Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Susipažinkim!

Rietaviškių kurti gaminiai praturtina ir kūną, ir sielą

Rietavas – nedidelis miestas, nors jame ir trūksta darbo vietų, tačiau gabių žmonių – ne. Veiklios moterys, Veronika Sabeckienė ir Jurgita Raudonienė, augindamos vaikučius užsiima širdžiai miela veikla. Savo rankų darbo gaminiais džiugina artimuosius, draugus, pažįstamus, dalyvauja mugėse. Socialiniame tinkle Facebook jos susikūrė puslapį „Kūnui ir sielai“, kuriame dalinasi savo gaminių nuotraukomis. „Su tuo pavadinimu jau visi susigyvenę, nes mūsų produktai skirti ir kūnui, ir sielai“, – pasakoja pašnekovės.

Ta­len­tin­goji mo­ky­to­ja Adol­fi­na Ei­dim­tai­tė-Ged­vi­lie­nė

„Bu­vo vi­sa pa­si­nė­ru­si į mo­ki­nu­kų mo­ky­mą, jų są­mo­nės ug­dy­mą, su­pra­to jų rū­pes­čius ir var­gus. Jei ko mo­kyk­lai pri­trūk­da­vo, ėjo pas val­džią, rei­ka­la­vo per mo­kyk­los tė­vų su­si­rin­ki­mus, kau­li­jo, pra­šė ir gau­da­vo. Mo­ky­to­jai Adol­fi­nai rū­pė­jo kiek­vie­nas jau­nas ir su­au­gęs mo­ki­nys.“
Ie­va Lu­ko­šiū­tė, 15-me­tė, slau­giu­si mo­ky­to­ją pas­ku­ti­niais jos gy­ve­ni­mo me­tais
„Vi­suo­met klausk sa­vęs: koks Tu esi žmo­gus be raš­to ir kny­gos skai­ty­mo? Ir kur Tu, žmo­gau, to­liau nu­ei­si, kai Tau sep­ty­ne­ri me­tu­kai, o Tu dar ne­mo­ki prie sep­ty­nių pri­dė­ti de­vy­nis.“
Mo­ky­to­ja Adol­fi­na Ged­vi­lie­nė

Nuo­pel­nas Lie­tu­vai – do­rais žmo­nė­mis už­au­gin­ti ir iš­auk­lė­ti vai­kai

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė penk­ta­die­nį ar­tė­jan­čios Mo­ti­nos die­nos pro­ga pa­svei­ki­no ir or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu ap­do­va­no­jo 44 dau­gia­vai­kes mo­ti­nas iš vi­sos Lie­tu­vos, tarp jų – ir Plun­gės ra­jo­ne, Bab­run­go kai­me, gy­ve­nan­čią Ire­ną Ka­reč­kie­nę.

At­stu­mas ne­truk­do nei drau­gys­tei, nei ben­drai veik­lai

Nė­ri­mas vą­še­liu tu­ri la­bai se­nas, 200 me­tų tra­di­ci­jas. Šiuo me­tu vis la­biau po­pu­lia­rė­ja nė­ri­mas iš vir­vių, tra­di­ci­nis nė­ri­mas pri­tai­ko­mas žmo­nių in­ter­je­re, ner­ti ga­mi­niai vis daž­niau puo­šia žmo­nių na­mus. Ne­nuos­ta­bu, kad pa­laips­niui at­si­ran­da vis dau­giau ne­rian­čių žmo­nių. Ga­mi­nių, ner­tų iš vir­vės, ga­li­ma ras­ti ir Rie­ta­ve. Dvi rie­ta­viš­kės siū­lo ran­kų dar­bo ga­mi­niais pa­si­puoš­ti ir „at­švie­žin­ti“ sa­vo na­mų in­ter­je­rą.

Įvertino „Dar­bo žvaigž­dės“ me­da­liu

Lie­tu­vos pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų aso­cia­ci­jos at­kur­tu prieš­ka­rio ap­do­va­no­ji­mu – „Dar­bo žvaigž­dės“ me­da­liu – įver­tin­tas sta­lius, bal­džius ir šaukš­čius, ta­len­tin­gas Plun­gės tau­to­dai­li­nin­kas ir pe­da­go­gas Vik­to­ras Rai­bu­žis.

Gra­žūs me­tai, gra­žūs dar­bai...

Ko­vo pa­bai­go­je ag­ro­no­mui, že­mės ūkio moks­lų dak­ta­rui, bu­vu­siam tri­jų ka­den­ci­jų Sei­mo na­riui ir tri­jų ka­den­ci­jų Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui My­ko­lui Pronc­kui su­ka­ko 80 me­tų. Ta pro­ga ju­bi­lia­tą pa­svei­ki­no ra­jo­no že­mės ūkio spe­cia­lis­tai, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Plun­gės sky­riaus na­riai, Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris Ri­man­tas Vait­kus ir so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Gar­bės pir­mi­nin­kas Čes­lo­vas Jur­šė­nas, taip pat Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis su ko­man­da, bū­rys bi­čiu­lių.

Por­tu­ga­lo Vi­to­ro įspū­džiai apie Lie­tu­vą ir Plungę: šalis su keis­ta sil­ke, ne­pa­pras­tu gam­tos grožiu ir... žie­ma, ku­rios me­tu ly­ja

Ką ga­lė­tu­mė­te pa­pa­sa­ko­ti apie Por­tu­ga­li­ją? Tai šil­tu kli­ma­tu, vai­siais ir žu­vi­mi gar­sė­jan­ti vals­ty­bė, pa­sa­ky­si­te ne vie­nas. Ki­ti pri­dur­si­te, jog tai kraštas, ga­lin­tis pa­si­gir­ti pir­mai­siais didžiais ke­liau­to­jais: jū­rų ke­lio į In­di­ją at­ra­dė­ju Vas­ku da Ga­ma, pir­muo­ju Ra­mų­jį van­de­ny­ną per­plau­ku­siu Fer­nan­du Ma­ge­la­nu. Tre­ti – kad ši šalis taip pat yra Eu­ro­pos Są­jun­gos na­rė, be­je, ji la­biau­siai nu­to­lu­si nuo Lie­tu­vos vals­ty­bė Eu­ro­po­je. Por­tu­ga­li­jo­je, ku­rios plo­tas 92 391 kv. km (Lie­tu­vos – 65 300 kv. km) gy­ve­na be­veik ke­tu­ris­kart dau­giau žmo­nių nei Lie­tu­vo­je – be­veik 11 mln. Štai iš šios ša­lies į Lie­tu­vą, į Plun­gę, pa­gal sa­va­no­rys­tės pro­gra­mą ne­se­niai ir at­vy­ko Vi­tor Hu­go de Pin­ho Mar­qu­es ar­ba, kaip sa­ko Plun­gės vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­jai, tie­siog Vi­to­ras.

Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­goms – 25-eri!

2016 m. sau­sio 17 die­ną Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­goms su­ka­ko 25-eri! Lie­tu­vių tau­tai nie­ka­da ne­bu­vo sve­ti­ma sa­va­no­rys­tės idė­ja. Jos ve­da­mi skir­tin­gu lai­ku Tė­vy­nės gin­ti sto­jo įvai­raus am­žiaus, iš­si­la­vi­ni­mo ir so­cia­li­nės pa­dė­ties žmo­nės. Prie­šin­da­mie­si gin­klu, žo­džiu, spau­da ir ti­kė­ji­mu, jie sten­gė­si iš­si­va­duo­ti iš prie­spau­dos, iš­ko­vo­ti bei įtvir­tin­ti vals­ty­bin­gu­mą ir ne­pri­klau­so­my­bę.

Žemai­ti­jos ku­ni­gai švie­suo­liai (II dalis)

Prieš šven­tas Ka­lė­das daž­nai ne­ju­čio­mis pri­si­me­na­me vai­kys­tė­je su­tik­tus ir mo­kiu­sius mus do­ro­vės, ti­ky­bos bei tie­sos ge­ruo­sius ku­ni­gus. Šian­dien var­to­to­jiš­ka, vi­so­kių ma­lo­nu­mų be­si­vai­kan­ti vi­suo­me­nė daž­nai pa­mirš­ta šias dar vai­kys­tės die­no­mis tė­vų, ku­ni­gų ir mo­ky­to­jų skie­py­tas bei per­duo­tas žmo­giš­ką­sias ver­ty­bes. Šia­me straips­ny­je siū­lo­me su­si­pa­žin­ti su dviem iš­ki­liais Me­din­gė­nų pa­ra­pi­jos ku­ni­gais – Juo­za­pu Žio­gu ir Jo­nu Pa­liū­ku.

Žemai­ti­jos ku­ni­gai švie­suo­liai (I dalis)

Prieš šven­tas Ka­lė­das daž­nai ne­ju­čio­mis pri­si­me­na­me vai­kys­tė­je su­tik­tus ir mo­kiu­sius mus do­ro­vės, ti­ky­bos bei tie­sos ge­ruo­sius ku­ni­gus. Šian­dien var­to­to­jiš­ka, vi­so­kių ma­lo­nu­mų be­si­vai­kan­ti vi­suo­me­nė daž­nai pa­mirš­ta šias dar vai­kys­tės die­no­mis tė­vų, ku­ni­gų ir mo­ky­to­jų skie­py­tas bei per­duo­tas žmo­giš­ką­sias ver­ty­bes. Šia­me straips­ny­je siū­lo­me su­si­pa­žin­ti su dviem iš­ki­liais Me­din­gė­nų pa­ra­pi­jos ku­ni­gais – Juo­za­pu Žio­gu ir Jo­nu Pa­liū­ku.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama