Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Susipažinkim!

„Dėl jau­nys­tės ir gro­žio žmo­nės vi­sai iš pro­to iš­ėjo“

Lyg ger­vės me­tai po vie­ną sto­ja į vo­rą, kol ga­liau­siai jau­nys­tė nu­plas­no­ja į ru­de­nį. Gra­žus spal­vo­mis, tur­tin­gas der­liu­mi ru­duo, o vis dėl­to ke­lia liū­de­sį. Taip ir žmo­gaus se­nat­vė – ku­pi­na pa­tir­ties ir iš­min­ties lo­bių, ta­čiau ap­raiz­gy­ta sen­ti­men­ta­lių jau­nys­tės pri­si­mi­ni­mų, nar­di­nan­čių die­nas į me­lan­cho­li­jos rū­ką. Ge­rai, jei ša­lia my­lin­tys, su­pran­tan­tys, ger­bian­tys žmo­nės, jei ne­ten­ka die­nų leis­ti vie­nat­vė­je. Juk da­bar, vy­rau­jant jau­nys­tės ir gro­žio kul­tui, daž­nas se­nas žmo­gus jau­čia­si nie­kam ne­rei­ka­lin­gas, lyg iš­mes­tas į vi­suo­me­nės už­ri­bį. Apie gy­ve­ni­mo sau­lė­ly­dį, po­žiū­rį į se­ną žmo­gų spa­lio 1-ąją – Tarp­tau­ti­nę pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių die­ną – kal­bė­jo­mės su Va­tu­šių kai­me gy­ve­nan­čia il­ga­am­že Iza­be­le Vaiš­no­rie­ne.

Jau­nos šei­mos so­dy­bo­je – tūks­tan­čiai jur­gi­nų žie­dų

Ke­li ki­lo­met­rai už Pla­te­lių, va­žiuo­jant link Gin­ta­liš­kės, yra Ken­tų kai­mas. Čia, ne­to­li pa­grin­di­nio ke­lio, vie­na­me vien­kie­my­je, gy­ve­na Li­nos ir Eri­ko Ru­gi­nių šei­ma. Pa­va­sa­rį šie jau­ni žmo­nės sa­vo skly­pe prie na­mų pa­so­di­no dau­giau nei pen­kis šim­tus jur­gi­nų ke­rų, o da­bar jų so­dy­ba tie­siog žy­di tūks­tan­čiais įvai­rias­pal­vių žie­dų.

Jau­nų­jų plun­giš­kių drau­gi­jos tiks­las – ne vien tik sie­kis pa­žin­ti gim­tą­jį kraš­tą

Švie­saus at­mi­ni­mo Plun­giš­kių drau­gi­jos pre­zi­den­to, eko­no­mi­kos moks­lų dak­ta­ro Bro­nis­lo­vo Lu­bio ir vi­ce­pre­zi­den­tės, Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los di­rek­to­rės Ge­no­vai­tės Žio­ba­kie­nės ini­cia­ty­va 2006 me­tų ba­lan­džio mė­ne­sį bu­vo įkur­ta Jau­nų­jų plun­giš­kių drau­gi­ja. Į jos veik­lą įsi­trau­kė Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio ir Se­na­mies­čio pa­grin­di­nių mo­kyk­lų, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos vi­du­ri­nės mo­kyk­los ir „Sau­lės“ gim­na­zi­jos moks­lei­viai.

Į kla­sės su­si­ti­ki­mą po 50 me­tų at­vy­ko net ke­tu­ri mo­ky­to­jai

Rug­pjū­čio 16-ąją Sta­ne­liuo­se su­si­ti­ko bū­re­lis vy­res­nio am­žiaus žmo­nių – 1964-ųjų aš­tun­to­kų lai­da – aš­tuo­ni mo­ki­niai. Tai Ire­na Sau­dar­gai­tė (Jok­šie­nė), Ire­na Va­si­liū­tė (Stul­pi­nie­nė), Rū­ta Luk­šai­tė (Go­die­nė), Ago­ta Pet­ku­tė (Ru­pei­kie­nė), Juo­zas Skuls­kis, Va­cys Stuob­ris, Le­o­nas Smil­ge­vi­čius ir To­mas Ston­kus. Vie­nas kla­sės drau­gas – Sta­sys Stuo­pe­lis ju­bi­lie­ji­nio kla­sės su­si­ti­ki­mo ne­su­lau­kė, trys bu­vę ben­drak­la­siai – Po­vi­las La­pė (ga­bus mo­ki­nys, gra­žiai au­dęs tau­ti­nes juos­tas), Pra­nas Til­vi­kas ir An­ta­nas Lu­ko­šius – ne­ga­lė­jo at­vyk­ti dėl svei­ka­tos pro­ble­mų, vie­nas at­va­žiuo­ti ne­pa­no­ro. Be­je, V. Stuob­ris į šven­tę at­si­ve­žė ir mar­čią bei du jau su­au­gu­sius anū­kus.
Įdo­mu, kad į šios kla­sės su­si­ti­ki­mą po pen­kias­de­šim­ties me­tų at­sku­bė­jo net ke­tu­ri mo­ky­to­jai: pir­mo­ji mo­ky­to­ja Ge­no­vai­tė Gul­bi­nie­nė, li­tu­a­nis­tė Ire­na Pau­laus­kie­nė, dar­bų ir kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas Liu­das Pau­laus­kas ir mu­zi­kos mo­ky­to­jas Ri­mas Tra­naus­kas.

„Ine­sos“ pa­cien­tų re­ga rū­pin­sis nau­ja akių li­gų gy­dy­to­ja

Akys – be­ne vie­nas le­piau­sių ir šiais lai­kais (ypač kal­bant apie jau­nus žmo­nes) la­biau­siai ken­čian­čių or­ga­nų. Į pa­gal­bą ra­jo­no gy­ven­to­jų akims at­ėjo nau­ja spe­cia­lis­tė: nuo rug­pjū­čio pir­mo­sios kli­ni­kos „Ine­sa“ pa­cien­tų re­ga rū­pi­na­si Kau­no kli­ni­ko­se moks­lus bai­gu­si of­tal­mo­lo­gė So­na­ta Lu­bie­nė, kiek­vie­ną žmo­gų pa­si­tin­kan­ti nuo­šir­džia šyp­se­na. Nau­jas me­di­kas – ir nau­ji gy­dy­mo me­to­dai, ir dau­giau ko­ky­biš­kai ap­tar­nau­tų pa­cien­tų.

Iš­ma­nio­ji mo­čiu­tė iš Gi­lio­gi­rio

„Bet koks gy­ve­ni­mas yra gra­žus, vai­ke­li, tu ne­įsi­vaiz­duo­ji“, – po­kal­bio me­tu, pa­pa­sa­ko­ju­si apie šir­dį spau­džian­čius iš­gy­ve­ni­mus, su aša­ro­mis aky­se ir nuo­šir­džia šyp­se­na vei­de sa­kė Ge­nu­tė Čiup­lie­nė. Ta­čiau ši Gi­lio­gi­ry­je gy­ve­nan­ti mo­te­ris ne tik už­kre­čia op­ti­miz­mu, ku­rio net jau­nam ver­tė­tų pa­si­mo­ky­ti. Ji ste­bi­na ir tuo, kad daž­niau­siai ben­drau­ja ne te­le­fo­nu ar akis į akį, o... so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ ar­ba su pro­gra­ma „Sky­pe“. Jei kal­bė­tu­me apie jau­ni­mą, tai ne­ste­bin­tų, bet, pri­tar­ki­te, ne­įpras­ta, jog 76-erių mo­čiu­tė su vai­kais ir anū­kais ben­drau­ja in­ter­ne­tu...

Alsėdžių šimtametės veide – optimizmas ir gerumas

Alsėdžių seniūnijoje gyvenančios Petrės Vagdarienės gyvenimas,iš įvairių spalvų gyvenimas nuaustas kaip jubiliejinė juosta, kuria birželio 29-ąją pečius perjuosė Plungės rajono savivaldybės meras Albinas Klimas. O ir proga nepaprasta – mielai ir guviai senolei tądien sukako lygiai 100 metų.

„Noriu būti jauno, aktyvaus ir pilietiško žmogaus pavyzdžiu“

Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“ ne pirmus metus rengia pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projektą „Misija Sibiras“, kurio metu jaunimas turi galimybę savo šaliai padovanoti kilnų žygdarbį: atrasti ir aplankyti vietas, liudijančias mūsų tautos ir valstybės stiprybę, pagerbti ir įamžinti atminimą tų, kurie nesulaukė progos pasidžiaugti tėvynės laisve. Nuo projekto pradžios – 2005 metų – lietuvių tremties ir įkalinimo vietose Sibire jau apsilankė dvylika jaunimo ekspedicijų, kurios sutvarkė apie 100 lietuviškų kapinių ir susitiko su ten gyvenančiais lietuviais. Šių metų liepos–rugpjūčio mėnesiais į Sibiro platybes išvyks dar viena komanda. Tarp jos narių – ir Žemaičių Kalvarijoje gyvenanti Laura Rojūtė. 26-erių metų mokytoja (Plungės rajono Nausodžio pagrindinėje mokykloje vaikus mokanti lietuvių kalbos ir Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje dirbanti teatro mokytoja) liepos 17-ąją, Pasaulio lietuvių vienybės dieną, kartu su kitais projekto dalyviais išvyks į lietuvių tremties ir kalinimo vietas. Artėjant Gedulo ir vilties dienai, kai Lietuvoje minimi tremtyje žuvę lietuviai, skaitytojų dėmesiui – pokalbis su šia mergina, tikinčia, kad ekspedicijoje įgyta patirtis dar labiau sustiprins pagarbos tėvynei jausmą.

„Visi keliai su fizika yra geri“

To, kad antrus metus patenka tarp gabiausių Plungės rajono savivaldybės moksleivių, Aurimas Laureckis pernelyg nesureikšmina. Aišku, dėmesys pamalonina širdį, bet ne dėl to stengiamasi: dešimtokas turi tikslą ir jo siekia – taikomosios fizikos studijos. „Aišku, per tuos dvejus metus tas noras gali pasikeisti“, – sako Aurimas, tačiau kad taip nutiks, turbūt mažai tikėtina, nes kol kas šis mokslas jam arčiausiai širdies.

Į Plungę sugrįžo net su dviem „Sidabro vainikėliais“

Gegužės 22 dieną Panevėžyje vyko baigiamasis Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursinės parodos „Sidabro vainikėlis“ renginys. Tarp gabiausių šalies jaunųjų tautodailininkų – ir keturi moksleiviai iš Plungės. Džiugu, kad mūsiškių darbai neliko nepastebėti: Valdas Bartkus ir Aurimas Jurgaitis pelnė aukščiausius įvertinimus.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama