Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Sportas » Plun­giš­kės krep­ši­nin­kės Lat­vi­jo­je iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą

Plun­giš­kės krep­ši­nin­kės Lat­vi­jo­je iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą

Rug­sė­jo 8–10 die­no­mis Daug­pi­ly­je vy­ko tarp­tau­ti­nis krep­ši­nio tur­ny­ras, ku­ria­me da­ly­va­vo Lie­tu­vos, Es­ti­jos, Lat­vi­jos ir Bal­ta­ru­si­jos ko­man­dos.

Į tur­ny­rą bu­vo pa­kvies­ta ir Plun­gės SRC–„Ine­sos“ mer­gai­čių ko­man­da, ku­riai va­do­vau­ja Ju­li­ja Me­fio­die­nė.
Plun­gės SRC–„Ine­sos“ mer­gai­tės žai­dė gi­mu­sių­jų 2003–2004 m. po­gru­py­je ir iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą, lai­mė­ju­sios prieš Ry­gos TTP, Aly­taus, Ry­gos „Jug­los“, Es­ti­jos „Ka­le­vo“, Vil­niaus mer­gai­čių ko­man­das. De­ja, ne­pa­vy­ko įveik­ti Daug­pi­lio BISS mer­gai­čių ko­man­dos, ku­ri Lat­vi­jo­je už­ima pir­mą­ją vie­tą. Te­ko su­si­tai­ky­ti su pra­lai­mė­ji­mu re­zul­ta­tu 38:46.
Plun­gės SRC–„Ine­sos“ ko­man­dai dau­giau­siai taš­kų pel­nė Gab­rie­lė Graus­ly­tė. Ji ap­do­va­no­ta ge­riau­sios žai­dė­jos pri­zu. Re­zul­ta­ty­viai žai­dė Eve­li­na Raz­gu­tė, Ive­ta Sla­by­te, Sa­man­ta Mo­tu­žy­tė, Gre­ta Gal­di­kai­tė, Ar­mi­na Lin­gy­tė.
Mer­gai­čių ko­man­da ap­do­va­no­ta II vie­tos tau­re ir me­da­liais.
Ko­man­dos žai­dė­jos ir tre­ne­rė nuo­šir­džiai dė­ko­ja ra­jo­no me­rui Aud­riui Kli­šo­niui, UAB „Lit­nag­lis“ va­do­vui Min­dau­gui Bon­daus­kiui, UAB „Eu­ro­liuk­sas“ va­do­vui Egi­di­jui Nor­vi­dui ir žai­dė­jų tė­ve­liams už pa­gal­bą, nes be jų pa­ra­mos ne­bū­tu­me tu­rė­ję ga­li­my­bių vyk­ti į tur­ny­rą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama