Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Sportas » Mo­te­rų fut­bo­lo vi­ru­sas Ute­no­je!

Mo­te­rų fut­bo­lo vi­ru­sas Ute­no­je!

Rug­sė­jo 8 die­ną Ute­nos „Ute­nio“ sta­dio­ne vy­ko jau tra­di­ci­niu ta­pęs mer­gi­nų ir mo­te­rų fut­bo­lo tur­ny­ras 7x7, ku­ria­me da­ly­va­vo de­vy­nios ko­man­dos (per 80 fut­bo­li­nin­kių). Tur­ny­ro tiks­las – pa­ska­tin­ti kuo dau­giau mer­gi­nų ir mo­te­rų žais­ti fut­bo­lą.

Ge­gu­žės mė­ne­sį Ute­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras at­vy­ko į Plun­gę ir pa­do­va­no­jo mies­to mo­te­rims fut­bo­lo tur­ny­ro idė­ją. Plun­giš­kėms tai pa­ti­ko, to­dėl ket­vir­tus me­tus vyks­tan­čia­me tur­ny­re da­ly­va­vo ir dvi Plun­gės ko­man­dos: Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos.
Po sma­giai ir ak­ty­viai pra­leis­to lai­ko su ben­dra­min­tė­mis tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jo­mis ta­po Plun­gės ra­jo­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro mo­te­rys, tre­ni­ruo­ja­mos Ro­mal­do Ker­pos. Ant­rą­ją vie­tą už­ėmė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ko­man­da (tre­ne­ris Al­vy­das Vir­ši­las), o tre­čią – „Ute­nis“.
Už spor­ti­nę ryš­kiai rau­do­ną ap­ran­gą no­ri­me pa­dė­ko­ti Tel­šių ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jai, o UAB „Lit­nag­lis“ – už pa­ra­mą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama