Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Sportas » Plun­giš­kiai im­ty­ni­nin­kai pui­kiai pa­si­ro­dė Lon­do­ne, du grį­žo su me­da­liais

Plun­giš­kiai im­ty­ni­nin­kai pui­kiai pa­si­ro­dė Lon­do­ne, du grį­žo su me­da­liais

Že­mai­čiai An­gli­jo­je ne tik len­kia nu­ga­rą sun­kiuo­se dar­buo­se, bet ir ge­rai pa­si­ro­do spor­ti­nė­se ko­vo­se. Spa­lio 14 ir 15 die­no­mis Lon­do­ne vy­ku­sio­se aukš­čiau­sio ly­gio „Lon­don fall in­ter­na­tio­nal jiu-jit­su cham­pions­hip 2017“ var­žy­bo­se da­ly­va­vę pen­ki plun­giš­kiai – Vy­tau­tas Va­si­liaus­kas (26 m.), Lau­ry­nas Kriau­čiū­nas (27 m.), For­tū­na­tas Buč­kus (26 m.), To­mas Luo­tė (26 m.) ir Si­mo­nas Si­ma­naus­kas (25 m.) – bra­zi­liš­ką­jį džiu-džit­su ko­vos me­ną pa­ro­dė iš­ties pro­fe­sio­na­liai, pas­ta­rie­ji du im­ty­ni­nin­kai na­mo grį­žo už­si­ka­bi­nę me­da­lius.

Kaip pa­pa­sa­ko­jo vie­nas iš spor­ti­nin­kų V. Va­si­liaus­kas, džiu-džit­su yra toks ko­vos me­nas, ku­ris pa­si­žy­mi im­ty­nių, lau­ži­mo, smū­gia­vi­mo ir smau­gi­mo ele­men­tais. Lon­do­ne, „Crys­tal pa­las“ spor­to kom­plek­se, vy­ku­sios var­žy­bos bu­vo aukš­čiau­sio ly­gio, skirs­to­mos pa­gal dir­žų sis­te­mą, t. y. spor­ti­nin­kų meist­riš­ku­mas ver­ti­na­mas pa­gal dir­žų spal­vas – bal­tą, mė­ly­ną, pur­pu­ri­nį, juo­dą ir ru­dą. Plun­giš­kiai šio­se var­žy­bo­se de­biu­ta­vo pir­mą kar­tą, tad bu­vo už­si­juo­sę bal­tus dir­žus. Ko­vo­jo at­ski­ro­se svo­rio ka­te­go­ri­jo­se – 76, 82 ir 94 kg.
Kaip de­biu­tan­tų, plun­giš­kių re­zul­ta­tai bu­vo iš­ties ne­blo­gi: S. Si­ma­naus­kas iš­ko­vo­jo 2 vie­tą, o T. Luo­tė už­si­ka­bi­no tre­čios vie­tos me­da­lį. V. Va­si­liaus­kas ir L. Kriau­čiū­nas po vie­ną ko­vą lai­mė­jo, po vie­ną – pra­lai­mė­jo. F. Buč­kus po ly­gios ko­vos nu­si­lei­do sa­vo ka­te­go­ri­jos nu­ga­lė­to­jui. „Kar­tais ne­pa­si­se­ka bur­tuo­se“, – juo­ka­vo V. Va­si­liaus­kas.
Spor­ti­nin­kas pa­sa­ko­jo, jog jie vi­si yra drau­gai, plun­giš­kiai, tik kai ku­rie iš­si­bars­tė po ki­tus Lie­tu­vos mies­tus. Jis pats mi­nė­jo gy­ve­nan­tis Kau­ne, dir­ba tre­ne­riu ke­tu­riuo­se spor­to klu­buo­se, taip pat dės­to prak­ti­nes pa­skai­tas Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­te. Už­si­i­ma grap­lin­gu, džiu-džit­su, bė­gi­mu, plau­ki­mu, te­ni­su, jo­ga. S. Si­ma­naus­kas gy­ve­na Plun­gė­je, be im­ty­nių, žai­džia le­do ri­tu­lį, fut­bo­lą, te­ni­są, dir­ba Mi­la­šai­čių lent­pjū­vė­je. F. Buč­kus įsikūrė Klai­pė­do­je, dir­ba va­dy­bi­nin­ku įmo­nė­je „Ro­ner“, gre­ta ko­vos me­nų bė­gio­ja, žai­džia fut­bo­lą, te­ni­są. Plun­gė­je li­kę T. Luo­tė ir L. Kriau­čiū­nas taip pat pro­pa­guo­ja ke­lias spor­to ša­kas, pir­ma­sis dir­ba Lie­tu­vos že­mės ūkio kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­bo­je, ant­ra­sis – už­da­ro­jo­je ak­ci­nė­je ben­dro­vė­je „Lit­nag­lis“.
Tre­ni­ruo­ja­si vi­si daž­niau­siai Plun­gės dziu­do klu­be ir Klai­pė­dos džiu-džit­su klu­be, o var­žy­bo­se at­sto­vau­ja uos­ta­mies­čio klu­bui. Spor­tuo­ja drau­gai ak­ty­viai, po ke­lis kar­tus per sa­vai­tę.
„Džiau­giuo­si, jog kar­tais sa­vait­ga­liais ga­li­me su­si­tik­ti gim­ta­ja­me mies­te. Lais­va­lai­kį daž­niau­siai pra­lei­džia­me spor­to sa­lė­je. Nuo mė­gė­jiš­ko spor­to ga­ra­že ir lau­ke mū­sų ho­bis jau per­au­go į rim­tes­nius iš­ban­dy­mus – į įva­rias grap­lin­go (miš­rių im­ty­nių) var­žy­bas Lie­tu­vo­je, o da­bar jau ir iki nau­jo iš­šū­kio – bra­zi­liš­kų džiu-džit­su var­žy­bų už­sie­ny­je“, – sa­kė V. Va­si­liaus­kas.
Pa­sak spor­ti­nin­ko, po dvie­jų sa­vai­čių plun­giš­kių jau lau­kia nau­jos grap­lin­go var­žy­bos Kau­ne. Že­mai­čiai ti­ki­si pa­siek­ti kuo ge­res­nių re­zul­ta­tų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama