Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Susipažinkim!

Gy­dy­to­ja Gin­ta Pu­pe­ly­tė: „La­biau­siai mo­ty­vuo­ja ga­li­my­bė pa­dė­ti žmo­gui“

Šei­mos kli­ni­kos „Ine­sa“ gy­dy­to­jų ko­lek­ty­vą pa­pil­dė jau­na me­di­kė Gin­ta Pu­pe­ly­tė. Su kli­ni­kos ir kli­ni­kos fi­lia­lo Ku­liuo­se pa­cien­tais ji ben­drau­ja jau tris mė­ne­sius. Per tą lai­ką sa­ko jau spė­ju­si ap­si­pras­ti ir mū­sų mies­te, ir nau­jo­je dar­bo­vie­tė­je, to­dėl tvir­tai ga­li pa­sa­ky­ti, kad dėl pa­si­rin­ki­mo at­vyk­ti dirb­ti ir gy­ven­ti į Plun­gę ne­si­gai­li.

Plun­giš­kė „Te­le­lo­to“ žai­di­me lai­mė­jo bu­tą Vil­niu­je

Sau­sio 7 die­ną mil­ži­niš­ka sėk­mė ap­lan­kė 64 me­tų plun­giš­kę Ire­ną Sto­nie­nę: mo­te­ris „Te­le­lo­to“ stu­di­jo­je iš­si­trau­kė lai­min­gą vo­ką, ku­ria­me bu­vo nu­ro­dy­tas di­džiu­lis lai­mė­ji­mas – įreng­tas dvie­jų kam­ba­rių bu­tas so­ti­nės cen­tre, Ge­di­mi­no pi­lies pa­šo­nė­je!

Mo­te­rys, ku­rias jun­gia mei­lė mais­tui

Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­la pir­mų­jų sa­vo dar­buo­to­jų su­lau­kia jau šeš­tą va­lan­dą ry­to – ta­da į dar­bą at­sku­ba VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“ dar­buo­to­jos Jo­lan­ta, Kris­ti­na, An­ge­lė ir Ni­jo­lė. Tai mo­te­rys, ku­rių pa­grin­di­nis rū­pes­tis – pa­mai­tin­ti vai­kus. Jos pa­si­rū­pi­na, kad val­gis bū­tų ska­nus ir švie­žias, kad mo­ki­niai val­gy­tų svei­ką ir šil­tą mais­tą, kad kiek­vie­nas lik­tų pa­ten­kin­tas. „Tu­ri mėg­ti šį dar­bą. Kai dar­bas pa­tin­ka, vis­kas pui­kiai se­ka­si“, – su­tar­ti­nai kal­ba vi­rė­jos.

Jau­nys­tė­je at­ras­tas ta­len­tas iš­si­sklei­dė su­lau­kus gar­baus am­žiaus

Plun­giš­kis Hen­ri­kas Ber­ta­šius – tik­ras že­mai­tis: ne­daug­žo­džiau­jan­tis, ne­mėgs­tan­tis per­ne­lyg at­vi­rau­ti apie sa­ve ar sa­vo ga­bu­mus. „Die­vas ži­no“, – tars­te­li vy­riš­kis, pa­klaus­tas ar lai­ko sa­ve me­ni­nin­ku. Iš at­sa­ky­mo su­pran­ti, kad žmo­gus ne­lin­kęs gir­tis ir pui­kuo­tis su­ge­bė­ji­mais. O ta­len­tą Hen­ri­kas iš tie­sų tu­ri iš­skir­ti­nį. Jis nuo­sta­biai ta­po. Ne­ra­ga­vęs jo­kių moks­lų, ne­bai­gęs jo­kių dai­lės stu­di­jų plun­giš­kis pie­šia, kaip pats sa­ko, kaip dik­tuo­ja ir jau­čia šir­dis.

„Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kuo­se“ – Se­na­mies­čio mo­kyk­los sep­tin­to­kai!

Šio sek­ma­die­nio Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los 7c kla­sės mo­ki­niai lau­kia ne­kan­trau­da­mi: tą die­ną per Lie­tu­vos na­cio­na­li­nį ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ka­na­lą bus ro­do­ma lai­da „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai“. Lai­da bus ypa­tin­ga, nes tarp da­ly­vių – ir šie moks­lei­viai su sep­tin­to­ku Mar­ty­nu Vil­niu­mi prie­ky­je! Kaip mū­siš­kiams se­kė­si sos­ti­nė­je, ką įdo­maus pa­ma­tė fil­ma­vi­mo už­ku­li­siuo­se – mie­lai pa­pa­sa­ko­jo pa­tys sep­tin­to­kai.

Gar­di ka­va, už­kan­džiai ir drau­giš­kas vei­das už pre­kys­ta­lio

Vi­da Zu­bie­lė yra 31 me­tų klai­pė­diš­kė, šiuo me­tu gy­ve­nan­ti ir ban­dan­ti įsi­tvir­tin­ti Rie­ta­ve. Da­bar­ti­nė jos veik­la – dar­bas vos prieš 4 mė­ne­sius ati­da­ry­to­je ka­vi­nu­kė­je, į ku­rią su­dė­jo vi­są sa­vo šir­dį. Nors yra įgi­ju­si dai­na­vi­mo spe­cia­ly­bę, šiuo me­tu ver­da ka­vą, ke­pa ki­bi­nus ir ben­drau­ja su už­su­ku­siais rie­ta­viš­kiais.

Fo­to­gra­fi­ja – po­mė­gis, ku­ris at­pa­lai­duo­ja

Taip sa­ko ke­tu­rio­lik­me­tė Auk­sė Rū­sy­tė. Mer­gi­na dar tik aš­tun­to­kė, ta­čiau jau ga­li pa­si­gir­ti ne­ma­ža fo­to­gra­fa­vi­mo pa­tir­ti­mi. Ypač daug už­sa­ky­mų bu­vo pra­ėju­sią va­sa­rą. Vis­gi, kai veik­la ma­lo­ni, tai ir dar­bu to ne­pa­va­din­si. O fo­to­gra­fuo­ti Auk­sei pa­tin­ka. Tai ho­bis, ku­ris mer­gi­nai do­va­no­ja be­ne dau­giau­sia ge­rų emo­ci­jų.

Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je mo­ko­si Lie­tu­vos čem­pio­nas!

„Apie Do­man­to pa­sie­ki­mus mes pa­pras­tai su­ži­no­me tik iš pra­ne­ši­mų spau­do­je. Jis yra kuk­lus vai­ki­nas ir apie sa­vo per­ga­les gar­siai ne­kal­ba“, – taip apie Do­man­tą Jaz­daus­ką sa­ko Že­mai­čių Kal­va­ri­jos vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Ze­no­nas Gar­ben­čius. O di­džiuo­tis mo­kyk­los ben­druo­me­nei iš tie­sų yra kuo – gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tas Do­man­tas Jaz­daus­kas ne­se­niai ta­po Lie­tu­vos mo­tok­ro­so čem­pio­nu!
„8 me­tus sva­jo­jau, dir­bau ir at­kak­liai sie­kiau tiks­lo... Pra­ėjus 8 me­tams, re­zul­ta­tas yra – Lie­tu­vos mo­tok­ro­so ČEMPIONAS! Ačiū vi­siems , ku­rie pa­dė­jo, pa­lai­kė ir ti­kė­jo ma­ni­mi!“, – po lai­mė­ji­mo emo­ci­jų so­cia­li­nia­me tin­kle ne­slė­pė vai­ki­nas.
Do­man­tas auk­si­nę per­ga­lę pa­sie­kė rug­sė­jo 10 die­ną Pa­ne­vė­žy­je vy­ku­sia­me Lie­tu­vos mo­tok­ro­so čem­pio­na­te, kur, ap­len­kęs vi­sus kon­ku­ren­tus, ben­dro­je įskai­to­je ta­po „MX1“ kla­sės Lie­tu­vos mo­tok­ro­so čem­pio­nu. Kar­tu su šia per­ga­le jis ga­vo ir dar vie­ną sva­rų lai­mė­ji­mą – kvie­ti­mą pri­si­jung­ti prie Lie­tu­vos mo­to­cik­lų kro­so su­au­gu­sių­jų rink­ti­nės. Jau šį sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 30 – spa­lio 1 die­no­mis, Do­man­tas su rink­ti­ne at­sto­vaus Lie­tu­vai Pa­sau­lio Tau­tų ko­man­di­nia­me čem­pio­na­te. Aš­tuo­nio­lik­me­tis ne­sle­pia, kad pas­ta­ra­sis įvy­kis jam, kaip spor­ti­nin­kui, at­neš di­džiu­lę pa­tir­tį.
Prieš iš­vyk­da­mas čem­pio­nas ma­lo­niai su­ti­ko at­sa­ky­ti į ke­le­tą klau­si­mų.

Miš­ko glū­du­mo­je pa­si­slė­pęs ro­jaus kam­pe­lis

In­ga Jo­cy­tė – veik­li ir ak­ty­vi mo­te­ris, su dviem duk­ry­tė­mis gy­ve­nan­ti La­bar­džiuo­se. Tai jos gim­ti­nė. Bai­gu­si mo­kyk­lą, iš­vy­ko stu­di­juo­ti į Klai­pė­dą, kur Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos fi­lia­le pa­bai­gė vi­zu­a­li­nio di­zai­no stu­di­jas. Po 5-erių me­tų, pra­leis­tų Klai­pė­do­je, iš­vy­ko gy­ven­ti į Kau­ną. Ten įgi­jo ar­chi­tek­tū­ros ma­gist­ro laips­nį, kiek pa­dir­bė­jo ir grį­žo at­gal į tė­viš­kę.

Fut­bo­lą Šve­di­jo­je žai­džian­ti plun­giš­kė su­si­tuo­kė su... mer­gi­na

„Lie­tu­vos rink­ti­nės fut­bo­li­nin­kė su­si­tuo­kė su sa­vo iš­rink­tą­ja iš Šve­di­jos“ – to­kią ži­nią sa­vait­ga­lį pa­skel­bė nau­jie­nų por­ta­las „Del­fi“. Ši lie­tu­vė – tai 27 me­tų plun­giš­kė Vik­to­ri­ja Bud­ry­tė, su ku­ria in­ter­viu „Plun­gės ži­nios“ pub­li­ka­vo prieš pen­ke­rius me­tus.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama