Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Susipažinkim!

Ilo­na Ur­ni­kie­nė: Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jus – pra­ei­ties liu­di­nin­kas

Iš­kart po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pra­si­dė­jo šal­ta­sis ka­ras tarp JAV ir So­vie­tų Są­jun­gos. Anais lai­kais gra­žiau­sio Že­mai­ti­jos kam­pe­lio – Pla­te­lių eže­ro apy­lin­kių – gy­ven­to­jai net ne­nu­tuo­kė, ko­kią įta­ką pa­sau­liui ga­li pa­da­ry­ti ša­lia įsi­kū­ręs slap­tas ob­jek­tas – vie­nin­te­lis Eu­ro­po­je po­že­mi­nis ba­lis­ti­nių ra­ke­tų pa­lei­di­mo kom­plek­sas. Šian­dien apie uni­ka­lų mū­sų is­to­ri­jos lai­ko­tar­pį pa­sa­ko­ja čia įkur­to Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jaus va­do­vė Ilo­na Ur­ni­kie­nė.

Pau­li­nai Vir­žin­tie­nei – nuo­šir­džiau­si svei­ki­ni­mai šim­to me­tų ju­bi­lie­jaus pro­ga

Rug­pjū­čio 25 die­ną sa­vo na­muo­se sve­čius pri­im­da­ma gar­bin­go ju­bi­lie­jaus – 100 me­tų – pro­ga jos pa­svei­kin­ti į Nar­vai­šius at­vy­ku­sius sve­čius Pau­li­na Stu­pe­ly­tė-Ma­ci­jaus­kie­nė-Vir­žin­tie­nė sa­kė su­si­jau­di­nu­si taip, kaip jau­nys­tė­je te­kę, kai ne­šė ar­ba­tą pa­čiam Lie­tu­vos pre­zi­den­tui An­ta­nui Sme­to­nai. Švie­saus pro­to ir ge­ros nuo­tai­kos ne­sto­ko­jan­čią ju­bi­lia­tę svei­ki­no Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, me­ro pa­ta­rė­jas Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius, kle­bo­nas Ju­lius Meš­kaus­kas, „Sod­ros“ Ma­žei­kių sky­riaus di­rek­to­rė Lai­ma Na­gie­nė, Ša­tei­kių se­niū­nas Zig­man­tas Stru­my­la, o Nar­vai­šių ben­druo­me­nės var­du – Vi­li­ja Ged­gau­die­nė ir Da­nu­tė Šat­ku­vie­nė.

Mažytės Indonezijos salos pakrantėje saulėtekius plungiškė pasitikdavo jogos pratimais

Ro­jus že­mė­je. Taip 38 me­tų plun­giš­kė Ra­sa Lu­ko­šiu­tė sa­ko ga­lin­ti pa­va­din­ti Gi­li Air sa­lą, kur gy­ve­no ir dir­bo sa­va­no­re vie­na­me jo­gos mo­ky­mo cen­tre. Kva­li­fi­kuo­ta jo­gos in­struk­to­rė da­bar il­si­si Plun­gė­je, ta­čiau kur ki­tą die­ną at­si­durs ma­mos var­le ke­liau­nin­ke va­di­na­ma mo­te­ris, ne­ži­no nė ji pa­ti. Pa­siū­ly­mą vėl at­vyk­ti į In­do­ne­zi­ją Ra­sa jau tu­ri, ta­čiau vis daž­niau ky­la min­tys apie jo­gos kla­sės įkū­ri­mą ir sa­vo gim­ta­ja­me mies­te.

Sa­vo siu­vi­niais puo­šia ne tik rie­ta­viš­kių, bet ir iš­ke­lia­vu­sių sve­tur na­mus

Rie­ta­viš­kė Jo­lan­ta Var­ne­lie­nė jau tre­čius me­tus dir­ba Rie­ta­vo kny­gy­ne. Ja­me pa­ro­dy­ti sa­vo iš­mo­nę mo­te­ris tu­ri kur: yra di­zai­no stu­di­ja, ten­ka už­si­im­ti ba­lio­nų lanks­ty­mu. Pa­klaus­ta apie siu­vi­mą, sa­ko, kad gy­ve­ni­me su siu­vi­mu nė­ra tu­rė­ju­si nie­ko ben­dra: nei moks­lų su tuo su­si­ju­sių ne­bai­gė, nei ap­skri­tai siū­ti mė­go. Da­bar jau ant­rus me­tus mo­te­ris sa­vo siu­vi­niais džiu­gi­na ne tik rie­ta­viš­kius, bet ir vi­sus, pa­no­ru­sius sa­vo na­mus pa­puoš­ti ran­kų dar­bo sėd­mai­šiais, pu­fais, pa­gal­vė­lė­mis ar itin mie­lai at­ro­dan­čiais minkš­tais žais­liu­kais.

Sim­fo­ni­nis or­kest­ras – pra­smin­ga jau­nos šei­mos do­va­na Plun­gei

Plun­gė – ne­di­de­lis mies­tas, ga­lin­tis pa­si­gir­ti gau­sy­be nuo­sta­bių da­ly­kų, o nuo pra­ėju­sių me­tų gruo­džio mū­sų mies­tas su­ži­bo dar vie­nu dei­man­tu: jau­na ir en­tu­ziaz­mo ne­sto­ko­jan­ti Ie­vos ir Pau­liaus Lyg­nu­ga­rių šei­ma įgy­ven­di­no sa­vo (o tur­būt ir dau­gu­mos) sva­jo­nę – įkū­rė pir­mą­jį re­gio­ni­nį Plun­gės kul­tū­ros cen­tro sim­fo­ni­nį or­kest­rą. Apie idė­ją, ak­tu­a­li­jas bei pla­nus ir kal­bė­jo­me su or­kest­ro sie­lo­mis.

Šim­ta­me­tis Pra­nas Kon­tri­mas prieš gim­ta­die­nį skal­dė mal­kas!

Bir­že­lio 22 die­ną Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir „Sodros“ Ma­žei­kių te­ri­to­ri­nio sky­riaus Pen­si­jų sky­riaus ve­dė­ja Lia­na Arie­nė gar­bin­gos šim­to me­tų su­kak­ties pro­ga pa­svei­ki­no Pra­ną Kon­tri­mą. Kaip sa­kė duk­ra Bi­ru­tė, iš tie­sų ju­bi­lia­tas yra gi­męs ge­gu­žės 22 die­ną, ta­čiau prieš dau­ge­lį me­tų, kei­čiant pa­są, ne­ty­čia val­di­nin­kų bu­vo mė­ne­siu „pa­jau­nin­tas“! Šim­ta­me­tis Pra­nas Kon­tri­mas yra stip­rios svei­ka­tos, švie­saus pro­to, skai­to be aki­nių, tie­sa, kiek pras­čiau pri­gir­di, ir dar prieš mė­ne­sį sa­vo kie­me... skal­dė mal­kas!

Rietaviškių kurti gaminiai praturtina ir kūną, ir sielą

Rietavas – nedidelis miestas, nors jame ir trūksta darbo vietų, tačiau gabių žmonių – ne. Veiklios moterys, Veronika Sabeckienė ir Jurgita Raudonienė, augindamos vaikučius užsiima širdžiai miela veikla. Savo rankų darbo gaminiais džiugina artimuosius, draugus, pažįstamus, dalyvauja mugėse. Socialiniame tinkle Facebook jos susikūrė puslapį „Kūnui ir sielai“, kuriame dalinasi savo gaminių nuotraukomis. „Su tuo pavadinimu jau visi susigyvenę, nes mūsų produktai skirti ir kūnui, ir sielai“, – pasakoja pašnekovės.

Ta­len­tin­goji mo­ky­to­ja Adol­fi­na Ei­dim­tai­tė-Ged­vi­lie­nė

„Bu­vo vi­sa pa­si­nė­ru­si į mo­ki­nu­kų mo­ky­mą, jų są­mo­nės ug­dy­mą, su­pra­to jų rū­pes­čius ir var­gus. Jei ko mo­kyk­lai pri­trūk­da­vo, ėjo pas val­džią, rei­ka­la­vo per mo­kyk­los tė­vų su­si­rin­ki­mus, kau­li­jo, pra­šė ir gau­da­vo. Mo­ky­to­jai Adol­fi­nai rū­pė­jo kiek­vie­nas jau­nas ir su­au­gęs mo­ki­nys.“
Ie­va Lu­ko­šiū­tė, 15-me­tė, slau­giu­si mo­ky­to­ją pas­ku­ti­niais jos gy­ve­ni­mo me­tais
„Vi­suo­met klausk sa­vęs: koks Tu esi žmo­gus be raš­to ir kny­gos skai­ty­mo? Ir kur Tu, žmo­gau, to­liau nu­ei­si, kai Tau sep­ty­ne­ri me­tu­kai, o Tu dar ne­mo­ki prie sep­ty­nių pri­dė­ti de­vy­nis.“
Mo­ky­to­ja Adol­fi­na Ged­vi­lie­nė

Nuo­pel­nas Lie­tu­vai – do­rais žmo­nė­mis už­au­gin­ti ir iš­auk­lė­ti vai­kai

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė penk­ta­die­nį ar­tė­jan­čios Mo­ti­nos die­nos pro­ga pa­svei­ki­no ir or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu ap­do­va­no­jo 44 dau­gia­vai­kes mo­ti­nas iš vi­sos Lie­tu­vos, tarp jų – ir Plun­gės ra­jo­ne, Bab­run­go kai­me, gy­ve­nan­čią Ire­ną Ka­reč­kie­nę.

At­stu­mas ne­truk­do nei drau­gys­tei, nei ben­drai veik­lai

Nė­ri­mas vą­še­liu tu­ri la­bai se­nas, 200 me­tų tra­di­ci­jas. Šiuo me­tu vis la­biau po­pu­lia­rė­ja nė­ri­mas iš vir­vių, tra­di­ci­nis nė­ri­mas pri­tai­ko­mas žmo­nių in­ter­je­re, ner­ti ga­mi­niai vis daž­niau puo­šia žmo­nių na­mus. Ne­nuos­ta­bu, kad pa­laips­niui at­si­ran­da vis dau­giau ne­rian­čių žmo­nių. Ga­mi­nių, ner­tų iš vir­vės, ga­li­ma ras­ti ir Rie­ta­ve. Dvi rie­ta­viš­kės siū­lo ran­kų dar­bo ga­mi­niais pa­si­puoš­ti ir „at­švie­žin­ti“ sa­vo na­mų in­ter­je­rą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama