Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Susipažinkim! » Ag­nė Pie­pa­liū­tė: „No­rė­tų­si, kad gim­na­zis­tai bū­tų ak­ty­ves­ni“

Ag­nė Pie­pa­liū­tė: „No­rė­tų­si, kad gim­na­zis­tai bū­tų ak­ty­ves­ni“

Plun­giš­kė Ag­nė Pie­pa­liū­tė už­au­gu­si sva­jo­jo tap­ti pi­lo­te ar­ba... pre­zi­den­te. Nors pi­lo­tuo­ti lėk­tu­vo šiai mer­gi­nai kol kas ne­te­ko, ta­čiau ki­ta sva­jo­nė tik­rai iš­si­pil­dė. Ag­nė – pre­zi­den­tė! Tie­sa, kol kas „tik“ Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mo­ki­nių, ta­čiau net ne­abe­jo­ja­me, kad at­ei­ty­je jos lau­kia ne ką pra­stes­ni iš­šū­kiai. Ag­nė – žin­gei­di, mo­ty­vuo­ta, tvir­tą sa­vo nuo­mo­nę tu­rin­ti IIc kla­sės gim­na­zis­tė. Še­šio­lik­me­tė pa­kei­tė iki tol gim­na­zi­jos pre­zi­den­to pa­rei­gas ėju­sį abi­tu­rien­tą Mo­des­tą Šal­tu­pį ir ko­vo 31 die­ną bu­vo inau­gu­ruo­ta nau­ją­ja „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mo­ki­nių pre­zi­den­te. Apie nau­jas pa­rei­gas ir lau­kian­čius iš­šū­kius ir šis po­kal­bis.

– Ag­ne, svei­ki­na­me ta­pus gim­na­zi­jos mo­ki­nių pre­zi­den­te. Ką tau reiš­kia šios pa­rei­gos?
– Įdo­miau­sia, gal­būt ir sma­giau­sia, kad rin­ki­muo­se ne­tu­rė­jau kon­ku­ren­tų – bu­vau vie­nin­te­lė kan­di­da­tė. Gal dėl to ir jau­du­lio di­de­lio ne­bu­vo. Ką man reiš­kia šios pa­rei­gos? Man jos tik­rai reiš­kia daug, nors gal kai kam tai ir at­ro­do nie­ko ver­tas da­ly­kas. Ei­da­ma šias pa­rei­gas, tik­rai steng­siuo­si įro­dy­ti, kad jos yra svar­bios, kad su šio­mis pa­rei­go­mis tik­rai daug ką ga­li­ma nu­veik­ti. Aiš­ku, gai­la, kad gim­na­zis­tai yra pa­sy­vūs ir ne­įsi­trau­kia į mo­kyk­los veik­lą, net ne­ži­nau, kaip tai rei­kė­tų pa­aiš­kin­ti, gal mo­ki­niai tu­ri la­bai daug ki­tų pa­pil­do­mų veik­lų, bū­re­lių, bet ti­kiu, kad per ka­den­ci­ją man pa­vyks su­ak­ty­vin­ti mū­sų mo­kyk­los ben­druo­me­nę. Nors gim­na­zi­jo­je mo­kau­si tik nuo de­vin­tos kla­sės, ta­čiau už­te­ko lai­ko „ap­šil­ti ko­jas“, su­si­pa­žin­ti su mo­kyk­los ben­druo­me­ne, ku­ri, ga­liu pa­sa­ky­ti, yra la­bai ben­druo­me­niš­ka ir šil­ta.

– Kas pa­ska­ti­no da­ly­vau­ti mo­kyk­los pre­zi­den­to rin­ki­muo­se?
– Pa­ska­ti­no tai, kad man tai at­ro­do tik­rai svar­bios pa­rei­gos. To­kia at­sa­ko­my­bė tik­rai nė­ra pa­pras­tas da­ly­kas. Gal­būt ap­si­spręs­ti da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se pa­dė­jo ir vai­kys­tės sva­jo­nė – kol ki­tos drau­gės no­rė­jo už­au­gu­sios bū­ti šo­kė­jo­mis ar dai­ni­nin­kė­mis, aš la­bai no­rė­jau bū­ti pi­lo­te ar­ba pre­zi­den­te. Tai­gi da­ly­va­vi­mas rin­ki­muo­se ir ta­pi­mas gim­na­zi­jos mo­ki­nių pre­zi­den­te – tar­si sva­jo­nės iš­si­pil­dy­mas.
– Gal ga­li pa­si­da­lin­ti pla­nais, ko­kius dar­bus ruošėsi įgy­ven­din­ti bū­da­ma gim­na­zi­jos pre­zi­den­te? Koks bus pa­grin­di­nis ta­vo sie­kis ei­nant šias pa­rei­gas?
– Ma­no pa­grin­di­nis tiks­las – su­kur­ti ino­va­ty­vią, kaip jau mi­nė­jau, ak­ty­ves­nę mo­ki­nių ben­druo­me­nę. No­rė­tų­si, kad pa­vyk­tų įgy­ven­din­ti idė­ją „Nau­jas mė­nuo – nau­jas sve­čias“, kad pri­trauk­tu­me pas sa­ve ar­čiau, pa­vyz­džiui, Vil­nių, kad ne mes va­žiuo­tu­me pas juos į uni­ver­si­te­tus, o jie daž­niau at­va­žiuo­tų. Taip pat no­rė­tų­si pa­lies­ti klau­si­mą ir dėl kla­sės va­lan­dė­lės ko­ky­bės ge­ri­ni­mo, nes kla­sės va­lan­dė­lę tik­rai ga­li­me iš­nau­do­ti žy­miai pro­duk­ty­viau da­li­jan­tis mums rei­ka­lin­ga svar­bia in­for­ma­ci­ja. Kaip pro­ble­mą ma­tau ir tai, kad ko­ri­do­riuo­se ne­tu­ri­me pa­kan­ka­mai suo­liu­kų. Gal ir ne es­mi­nis da­ly­kas, ta­čiau mo­ki­niams jis ak­tu­a­lus. Gim­na­zi­jos ap­lin­kos ge­ri­ni­mas – la­bai svar­bus ir reikš­min­gas da­ly­kas. Jei no­ri­me po­ky­čių, tie­siog keis­ki­me! Kai yra ben­dra­dar­bia­vi­mas tarp gim­na­zi­jos mo­ky­to­jų, ad­mi­nist­ra­ci­jos, mo­ki­nių, re­zul­ta­tai vi­suo­met ge­res­ni. Pa­tir­tis, mo­ty­va­ci­ja, jau­nat­viš­ku­mas – vis­kas su­si­jun­gia ir tik­rai ta­da ga­li­me pa­da­ry­ti la­bai di­de­lius dar­bus.
– Gim­na­zi­jos mo­ki­nių pre­zi­den­tas, ta­vo nuo­mo­ne, tu­ri pa­kan­ka­mai sver­tų ir ga­li­my­bių, kad ga­lė­tų įgy­ven­din­ti už­si­brėž­tus tiks­lus? Kas bus di­džiau­si ta­vo pa­gal­bi­nin­kai?
– Tai pri­klau­so nuo pa­ties žmo­gaus, kiek jis tu­ri sa­vy­je mo­ty­va­ci­jos, už­si­brė­ži­mo, kiek pats no­ri kaž­ką da­ry­ti. Ma­nau, kad tu­riu šias sa­vy­bes ir tik­rai ne­ke­ti­nu bū­ti tik „po­pie­ri­nė“ mo­ki­nių pre­zi­den­te. Apie nu­veik­tus dar­bus gal dau­giau ga­lė­siu pa­pa­sa­ko­ti po me­tų. Džiu­gu, kad „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je tik­rai yra at­si­žvel­gia­ma į mo­ki­nių no­rus, pa­sta­bas. Ma­no pa­gal­bi­nin­kai, ti­kiuo­si, bus drau­gai, bendraklasiai ir vi­sa gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė. Ži­no­ma, di­džiau­sios pa­gal­bos ti­kiuo­si iš mo­ki­nių par­la­men­to: kiek­vie­nos kla­sės at­sto­vas kar­tu su pre­zi­den­tu ir su­da­ro gim­na­zi­jos mo­ki­nių sa­vi­val­dą.
– Be nau­jų – gim­na­zi­jos pre­zi­den­tės – pa­rei­gų tu­ri ne­ma­žai ir ki­tos veik­los, su­si­ju­sios su sa­va­no­rys­te. Gal ga­li pla­čiau apie tai pa­pa­sa­ko­ti?
– Nuo pra­ėju­sių me­tų sa­va­no­riau­ju Plun­gės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­re. Šiuo me­tu šią sa­va­no­rys­tę esu kiek pri­stab­džiu­si, at­si­ra­do ne­ma­žai ki­tos pa­pil­do­mos veik­los: bai­gia­mie­ji me­tai Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je, kur lan­kau gi­ta­ros kla­sę, šiuo me­tu dar pa­si­ren­gi­mas ar­tė­jan­čiam gim­na­zi­jos ju­bi­lie­ji­niam ren­gi­niui – dar­bo yra. Bet sa­va­no­riau­ti svei­ka­tos biu­re tik­rai pa­tin­ka. Šios įstai­gos pa­grin­di­nis tiks­las yra vyk­dy­ti pre­ven­ci­nes veik­las, už­ker­tant ke­lią li­goms. Man ten­ka da­ly­vau­ti

įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se, pa­gel­bė­ti ma­ke­tuo­jant lanks­ti­nu­kus, pro­gra­mė­les ir pan. Sa­va­no­riau­da­mas at­sklei­di sa­vo įgū­džius, juos to­bu­li­ni, ben­dra­dar­biau­ji su su­au­gu­sias žmo­nė­mis, tam­pi „lanks­tes­nis“. Va­sa­rą ti­kiuo­si vėl ak­ty­viai įsi­lie­ti į sa­va­no­rys­tės veik­lą svei­ka­tos biu­re.
– Kas ta­ve ska­ti­na da­ly­vau­ti po­pa­mo­ki­nė­je veik­lo­je, bū­ti ak­ty­via ir vi­suo­me­niš­ka mer­gi­na? Juk daug pa­pras­čiau ir leng­viau bū­ti ei­li­ne gim­na­zis­te, kam rei­ka­lin­gi to­kie daug lais­vo lai­ko rei­ka­lau­jan­tys iš­šū­kiai?:)
– Ži­no­te, žmo­gus, ku­ris no­ri dau­giau, ti­ki­si dau­giau pa­siek­ti, pri­va­lo dirb­ti dau­giau. Kar­tais rei­kia ne­bi­jo­ti iš­ei­ti iš kom­for­to zo­nos. Bū­ti pa­pras­tu gim­na­zis­tu tik­rai bū­tų pa­pras­čiau, bet ar tai yra gy­ve­ni­mo sie­kis? Esu žmo­gus, ku­ris mėgs­ta iš­šū­kius, ku­ris kar­tais no­sį ki­šą ten, kur ne­rei­kia, ta­čiau man rei­kia veik­los, rei­kia kaž­ką da­ry­ti, dirb­ti, nes ne­pa­tin­ka sė­dė­ti. Vis­kas, ką da­rau, yra ma­no pa­čios spren­di­mai ir pa­si­rin­ki­mai. Nie­kas ne­ver­čia ma­nęs kaž­ko da­ry­ti. Vi­sas gy­ve­ni­mas, ap­lin­ka, ku­ri ma­ne su­pa, ska­ti­na bū­ti ak­ty­via. Šiuo­lai­ki­nis pa­sau­lis rei­ka­lau­ja iš ta­vęs dau­giau, ne­pa­kan­ka vien pa­baig­ti mo­kyk­lą ge­rais pa­žy­miais, vis la­biau ver­ti­na­mas ge­bė­ji­mas ko­mu­ni­kuo­ti, ben­druo­me­niš­ku­mas. Šiuo­lai­ki­nis žmo­gus tu­ri bū­ti lanks­tus.
– Šian­dien – gim­na­zi­jos mo­ki­nių pre­zi­den­tė, at­ei­ty­je – gal­būt... Lie­tu­vos pre­zi­den­tė. Ko­kius pla­nus ku­ri at­ei­čiai?
– Ma­no at­ei­ties sie­kiai ir pla­nai kol kas dar nė­ra la­bai aiš­kūs. Kei­čia­si no­rai, ta­čiau tvir­tai ži­nau, kad at­ei­tį no­riu sie­ti su Lie­tu­va, no­riu lik­ti Lie­tu­vo­je, la­bai my­liu sa­vo ša­lį ir Plun­gę. Šiuo me­tu la­bai pa­tin­ka pro­gra­ma­vi­mas, bet tik­rai ne­ži­nau, ar tai bus ma­no pa­si­rink­tų stu­di­jų kryp­tis. Prieš me­tus no­rė­jau bū­ti me­di­ke. Nors ne­su moks­lo pir­mū­nė (ja bu­vau tik penk­to­je kla­sė­je), ta­čiau yra ne­ma­žai dis­cip­li­nų, ku­rios se­ka­si ir pa­tin­ka. Bio­lo­gi­ja – vie­na jų. Taip pat do­miuo­si ir po­li­ti­kos ak­tu­a­li­jo­mis, nes tai, kas vyks­ta da­bar, nu­lems kaip mes gy­ven­sim ir kas bū­sim kai su­aug­sim. Kas vyks­ta da­bar, ku­ria mū­sų at­ei­tį, o at­ei­tis esa­me mes – jau­ni­mas.
– Ačiū už po­kal­bį.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama