Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Susipažinkim! » Kli­ni­ko­je „Ave Me­di­ca“ – or­to­pe­do trau­ma­to­lo­go pa­slau­gos

Kli­ni­ko­je „Ave Me­di­ca“ – or­to­pe­do trau­ma­to­lo­go pa­slau­gos

Ko­vo mė­ne­sį Rie­ta­ve įsikūrusioje kli­ni­ko­je „Ave Me­di­ca“ pra­de­da dirb­ti gy­dy­to­jas or­to­pe­das trau­ma­to­lo­gas Ta­das Abel­kis, dir­ban­tis Klai­pė­dos Uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės Są­na­rių im­plan­ta­ci­jos sky­riu­je. Gy­dy­to­jas spe­cia­li­zuo­ja­si klu­bo ir ke­lio są­na­rių en­dop­ro­te­za­vi­me (są­na­rio kei­ti­mas) bei da­li­nio ke­lio są­na­rio en­dop­ro­te­za­vi­me. Tai at­lie­ka­ma anks­ty­vo­je są­na­rio ar­tro­zės sta­di­jo­je, kai kei­čia­ma tik pa­žeis­to­ji są­na­rio da­lis. T. Abel­kis taip pat at­lie­ka ko­re­guo­jan­či­ą­sias pė­dos kau­liu­kų de­for­ma­ci­jų ope­ra­ci­jas.

Gy­dy­to­jas nuo­lat gi­li­na tu­ri­mas ži­nias pro­fe­si­niuo­se mo­ky­muo­se Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je. Per pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus da­ly­va­vo sta­žuo­tė­se JAV, Šve­di­jo­je, Aust­ri­jo­je.
„Ave Me­di­ca“ cen­tre gy­dy­to­jas T. Abel­kis kon­sul­tuos pa­cien­tus dėl ar­tro­zės pa­žeis­tų ke­lio ir klu­bo są­na­rių, pė­dų de­for­ma­ci­jų gy­dy­mo ga­li­my­bių, re­ko­men­duos tin­ka­miau­sius gy­dy­mo me­to­dus, ku­rie ga­li bū­ti tiek ope­ra­ci­nio, tiek kon­ser­va­ty­vaus me­di­ka­men­ti­nio po­bū­džio, pri­klau­so­mai nuo są­na­rio pa­žei­di­mo laips­nio. Esant po­rei­kiui, pa­cien­tai bus re­gist­ruo­ja­mi į ei­lę Vals­ty­bi­nė­je li­go­nių ka­so­je są­na­rio en­dop­ro­te­zui gau­ti.
At­vy­kus į kon­sul­ta­ci­ją, re­ko­men­duo­ja­ma tu­rė­ti skau­dan­čio są­na­rio rent­ge­no nuo­trau­kas ar­ba bran­duo­li­nio mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so ty­ri­mo vaiz­dus. Kon­sul­ta­ci­jos bus tei­kia­mos kar­tą per mė­ne­sį nuo ko­vo 16 die­nos. Rei­ka­lin­ga iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja tel.: (8 448) 42 600, +370 673 72 001.
Kliniką „Ave Medica rasite adresu Plungės g. 31-3, Rietavas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama