Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Susipažinkim! » „Bū­ti „moks­liu­ku“ nė­ra blo­gai“

„Bū­ti „moks­liu­ku“ nė­ra blo­gai“

Žy­gi­man­tas Stong­vi­las – „Sau­lės“ gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tas. Kai kiti dvyliktokai vis daž­niau kal­ba apie ar­tė­jan­čius eg­za­mi­nus ir lau­kian­čius iš­šū­kius, Žy­gi­man­tas iš­lie­ka ra­mus, per­ne­lyg ne­si­jau­di­na. „Dar yra lai­ko iš­mok­ti, jei ko ne­ži­nai“, – sa­ko jis. „Leng­va jam kal­bė­ti“, – tur­būt gal­vo­ja vai­ki­no ben­drak­la­siai. Juk Žy­gi­man­tas – įvai­rių olim­pia­dų pri­zi­nin­kas, pa­žan­giau­sias gim­na­zi­jos mo­ki­nys: pir­mą pus­me­tį šio abi­tu­rien­to ži­nios iš vi­sų dis­cip­li­nų įver­tin­tos de­šim­tu­kais. Yra kuo di­džiuo­tis!

„Tik de­šim­to­je kla­sė­je dar bu­vau pa­sie­kęs to­kį moks­lo vi­dur­kį“, – su šyp­se­na sa­ko Žy­gi­man­tas. Ta­čiau, kiek sa­ve pa­me­na, vi­sa­da bu­vo tarp tų, ku­rie mo­ko­si pui­kiai ir sie­kia aukš­čiau­sių re­zul­ta­tų. Vai­ki­nas dė­kin­gas tė­vams už pa­lai­ky­mą ir ska­ti­ni­mą, o šie, na­tū­ra­lu, be ga­lo di­džiuo­ja­si pro­tin­gu sū­nu­mi. „Tė­vai tik­rai la­bai džiau­gia­si ir vi­siems gi­ria­si ma­no pa­sie­ki­mais, kar­tais dėl to net ne­jau­ku“, – pri­si­pa­žįs­ta Žy­gi­man­tas.
Kuk­laus ir ra­maus jau­nuo­lio įvaiz­dis sle­pia mo­ty­vuo­tą, pa­rei­gin­gą ir tiks­lo sie­kian­čią as­me­ny­bę. Žy­gi­man­tas sako, kad dar ma­žas bū­da­mas vis­kuo do­mė­jo­si ir sie­kė bū­ti ge­riau­sias. No­ras pir­mau­ti at­si­sklei­dė pra­di­nė­se kla­sė­se, įsi­trau­kus į Plun­gės jau­nų­jų šach­ma­ti­nin­kų bū­re­lio veik­lą. „Ten kiek­vie­ną die­ną tar­pu­sa­vy­je žais­da­vo­me šach­ma­tais, vie­šai skelb­da­vo ge­riau­sius, o aš la­bai no­rė­da­vau to­kiu bū­ti, jei ne­pa­si­sek­da­vo, liū­dė­da­vau“, – pri­si­mi­nęs vai­kys­tę, kal­ba aš­tuo­nio­lik­me­tis. Ta­čiau nė­ra to blo­go, kas ne­iš­ei­tų į ge­ra – kiek­vie­nas pra­lai­mė­ji­mas su­teik­da­vo pa­pil­do­mos mo­ty­va­ci­jos ju­dė­ti pir­myn. Sie­kis bū­ti tarp ge­riau­siai ver­ti­na­mų iš­li­ko iki šiol. „Ge­rą mo­ky­mą­si aš su­pran­tu kaip pa­rei­gą“, – pa­aiš­ki­na Žy­gi­man­tas.
Ž. Stong­vi­las – įvai­rių olim­pia­dų da­ly­vis ir lai­mė­to­jas. Jo pa­var­dė – tarp sau­sio mė­ne­sį vy­ku­sių ra­jo­ni­nių olim­pia­dų pri­zi­nin­kų. Žy­gi­man­tas sa­vo am­žiaus gru­pė­je už­ėmė an­trą vie­tą lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros olim­pia­do­je, tre­čią – che­mi­jos olim­pia­do­je. Sėk­min­gai pa­si­ro­dė ir ma­te­ma­ti­kos olim­pia­do­je, kur iš­ko­vo­jo tei­sę at­sto­vau­ti Plun­gės ra­jo­nui res­pub­li­ki­nė­je olim­pia­do­je. Vai­ki­nas pri­si­pa­žįs­ta, kad ma­te­ma­ti­kos olim­pia­do­se da­ly­vau­ja nuo pra­di­nių kla­sių, o ki­to­se – tik pra­dė­jęs mo­ky­tis „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je (10 kla­sių Žy­gi­man­tas bai­gė Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je – aut. past.). „Nors da­ly­vau­ju įvai­rio­se olim­pia­do­se, ta­čiau la­biau orien­tuo­juo­si į fi­zi­ką, ma­te­ma­ti­ką, in­for­ma­ti­ką – man tie da­ly­kai ir se­ka­si, ir la­biau­siai pa­tin­ka“, – pri­si­pa­žįs­ta abi­tu­rien­tas. Žy­gi­man­tas džiau­gia­si tu­rė­da­mas ga­li­my­bę pa­si­tik­rin­ti sa­vo ži­nias įvai­riuo­se kon­kur­suo­se. Olim­pia­do­se pa­pras­tai ten­ka im­tis už­duo­čių, ku­rios ski­ria­si nuo įtrauk­tų į mo­kyk­los pro­gra­mą, ta­čiau tai – la­bai ge­ra pa­tir­tis ir bū­das su­ži­no­ti daug nau­jo, pa­ska­ti­ni­mas do­mė­tis pla­čiau.
Pa­sak Ž. Stong­vi­lo, bū­ti „moks­liu­ku“ nė­ra blo­gai, gal­būt anks­čiau to­kia eti­ke­tė tu­rė­jo nei­gia­mą at­spal­vį, ta­čiau jam ne­te­ko pa­tir­ti ben­dra­am­žių pa­šai­pų ar ne­ma­lo­nių re­pli­kų dėl stro­pu­mo. Jie džiau­gia­si tu­rė­da­mi kla­sė­je pir­mū­ną – rei­ka­lui esant, Žy­gi­

man­tas ne­at­si­sa­ko pa­gel­bė­ti ki­tiems.
Jei ma­no­te, kad no­rė­da­mas tap­ti pir­mū­nu, Žy­gi­man­tas tik ir sė­di prie kny­gų, – klys­ta­te. Kaip tvir­ti­na vai­ki­nas, pa­pil­do­mai jis pa­pras­tai ne­si­ruo­šia, ne­sam­do ko­re­pe­ti­to­rių, tie­siog vi­sa­da sten­gia­si vis­ką at­lik­ti ge­rai. O kai įde­di daug pa­stan­gų, ga­li­ma džiaug­tis ir re­zul­ta­tais. Ne­pai­sant pui­kių moks­lo re­zul­ta­tų, Žy­gi­man­tas sa­ve va­di­na... tin­gi­niu. „Vi­sa­da už­duo­tis at­lie­ku pas­ku­ti­nę die­ną, net­gi na­mų dar­bus pri­si­ruo­šiu da­ry­ti tik vė­lai va­ka­re“, – šypsosi jis.
Ž. Stong­vi­las – ir Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­nis. Čia mo­ko­si nuo ket­vir­tos kla­sės – gro­ja tri­mi­tu pas mo­ky­to­ją Ar­tū­rą Ur­nie­žių. Jau yra bai­gęs pa­grin­di­nį kur­są, šiuo me­tu mo­ko­si iš­plės­ti­nia­me (pa­pil­do­mai tu­ri gi­ta­ros pa­mo­kų). „Kai daug lai­ko sky­riau mu­zi­kai, sun­ku jos at­si­sa­ky­ti“, – kal­ba Žy­gi­man­tas. Vai­ki­nas pri­si­pa­žįs­ta, kad mu­zi­ka­vi­mas yra la­bai svar­bi jo gy­ve­ni­mo da­lis, net nuo moks­lų pail­si gro­da­mas. Ir šio­je sri­ty­je pa­šne­ko­vas tu­ri kuo pa­si­gir­ti: kar­tu su A. Ur­nie­žiaus pu­čia­mų­jų an­sam­bliu „Pa­dū­kė­liai“ yra pel­nęs ne vie­ną lau­re­a­to di­plo­mą. „Da­bar lau­kia kon­kur­sas „Pa­va­sa­rio tri­mi­tai“, rei­kės va­žiuo­ti ir į kon­kur­są Lie­po­jo­je“, – da­li­ja­si pla­nais gim­na­zis­tas. Žy­gi­man­tas gro­ja gi­ta­ra ir „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mu­zi­kos gru­pė­je „Ant­ras dub­lis“. Tik pra­ėju­sią va­sa­rą su­si­bū­ręs mu­zi­ka­lių gim­na­zis­tų ko­lek­ty­vas ga­li pa­si­gir­ti ne­se­niai vy­ku­sia­me jau­ni­mo mu­zi­kos kon­kur­se „Gar­syn“ gru­pių ka­te­go­ri­jo­je už­im­ta tre­čia vie­ta. „Tė­vai ste­bi­si, iš kur ma­no mu­zi­ki­niai ga­bu­mai, nes jie pa­tys ypa­tin­gų ge­bė­ji­mų šio­je sri­ty­je ne­tu­ri“, – šyp­so­si vai­ki­nas.
„Ma­ma kaž­ka­da la­bai no­rė­jo, kad bū­čiau dak­ta­ras“, – pra­si­ta­ria Žy­gi­man­tas, pa­klaus­tas apie at­ei­ties pla­nus. Grei­čiau­siai šis ma­mos no­ras ne­iš­si­pil­dys. Nors Žy­gi­man­tas dar nė­ra nu­spren­dęs, kur ir ką stu­di­juos, ta­čiau pa­si­rin­ki­mas, ti­kė­ti­na, bus su­si­jęs su tiks­liai­siais moks­lais – ma­te­ma­ti­ka, fi­zi­ka, in­for­ma­ti­ka. „Fi­zi­ką rink­čiaus, nes šis da­ly­kas man ge­rai se­ka­si ir la­bai pa­tin­ka, o in­for­ma­ti­ką – dėl di­des­nių per­spek­ty­vų“, – dės­to gim­na­zis­tas. Vi­lio­ja Vil­niaus uni­ver­si­te­tas. Ap­si­spręs­ti pa­dės ir eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai, nors, jau­nuo­lio ma­ny­mu, bai­gia­mie­ji eg­za­mi­nai – dau­giau sėk­mės da­ly­kas, jie pa­ro­do, ką žmo­gus mo­ka duo­tuo­ju mo­men­tu: „Ga­li­ma iš tik­rų­jų da­ly­ką iš­ma­ny­ti la­bai ge­rai, ta­čiau stre­sas ir jau­du­lys kartais su­truk­do ge­rai pa­si­ro­dy­ti“.
Ti­ki­mės, kad Žy­gi­man­tui sėk­mės ne­pri­trūks, ir jo pa­var­dė pui­kuo­sis tarp bran­dos eg­za­mi­nų šim­tu­ki­nin­kų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama