Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Susipažinkim! » Plun­gė­je au­ga pi­lie­tiš­kas at­ža­ly­nas

Plun­gė­je au­ga pi­lie­tiš­kas at­ža­ly­nas

Šie­met dau­gu­ma ren­gi­nių, idė­jų, veik­lų ne­abe­jo­ti­nai su­si­ju­sios su prieš šimt­me­tį dvi­de­šim­ties sig­na­ta­rų pa­si­ra­šy­tu ak­tu, skel­bu­siu apie at­kur­tą Ne­pri­klau­so­mą Vals­ty­bę. Ta pro­ga ša­lies pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ini­ci­ja­vo pi­lie­ti­nę ak­ci­ją „Va­sa­rio 16-ąją švęsk links­mai ir iš­ra­din­gai“. Lie­tu­viai iš­ties iš­ra­din­gi žmo­nės – re­gist­ruo­ta be­veik pus­an­tro tūks­tan­čio iš­skir­ti­nių šimt­me­čio šven­ti­mo idė­jų! Tarp gau­sy­bės idė­jų re­gist­ruo­ta ir jau­nos plun­giš­kių šei­mos – Šed­vy­džių – idė­ja: su­ma­nūs tė­vai ir ke­tu­rios jų at­ža­los su­gal­vo­jo leis­tis į odi­sė­ją Va­sa­rio 16-osios gat­vė­mis. Tad bu­vo įdo­mu su­si­pa­žin­ti su šia šei­ma ir pa­si­do­mė­ti, gal ši ke­lio­nė – ne tik at­si­tik­ti­nė idė­ja, o gra­žaus pi­lie­tiš­ko auk­lė­ji­mo tą­sa.

Še­šios in­di­vi­du­a­ly­bės
Pa­pra­šy­ta api­bū­din­ti sa­vo šei­mą, Lai­ma Šed­vy­die­nė at­sa­kė: „Esam še­ši žmo­ge­liu­kai, ku­rie mėgs­ta daug ir gar­siai kal­bė­ti, ke­liau­ti ir ap­si­ka­bin­ti.“
Ma­mos Lai­mos ir tė­čio To­mo pa­žin­ties is­to­ri­ja pa­pras­ta – Klai­pė­do­je stu­di­ja­vu­sius ir gy­ve­nu­sius jau­nuo­lius su­ve­dė Lai­mos se­suo. Lai­ma at­vi­rau­ja, jog į pir­mą su­si­ti­ki­mą spe­cia­liai ėjo ne­pa­si­puo­šu­si – tik­ri­no, ko­kios To­mo ver­ty­bės. Pa­si­ro­do, ne bliz­gu­čiai gry­nak­rau­jui plun­giš­kiui, au­to­ma­ti­kos in­ži­nie­riui rū­pė­jo. Po ket­ve­rių me­tų drau­gys­tės iš Ak­me­nės ra­jo­no ki­lu­si Lai­ma ir To­mas su­si­tuo­kė ir ėmė suk­ti sa­vo na­mų liz­dą vy­ro gi­mti­nė­je – Plun­gė­je.
Po vie­nu sto­gu įsi­kū­rė tik­rai šau­ni po­ra: op­ti­mis­tė, vi­so­kiau­sių links­my­bių pri­gal­vo­jan­ti, šei­mos šven­tes mėgs­tan­ti or­ga­ni­zuo­ti, be­si­do­min­ti ne­tra­di­ci­niais mo­ky­mo me­to­dais ir vel­niš­kai mėgs­tan­ti ke­liau­ti bei skai­ty­ti Lai­ma ir vi­sų ga­lų meist­ras (jis ir

šei­mos na­mus sa­vo ran­kom įren­gė, ir au­to­mo­bi­lį jam su­re­mon­tuo­ti vie­ni nie­kai), mie­las šir­džiai smul­kme­nas mėgs­tan­tis ko­lek­cio­nuo­ti To­mas.
O kaip be vai­kų? Pir­miau­sia gi­mė Sau­lė. Da­bar ji jau lan­ko tre­čią kla­sę, o moks­lai jai – vie­ni juo­kai. Sau­lė – ryš­ki as­me­ny­bė, ro­dos, ga­lin­ti kal­bė­ti bet ko­kia te­ma, at­sa­kin­ga, ma­mos pa­gal­bi­nin­kė, ma­žų­jų guo­dė­ja, iš tė­ve­lio pa­vel­dė­ju­si po­mė­gį ką nors kon­struo­ti.
Dve­jais me­tais ma­žes­nė se­sė Rus­nė – prie­šin­gy­bė. Mer­gai­tė be rei­ka­lo bur­nos ne­au­ši­na: jei yra ga­li­my­bė ne­kal­bė­ti, tai ji bū­ti­nai taip ir pa­da­rys. Ji la­bai mėgs­ta spręs­ti įvai­rias už­duo­tis, ga­na anks­ti iš­mo­ko skai­ty­ti ir skai­čiuo­ti, to­dėl anks­čiau pra­dė­jo lan­ky­ti pir­mą kla­sę, ku­rio­je pui­kiai se­kė­si. Abi se­sės (tiek Sau­lė, tiek Rus­nė) lan­ko me­no mo­kyk­lą, o Rus­nė nuo šių me­tų ban­do sa­vo vai­dy­bi­nius ge­bė­ji­mus vai­kų te­at­re „Sau­la“.
Ma­žiau­sio­ji iš se­sių – pen­kia­me­tė Mar­ty­na – jaut­ri ir me­niš­kos sie­los mer­gai­tė. Mėgs­ta dai­nuo­ti ir kur­ti šo­kio spek­tak­lius, to­dėl ma­ma daž­nai iš­girs­ta: „Ma­ma, pa­žiū­rėk, ko­kį šo­kį su­kū­riau!“ Be to, Mar­ty­na la­bai mėgs­ta minkš­tus žais­lus, ir, jei lo­vo­je nė­ra bent pen­kių, ne­už­mie­ga.
Ket­vir­to­ji Šed­vy­džių at­ža­la – ma­ža­sis šei­mos vy­ru­kas Ka­ro­lis, per šven­to Va­len­ti­no die­ną at­šven­tęs tre­či­ą­jį gim­ta­die­nį. Kol kas jis dar ma­žiu­kas, bet jau ma­ty­ti, kad bus tė­čio pa­gal­bi­nin­kas – mėgs­ta pa­dė­ti To­mui ir sta­ty­bo­se, ir ga­ra­že.
Ne­su­vai­din­tas pa­trio­tiš­ku­mas
Ne­leng­va au­gin­ti ke­tu­rias at­ža­las, o dar sun­kes­nė ir at­sa­kin­ges­nė už­duo­tis juos de­ra­mai iš­auk­lė­ti. Šed­vy­džiai auk­lė­da­mi sa­vo vai­kus sten­gia­si jiems skie­py­ti pa­ma­ti­nes ver­ty­bes, at­si­ri­bo­ti nuo daž­nai šio­mis die­no­mis pir­mu smui­ku grie­žian­čio ma­te­ria­lu­mo. Tė­vai lai­ko­si nuo­mo­nės, jog ge­riau vai­kams nau­ja kny­ge­lė, bi­lie­tai į spek­tak­lį ar pa­žin­ti­nė ke­lio­nė, nei nau­jas ma­din­gas rū­bas. Tiek To­mui, tiek Lai­mai svar­bu, kad vai­kai aug­tų sa­va­ran­kiš­ki ir ge­ban­tys spręs­ti jų am­žiui įvei­kia­mas pro­ble­mas,

be to, nuo­lat ak­cen­tuo­ja, kad su­klys­ti nė­ra blo­gai.
Ir pa­trio­tiš­ku­mas šio­je šei­mo­je ne ap­si­mes­ti­nis. Nors, kaip sa­kė Šed­vy­džiai, bu­vo ga­li­my­bių iš­vyk­ti sve­tur ir pa­tir­ti so­tes­nį emig­ran­tų gy­ve­ni­mą, jie li­ko Lie­tu­vo­je. Jų na­muo­se gau­su lie­tu­viš­kos at­ri­bu­ti­kos, šei­ma iš­ra­din­gai šven­čia vi­sas vals­ty­bi­nes šven­tes (pa­vyz­džiui, šių me­tų Va­sa­rio 16-ąją na­muo­se fo­to­gra­fa­vo iš vi­so­kių na­muo­se ras­tų daik­tų su­dė­tas tri­spal­ves, o tų de­ri­nių pa­vy­ko su­dė­lio­ti net 40), da­ly­vau­ja ei­se­no­se, Lie­pos 6-ąją vi­si gie­da him­ną.
Atos­to­gau­da­ma jau­na šei­ma pir­miau­sia ren­ka­si nuo­sta­bius Lie­tu­vos kam­pe­lius, ap­lan­ko ne po vie­ną kul­tū­ri­nį ar is­to­ri­nį ob­jek­tą, sten­gia­si au­gan­čioms at­ža­loms ro­dy­ti, koks nuo­sta­bus kraš­tas ir nė­ra ko verž­tis už­sie­nin. „Vai­kus mo­kom, kad sa­vo ša­ly­je ge­riau­sia gy­ven­ti. Ga­li­ma iš­vyk­ti, pa­ke­liau­ti, bet bū­ti­nai tu­ri grįž­ti, nes tik čia ga­li kvė­puo­ti pil­na krū­ti­ne, čia sa­vas kiek­vie­nas me­dis, čia kal­ba, ku­ria kal­ba kiek­vie­nas“, – pa­sa­ko­jo Lai­ma.
Odi­sė­jos idė­ja
Nuo­tai­kin­gos ke­lio­nės min­tis ki­lo šei­mai da­li­nan­tis idė­jo­mis, kaip ga­li­ma įdo­miai at­švęs­ti Va­sa­rio 16-ąją. Tie­sa, jau prieš tai Lai­ma pre­zi­den­tū­ros tin­kla­py­je už­re­gist­ra­vo ko­lek­ty­vui (ji ruo­šia prieš­mo­kyk­li­nu­kus Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos Dau­gė­dų sky­riu­je) pa­siū­ly­tą ir pri­ta­ri­mo su­lau­ku­sią ini­cia­ty­vą „36525 Lie­tu­vos die­nos“ (ben­druo­me­nė iš bal­to, gel­to­no, ža­lio ir rau­do­no po­pie­riaus de­ko­ra­ty­vi­niu sky­la­mu­šiu iš­mu­ši­nė­jo 36525 for­me­les, sim­bo­li­zuo­jan­čias šimt­me­čio die­nas, ir jos Va­sa­rio 16-ąją pa­bi­ro ant gal­vų). O kal­ban­tis su vy­res­nė­le Sau­le Lai­mai ki­lo dar vie­na idė­ja, skir­ta jos šei­mai – odi­sė­ja Va­sa­rio 16-osios gat­vė­mis.
Plun­gė­je to­kios gat­vės nė­ra, tad Šed­vy­džiai, pa­si­tel­kę iš­ma­ni­ą­sias tech­no­lo­gi­jas, ne­tru­ko su­skai­čiuo­ti, jog Lie­tu­vo­je to­kio pa­va­di­ni­mo gat­vių – per tris­de­šimt. O ką, jei vi­sas ar bent dau­gu­mą jų ap­lan­ky­tų ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­tų prie dvi­de­šim­tu nu­me­riu pa­žen­klin­tų pa­sta­tų (nes bū­tent dvi­de­šimt sig­na­ta­rų pa­si­ra­šė Ne­pri­klau­so­my­bės ak­tą)? Ne­tru­kus bu­vo su­dė­lio­tas pre­li­mi­na­rus pir­mo­sios iš­vy­kos marš­ru­tas, ku­ria­me nu­ma­ty­ta ap­lan­ky­ti Kau­ną, Gar­lia­vą, Ma­ri­jam­po­lę, Vil­ka­viš­kį, Kal­va­ri­ją, Ky­bar­tus, Ša­kius, Jur­bar­ką, Tau­ra­gę, Ši­la­lę. Ta­čiau ne tik nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti prie dvi­de­šim­tu nu­me­riu pa­žy­mė­tu pa­sta­tu šei­ma nu­spren­dė, bet, jei tai bus gy­ve­na­ma­sis na­mas ir ja­me su­tiks žmo­nių, juos pa­svei­kin­ti su Lie­tu­vos šimt­me­čiu ir įteik­ti ma­žų­jų Šed­vy­džiu­kų ran­ko­mis ga­min­tą tri­spal­vę.
Tie­sa, vi­sai ne­nuos­ta­bu, jog ini­cia­ty­va su­si­ju­si su ke­lio­ne – šei­ma mėgs­ta pa­žin­ti ke­liau­da­mi. Atos­to­gas ren­ka­si ir Lie­tu­vo­je, ir už­sie­ny­je. Ke­liau­da­mi per atos­to­gas pra­ėju­sią va­sa­rą ap­lan­kė Sei­mą, Pre­zi­den­tū­rą, Vals­ty­bės pa­ži­ni­mo cen­trą, Pi­ni­gų mu­zie­jų, Šo­ko­la­do mu­zie­jų, kam­ba­rį iš­kli­juo­tą lie­tu­viš­kais cen­tais, Bė­čio­nių (Šal­či­nin­kų r.), Kar­te­nos (Kre­tin­gos r.) pi­lia­kal­nius. Pa­sak Lai­mos, jie sten­gia­si taip su­dė­lio­ti atos­to­gas, kad bū­tų įdo­mu ir nau­din­ga tiek vai­kams, tiek tė­vams.
De­vy­nios gat­vės – ne pa­bai­ga
Į pir­mą­ją ke­lio­nę Šed­vy­džiai iš­si­ruo­šė šal­tą, bet gra­žų tre­čia­die­nį, va­sa­rio 21-ąją – Tarp­tau­ti­nę gim­to­sios kal­bos die­ną. Su ke­tu­riais ma­ža­me­čiais ke­liau­ti nė­ra leng­va, vai­kai daž­nai pa­ko­re­guo­ja pla­nus, ta­čiau šiai šei­mai be­veik pa­vy­ko ne­nu­kryp­ti nuo su­si­dė­lio­to pir­mi­nio marš­ru­to – iš dvy­li­kos pla­nuo­tų ap­lan­ky­ti gat­vių jie nu­si­fo­tog­ra­fa­vo de­vy­nio­se.
Ap­si­lan­ky­ta Kau­ne, Gar­lia­vo­je, Ma­ri­jam­po­lė­je, Kal­va­ri­jo­je, Pil­viš­kiuo­se, Ša­kiuo­se, Jur­bar­ke, Tau­ra­gė­je, Ši­la­lė­je. Tie­sa, vė­lia­vė­lių li­ko ne­ma­žai, mat ke­lio­nė už­tru­ko (šei­ma na­mo po pir­mo­sios odi­sė­jos grį­žo tik apie 22 va­lan­dą), o su­te­mus ir vė­lai bels­tis į žmo­nių na­mus ne­la­bai man­da­gu. Pir­mo­ji vai­kų ga­min­ta tri­spal­vė bu­vo pa­do­va­no­ta Kal­va­ri­jo­je. Dvi­de­šim­to gat­vės na­mo du­ris ati­da­riu­si mo­te­ris su­si­ža­vė­ju­si klau­sė­si, ko­kia gra­ži idė­ja že­mai­čius at­vi­jo pas ją, pa­pa­sa­ko­jo, kaip kal­va­riš­kiai mi­nė­jo Lie­tu­vos šimt­me­tį ir lin­kė­jo ge­ros to­li­mes­nės ke­lio­nės.
Ne vi­sur pa­vy­ko įsi­am­žin­ti bū­tent prie dvi­de­šim­tu nu­me­riu pa­žen­klin­tų pa­sta­tų (kai kur gat­ve­lės bu­vo la­bia trum­pos, vos iki še­šio­li­kos pa­sta­tų, kai kur dvi­de­šim­tu nu­me­riu pa­žy­mė­ti pa­sta­tai „slė­pė­si“), ta­čiau Šed­vy­džiai ne­nu­si­mi­nė – įsi­am­žin­da­vo ten, kur bent gat­vės pa­va­di­ni­mas ma­tė­si.
Nors ap­ke­liau­ta tik treč­da­lis ob­jek­tų, šei­ma ti­ki­na, kad tai – ne odi­sė­jos pa­bai­ga. Jie mėgs­ta ke­liau­ti po Lie­tu­vą, tad, bū­da­mi ne­to­li dar ne­ap­lan­ky­tų mies­tų, bū­ti­nai už­suks, ras Va­sa­rio 16-osios gat­vę, o jei pa­si­seks – ir dvi­de­šim­tą nu­me­rį, ir įsi­am­žins. Ir vė­lia­vė­lių vi­sad ve­žio­sis, kad pa­do­va­no­ti ten gy­ve­nan­tiems ga­lė­tų.
Ben­drau­jant su šia jau­na, pi­lie­tiš­ka, pa­trio­tiš­ku­mu al­suo­jan­čia šei­ma ne­ju­čia at­min­ty iš­ky­la lie­tu­vių ra­šy­to­jo Ka­zio Bin­kio pje­sės „At­ža­ly­nas“ vei­kė­jo Ti­jū­no fra­zė: „Gra­žus at­ža­ly­nas au­ga“. Kad tik dau­giau mū­sų ša­ly­je to­kių at­ža­ly­nų...

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama