Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teisėsauga

 

Nustėro ir pareigūnai, ir medikai: alksnėniškės ma­mos „glo­botam“ 50-mečiui sūnui supuvo veidas

To­kio bai­saus at­ve­jo, ko ge­ro, dar ne­bu­vo ma­tę ne tik pa­rei­gū­nai, bet ir me­di­kai. Sau­sio 17-osios ry­tą Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Alks­nė­nų kai­me po­li­ci­ja jau bu­vo pa­si­ruo­šu­si lauž­ti vie­tos gy­ven­to­jos Z. E. (gim. 1937 m.) na­mų du­ris, nes bai­min­ta­si dėl ne­įga­lu­mą tu­rin­čio jos sū­naus A. E. (gim. 1967 m.) svei­ka­tos būk­lės. Trys eki­pa­žai pa­rei­gū­nų vis­gi pen­si­nin­kę iš­gąs­di­no, ir ji pa­ga­liau ati­da­rė du­ris. Vaiz­das pri­tren­kė ir vis­ko ma­čiu­sius: tarp bai­sios ne­tvar­kos lo­vo­je gu­lė­jo dar gy­vas, bet jau pū­van­čiu vei­du pus­am­žis vy­ras...

Dar­bi­nin­kas ne­iš­gy­ve­no, dar­bo ins­pek­ci­ja ty­ri­mo ak­tą siun­čia pro­ku­ra­tū­rai

Maž­daug prieš pus­an­tro mė­ne­sio skau­di ne­lai­mė įvy­ko lai­do­ji­mo na­mų pa­sta­te, esan­čia­me A. Ju­cio gat­vė­je: laip­ti­nės sie­ną da­žęs UAB „Pals­ka“ ap­dai­li­nin­kas A. P. (gim. 1949 m.) nu­kri­to iš ke­lių met­rų aukš­čio ir sun­kiai su­si­ža­lo­jo. Vė­liau žmo­gus li­go­ni­nė­je mi­rė. Sau­sio 4 die­ną Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos Tel­šių sky­riaus ve­dė­jas, vy­riau­sia­sis dar­bo ins­pek­to­rius Jo­nas Lie­kis sa­kė, jog dėl šio įvy­kio ty­ri­mo ak­tas už­baig­tas ir jau bus siun­čia­mas pro­ku­ra­tū­rai.

Per vie­ną die­ną dėl vai­ra­vi­mo iš­gė­rus nu­baus­ti trys vai­ruo­to­jai

Nei teis­tu­mas, nei bau­dos, nei vai­ruo­to­jo tei­sės at­ėmi­mas – nie­kas ne­at­bai­do ne­at­sa­kin­gų pi­lie­čių nuo di­de­lio no­ro vai­ruo­ti iš­gė­rus. Štai Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me per vie­ną die­ną – gruo­džio 19-ąją – vie­šuo­se po­sė­džiuo­se iš­nag­ri­nė­tos net trys bau­džia­mo­sios by­los pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 281 str. 7 da­lį ir pa­skelb­ti nuosp­ren­džiai trims vy­rams, ku­rie vai­ra­vo ge­ro­kai ap­svai­gę: Da­riui Gu­žaus­kui (gim. 1981 m.), Ta­dui Bal­čiū­nui (gim. 1983 m.) ir Aud­riui Kai­riui (gim. 1970 m.).

Sulaikomas teistas neblaivus degtindaris pasipriešino: smogė Rietavo PK viršininkui galva į veidą

Lap­kri­čio 27 die­ną, apie 23.46 va­lan­dą, Rie­ta­vo se­niū­ni­jo­je, Gi­lio­gi­rio kai­me, po­li­ci­nin­kai su­lai­kė 1965 m. gi­mu­sį vy­riš­kį. Jo ūki­nia­me pa­sta­te pa­rei­gū­nai ra­do įran­gą na­mi­niams al­ko­ho­li­niams gė­ri­mams ga­min­ti. Su­lai­ky­mo me­tu vy­ras prie­ši­no­si ir gal­va su­da­vė Klai­pė­dos apskr. VPK Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (PK) vir­ši­nin­kui Ma­riui Vai­či­kaus­kui į vei­dą.

Tai bent bravorėlis!

Nak­tį į šeš­ta­die­nį Rie­ta­vo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, net aš­tuo­nis mė­ne­sius rin­kę bei tik­ri­nę in­for­ma­ci­ją, iš­vaikš­čio­ję po miš­kus apie 160 km, Tve­rų se­niū­ni­jos Dal­gų kai­me ap­ti­ko to­kį ne­tra­di­ci­nį bra­vo­rą, kad ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti: na­mi­nės va­ryk­la bu­vo įreng­ta dvie­juo­se au­to­bu­siu­kuo­se, ku­rie, pa­ga­mi­nus pro­duk­ci­ją, at­si­skir­da­vo ir nu­va­žiuo­da­vo į skir­tin­gas pu­ses.

Jaunuolių noro pabūti kartu pasekmės: isterijos priepuolis, išdaužtas langas...

Ne­ra­mi sek­ma­die­nio po­pie­tė bu­vo Plun­gės vai­kų glo­bos na­mams – čia ap­si­lan­kęs pa­ša­li­nis 17-me­tis dau­žė du­ris, kei­kė­si, iš­kū­lė lan­gą... Vis­kas dėl to, jog šios įstai­gos auk­lė­ti­nė ne­ga­lė­jo su juo iš­ei­ti, mat mer­gi­nai pa­čiai rei­kė­jo me­di­kų pa­gal­bos.

Egzekutorių už pagrobimą ir žiaurų kankinimą laukia bausmė

Į teisiamųjų suolą sės Rietavo ūkininkas ir jo 9 kartus teistas bendrininkas

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos (VPK KPONTV) ir Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus (ONKTS) pa­rei­gū­nai bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl at­gar­sį su­kė­lu­sio pa­gro­bi­mo ir žiau­raus kan­ki­ni­mo.

Nu­žu­dy­mu įta­ria­mas plun­giš­kis sep­ty­nio­li­ka me­tų slaps­tė­si Pran­cū­zi­jo­je

Sve­ti­ma ša­lis, ki­ta pa­var­dė, ki­to as­mens do­ku­men­tai – tai plun­giš­kiui Min­dau­gui Ga­dei­kiui (gim. 1977 m.) il­gą lai­ką pa­dė­jo slaps­ty­tis nuo tei­sė­sau­gos ir iš­veng­ti teis­tu­mo už žmog­žu­dys­tę. Lap­kri­čio 2 die­ną Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK) pa­skel­bė, jog įta­ria­ma­sis iš Pran­cū­zi­jos par­skrai­din­tas į Vil­niaus oro uos­tą.

Ne­le­ga­lių lom­bar­dų tin­klo gi­jos at­ve­dė ir į Plun­gę

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis ko­mi­sa­ria­tas (VPK) pra­ne­ša, jog kri­mi­na­lis­tai iš­aiš­ki­no ne­le­ga­lių lom­bar­dų tin­klą vi­so­je Lie­tu­vo­je. Tei­gia­ma, kad ras­ti di­džiu­liai kie­kiai ga­li­mai ne­ap­skai­ty­tų ver­ty­bių. Įta­ria­ma, jog nu­si­kals­ta­ma vei­ka už­si­i­mi­nė­jo ir Plun­gė­je vei­kian­tis lom­bar­das.

Tvars­čių afe­ra: bus tei­sia­ma ir vy­riau­sio­ji slau­gy­to­ja iš Sto­nai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mų

Pra­ėju­sių me­tų va­sa­rą nu­skam­bė­jo di­de­lio mas­to va­di­na­mo­ji tvars­čių afe­ra. Šiau­lių te­ri­to­ri­nė li­go­nių ka­sa iš­si­aiš­ki­no, jog vais­tų ir me­di­ci­ni­nių pre­pa­ra­tų pla­ti­ni­mu už­si­i­man­čios Vil­niu­je re­gist­ruo­tos įmo­nės dar­buo­to­jai suk­čiau­ja, nau­do­da­mie­si Plun­gės ra­jo­no Sto­nai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mų glo­bo­ti­nių kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų pa­sais. Ap­gau­le bu­vo pa­si­sa­vin­ti tūks­tan­čiai eu­rų pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to lė­šų.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama