Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Susipažinkim! » Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je mo­ko­si Lie­tu­vos čem­pio­nas!

Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je mo­ko­si Lie­tu­vos čem­pio­nas!

„Apie Do­man­to pa­sie­ki­mus mes pa­pras­tai su­ži­no­me tik iš pra­ne­ši­mų spau­do­je. Jis yra kuk­lus vai­ki­nas ir apie sa­vo per­ga­les gar­siai ne­kal­ba“, – taip apie Do­man­tą Jaz­daus­ką sa­ko Že­mai­čių Kal­va­ri­jos vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Ze­no­nas Gar­ben­čius. O di­džiuo­tis mo­kyk­los ben­druo­me­nei iš tie­sų yra kuo – gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tas Do­man­tas Jaz­daus­kas ne­se­niai ta­po Lie­tu­vos mo­tok­ro­so čem­pio­nu!
„8 me­tus sva­jo­jau, dir­bau ir at­kak­liai sie­kiau tiks­lo... Pra­ėjus 8 me­tams, re­zul­ta­tas yra – Lie­tu­vos mo­tok­ro­so ČEMPIONAS! Ačiū vi­siems , ku­rie pa­dė­jo, pa­lai­kė ir ti­kė­jo ma­ni­mi!“, – po lai­mė­ji­mo emo­ci­jų so­cia­li­nia­me tin­kle ne­slė­pė vai­ki­nas.
Do­man­tas auk­si­nę per­ga­lę pa­sie­kė rug­sė­jo 10 die­ną Pa­ne­vė­žy­je vy­ku­sia­me Lie­tu­vos mo­tok­ro­so čem­pio­na­te, kur, ap­len­kęs vi­sus kon­ku­ren­tus, ben­dro­je įskai­to­je ta­po „MX1“ kla­sės Lie­tu­vos mo­tok­ro­so čem­pio­nu. Kar­tu su šia per­ga­le jis ga­vo ir dar vie­ną sva­rų lai­mė­ji­mą – kvie­ti­mą pri­si­jung­ti prie Lie­tu­vos mo­to­cik­lų kro­so su­au­gu­sių­jų rink­ti­nės. Jau šį sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 30 – spa­lio 1 die­no­mis, Do­man­tas su rink­ti­ne at­sto­vaus Lie­tu­vai Pa­sau­lio Tau­tų ko­man­di­nia­me čem­pio­na­te. Aš­tuo­nio­lik­me­tis ne­sle­pia, kad pas­ta­ra­sis įvy­kis jam, kaip spor­ti­nin­kui, at­neš di­džiu­lę pa­tir­tį.
Prieš iš­vyk­da­mas čem­pio­nas ma­lo­niai su­ti­ko at­sa­ky­ti į ke­le­tą klau­si­mų.

– Do­man­tai, kaip ta­vo gy­ve­ni­me at­si­ra­do mo­to­cik­lų spor­tas?
– Tė­tis su drau­gais mė­gė­jiš­kai va­žiuo­da­vo En­du­ro kro­se, ir, kai bu­vau de­šim­ties me­tų, man nu­pir­ko kro­si­nį mo­to­cik­lą. Va­žiuo­da­vau kar­tu. La­bai pa­ti­ko, to­dėl tė­čio drau­gai pa­siū­lė da­ly­vau­ti mo­tok­ro­so var­žy­bo­se. Nuo to vis­kas ir pra­si­dė­jo.
– Kuo trau­kia mo­to­cik­lų spor­tas?
– Šis spor­tas iš­skir­ti­nis, nes rei­ka­lau­ja di­de­lio fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo, iš­tver­mės bei orien­ta­ci­jos. Tai man – ta­ry­tum ener­gi­jos šal­ti­nis, iš ku­rio pa­si­se­miu daug ad­re­na­li­no.
– Va­žiuo­ti mo­to­cik­lu pra­dė­jai 2010 me­tais, po me­tų ta­pai „Lie­tu­vos tau­rės“ 85 kla­sės nu­ga­lė­to­ju, nuo ta­da per­ga­lės se­kė vie­na ki­tą. Ir štai šie­met – Lie­tu­vos mo­tok­ro­so čem­pio­nas! Ką tau reiš­kia ši per­ga­lė?
– Per­ga­lė pa­ska­ti­no ne­nu­leis­ti ran­kų sie­kiant ki­tų lai­mė­ji­mų bei lei­do su­pras­ti, kad šis spor­tas yra ne­at­sie­ja­ma ma­no gy­ve­ni­mo da­lis.
– Ta­pęs čem­pio­nu, bu­vai pa­kvies­tas ir į Lie­tu­vos mo­to­cik­lų kro­so su­au­gu­sių­jų rink­ti­nę. Tai di­de­lis ta­vo, kaip spor­ti­nin­ko, pa­sie­ki­mas. To ir sie­kei pra­dė­da­mas va­žiuo­ti mo­to­cik­lu?
– Iš pra­džių nebuvo min­čių, kad ka­da nors tu­rė­siu pro­gą da­ly­vau­ti pa­sau­li­nio ly­gio var­žy­bo­se, ta­čiau, ga­vęs šią ga­li­my­bę, su­vo­kiau, jog tai at­ly­gis už įdė­tas pa­stan­gas bei dar­bą.

– Kaip šei­ma ver­ti­na ta­vo pa­si­rink­tą spor­to ša­ką? Tur­būt trau­mų iš­veng­ti ne­pa­vyks­ta?
– Šei­ma ma­ne pa­lai­ko, ska­ti­na ju­dė­ti pir­myn ir ne­pa­si­duo­ti. Ži­no­ma, šia­me spor­te sun­ku iš­veng­ti trau­mų. Jų esu pa­ty­ręs daug: rak­ti­kau­lio lū­žį, ran­kos pirš­to lū­žį, ko­jos lū­žį ir kt.
– Ko­kios var­žy­bos tau įsi­min­ti­niau­sios, ko­kia tra­sa – su­dė­tin­giau­sia?
– Įsi­min­ti­niau­sios var­žy­bos – „Are­nac­ross“, nes tai di­džiu­lis ren­gi­nys, pri­trau­kian­tis tūks­tan­čius žiū­ro­vų. La­bai su­dė­tin­ga tra­sa, tu­rin­ti iš­skir­ti­nių sek­ci­jų, ku­rių pa­pras­to­se Lie­tu­vos tra­so­se nėra.
– Gal ga­li pa­pa­sa­ko­ti, kaip ir kur tre­ni­ruo­jie­si, kaip vyks­ta pa­si­ren­gi­mas var­žy­boms?
– Daž­niau­siai tre­ni­ruo­juo­si Plun­gės, Šiau­lių, Klai­pė­dos bei Gargž­dų ar Lat­vi­jos tra­so­se ma­žiau­siai du kar­tus per sa­vai­tę. Taip pat daug dar­bo įde­du į fi­zi­nį pa­si­ren­gi­mą. Tai la­bai svar­bu mo­tok­ro­so spor­te.

– Mo­to­cik­lų spor­tas tur­būt pa­kan­ka­mai bran­gus? Kas tau pa­de­da siek­ti sa­vo sva­jo­nių? Ko­kį mo­to­cik­lą da­bar vai­ruo­ji?
– Taip, mo­tok­ro­so spor­tas yra vie­nas bran­giau­sių. Ge­ne­ra­li­nis rė­mė­jas yra tė­tis, taip pat re­mia „Že­mai­ti­jos“ klu­bas, „Yama­te­cha“ ir „LMSF“. Šiuo me­tu vai­ruo­ju ga­lin­giau­sios kla­sės, t. y. 450 kub. cm mo­to­cik­lą „Yama­cha“.
– Ar, sie­kiant čem­pio­no ti­tu­lo, ne­bu­vo nu­si­vy­li­mų, die­nų, kai no­rė­jo­si mes­ti šį spor­tą? Kas to­kio­mis aki­mir­ko­mis stū­mė į prie­kį?
– Ži­no­ma, nu­si­vy­li­mo die­nų bu­vo. Daug kar­tų čem­pio­no var­dą pra­ra­dau dėl mo­to­cik­lo ge­di­mo, ta­čiau vi­si nu­si­vy­li­mai dar la­biau ska­ti­no to­bu­lė­ti ir tap­ti ge­riau­siu.
– Mo­to­cik­lų spor­tas ne­truk­do moks­lams gim­na­zi­jo­je?
– Truk­do, bet, tin­ka­mai su­si­pla­na­vęs lai­ką, spė­ju at­lik­ti rei­kia­mus dar­bus.
– Pa­si­da­link sa­vo, kaip abi­tu­rien­to ir spor­ti­nin­ko, at­ei­ties pla­nais.
– Šiuo me­tu ma­no pa­grin­di­nis tiks­las yra baig­ti gim­na­zi­ją bei įsto­ti į aukš­tą­ją mo­kyk­lą. O kal­bant apie mo­tok­ro­są, jei bus pa­lan­kios są­ly­gos, tę­siu šį spor­tą.
– Ačiū už po­kal­bį.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama