Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Susipažinkim! » Pla­te­lių jau­ni­mą su­vie­ni­jo „In­di­go“

Pla­te­lių jau­ni­mą su­vie­ni­jo „In­di­go“

Kai yra no­ro, ga­li­ma kal­nus nu­vers­ti. Tai įro­dė Pla­te­liuo­se gy­ve­nan­tis jau­ni­mas. Min­tis tu­rė­ti sa­vo klu­bą ne­tru­ko virs­ti tik­ru reiš­ki­niu – jau­ni žmo­nės, su­si­tel­kę krū­von, pui­kiai lei­džia lai­ką, or­ga­ni­zuo­ja ren­gi­nius. Jau­ni­mo klu­bas „In­di­go“ – lyg šei­ma, vie­ni­jan­ti ben­dra­min­čius. Taip tvir­ti­na klu­bo va­do­vė Ai­da Ru­pei­kie­nė ir vie­ni iš klu­bo ly­de­rių Man­tas Kau­nas bei Eg­lė Za­bi­ty­tė.

– Ko­kia Pla­te­lių jau­ni­mo klu­bo įsi­kū­ri­mo is­to­ri­ja? Kas bu­vo stei­gi­mo ini­cia­to­riai? Su ko­kiais sun­ku­mais su­si­dū­rė­te veik­los pra­džio­je?
Ai­da Ru­pei­kie­nė: Pla­te­lių uni­ver­sa­lus dau­gia­funk­cis cen­tras pra­dė­jo veik­ti 2013 me­tais. Vie­na iš veik­lų – mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų už­im­tu­mas, ne­for­ma­lu­sis švie­ti­mas. Pra­džio­je la­biau orien­ta­vo­mės į po­pa­mo­ki­nį vai­kų už­im­tu­mą, ta­čiau vė­liau su bu­

vu­sia Pla­te­lių gim­na­zi­jos auk­lė­ti­ne (tuo me­tu ėju­sia mo­kyk­los pre­zi­den­tės pa­rei­gas) Eg­le Vi­liū­te su­gal­vo­jo­me, kad rei­kia steig­ti jau­ni­mo klu­bą, ku­rio veik­los bū­tų orien­tuo­tos į jau­ni­mo už­im­tu­mą, ska­tin­tų ak­ty­viai da­ly­vau­ti vi­suo­me­nės gy­ve­ni­me, re­a­li­zuo­ti sa­vo idė­jas, leis­tų pa­gi­lin­ti ir prak­tiš­kai pri­tai­ky­ti ži­nias, įgy­tas veik­lų me­tu. Taip pat – ug­dy­ti pa­gar­bą ir to­le­ran­ci­ją ša­lia esan­tiems, ska­tin­tų ben­drau­ti ir ben­dra­dar­biau­ti dir­bant ko­man­do­je. Idė­jų, kaip veiks klu­bas, tu­rė­jo­me, bet pir­miau­sia rei­kė­jo pri­trauk­ti na­rių. Šio­je sri­ty­je daug dir­bo pa­tys mo­ki­niai, ku­riems la­bai rei­kė­jo šio klu­bo. Pra­džio­je bu­vo tik 8 na­riai, ru­de­nį pri­si­jun­gė 16 na­rių.
Man­tas Kau­nas: 2014 me­tų va­sa­rą mo­kyk­los pre­zi­den­tė Eg­lė Vi­liū­tė, vaikš­tant prie eže­ro, pa­siū­lė at­ei­ti į Pla­te­lių UDC ir kur­ti klu­bą su cen­tre dir­ban­čia va­do­ve Ai­da Ru­pei­kie­ne. Kai pa­klau­siau, kas iš to bus, sa­kė, kad ga­lė­si­me or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nius, šo­kius, nes Pla­te­liuo­se veik­los jau­ni­mui la­bai trū­ko. Pa­sa­kiau, kad ga­li­me pa­ban­dy­ti, ir 2014 me­tų rug­sė­jį ke­tu­rie­se at­ėjo­me į UDC, su­si­pa­ži­no­me su va­do­ve, pa­kal­bė­jo­me apie pla­nus. Klu­bas bu­vo įkur­tas A. Ru­pei­kie­nės, Eg­lės ir Ri­tos Vi­liū­čių ini­cia­ty­va. Iš pra­džių bu­vo ma­žai na­rių, tad kvie­tė­mės ar­ti­mus drau­gus, kla­sio­kus ir šiaip pa­žįs­ta­mus. Ži­no­ma, per lai­ką at­si­ra­do dau­giau na­rių, vie­ni per ki­tus kvie­tė­mės žmo­nių, ir klu­bas stip­riai pa­gau­sė­jo.
– Kiek na­rių klu­bas vie­ni­ja šian­dien? Kas už ką klu­be at­sa­kin­gas?
Ai­da: Šian­dien klu­be jau yra 31 na­rys: 15 Pla­te­lių gim­na­zi­jos mo­ki­nių, 7 stu­den­tai ir 9 iš Plun­gės at­va­žiuo­jan­tys mo­ki­niai. Aš esu ku­bo va­do­vė, pir­mi­nin­kė – As­ta Ru­gi­ny­tė, klu­bo ly­de­riai – Eg­lė Za­bi­ty­tė, Ri­ta Vi­liū­tė, Ak­vi­lė Au­gus­ti­nai­tė, Eri­ka Striau­pai­tė, Man­tas Kau­nas, Do­vy­das Al­mi­nas. Kai or­ga­ni­zuo­ja­me ren­gi­nius, jie pa­si­skirs­to dar­bus ir su­bu­ria ko­man­das.
Man­tas: Šiuo me­tu di­dži­ą­ją klu­bo na­rių da­lį su­da­ro pla­te­liš­kiai ar­ba jau­ni­mas iš ap­lin­ki­nių kai­mų, bet yra ir plun­giš­kių, at­vyks­tan­čių į Pla­te­lius. Klu­be kol kas ne­tu­ri­me hie­rar­chi­nės sis­te­mos, ne­sa­me pa­si­skirs­tę, kas už ką at­sa­kin­gas. Tie­siog su­si­rin­ki­me ap­ta­ria­mas ren­gi­nys, kas tu­ri rei­kia­mų įgū­džių ar re­sur­sų, ta­da su­si­skirs­to­ma į dar­bo gru­pes.
– Ko­dėl „In­di­go“? Kas klu­bo pa­va­di­ni­mo au­to­rius?
Ai­da: Pa­va­di­ni­mas ki­lo be­žiū­rint į at­ei­nan­čius mo­ki­nius, kiek jie vis­ko no­ri, ko­kie žin­gei­dūs, grei­ti ir kū­ry­bin­gi. In­di­go spal­va tu­ri daug at­spal­vių, to­kie yra ir na­riai. Jie tik at­ro­do pa­na­šūs, bet yra skir­tin­gi, įdo­mūs, veik­lūs, iš­ra­din­gi. To­dėl man ki­lo min­tis klu­bą pa­va­din­ti „In­di­go“.
Eg­lė Za­bi­ty­tė: In­di­go – tai daug mė­ly­nos spal­vos at­spal­vių ap­iman­tis pa­va­di­ni­mas, ku­ris tar­si at­spin­di mus. Esa­me skir­tin­gi, at­ei­na­me su sa­vais po­mė­giais, jaus­mais, iš­gy­ve­ni­mais, bet vi­si tam­pa­me lyg vie­na spal­va, tad tin­ka ben­dras pa­va­di­ni­mas – „In­di­go“.
– Ko­kia veik­la Pla­te­lių jau­ni­mas ga­li pa­si­gir­ti? Gal jau tu­ri­te tra­di­ci­jų, iš­skir­ti­nių ren­gi­nių?
Ai­da: Tu­ri­me tra­di­ci­nių ren­gi­nių. Vie­nas jų – He­lo­vy­no šven­tė, per ku­rią krikš­ti­ja­mi nau­ji klu­bo na­riai. Jau tre­čius me­tus vyks ren­gi­nys „In­di­go kar­ta“. Tai va­ka­ras prie lau­žo, bet be lau­žo. Su gy­va mu­zi­ka, dai­no­mis, „ener­džai­ze­riais“ ir šo­kiais. Ren­gi­niuo­se kon­cer­ta­vo gru­pės „Špuo­sus“ ir „Out­laud“, o šie­met sve­čiuo­sis „Hel­lo“. Pla­te­lių UDC jau­ni­mo klu­bas „In­di­go” su pa­ra­mos ir lab­da­ros fon­du „Ma­mų uni­ja“ jau tre­čius me­tus or­ga­ni­za­vo ge­ru­mo ak­ci­ją, skir­tą ko­vos su vė­žiu die­nai pa­mi­nė­ti „Pra­džiu­gin­ki­me ma­žas šir­de­les“, prie ku­rios jun­gia­si vi­sa Lie­tu­va. Vai­kai, jau­ni­mas, su­au­gu­sie­ji ga­mi­no ran­kų dar­bo do­va­nė­les li­go­niu­kams ir jų tė­ve­liams. Do­va­nė­lės nu­ke­lia­vo į Vil­niaus vai­kų li­go­ni­nės On­ko­he­ma­to­lo­gi­jos sky­rių ir Kau­no on­ko­lo­gi­jos vai­kų sky­rių. Taip pat par­da­vi­nė­jo­me at­vi­ru­tes, o su­rink­tos lė­šos ke­lia­vo į pa­ra­mos ir lab­da­ros fon­dą „Ma­mų uni­ja“.
Pa­te­liuo­se vyks­ta jau­ni­mo ki­no va­ka­rai, dis­ku­si­jos, kvie­čia­mi sve­čiai, sa­va­no­riai. Da­ly­va­vo­me ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo pro­gra­mo­se „At­rask sa­ve“ ir „Svei­ka­tos bokš­tas“, o šiuo me­tu vyk­do­me pro­gra­mą „Kū­ry­ba ir pra­mo­gų or­ga­ni­za­vi­mas“. Sve­čia­vo­mės

Rie­ta­vo jau­ni­mo cen­tre. Ši pa­žin­tis la­bai ma­lo­ni, kal­bė­jo­me apie ben­drus pro­jek­tus, ener­gi­jos sė­mė­mės „ener­džai­ze­riuo­se“ ir ki­tuo­se už­si­ė­mi­muo­se. „In­di­go“ kū­ry­bi­nė gru­pė da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me me­di­jų ir fo­to fil­mų fes­ti­va­lio „Stop Fra­me“ kon­kur­se „Ma­no ki­nas 2015“ su vi­deo kli­pu „Pla­te­liai – vie­ta, kur no­riu bū­ti“. Įsi­jun­gė­me į jau­ni­mo so­cia­li­za­ci­jos pro­jek­tą „Ma­no ir ta­vo mies­to le­gen­dos“, ku­rį or­ga­ni­za­vo VŠĮ „Edu­ka­ci­jos am­ba­sa­do­riai“. Pro­jek­to me­tu su­si­pa­ži­no­me su Kur­šė­nų jau­ni­mo cen­tro jau­ni­mu.
Eg­lė: Ga­lim pa­si­džiaug­ti, kad mū­sų su­kur­ta ak­ci­ja „Pra­džiu­gin­ki­me ma­žas šir­de­les“ pla­čiai iš­pli­to po Lie­tu­vos mies­tus ir mies­te­lius. Kas­met gau­na­me daug do­va­nų vai­kams, ku­rias iš­siun­čia­me vė­žiu ser­gan­tiems vai­ku­čiams ir jų tė­ve­liams. Tra­di­ci­ja ta­po ir mū­sų jau­ni­mo ren­gi­nys „In­di­go kar­ta“, ku­ris džiu­gi­na jau­kia at­mos­fe­ra, dai­no­mis, šo­kiais, žai­di­mais ir gy­va mu­zi­ka. Taip pat jau tre­čius me­tus prieš Ka­lė­das Pla­te­lių mies­te­lio cen­tre vyk­do­me ak­ci­ją, ku­rios me­tu vi­si ga­li fo­to­gra­fuo­tis prie fo­to sie­nos, vai­šin­tis ar­ba­ta ir me­duo­liais, šok­ti ir ben­drau­ti skam­bant ka­lė­di­nei mu­zi­kai.
– Ar „In­di­go“ pa­lai­ko ry­šius su ki­tais jau­ni­mo klu­bais?
Ai­da: Pa­lai­ko­me ry­šius su Rie­ta­vo jau­ni­mo cen­tru, Ša­tei­kių vai­kų die­nos cen­tru. Esa­me at­vi­ri vi­siems pa­siū­ly­mams.
Eg­lė: No­riai da­ly­vau­ja­me ki­tų jau­ni­mo klu­bų or­ga­ni­zuo­ja­muo­se ren­gi­niuo­se, ak­ci­jo­se.
– Iš kur se­mia­tės idė­jų, kad jū­sų veik­la bū­tų įdo­mi ir kel­tų kuo ge­res­nes emo­ci­jas?
Ai­da: Kiek­vie­nas na­rys at­ne­ša į klu­bą sa­vo spal­vą. Čia sten­gia­ma­si kiek­vie­ną at­skleis­ti, pa­ska­tin­ti, mo­ty­vuo­ti.
Man­tas: Ma­nau, mū­sų klu­bo cen­tras yra va­do­vė Ai­da, ku­ri su­ku­ria ma­lo­nią at­mos­fe­rą. Ji ne­ro­do, kad yra vir­šes­nė už klu­bo na­rius, o kai vi­si at­si­pa­lai­duo­ja, vis­kas vyks­ta daug pa­pras­čiau, ge­ros emo­ci­jos pa­lai­ko­mos sa­vai­me. Ren­gi­niams idė­jų gau­na­me iš va­do­vės, taip pat – iš klu­bo na­rių. O ge­ros emo­ci­jos gim­do ge­ras emo­ci­jas, tad ren­gi­niuo­se vi­sad bū­na links­ma.
Eg­lė: Pri­ta­riu, kad idė­jų ge­ne­ra­to­rė yra va­do­vė Ai­da, ta­čiau kiek­vie­nas „In­di­go“ na­rys taip pat at­si­ne­ša idė­jų, iš ku­rių at­si­ran­da la­bai šil­ti, juo­ko ir šyp­se­nų ku­pi­ni ren­gi­niai. Sten­gia­mės, kad ren­gi­niai ir veik­los su­do­min­tų, kel­tų tei­gia­mas emo­ci­jas tiek mums, tiek į ren­gi­nį at­vy­ku­siems žmo­nėms. Ma­nau, esa­me la­bai drau­giš­kas jau­ni­mo klu­bas, ku­ris pri­ima kiek­vie­ną ir lei­džia at­si­skleis­ti, pa­de­da per­lip­ti per bai­mes ir iš­anks­ti­nius įsi­ti­ki­ni­mus, tam­pa­me di­de­le šei­ma.
– Ko­kie ar­ti­miau­si klu­bo pla­nai?
Ai­da: Grei­tai vyks tre­čius me­tus or­ga­ni­zuo­ja­mas jau­ni­mo ren­gi­nys „In­di­go kar­ta“. Taip pat surengsime kon­fe­ren­ci­ją, ku­rios me­tu jau­ni­mas da­lin­sis ge­rą­ja pa­tir­ti­mi apie klu­bo, cen­tro, or­ga­ni­za­ci­jų veik­lą.
Eg­lė: No­ri­me dar la­biau plės­ti sa­vo ak­ci­ją „Pra­džiu­gin­ki­me ma­žas šir­de­les“. Taip pat svars­to­me ir apie „In­di­go kar­tos“ fes­ti­va­lį, ke­ti­na­me or­ga­ni­zuo­ti se­mi­na­rus, su­si­ti­ki­mus su ki­to­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis ir jau­ni­mo klu­bais
– Ačiū už po­kal­bį.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama