Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Sportas » Pir­mo­sios šių me­tų leng­va­at­le­čių per­ga­lės

Pir­mo­sios šių me­tų leng­va­at­le­čių per­ga­lės

Sau­sio 6 die­ną Klai­pė­do­je vy­ko jau­nu­čių ir jau­nių leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bų „Že­mai­ti­jos tau­rė 2018“ pir­mas eta­pas, ku­ria­me da­ly­va­vo ir Plun­gės SRC leng­va­at­le­čiai.

60 m bė­gi­mo rung­ty­je tarp jau­nių grei­čiau­sios bu­vo Re­gi­nos Ši­lens­kie­nės auk­lė­ti­nės Ga­bi­ja Kup­ry­tė ir Pau­la Bag­do­nai­tė. Ga­bi­ja, įvei­ku­si dis­tan­ci­ją per 8,11 sek., už­ėmė pir­mą vie­tą, o Pau­la, ku­rios lai­kas – 8,49 sek., li­ko an­tra.
Ge­rai pa­si­ro­dė Eu­ge­ni­jaus Jur­gu­čio tre­ni­ruo­ja­mos šuo­li­nin­kės. Tri­šuo­lio rung­ty­je tarp jau­nių ne­pra­len­kia­ma bu­vo Dei­man­tė Rau­dy­tė. Ge­riau­siu ban­dy­mu ji pa­sie­kė 11,13 m re­zul­ta­tą ir ta­po nu­ga­lė­to­ja. Ki­ta spor­ti­nin­kė – Kor­ne­li­ja Vi­čy­tė – šuo­lio į aukš­tį rung­ty­je iš­ko­vo­jo an­trą vie­tą. Ji kar­tu su nu­ga­lė­to­ja per­šo­ko į 1,60 m aukš­tį iš­kel­tą kar­te­lę, ta­čiau jai tai pa­vy­ko pa­da­ry­ti tik ant­ruo­ju ban­dy­mu, to­dėl ir ati­te­ko ant­ro­ji vie­ta. Šuo­lio į to­lį rung­ty­je Vy­gai­lė Va­lat­kai­tė ge­riau­siu ban­dy­mu nu­skrie­jo 4,78 m ir už­ėmė an­trą vie­tą.
Jau­nu­čių gru­pė­je 60 m bė­gi­mo rung­ty­je Ma­tas Abar­tis, ku­rį tre­ni­ruo­ja Ma­rius Ru­dys, net du kar­tus – pa­ren­gia­ma­ja­me ir fi­na­li­nia­me bė­gi­muo­se – pa­ge­ri­no as­me­ni­nį re­kor­dą. Grei­čiau­siai dis­tan­ci­ją įvei­kęs per 7,47 sek., jis ta­po rung­ties nu­ga­lė­to­ju.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama