Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Sportas » Pre­mi­jų nu­si­pel­nė net 25 spor­ti­nin­kai

Pre­mi­jų nu­si­pel­nė net 25 spor­ti­nin­kai

Va­sa­rio 20 die­nos po­pie­tę po­sė­džiau­ti rin­ko­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Spor­to ta­ry­ba, pir­mi­nin­kau­ja­ma Al­gir­do Pe­čiu­lio. Tą­dien iš­klau­sy­tos ir ap­tar­tos 2017 me­tų dau­gu­mos spor­to pro­jek­tų, fi­nan­suo­tų iš Spor­to plėt­ros pro­gra­mos, ata­skai­tos. Be to, pa­si­džiaug­ta, kad Plun­gė­je pra­ėju­siais me­tais už­de­rė­jo ne­ma­žai pre­mi­juo­ti­nų spor­ti­nin­kų.

Pir­ma­sis ata­skai­tą pri­sta­tė Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro va­do­vas Al­vy­das Vir­ši­las. Iš Spor­to plėt­ros pro­gra­mos py­ra­go pra­ėju­siais me­tais cen­tro ren­gi­niams ir var­žy­boms (mo­kyk­lų, mė­gė­jų žai­dy­nėms, krep­ši­nio ra­jo­no pir­me­ny­bėms) or­ga­ni­zuo­ti at­riek­ta 2060 eu­rų.
A. Vir­ši­las, kal­bė­da­mas apie mė­gė­jų žai­dy­nes, mi­nė­jo, kad no­rė­tų dau­giau ak­ty­vu­mo iš se­niū­ni­jų gy­ven­to­jų. Cen­tro va­do­vas pa­si­džiau­gė, kad pa­ga­liau iš­gry­nin­ta pro­jek­to „Jau­no­sios vil­tys“, ku­rio tiks­las – ska­tin­ti jau­nuo­sius spor­ti­nin­kus siek­ti kuo aukš­tes­nių re­zul­ta­tų, pro­gra­ma (šiam pro­jek­tui gau­ti 800 eu­rų), pa­tvir­tin­ti nuo­sta­tai. Per me­tus yra re­mia­mi še­ši įvai­rių sri­čių tre­ne­rių pa­siū­ly­ti per­spek­ty­vūs spor­ti­nin­kai, Lie­tu­vos rink­ti­nių na­riai. Iš pro­jek­tui „Leng­vo­sios at­le­ti­kos plėt­ra“ skir­tų lė­šų – 1000 Eur – Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras įsi­gi­jo te­sta­vi­mo įran­gos.
„Plun­gės dziu­do“ klu­bo pir­mi­nin­kas An­ta­nas Kas­tec­kas su­si­rin­ku­sie­siems pri­mi­nė, jog klu­bas iš Spor­to plėt­ros pro­gra­mos lė­šų ga­vo 1900 eu­rų. Ži­no­ma, su­ma ga­na men­ka (vien pa­sam­dy­ti var­žy­bų tei­sė­ją kai­nuo­ja 500 eu­rų, o per me­tus su­ren­gia­mos 4–5 var­žy­bos), bet tre­ne­ris džiau­gia­si ir to­kia pa­ra­ma. A. Kas­tec­kas pa­si­džiau­gė, jog ne vie­nas „Plun­gės dziu­do“ klu­bo auk­lė­ti­nis pra­ėju­siais me­tais pa­sie­kė ge­rų re­zul­ta­tų, nors są­ly­gos tre­ni­ruo­tis ir reng­ti var­žy­bas – pra­stos: žie­mą pa­tal­pos la­bai šal­tos, ma­žo­ka vie­tos, to­dėl nė­ra ga­li­my­bių pa­si­kvies­ti dau­giau var­žo­vų, or­ga­ni­zuo­ti ma­siš­kes­nius ren­gi­nius.
Ar­vy­das Vait­kus pri­sta­tė Plun­gės bai­da­rių ir ka­no­jų klu­bo 2017 m. ata­skai­tą. Pro­jek­tui „Bai­da­rių ir ka­no­jų ir­kla­vi­mo spor­to plė­to­tė Plun­gės mies­te“ įgy­ven­din­ti gau­ti 700 Eur. Pi­ni­gai pa­nau­do­ti me­da­liams pirk­ti, trans­por­to bei spor­ti­nin­kų nak­vy­nės iš­lai­doms ap­mo­kė­ti. Pa­sak tre­ne­rio, ir­kluo­to­jai ir ka­no­ji­nin­kai pra­ėju­siais me­tais da­ly­va­vo įvai­rio­se var­žy­bo­se ir jo­se ne­pra­stai pa­si­ro­dė, pel­nė ir pri­zi­nių vie­tų.
Apie oran­ži­nio ka­muo­lio aist­ruo­lių veik­lą pa­sa­ko­jo spor­to klu­bo „Ma­ka­bi“ va­do­vas Ge­na­di­jus Glik­ma­nas. Iš Spor­to plėt­ros pro­gra­mos pra­ėju­siais me­tais klu­bas ga­vo 1100 eu­rų, o tai, pa­sak tre­ne­rio, tik vie­na šeš­to­ji me­tams rei­ka­lin­gų lė­šų (jau­nie­ji krep­ši­nin­kai žai­džia Eu­ro­pos jau­ni­mo krep­ši­nio ly­go­je, tai – ket­ve­rių me­tų pro­jek­tas). G. Glik­ma­nas sa­kė no­rin­tis ga­ran­to, jog kas­met iš Sa­vi­val­dy­bės gaus to­kią pa­čią su­mą. „Jei ži­no­tu­me, jog kas­met gau­si­me tą pa­čią su­mą, tiks­liai ži­no­tu­me, kiek rei­kia dar pa­pil­do­mai su­si­rink­ti, bū­tų pa­pras­čiau“, – kal­bė­jo „Ma­ka­bi“ va­do­vas.
Sta­lo te­ni­so klu­bo „Že­mai­te“ me­ti­nę ata­skai­tą pa­tei­kė Arū­nas Auš­kal­nis. Klu­bas gau­tus 700 eu­rų pra­ėju­siais me­tais pa­nau­do­jo spor­to sa­lės nuo­mai (ren­ka­si žais­ti Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los pa­tal­po­se) bei var­žy­bų star­to mo­kes­čiams. Nors, pa­sak A. Auš­kal­nio, la­bai aukš­tais re­zul­ta­tais klu­bas pa­si­gir­ti ne­ga­li, ta­čiau ši spor­to ša­ka, kur vi­si – sa­va­moks­liai žai­dė­jai, po­pu­lia­rė­ja. Sta­lo te­ni­so en­tu­zias­tai or­ga­ni­zuo­ja var­žy­bas, sa­vait­ga­liais – mė­gė­jų tur­ny­rus.
Vie­šo­sios įstai­gos „Plun­gės fut­bo­las“ di­rek­to­rė Dia­na Jo­nai­tie­nė su­pa­žin­di­no su pra­ėju­sių me­tų klu­bo veik­la. Iš Sa­vi­val­dy­bės klu­bas ga­vo 2900 eu­rų fut­bo­lo tre­ni­ruo­tes lan­kan­čių vai­kų skai­čiui di­din­ti, dar 8000 eu­rų gau­ta ir pa­nau­do­ta var­žy­bų or­ga­ni­za­vi­mui bei Plun­gės ra­jo­no rep­re­zen­ta­vi­mui Lie­tu­vo­je da­ly­vau­jant Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos var­žy­bo­se. Klu­bo di­rek­to­rė pa­si­džiau­gė, jog fut­bo­lą jau žai­džia ir Rie­ta­vo vai­kai. Ta­čiau kai ku­riems Ta­ry­bos na­riams pa­si­ro­dė ne­są­ži­nin­ga, jog ki­tos sa­vi­val­dy­bės vai­kams yra nau­do­ja­mi Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gai. „Ga­lė­tų ir pa­ti Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė pri­si­dė­ti“, – ne vie­nas tars­te­lė­jo.
Pra­ėju­sių me­tų ata­skai­tą pri­sta­tęs mo­tok­ro­so klu­bo „Že­mai­ti­ja“ va­do­vas Sau­lius Stan­kus pa­si­džiau­gė, kad jo ug­dy­ti­niai pa­sie­kė itin ge­rų re­zul­ta­tų. Lie­tu­vos tau­rės eta­pui or­ga­ni­zuo­ti iš Sa­vi­val­dy­bės klu­bas ga­vo 2800 Eur. Šis spor­tas – itin bran­gus, tad šie pi­ni­gai su­da­ro tik men­ką me­ti­nio biu­dže­to da­lį, dau­gu­ma lė­šų gau­na­ma iš spor­ti­nin­kų tė­vų ar ki­tų rė­mė­jų.
Le­do ri­tu­lio klu­bo veik­lą pri­sta­tė Juo­zas Šle­pe­tis. Šio spor­to en­tu­zias­tai, da­ly­vau­jan­tys Va­ka­rų Lie­tu­vos čem­pio­na­te, sa­vo veik­lai iš Spor­to plėt­ros pro­gra­mos lė­šų gau­tą 1000 eu­rų iš­lei­do le­do are­nos nuo­mai ir star­ti­niam var­žy­bų mo­kes­čiui.
Pas­ku­ti­nis ata­skai­tą pri­sta­tė vie­šo­sios įstai­gos „Plun­gės olim­pie­čiai“ va­do­vas Al­gir­das Šim­ke­vi­čius. Krep­ši­nin­kai iš Sa­vi­val­dy­bės gau­tus 9500 eu­rų iš­lei­do var­žy­bų or­ga­ni­za­vi­mui. Pa­sak A. Šim­ke­vi­čiaus, vi­si ko­man­dos žai­dė­jai sie­kia kuo ge­riau­sių re­zul­ta­tų.
Iš­klau­sius ata­skai­tų, pa­si­džiaug­ta, jog per pra­ėju­sius me­tus pa­siek­ta daug pui­kių re­zul­ta­tų, o pre­mi­jų nu­si­pel­nė net 25 įvai­rių sri­čių spor­ti­nin­kai ir, ži­no­ma, juos ren­gę tre­ne­riai. Pa­sak Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tės Ju­li­jos Čiu­že­lie­nės, pre­mi­joms iš­mo­kė­ti bus skir­ti 8600 eu­rų. „Su­ma ne­ma­ža, bet tai ro­do, kiek daug ge­rų spor­ti­nin­kų tu­ri mū­sų mies­tas“, – pa­si­džiau­gė J. Čiu­že­lie­nė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama