Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Sportas » Pa­skirs­tė pi­ni­gus spor­to pro­gra­moms

Pa­skirs­tė pi­ni­gus spor­to pro­gra­moms

Iš vi­so – 40 tūkst. eu­rų. Tiek iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to šie­met bu­vo skir­ta Spor­to plėt­ros pro­gra­mų fi­nan­sa­vi­mui, nors lė­šų po­rei­kis bu­vo dau­giau nei tris kar­tus di­des­nis. Kaip iš­da­lin­ti pi­ni­gai, ko­kių iš­sa­ky­ta pa­sta­bų ir ne­pa­si­ten­ki­ni­mų, apie tai ko­vo 9 die­ną kal­bė­ta Spor­to ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Kaip sa­kė Spor­to ta­ry­bai pir­mi­nin­kau­jan­tis Al­gir­das Pe­čiu­lis, šie­met Spor­to plėt­ros pro­gra­moms skir­ta dviem tūks­tan­čiais eu­rų dau­giau nei per­nai, ta­čiau ir pa­raiš­kų su­lauk­ta ge­ro­kai dau­giau. „Pa­raiš­kų tei­kė­jai bu­vo ak­ty­ves­ni, ypač – dėl krep­ši­nio. Skirs­tant lė­šas, va­do­vau­ta­si pa­tvir­tin­tu ap­ra­šu, ieš­ko­ta ga­li­my­bių, kad spor­to klu­bų pro­jek­ti­nei veik­lai fi­nan­sa­vi­mas ne­ma­žė­tų“, – kal­bė­jo pir­mi­nin­kas.
Iš vi­so bu­vo gau­tos 58 pa­raiš­kos, vie­nas pro­jek­tas at­mes­tas kaip ne­tin­ka­mas. No­rint vi­sus fi­nan­suo­ti, rei­kė­jo tu­rė­ti 137 715 eu­rų – to­kia su­ma su­si­da­rė per vi­sus pra­šy­to­jus. Ta­čiau „ki­še­nė­je“ bu­vo tik 40 tūkst. eu­rų, tad, su­pran­ta­ma, te­ko ge­ro­kai pa­svars­ty­ti, kaip tin­ka­mai iš­da­lin­ti pi­ni­gus. Be­je, šie­met su­mos ap­va­lin­tos iki šim­tų, tad kai kam te­ko pri­dė­ti, kai kam – at­im­ti.
Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (SRC) pro­gra­moms vyk­dy­ti skir­ta 3500 eu­rų: spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­niams or­ga­ni­zuo­ti – 1700 eu­rų; pro­jek­tui „Jau­no­sios vil­tys“ – 800 eu­rų; „Leng­vo­sios at­le­ti­kos plėt­rai“ – 1000 eu­rų. Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs įstai­gos di­rek­to­rius Alvydas Viršilas pra­si­ta­rė, kad vien krep­ši­nio pir­me­ny­bėms pra­ves­ti rei­kia 1800 eu­rų, tad da­bar teks gal­vo­ti apie star­ti­nio mo­kes­čio di­di­ni­mą. Taip pat ste­bė­jo­si, kad ne­skir­ta pi­ni­gų Lie­tu­vos triat­lo­no tau­rės var­žy­bų eta­pui, ku­ris šią va­sa­rą pla­nuo­tas Plun­gės ra­jo­ne – tam ke­lių šim­tų eu­rų ne­už­tek­tų, rei­kė­tų bent tūks­tan­čio. A. Pe­čiu­lis pa­aiš­ki­no, kad tai­syk­lės bu­vo vi­siems vie­no­dos, t. y., pa­raiš­ką rei­kė­jo pa­teik­ti lai­ku, o šiuo at­ve­ju pa­vė­luo­ta.
Se­niū­ni­jų ir ben­druo­me­nių vyk­do­miems spor­to pro­jek­tams iš­da­lin­ta 1400 eu­rų, daž­niau­siai skir­ta po 100 eu­rų, tik Paukš­ta­kių „Va­sa­ros spor­to šven­tei“ kliu­vo du šim­tai.
Šach­ma­tų klu­bo „Bokš­tas“ pro­jek­tui „Meist­riš­ku­mo ir ma­siš­ku­mo sie­ki­mas“ skir­ti 2 tūkst. eu­rų; Plun­gės bai­da­rių ir ka­no­jų orien­ta­vi­mo­si spor­to ir tu­riz­mo klu­bo „Ver­smė“ dviem pro­jek­tams – 600 (orien­ta­vi­mo­si spor­tui) ir 300 (tin­kli­niui) eu­rų; klu­bui „Dor­bė“, ku­ris pro­pa­guo­ja reg­bį – 1000 eu­rų; jė­gos spor­to klu­bo „Plun­gės meš­ka“ pro­jek­tams – 200 eu­rų; Plun­gės dziu­do klu­bui – 1900 eu­rų; dviem au­to­mo­bi­lių klu­bo „Tor­na­do“ pro­jek­tams – iš vi­so 400 eu­rų; sta­lo te­ni­so klu­bui „Že­mai­te“ – 700 eu­rų; tiek pat – ir bai­da­rių-ka­no­jų ir­kluo­to­jų klu­bui.
Ne­ma­žai pro­jek­tų pa­tei­kė ir VšĮ „Plun­gės fut­bo­las“, jų pa­raiš­kos fi­nan­suo­tos nuo 100 iki 4000 eu­rų. Iš vi­so še­šio­li­kai šios įstai­gos pro­jek­tų iš Spor­to plėt­ros pro­gra­mos skir­ta 12 800 eu­rų. Tai įvai­rioms pir­me­ny­bėms, ve­te­ra­nų tau­rei, aukš­čiau­siai jau­nių ly­gai U-17 ir ki­tiems pro­jek­tams vyk­dy­ti skir­tos su­mos.
VšĮ „Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bas“ sa­vo veik­lai tu­rės 1000 eu­rų, mo­tok­ro­so klu­bui „Že­mai­ti­ja“ te­ko 2500 eu­rų. Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs pas­ta­ro­jo klu­bo at­sto­vas Sau­lius Stan­kus at­krei­pė dė­me­sį, kad šie­met jiems skir­ta kiek ma­žiau nei per­nai, tad jiems no­rė­tų­si gau­ti jei ne di­des­nę, tai nors to­kią pa­čią su­mą.
Krep­ši­niui pa­skirs­ty­to­mis su­mo­mis ne­bu­vo pa­ten­kin­tas Spor­to ta­ry­bos na­rys Al­gir­das Šim­ke­vi­čius, ku­ris taip pat yra ir VšĮ „Plun­gės olim­pie­čiai“ klu­bo va­do­vas. Jis no­rė­jo ma­ty­ti pa­skirs­ty­tas su­mas pro­cen­ti­ne iš­raiš­ka, ak­cen­ta­vo, jog aukš­tes­nė­je ly­go­je žai­džian­ti ko­man­da tu­rė­tų gau­ti 80 pro­cen­tų krep­ši­niui skir­tos su­mos. Šie­met „Olim­pui“ kliu­vo 4500 eu­rų; VšĮ „Bau­dė­jas“, da­ly­vau­jan­tis ma­žų mies­te­lių krep­ši­nio ly­gos tur­ny­re, ga­vo 400 eu­rų; spor­to klu­bas „Ma­ka­bi“, ža­dan­tis da­ly­vau­ti Eu­ro­pos jau­ni­mo krep­ši­nio ly­go­je – 1100 eu­rų; aso­cia­ci­ja „Kal­vy­nas“ kal­va­riš­kių krep­ši­nin­kų veik­lai – 400 eu­rų.
Pa­rem­tas ir Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos pro­jek­tas, su­si­jęs su lie­tu­viš­ko ri­ti­nio spor­tu – jiems skir­ta 300 eu­rų, o svei­ką ir ak­ty­vią gy­ven­se­ną pro­pa­guo­sian­ti Ku­lių gim­na­zi­ja pro­jek­tui „Ak­ty­viai gy­ve­nu – pui­kią svei­ka­tą tu­riu“ ga­vo 100 eu­rų.
Iš mi­nė­tos 40 tūkst. eu­rų su­mos re­zer­ve li­ko apie 2 tūkst. eu­rų. Spor­ti­nin­kų pre­mi­joms pa­lik­ta 1200 eu­rų, o ge­riau­sių spor­ti­nin­kų pa­ger­bi­mo šven­tei, ku­ri kas­met or­ga­ni­zuo­ja­ma me­tų pa­bai­go­je, – 900 eu­rų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama