Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Susipažinkim! » „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kuo­se“ – Se­na­mies­čio mo­kyk­los sep­tin­to­kai!

„Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kuo­se“ – Se­na­mies­čio mo­kyk­los sep­tin­to­kai!

Šio sek­ma­die­nio Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los 7c kla­sės mo­ki­niai lau­kia ne­kan­trau­da­mi: tą die­ną per Lie­tu­vos na­cio­na­li­nį ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ka­na­lą bus ro­do­ma lai­da „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai“. Lai­da bus ypa­tin­ga, nes tarp da­ly­vių – ir šie moks­lei­viai su sep­tin­to­ku Mar­ty­nu Vil­niu­mi prie­ky­je! Kaip mū­siš­kiams se­kė­si sos­ti­nė­je, ką įdo­maus pa­ma­tė fil­ma­vi­mo už­ku­li­siuo­se – mie­lai pa­pa­sa­ko­jo pa­tys sep­tin­to­kai.

Lai­dos „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai“ fil­ma­vi­mas su moks­lei­viais iš Plun­gės vy­ko spa­lio 21 die­ną. Į Vil­nių Se­na­mies­čio mo­kyk­los sep­tin­to­kus ly­dė­jo šios įstai­gos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai Ra­sa Ston­kie­nė ir Juo­zas Griš­kus. Pas­ta­ra­sis 7c kla­sės vai­kus mo­ko ma­te­ma­ti­kos. Šiam pe­da­go­gui ir ki­lo min­tis, kad jo mo­ki­niai ga­lė­tų pa­ban­dy­ti su­da­ly­vau­ti at­ran­ko­je-kon­kur­se į mi­nė­tą lai­dą. Mo­ky­to­jo ini­cia­ty­vą sep­tin­to­kai pa­lai­kė. Du­ris į „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kų“ fil­ma­vi­mą jiems at­vė­rė elek­tro­ni­nės pra­ty­bos EMA (elek­tro­ni­nė mo­ky­mo­si ap­lin­ka). „Ma­te­ma­ti­kos pa­mo­ko­se mes jau an­tri me­tai nau­do­ja­me šias elek­tro­ni­nes pra­ty­bas. Jos mums la­bai pa­tin­ka, daž­niau­siai tai­ko­me na­mų dar­bams, vai­kai spren­džia, aš au­to­ma­tiš­kai pa­tik­ri­nu, kar­tais jau va­ka­re. Už­duo­tys čia pa­tei­kia­mos vaiz­džiai, už­da­vi­niai šiuo­lai­kiš­ki – tik­rai pui­ki pro­gra­ma. Ži­no­ma, tai kai­nuo­ja. Šie­met bu­vo­me ga­vę nuo­lai­dą, to­dėl vi­sa kla­sė la­bai sėk­min­gai ir grei­tai už­si­sa­kė­me pra­ty­bas. Jo­se at­si­ra­do skel­bi­mas ir kvie­ti­mas da­ly­vau­ti „Tūks­tant­me­čio vai­kų“ lai­dos fil­ma­vi­me. Man, kaip mo­ky­to­jui, iki nu­ro­dy­tos da­tos rei­kė­jo iš­tai­sy­ti ma­žiau­siai 100 dar­bų. Ta­da ga­vo­me tei­sę da­ly­vau­ti at­ran­ko­je. Vai­kų pa­klau­siau, ar no­ri. Jiems idė­ja pa­ti­ko. Pra­ėju­siais me­tais ir­gi bu­vo­me pa­reiš­kę no­rą da­ly­vau­ti, bet tą­kart ne­pa­si­se­kė. Šie­met su­lau­kė­me kvie­ti­mo at­va­žiuo­ti. Su tė­ve­lių pa­ra­ma pa­vy­ko suor­ga­ni­zuo­ti ke­lio­nę, ir su vai­kais bei pa­va­duo­to­ja Ra­sa vie­ną šeš­ta­die­nį iš­vy­ko­me į Vil­nių“, – pa­te­ki­mo į lai­dą niu­an­sus pa­aiš­ki­no

mo­ky­to­jas J. Griš­kus.
Prieš iš­vyk­da­mi į sos­ti­nę, sep­tin­to­kai tu­rė­jo nu­spręs­ti, kam pa­ti­kė­ti at­sto­vau­ti jų kla­sei lai­dos fil­ma­vi­me. Juk da­ly­vau­ti žai­di­me, kur var­žy­sis pa­tys pro­tin­giau­si sep­tin­to­kai (plun­giš­kiai iš­kart pa­te­ko į sep­tin­to­kų fi­na­lą – red. past.) – ne juo­kas! Nu­spręs­ta, kad Se­na­mies­čio mo­kyk­los gar­bę gins Mar­ty­nas Vil­nius.
Mar­ty­nas – kla­sės pir­mū­nas, olim­pia­di­nin­kas. „Ir ma­te­ma­ti­ko­je jis šio­je kla­sė­je yra stip­riau­sias“, – gi­ria mo­ki­nį J. Griš­kus. Pats Mar­ty­nas sa­ko su­ti­kęs su siū­ly­mu at­sto­vau­ti sa­vo kla­sei, džiau­gia­si ir pa­si­ro­dy­mu lai­do­je. „Na­muo­se la­biau jau­di­nau­si, nei at­si­dū­ręs sce­no­je, vi­sų dė­me­sio cen­tre. Ten jau­du­lio ne­be­bu­vo, tik kai pa­sa­kė, kad pra­de­da fil­muo­ti, vėl apė­mė. Anks­čiau ir­gi žiū­rė­da­vau šią lai­dą, to­dėl ži­no­jau, kaip vis­kas vyks­ta“, – sa­ko M. Vil­nius. Prieš vyk­da­mas fil­muo­tis Mar­ty­nas pa­pil­do­mai pa­si­skai­tė li­te­ra­tū­ros, pa­si­kar­to­jo in­for­ma­ci­ją apie lie­tu­vių au­to­rius, pa­si­nau­do­jęs spe­cia­lia lai­dos „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai“ mo­bi­li­ą­ja pro­gra­mė­le, ku­rios dė­ka ga­li­ma pa­re­pe­tuo­ti įgū­džius prieš žai­di­mą. „Mu­zi­ko­je jau­čiuo­si stip­res­nis, nes lan­kau me­no mo­kyk­lą, for­te­pi­jo­no kla­sę pas­ku­ti­niuo­sius me­tus, – sa­vo stip­ri­ą­ją pu­sę at­sklei­dė sep­tin­to­kas. – Iš­kri­tau lai­dos ant­ra­me eta­pe, iš vi­so yra trys eta­pai. Iš­ėjau lai­min­gas, džiau­giuo­si, kad pa­te­kau į ant­rą­jį eta­pą, o kad iš­kri­tau, ne­nu­si­mi­niau, nes pas­kui la­bai su­dė­tin­gi klau­si­mai bu­vo“, – pa­sa­ko­jo Mar­ty­nas. „Nie­kam gar­siai ne­sa­kiau, bet no­rė­jau, kad ne­lik­tu­me pas­ku­ti­niai“, – juo­kia­si lai­dos fil­ma­vi­mą pri­si­mi­nęs mo­ky­to­jas J. Griš­kus.
Kol Mar­ty­nas gy­nė Se­na­mies­čio mo­kyk­los gar­bę, jo kla­sio­kai drau­gą pa­lai­kė šūks­niais, plo­ji­mais, bu­vo pa­si­da­rę pla­ka­tą. Kai tu­ri to­kį už­nu­ga­rį, žais­ti žy­miai leng­viau! Da­ly­va­vi­mą lai­dos „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai“ fil­ma­vi­me M. Vil­niui pri­mins Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rės bei Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­dė­kos, rė­mė­jų do­va­nos, o 7c kla­sė ga­vo nuo­lai­dą įsi­gy­ti dar vie­nas EMA pra­ty­bas.
Iš­vy­ka į Vil­nių sep­tin­to­kams lei­do pa­ma­ty­ti, kaip vyks­ta dar­bas te­le­vi­zi­jo­je, su­si­do­mė­ję vai­kai ste­bė­jo fil­ma­vi­mo dar­bą, smal­su bu­vo ap­si­lan­ky­ti ir lai­dos stu­di­jo­je – ap­lin­ka čia kur kas pa­pras­tes­nė, nei ga­li pa­si­ro­dy­ti per te­le­vi­zo­rių.
Įspū­din­gą die­ną už­bai­gė ap­si­lan­ky­mas pra­mo­gų ir pre­ky­bos cen­tre. „O gal va­žiuo­ja­me ir vėl kur nors“, – sep­tin­to­ko Re­nal­do pa­siū­ly­mas grįž­tant na­mo tar­si api­ben­dri­no šią iš­vy­ką. Va­di­na­si, tai, ką vai­kai pa­ma­tė, pa­ty­rė, pa­li­ko įspū­dį. „Gal ir ki­tais me­tais da­ly­vau­si­me“, – ne­at­me­ta ga­li­my­bės sep­tin­to­kai ir jų mo­ky­to­jas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama