Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Susipažinkim!

„Gy­ve­ni­mas sve­čio­je ša­ly­je – lyg sė­dė­ji­mas sve­ti­ma­me ve­ži­me...“

Per di­dži­ą­sias šven­tes lyg paukš­čiai į gim­tą­jį liz­dą – į Lie­tu­vą – su­grįž­ta emig­ran­tai. Atos­to­gas jie ga­lė­tų leis­ti ži­no­muo­se, po­il­siau­to­jų pa­mėg­tuo­se ku­ror­tuo­se, ta­čiau šei­mos, ar­ti­mų­jų il­ge­sys trauk­te trau­kia į gim­ti­nę. Vi­sa­da, kai tik ga­li, į Rie­ta­vą su­grįž­ta ir An­gli­jo­je dir­ban­tis Vy­tau­tas Bud­gi­nas: dvi­de­šimt ket­ve­rių me­tų vy­rui pa­sau­ly­je nė­ra mie­les­nio kam­pe­lio už tą, ku­ria­me li­kę jo ar­ti­mie­ji. Emig­ran­tas pui­kiai įsi­kū­rė sve­čio­je ša­ly­je – iš­mo­ko kal­bą, tu­ri ge­rą dar­bą, su­si­ra­do drau­gų, bet jo šir­dis vis dar gim­ti­nė­je.

My­li­mas ke­tu­rių šei­mos kar­tų

Ly­giai prieš šim­tą me­tų, ko­vo 7 die­ną, vie­no­je mos­tai­tiš­kių šei­mo­je gi­mė tre­čias vai­kas, ku­rį tė­vai pa­va­di­no Liu­du. Jei Die­vas leis, tas pats Liu­das su ke­tu­rio­mis sa­vo pa­li­kuo­nių kar­to­mis šį sa­vait­ga­lį švęs gar­bin­gą ju­bi­lie­jų: iš pra­džių baž­ny­čio­je bus au­ko­ja­mos mi­šios už vi­są gi­mi­nę, o jau pas­kui sės ir prie vai­šių sta­lo.

Po Pla­te­lius lai­go pa­sau­lio čem­pio­nas Za­fi­ras

Iš pus­šim­čio pa­čių gra­žiau­sių trum­pap­lau­kių veng­rų viž­lų pa­sau­lio čem­pio­na­to lai­mė­to­ju bu­vo iš­rink­tas Jo­li­tos Glam­boc­kai­tės šuo Za­fi­ras. „Tai – di­de­lis mū­sų vai­kas, la­bai mėgs­tan­tis dė­me­sį, pa­ro­das ir pa­gy­ras“, – su šyp­se­na vei­de apie sa­vo au­gin­ti­nį kal­bė­jo šiuo me­tu Pla­te­liuo­se gy­ve­nan­ti mo­te­ris. Šu­nų veis­ly­no „Ber­žo­ras“ sa­vi­nin­kė šian­dien tu­ri pen­kis viž­lus, ke­tu­ris lab­ra­do­rus, de­šimt jau­nik­lių ir dar ke­le­tą pri­glaus­tų pa­mes­ti­nu­kų.

Mei­lė iš pir­mo žvilgs­nio – vi­sam gy­ve­ni­mui

„Nie­kam ta­vęs ne­ati­duo­čiau“, – ir po 60-ies ben­dro gy­ve­ni­mo me­tų, tą pa­čią va­sa­rio 19 die­ną, kaip ir 1955-ai­siais, švel­niai žiū­rė­da­mi vie­nas ki­tam į akis, am­ži­ną mei­lę dar kar­tą su­si­rin­ku­sių­jų aki­vaiz­do­je iš­pa­ži­no Stal­gė­nuo­se gy­ve­nan­tys Ge­no­vai­tė ir Vi­lius Glio­že­riai. Dei­man­ti­nių ves­tu­vių pro­ga juos svei­ki­no duk­ros, anū­kai ir pro­anū­kiai, ar­ti­miau­si gi­mi­nai­čiai. Pa­svei­kin­ti su­kak­tu­vi­nin­kų at­vy­ko ir Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis bei Stal­gė­nų se­niū­nas Arū­nas Jur­kus.

Ka­rū­nuo­ti auk­si­niais vai­ni­kais

Per Tri­jų ka­ra­lių šven­tę Vil­niu­je, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me mu­zie­ju­je, bu­vo pa­gerb­ti tra­di­ci­nio, jau de­šim­to­jo, res­pub­li­ki­nio „Auk­so vai­ni­ko“ kon­kur­so da­ly­viai, o lau­re­a­tų gal­vos sim­bo­liš­kai ka­rū­nuo­tos auk­so vai­ni­kais. Auk­so vai­ni­ką į Plun­gę šie­met vėl par­ve­žė An­ta­nas Vaš­kys, ma­žą­jį auk­so vai­ni­kė­lį – Vy­tas Jau­gė­la. Pir­ma­die­nį me­ni­nin­kams už Plun­gės var­do gar­si­ni­mą pa­dė­ko­jo Sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.

Kai 16-me­tei leng­viau kil­no­ti štan­gą, nei vaikš­čio­ti su aukš­ta­kul­niais...

Ji ne­sun­kiai ga­li už­si­vers­ti bul­vių mai­šą ant nu­ga­ros ar pa­si­čiu­pu­si kir­vį pri­skal­dy­ti krū­vą mal­kų. Ga­li ro­vi­mo ir stū­mi­mo bū­du iš­kel­ti to­kius svo­rius, ku­rie jos am­žiaus jau­nuo­liams daž­nai bū­na ne­įvei­kia­mi. Plun­giš­kė Ro­si­ta Kri­ko­ti­na – la­bai stip­ri ir iš­tver­min­ga mer­gi­na, ne­vel­tui pel­niu­si Lie­tu­vos sun­kio­sios at­le­ti­kos čem­pio­nės ti­tu­lą. Me­tams bai­gian­tis, jos pa­var­dę Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras įra­šė ir į Plun­gės ra­jo­no ge­riau­sių spor­ti­nin­kų są­ra­šą.

„Sva­jok­liai“ ne tik sva­jo­ja

Vi­sa, kas gra­žiau­sia pa­sau­ly­je, at­ei­na iš mū­sų vai­kys­tės sva­jo­nių. Ti­kė­ki­me jo­mis, ti­kė­ki­me su­kur­to­mis pa­sa­ko­mis, pri­pil­dy­ki­me šir­dis gro­žio ir ge­ru­mo – ir pa­sau­lis bus to­bu­las... Tuo įsi­ti­ki­nu­si Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los mo­ky­to­ja Kris­ti­na Vaš­ke­le­vi­čie­nė, ku­ri va­do­vau­ja dra­mos stu­di­jai „Sva­jok­liai“.

Ita­las, pa­mi­lęs lie­tu­vai­tę ir Lie­tu­vą

Si­ci­li­ja – sau­lės nu­my­lė­ta Vi­dur­že­mio jū­ros sa­la. Vė­jų nu­gai­rin­tam ir lie­taus nu­praus­tam lie­tu­viui ji lyg ro­jaus kam­pe­lis: žyd­ras ir šil­tas jū­ros van­duo, Ape­ni­nų kal­nų vir­šu­kal­nės, vy­nuo­gy­nai, švel­nus kli­ma­tas. Ly­gi­nant su Ita­li­ja Lie­tu­va ga­li at­ro­dy­ti ga­na pil­ka, ra­mi ir nuo­bo­di ša­lis, ta­čiau Fa­bio Ca­ni­no, jau ku­rį lai­ką gy­ve­nan­čiam Rie­ta­ve, mū­sų ša­lis ne­at­ro­do nei niū­ri, nei nuo­bo­di.

Jie – „Džen­tel­me­nai“, tik­ri že­mai­čiai iš Plun­gės

Še­šiems vai­ki­nams iš Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos tur­būt rei­kė­jo ne­ma­žai drą­sos ren­kant pa­va­di­ni­mą sa­vo gru­pei. „Džen­tel­me­nai“ – skam­bu! Kiek pre­ten­zin­ga? Nors šis žo­dis ir skam­ba ne­lie­tu­viš­kai, bet dau­gu­ma ži­no jo reikš­mę. Pa­va­di­ni­mas tar­si įpa­rei­go­ja vai­ki­nus bū­ti ga­lan­tiš­kais. Ko­kie jie?

Po gim­tų­jų na­mų sto­gu – pen­kios kar­tos

Šeš­ta­die­nį Lio­lių kai­me gy­ve­nan­čios Bar­bo­ros Da­ra­tos Vir­žin­tie­nės na­muo­se ki­lo ne­men­kas su­ju­di­mas: ga­ra­vo ka­ti­luo­se ce­pe­li­nai, kep­tu­vė­je spir­gė­jo la­ši­nu­kai, kve­pė­jo na­mi­nė duo­na, o mal­ko­mis kū­re­na­ma kros­nis sklei­dė ma­lo­nią ši­lu­mą. Taip aš­tuo­nias­de­šimt sep­ty­ne­rių me­tų na­mų šei­mi­nin­kė, pa­de­da­ma ar­ti­mų­jų, ruo­šė­si pa­žin­čiai su pir­mą­ją sa­vo pro­pro­a­nū­ke Ka­ri­na, ku­riai įžen­gus pro du­ris, po tė­vų na­mų sto­gu su­si­ti­ko pen­kių kar­tų šei­mos mo­te­rys.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama