Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teisėsauga

 

Po­li­ci­jos su­stab­dy­tas plun­giš­kis įpū­tė 3 pro­mi­les

Klai­pė­dos ke­lių pa­tru­lių kuo­pos pa­rei­gū­nai kar­tu su Pa­tru­lių rink­ti­nės pa­rei­gū­nais rug­sė­jo 7 die­ną or­ga­ni­za­vo di­džiu­lį po­li­ci­jos rei­dą Že­mai­ti­jo­je. Pa­žei­dė­jų įkliu­vo ir Rie­ta­ve, ir Plun­gė­je.

Plun­giš­kės Ie­vos nu­žu­dy­mu įta­ria­miems as­me­nims pra­šo­ma tęs­ti su­ėmi­mą

Šių me­tų ko­vo 5-ąją ke­ly­je link Vil­niaus pa­grob­tos ir žiau­riai už­muš­tos 26 me­tų plun­giš­kės Ie­vos Staz­daus­kai­tės nu­žu­dy­mu įta­ria­mi as­me­nys tre­čia­die­nį bu­vo at­ves­ti į Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nį teis­mą. Tai Kė­dai­nių či­go­nų gau­jos na­riai, trys pus­bro­liai: 26 me­tų Le­o­nas Bie­liaus­kas, 24 me­tų Man­tas Bie­liaus­kas ir 23 me­tų Ka­ro­lis Bie­liaus­kas. Spren­džia­mas klau­si­mas dėl jų su­ėmi­mo pra­tę­si­mo.

Ilgapirščiai įsisuko į ke­ba­bi­nę...

Ne­ži­nia, ar la­biau al­kio ve­da­mi, ar siek­da­mi pra­lob­ti, ant­ra­die­nio nak­tį il­ga­pirš­čiai įsi­su­ko į ke­ba­bi­nę, esan­čią Tel­šių g. 2. Din­go ir pi­ni­gai, ir kep­ta mė­sy­tė...

Nak­ti­nis jau­ni­mo pa­si­laks­ty­mas mies­to gat­vė­mis bai­gė­si su­si­dū­ri­mu ir smū­giu į stul­pą

Kai vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas jau ki­še­nė­je, taip ir no­ri­si pa­spaus­ti grei­čio pe­da­lą. De­ja, pa­tir­ties sto­ka ir jau­nat­viš­kas mak­si­ma­liz­mas ga­li tu­rė­ti la­bai skau­džių pa­sek­mių. Taip nu­ti­ko 18-me­čiui plun­giš­kiui V. U., ku­ris ant­ra­die­nio va­ka­re, lakstydamas su „To­y­o­ta“, kliu­dė ki­tą au­to­mo­bi­lį, „nu­sky­nė“ elek­tros stul­pą ir nu­lė­kė į grio­vį.

Vogti ryte geriau? Gal niekas nematys...

Kai ku­rių žmo­nių įžū­lu­mui nė­ra ri­bų. Rug­pjū­čio 8-osios ry­te vie­na pus­am­žė mo­te­riš­kė, ve­di­na šu­niu­ku ir ne­ši­na ki­bi­ru, at­ėjo prie mies­to gė­ly­no prie­šais A. Ju­cio gat­vės 42-ąjį na­mą, pri­si­ro­vė gė­lių ir spar­čiu žings­niu pa­si­ša­li­no pro „Nor­fą“ link Kal­niš­kių gat­vės. To­kį vaiz­dą iš­vy­dęs vie­nas pi­lie­tiš­kas plun­giš­kis ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti tuo, ką ma­to. Be­je, jis spė­jo pa­da­ry­ti ke­le­tą nuo­trau­kų, tad gal kas nors at­pa­žins mies­to gė­ly­nų „tvar­ky­to­ją“?

Pe­da­lus su­mai­šiu­si vai­ruo­to­ja ap­dau­žė ke­tu­ris au­to­mo­bi­lius

Vi­dur­va­sa­ris mū­sų ke­liuo­se ne itin sėk­min­gas bu­vo mo­te­rims: vie­nai vai­ruo­to­jai sun­kiai se­kė­si par­kuo­tis at­bu­li­ne ei­ga – tran­kė ki­tus au­to­mo­bi­lius; į ki­tos au­to­mo­bi­lį, su­sto­jus prie per­ėjos, taip rė­žė­si vi­su­rei­gis, kad pri­rei­kė me­di­kų; tre­čia ne­at­sa­kin­gai iš ša­lu­ti­nio ke­lio įva­žia­vo į pa­grin­di­nį dvi­ra­čiu – ją nu­bloš­kė leng­va­sis au­to­mo­bi­lis. Au­kų iš­veng­ta, at­si­pirk­ta su­ža­lo­ji­mais.

Lin­čo teis­mas Rie­ta­ve: gra­si­no gin­klu, su­ri­šo, pa­ka­bi­no ant si­jos ir de­gi­no elek­tra

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos (VPK KPONTV) pa­rei­gū­nai, rugpjūčio 3-iąją ga­vę pra­ne­ši­mą apie nu­si­kal­ti­mą, tą pa­čią die­ną su­lai­kė du as­me­nis, įta­ria­mus Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jo pa­gro­bi­mu.

Trys nu­si­kal­tė­lių iš­puo­liai plun­giš­kį su­krė­tė, o ty­rė­jai nu­vy­lė

Nu­si­kal­tė­liai, ku­rie tą pa­čią nak­tį iš­dau­žė bu­vu­sio kri­mi­na­lis­to bu­to lan­gus ir su­de­gi­no so­do na­me­lį, ne­nu­sta­ty­ti.

Bauda nuo 602 iki 979 eu­rų ir pra­ras­ta tei­sė vai­ruo­ti – to­kias baus­mes ga­vo gir­ti vai­ruo­to­jai

Per an­trą šių me­tų ket­vir­tį, t. y. ba­lan­džio, ge­gu­žės ir bir­že­lio mė­ne­siais, Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me iš­nag­ri­nė­tos 7 bau­džia­mo­sios by­los dėl ne­blai­vių as­me­nų, vai­ra­vu­sių au­to­mo­bi­lius (nu­sta­ty­tas di­des­nis nei 1,5 prom. gir­tu­mas). Teis­mo at­sto­vo ry­šiams su ži­niask­lai­da Juo­zo Ka­mins­ko pa­teik­tais duo­me­ni­mis, vi­si bu­vo pri­pa­žin­ti kal­tais ir nu­baus­ti bau­do­mis, taip pat nuo pus­an­trų iki tre­jų me­tų ne­ga­lės vai­ruo­ti.

BMW vai­ruo­to­jas nar­ko­ti­kus su­si­ki­šo į... apa­ti­nius

Kad ir kur jau­ni­mas be­pas­lėp­tų nar­ko­ti­nes me­džia­gas, pa­rei­gū­nai vis tiek jas at­ran­da. Štai lie­pos 10-osios va­ka­re vie­nam plun­giš­kiui kvai­ša­lus te­ko iš­si­krapš­ty­ti iš apa­ti­nių kel­nai­čių.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama