­pie­tę bai­gė­si iš­ger­tu­vės pa­čia­me mies­to cen­tre, vie­na­me Se­na­mies­čio aikš­tės kie­mų. Ki­lus gir­tam vai­dui, mo­ti­na sto­jo gin­ti sū­naus ir jo skriau­di­kui ge­ro­kai karkš­te­lė­jo tu­rė­tu ra­men­tu, po to, iš na­mų pa­ė­mu­si pei­lį, dar smo­gė į įvai­rias kū­no vie­tas.

Vagys apšvarino „Maximoje“ esančią aukso dirbinių parduotuvę

Nak­tį iš ge­gu­žės 30-osios į 31-ąją il­ga­pirš­čiai iš­lau­žė pre­ky­bos cen­tro „Ma­xi­ma“ du­ris ir, įsi­bro­vę vi­dun, puo­lė prie ap­sau­gi­nių ža­liu­zių, ku­rio­mis at­skir­ta ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių par­duo­tu­vė. Su­ga­di­nę šias ža­liu­zes ir pa­te­kę vi­dun, įsi­bro­vė­liai „iš­šla­vė“ auk­so dir­bi­nius ir ki­to­kius pa­puo­ša­lus.

Su pei­liu plė­ši­ka­vęs plun­giš­kis lau­kia teis­mo

Va­sa­rio mė­ne­sį ra­šė­me apie pei­liu ap­si­gin­kla­vu­sį ne­pil­na­me­tį as­me­nį, ku­ris J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je at­ėmė iš vy­res­nio jau­nuo­lio du mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) ko­mu­ni­ka­ci­jos gru­pė pra­ne­šė, jog nu­si­kal­ti­mas iš­aiš­kin­tas.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama