Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teisėsauga

 

Muš­ty­nės prie „Bil­du­ko“

Nak­tį iš šeš­ta­die­nio į sek­ma­die­nį prie nak­ti­nio klu­bo „Bil­du­kas“, esan­čio Se­na­mies­čio aikš­tė­je, su­si­plie­kė jau­ni­mas. Dviem su­muš­tiems vai­ki­nams pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos, tris su­lai­kė po­li­ci­ja.

Vai­kų žiau­ru­mas: ne­to­li mo­kyk­los 13-me­tę spar­dė kla­sio­kas ir trys jo drau­gai

Ke­tu­ri prieš vie­ną. Pa­si­ty­čio­ti, par­griau­ti ir su­spar­dy­ti. Ši­taip Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niai spa­lio 5 die­ną nu­ta­rė „pa­mo­ky­ti“ svei­ka­tos pro­ble­mų tu­rin­čią 13-me­tę, ku­ri vie­nam iš jų brūkš­te­lė­jo mai­še­liu per no­sį.

Kau­kė­ti as­me­nys nak­tį „iš­šla­vė“ te­le­fo­nus iš par­duo­tu­vės „To­po cen­tras“

Nak­tį iš spa­lio 4-osios į 5-ąją, pra­ėjus maž­daug va­lan­dai po vi­dur­nak­čio, su­vei­kė sig­na­li­za­ci­ja UAB „To­po cen­tras“ par­duo­tu­vė­je, esan­čio­je Žal­ta­kal­nio g. 20 A. Pa­aiš­kė­jo, jog čia įvyk­dy­ta va­di­na­mo­ji žai­biš­ka va­gys­tė.

Pro­ku­ro­ras B. Raz­ma va­do­vaus ko­le­goms Plun­gė­je ir Skuo­de

Rug­sė­jo mė­ne­sį įvy­ko po­ky­čių Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ro­je: ko­le­gos at­si­svei­ki­no net su 4-iais pas­ku­ti­niuo­sius me­tus va­do­vau­jan­čias pa­rei­gas už­ėmu­siais pro­ku­ro­rais. Tarp jų mi­ni­mas ir Klai­pė­dos apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Val­de­ma­ras Vai­te­kū­nas, dir­bęs Plun­gės ir Skuo­do gru­pė­je. Da­bar jo vie­tą už­ėmė 39 m. plun­giš­kis pro­ku­ro­ras Bro­nis­lo­vas Raz­ma.

Po­li­ci­jos su­stab­dy­tas plun­giš­kis įpū­tė 3 pro­mi­les

Klai­pė­dos ke­lių pa­tru­lių kuo­pos pa­rei­gū­nai kar­tu su Pa­tru­lių rink­ti­nės pa­rei­gū­nais rug­sė­jo 7 die­ną or­ga­ni­za­vo di­džiu­lį po­li­ci­jos rei­dą Že­mai­ti­jo­je. Pa­žei­dė­jų įkliu­vo ir Rie­ta­ve, ir Plun­gė­je.

Plun­giš­kės Ie­vos nu­žu­dy­mu įta­ria­miems as­me­nims pra­šo­ma tęs­ti su­ėmi­mą

Šių me­tų ko­vo 5-ąją ke­ly­je link Vil­niaus pa­grob­tos ir žiau­riai už­muš­tos 26 me­tų plun­giš­kės Ie­vos Staz­daus­kai­tės nu­žu­dy­mu įta­ria­mi as­me­nys tre­čia­die­nį bu­vo at­ves­ti į Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nį teis­mą. Tai Kė­dai­nių či­go­nų gau­jos na­riai, trys pus­bro­liai: 26 me­tų Le­o­nas Bie­liaus­kas, 24 me­tų Man­tas Bie­liaus­kas ir 23 me­tų Ka­ro­lis Bie­liaus­kas. Spren­džia­mas klau­si­mas dėl jų su­ėmi­mo pra­tę­si­mo.

Ilgapirščiai įsisuko į ke­ba­bi­nę...

Ne­ži­nia, ar la­biau al­kio ve­da­mi, ar siek­da­mi pra­lob­ti, ant­ra­die­nio nak­tį il­ga­pirš­čiai įsi­su­ko į ke­ba­bi­nę, esan­čią Tel­šių g. 2. Din­go ir pi­ni­gai, ir kep­ta mė­sy­tė...

Nak­ti­nis jau­ni­mo pa­si­laks­ty­mas mies­to gat­vė­mis bai­gė­si su­si­dū­ri­mu ir smū­giu į stul­pą

Kai vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas jau ki­še­nė­je, taip ir no­ri­si pa­spaus­ti grei­čio pe­da­lą. De­ja, pa­tir­ties sto­ka ir jau­nat­viš­kas mak­si­ma­liz­mas ga­li tu­rė­ti la­bai skau­džių pa­sek­mių. Taip nu­ti­ko 18-me­čiui plun­giš­kiui V. U., ku­ris ant­ra­die­nio va­ka­re, lakstydamas su „To­y­o­ta“, kliu­dė ki­tą au­to­mo­bi­lį, „nu­sky­nė“ elek­tros stul­pą ir nu­lė­kė į grio­vį.

Vogti ryte geriau? Gal niekas nematys...

Kai ku­rių žmo­nių įžū­lu­mui nė­ra ri­bų. Rug­pjū­čio 8-osios ry­te vie­na pus­am­žė mo­te­riš­kė, ve­di­na šu­niu­ku ir ne­ši­na ki­bi­ru, at­ėjo prie mies­to gė­ly­no prie­šais A. Ju­cio gat­vės 42-ąjį na­mą, pri­si­ro­vė gė­lių ir spar­čiu žings­niu pa­si­ša­li­no pro „Nor­fą“ link Kal­niš­kių gat­vės. To­kį vaiz­dą iš­vy­dęs vie­nas pi­lie­tiš­kas plun­giš­kis ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti tuo, ką ma­to. Be­je, jis spė­jo pa­da­ry­ti ke­le­tą nuo­trau­kų, tad gal kas nors at­pa­žins mies­to gė­ly­nų „tvar­ky­to­ją“?

Pe­da­lus su­mai­šiu­si vai­ruo­to­ja ap­dau­žė ke­tu­ris au­to­mo­bi­lius

Vi­dur­va­sa­ris mū­sų ke­liuo­se ne itin sėk­min­gas bu­vo mo­te­rims: vie­nai vai­ruo­to­jai sun­kiai se­kė­si par­kuo­tis at­bu­li­ne ei­ga – tran­kė ki­tus au­to­mo­bi­lius; į ki­tos au­to­mo­bi­lį, su­sto­jus prie per­ėjos, taip rė­žė­si vi­su­rei­gis, kad pri­rei­kė me­di­kų; tre­čia ne­at­sa­kin­gai iš ša­lu­ti­nio ke­lio įva­žia­vo į pa­grin­di­nį dvi­ra­čiu – ją nu­bloš­kė leng­va­sis au­to­mo­bi­lis. Au­kų iš­veng­ta, at­si­pirk­ta su­ža­lo­ji­mais.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama