Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Sportas » Plun­gės vy­rų šach­ma­tų čem­pio­nas – Al­gi­man­tas Skie­rus

Plun­gės vy­rų šach­ma­tų čem­pio­nas – Al­gi­man­tas Skie­rus

Ba­lan­džio mė­ne­sį bai­gė­si tris mė­ne­sius tru­kęs Plun­gės šach­ma­tų čem­pio­na­tas. Vi­są tur­ny­rą dėl nu­ga­lė­to­jo ti­tu­lo ko­va vy­ko tarp Al­gi­man­to Skie­raus, Ig­no Ma­čiu­i­čio ir Ru­gi­lės Meš­kė­nai­tės.

Su­rin­kęs 8,5 taš­ko iš 9 ga­li­mų, 2017 me­tų Plun­gės šach­ma­tų čem­pio­nu ta­po Al­gi­man­tas Skie­rus. Jis lai­mė­jo aš­tuo­nias par­ti­jas ir vie­ną bai­gė ly­gio­sio­mis su vi­ce­čem­pio­nu. Tai la­bai so­li­dus re­zul­ta­tas. Al­gi­man­tas Skie­rus yra daug­kar­ti­nis Plun­gės šach­ma­tų čem­pio­na­tų pri­zi­nin­kas. Ra­jo­no čem­pio­nu jis ta­po ant­rą­kart, po 15 me­tų per­trau­kos.
Tik pus­taš­kiu nuo nu­ga­lė­to­jo at­si­li­ko čem­pio­no ti­tu­lą gy­nęs Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los sep­tin­to­kas Ig­nas Ma­čiu­i­tis. Jis iki pat pas­ku­ti­nės par­ti­jos ne­lei­do Al­gi­man­tui pa­ti­kė­ti, jog leng­vai pa­si­da­bins pir­mo­jo laips­nio ap­do­va­no­ji­mais. Tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko „Sau­lės“ gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kei Ru­gi­lei Meš­kė­nai­tei. Mer­gi­na me­tė rim­tą iš­šū­kį vy­rams ko­vo­je dėl aukš­čiau­sių ap­do­va­no­ji­mų.
Mo­te­rų gru­pė­je nu­ga­lė­to­ja ta­po Ri­ta Zy­kie­nė. Ge­riau­siai žai­džian­čiu sen­jo­ru pri­pa­žin­tas Ni­ko­la­jus Ro­go­vo­jus. Jie ati­tin­kai už­ėmė ket­vir­tą­ją ir penk­tą­ją vie­tas ben­dro­je įskai­to­je. Jau­nu­čių gru­pė­je pirmąją vie­tą iš­ko­vo­jo Ed­vi­nas Kur­mis. Ant­rą­ją vie­tą už­ėmė Ro­kas Vai­či­kaus­kis, tre­či­ą­ją – Kęs­tu­tis Či­vi­lis. Tarp vai­kų ge­riau­siai se­kė­si Ma­tui Pra­spa­liaus­kui. Ant­rą­ją vie­tą už­ėmė Ug­nius Ža­li­mas, tre­či­ą­ją – Ar­nas Vaiš­ta­ras.
Džiu­gu, kad Plun­gės ra­jo­no šach­ma­tų čem­pio­na­tas vyks­ta kiek­vie­nais me­tais ir vie­ni­ja įvai­raus am­žiaus šach­ma­tų en­tu­zias­tus.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama