Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Sportas » Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės tau­rės lai­mė­to­jai – „Plun­gės la­gū­nos-2“ krep­ši­nin­kai

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės tau­rės lai­mė­to­jai – „Plun­gės la­gū­nos-2“ krep­ši­nin­kai

Va­sa­rio 18 die­ną Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los Rie­ta­vo fi­lia­lo spor­to sa­lė­je ka­ra­lia­vo krep­ši­nis. Vy­ko fi­na­li­nės krep­ši­nio tur­ny­ro var­žy­bos Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės tau­rei lai­mė­ti.

Dėl ma­žo­sios tau­rės su­si­ko­vė Tve­rų „Vy­kin­tas“ ir „Ši­la­lės Ag­ro“. Ma­žo­ji tau­rė – tai tur­ny­ro var­žy­bos dėl 5 vie­tos, su­gal­vo­tos kaip pa­ska­ti­ni­mas to­liau ko­vo­ti at­krin­ta­mo­sio­se var­žy­bo­se iš­kri­tu­sioms ko­man­doms. „Ši­la­lės Ag­ro“ šio­se var­žy­bo­se ne­pa­li­ko jo­kių vil­čių tve­riš­kiams ir „nu­šla­vė“ var­žo­vus re­zul­ta­tu 123:60.
Dėl 3-io­sios vie­tos ko­vo­jo „Gren­se­na“ ir „Plun­gės la­gū­na“. Po 2 kė­li­nių ko­man­das sky­rė vos 2 taš­kai. Tre­čia­ja­me su­ak­ty­vi­nę gy­ny­bą, „Gren­se­nos“ krep­ši­nin­kai įvei­kė prie­ši­nin­kus. 4 kė­li­ny­je var­žo­vai ban­dė vy­tis, bet vis ne­pa­vyk­da­vo sėk­min­gai už­baig­ti ata­kų, tad „Gren­se­nos“ ko­man­da iš­sau­go­jo pra­na­šu­mą, su­ge­bė­jo jį pa­di­din­ti bei lai­mė­ti var­žy­bas re­zul­ta­tu 66:50.
Po šių var­žy­bų vy­ko in­di­vi­du­a­lus krep­ši­nin­kų meist­riš­ku­mo kon­kur­sas. Tri­taš­kių rung­ty­je ko­vo­jo 16 da­ly­vių. Jiems bu­vo duo­da­ma 1 mi­nu­tė, per ku­rią jie tu­rė­jo at­lik­ti 25 me­ti­mus. Pir­ma­ja­me ra­te ge­riau­sią re­zul­ta­tą pa­de­monst­ra­vę da­ly­viai pa­te­ko į to­les­nį eta­pą. Ar­tū­ras Ta­mo­šaus­kas ir Mar­ty­nas Še­pu­tis su­rin­ko po 18, Ed­vi­nas Ta­mo­šaus­kis – 14, Si­gi­tas Ka­žu­kaus­kas – 13 taš­kų. Ant­ra­ja­me eta­pe da­ly­viai su­rin­ko ati­tin­ka­mai 14, 22, 18, 13 taš­kų, tad į fi­na­lą pa­te­ko Mar­ty­nas ir Ed­vi­nas. Fi­na­le Ed­vi­nas pel­nė 10, o Mar­ty­nas – 11 taš­kų. Vie­no taš­ko per­sva­ra jam at­ne­šė tri­taš­kių kon­kur­so nu­ga­lė­to­jo var­dą.
Ki­tas kon­kur­sas pa­va­din­tas „Snai­pe­rio“ var­du, ja­me su­si­run­gė 6 da­ly­viai. Jie tu­rė­jo 3 mi­nu­tes: mi­nu­tę bau­dų me­ti­mams; mi­nu­tę, nu­si­va­rius iki aikš­te­lės vi­du­rio li­ni­jos, grįž­ti at­gal prie krep­šio ir mes­ti į jį (2 taš­kai) ir mi­nu­tę me­ti­mams nuo 3 taš­kų li­ni­jos (3 taš­kai). Ge­riau­siai šia­me tur­ny­re se­kė­si Ar­tū­rui Ta­mo­šaus­kui, jis su­rin­ko 34 taš­kus.
Vi­sas rung­tis vai­ni­ka­vo dė­ji­mų į krep­šį kon­kur­sas, ku­ria­me su­si­run­gė 3 da­ly­viai. Šio kon­kur­so fa­vo­ri­tas bu­vo Mar­ty­nas Še­pu­tis. Ga­lin­gais dė­ji­mais Mar­ty­nas ža­vė­jo ko­mi­si­ją ir sa­lė­je su­si­rin­ku­sius žiū­ro­vus bei pel­nė 2017 me­tų dė­ji­mo į krep­šį kon­kur­so nu­ga­lė­to­jo ti­tu­lą.
Fi­na­li­nė­se krep­ši­nio var­žy­bo­se su­si­ti­ko se­ni var­žo­vai, jau ne pir­mą kar­tą ko­vo­ję fi­na­le. Tai spor­to klu­bo „Ni­dos sek­ly­čia“ ir „Plun­gės la­gū­nos-2“ spor­ti­nin­kai. Kaip ir ti­kė­ta­si, nuo pat pir­mų mi­nu­čių vy­ko at­kak­li kova. Iš pra­džių kiek ge­riau se­kė­si spor­to klu­bo „Ni­dos sek­ly­čia“ krep­ši­nin­kams, bet prieš pir­mo­jo kė­li­nio pa­bai­gą var­žo­vai pri­ar­tė­jo ir at­si­li­ko vos 2 taš­kais. Ant­ra­sis kė­li­nys sėk­min­ges­nis bu­vo „Plun­gės la­gū­nos-2“ ko­man­dai, ji kė­li­nį lai­mė­jo 32:20. Tre­či­ą­jį ir ket­vir­tą­jį kė­li­nius taip pat lai­mė­jo „Plun­gės la­gū­na-2“ ir šven­tė per­ga­lę re­zul­ta­tu 96:84.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Man­tas Vai­če­kaus­kas dė­ko­jo tur­ny­re da­ly­va­vu­sioms ko­man­doms, o me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis įtei­kė jų va­do­vams pa­dė­kos raš­tus. Ko­man­dos nu­ga­lė­to­jos ap­do­va­no­tos pri­zais.
Ge­riau­siu tur­ny­ro snai­pe­riu iš­rink­tas Rai­mon­das Vens­kus, re­zul­ta­ty­viau­siu žai­dė­ju – Mar­ty­nas Še­pu­tis, jau­niau­siu tur­ny­ro ta­len­tu – Dei­vi­das Radž­vi­las, nau­din­giau­siu fi­na­lo ket­ver­to žai­dė­ju – Ha­rol­das Vens­kus. Į sim­bo­li­nį ge­riau­sių tur­ny­ro žai­dė­jų pen­ke­tu­ką pa­te­ko šie krep­ši­nin­kai: Re­mi­gi­jus Kas­pa­ra­vi­čius, Min­dau­gas Nor­vai­šas, Mar­ty­nas Še­pu­tis, Rai­mon­das Vens­kus, Jo­nas Rė­ka­šius.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama